Leven met een verborgen God

Leven met een verborgen God

Soms kan ik strijden met een God die verborgen is. Sinds de hemelvaart is Christus verborgen in de hemel. Hij wandelt niet meer zichtbaar tussen de mensen in de persoon van de Here Jezus. Hij is weg van de aarde. In verband met de hemelvaart staat er geschreven: “En een wolk ontrok Hem aan hun ogen.” De apostelen zagen de Here Jezus niet meer.

Onduidelijkheid over Gods verborgenheid

Sinds die tijd strijden veel gelovigen met deze verborgen God. Ik heb getuigenissen gehoord van wrede martelingen van christenen in Soedan. Vóór de afschuwelijk holocaust in de Tweede Wereldoorlog heeft er ook een volkerenmoord plaatsgevonden onder de Armeense christenen. Meer dan een miljoen christenen zijn toen omgebracht… Een vergeten stuk (kerk)geschiedenis.
Maar ook dichter bij huis kunnen we tobben over een stille, verborgen God. Waarom beantwoordt Hij gebeden om genezing niet of nauwelijks? Waarom heeft het kwaad zo’n macht in deze wereld en zijn ook gelovigen niet veilig? Waarom hult God zich in stilzwijgen? En de mensen op straat zeggen: “Als God liefde is, waarom…”

In een serie preken over de gebeurtenissen in Amerika heb ik een aantal dingen genoemd over Gods bemoeienis met deze wereld. Ik heb gesteld dat het kwaad in onze tijd gewoon zijn gang kan gaan, omdat mensen God en de kennis over God hebben losgelaten. Daarom heeft Hij hen losgelaten aan hun eigen verdorven denken. Daardoor ontstaan terroristische aanslagen.
Kan het kwaad gewoon zijn gang gaan? Ja, ik geloof dat, maar niet zonder een huilende God! Toen Lazarus, een vriend van Jezus, was gestorven huilde de Heer om de macht van de dood, maar liet tevens zien dat de dood het laatste woord niet heeft.

Verwarring over Gods verborgenheid

Er is wat discussie ontstaan over Gods handelen met en in deze wereld. Over het begrip: de verborgenheid van God kan wat verwarring bestaan. Ik wil daar in het kort op ingaan.

Gods verborgenheid is niet Gods afwezigheid
Als ik stel dat God verborgen is en zich stil houdt, kan men de conclusie trekken dat God afwezig is. Alsof God zich teruggetrokken heeft in de hemel als een soort schuilplaats waarin Hij verstoppertje speelt. Deze gedachte is onjuist. God woont in de hemel. Maar is niet de grote Afwezige. Want Hij woont ook in de harten van Zijn kinderen. Zij zijn vertegenwoordigers van Hem op aarde. In de betrokkenheid van de gelovigen in de wereld toont Hij Zijn betrokkenheid. Hij huilt mee, wanneer wij huilen…

AMEN - 44 Vuurwerk nacht - 250 x 187 Gods verborgenheid is niet Gods onverschilligheid
De tweede verwarrende gedachte is dat God, omdat Hij verborgen is, onverschillig staat tegenover de gebeurtenissen in deze wereld. Hij heeft de wereld immers losgelaten aan haar eigen denken. Hij laat de wereld toch maar haar gang gaan. Hij verhinderde de aanslagen in New York niet. Toch leeft bij God niet de gedachte: eigen schuld, dikke bult… Toen de Here Jezus uitkeek over de stad Jeruzalem, waar Hij uitgeleverd zou worden om te lijden en te sterven, was het hart van Jezus zichtbaar ontroerd over de gevolgen… Hij voorzag dat de stad binnen niet al te lange tijd aangevallen en verwoest zou worden en Jezus weende daarover met de woorden: “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb Ik uw kinderen willen vergaderen, maar Gij hebt niet gewild…” En in het jaar 70 werd de stad verwoest.

Gods verborgenheid is niet Gods machteloosheid
Maar huilde de Here Jezus dan vanwege Zijn machteloosheid? Kon Hij niets aan de situatie veranderen? Nee, we zien bij Lazarus dat Hij werd opgewekt uit de doden. Iemand die sterker is dan de dood is Almachtig. In de Schrift zijn ook vele teksten te vinden die vertellen dat de Here Jezus eens zal heersen vanuit de stad Jeruzalem. Het zal de stad worden van de grote Koning!
Gods verborgenheid is niet een uiting van Zijn machteloosheid. Het is een onderdeel van Zijn beleid, Zijn plannen m.b.t. deze wereld en in het bijzonder Zijn volk Israël.

Helderheid over Gods verborgenheid

Gods verborgenheid is Gods beleid
Gods beleid in de huidige tijd is een beleid gebaseerd op genade. Hij laat Zijn genade heersen boven recht. Als God recht zou laten heersen boven genade, zou Hij onmiddellijk moeten bestraffen dat wat er verkeerd gaat in deze wereld. Gods verborgenheid is juist een uiting van Zijn genade. Want in deze genade kan ieder mens tot Hem komen, vergeving van zonden ontvangen en van binnen uit vernieuwd worden en gaan lijken op de Here Jezus.
Zijn beleid is gericht op het vormen van een lichaam van gelovigen uit Israël en de overige volkeren. Dit lichaam, dat in de Bijbel wordt genoemd ‘Het Lichaam van Christus’ wordt echter in het verborgene gevormd. Zoals een baby in de baarmoeder. En wanneer de vrucht volgroeid is, wordt zij openbaar. In Romeinen 8 staat dat de schepping zuchtend wacht op het openbaar worden van de kinderen Gods…
Het feit dat God in de huidige tijd verborgen is, is dus een deel van Zijn grote plan. Zijn beleid is Zijn verborgenheid nu en Zijn openbaarheid straks in Zijn wederkomst.

Gods verborgenheid is Gods strijd
In deze verborgenheid is God almachtig, maar oefent Hij deze macht nog niet uit als Koning over de aarde. Hoewel de Here Jezus aan het einde van Zijn tijd op aarde uitsprak: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde...” (Matt. 28), zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: “... maar nu zien wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn…” (Hebr. 2) Dat is een strijd waarin de macht over de wereld onder de toelating van de Almachtige ligt in de handen van de satan en zijn helpers.
In deze strijd staat de overwinning vast. Als de Here Jezus deze overwinning opeist, is God tevens niet meer verborgen, maar openbaart Hij Zich in Zijn wederkomst!

Gods verborgenheid is onze veiligheid
Wij kijken als Gods kinderen als het goed is uit naar de wederkomst van Christus. Maar ondertussen moeten wij leren leven met een verborgen God. Een God waarvan we dus weten dat Hij niet afwezig is, maar aanwezig in ons leven. Niet onverschillig, maar zeer betrokken bij het leven van Zijn kinderen, niet machteloos, maar krachtig in het komen tot Zijn doel in ons.
Wij leven op aarde. Tegelijkertijd zijn wij georiënteerd op de dingen van de hemel. Daar is de Here Jezus. Daar is het werkelijke leven dat niet eindigt met de dood.
Tot de gelovige van de stad Kolosse schreef Paulus: Jullie zijn gestorven en jullie leven is met Christus verborgen in God (Kol. 3:1-3). Ons werkelijke leven, zeg maar ons geestelijke leven is verborgen in God met Christus. Niemand kan aan mijn buitenkant zien dat ik christen ben (als ik in de spiegel kijk, kan ik dat ook maar nauwelijks geloven…). Geestelijk leven is per definitie een verborgen leven. Het is niet zichtbaar, dus verborgen. Maar gelukkig is dit leven verborgen met Christus in God. Het is leven vanuit een bijzondere innerlijke verbondenheid met de opgestane Heer. Het is leven met Hem. Daarom wil ik mij ook richten op de dingen van Hem, de dingen die boven zijn. Daarom verlang ik naar innerlijke vernieuwing. En heel deze groei speelt zich af in het verborgene.

Vergelijk het met een kastanje. Aan de buitenkant is niets moois te zien. Sterker nog, je prikt je eraan. Het is onooglijk. Maar wanneer de vrucht aan de binnenkant volgroeid is, valt het op de aarde en splijt de buitenkant en wordt de vrucht zichtbaar. Zo zal eens onze buitenkant worden losgemaakt van onze binnenkant en zal het werk zichtbaar worden dat Christus in ons gedaan heeft, let wel: in het verborgene.

Leven met een verborgen God

Verborgen gebedsleven (Matt. 6:6)
Wanneer wij eenmaal vertrouwd geworden zijn met de verborgenheid van God, zien we dat ons geestelijk leven een verborgen zaak is. Wanneer wij bidden zegt Jezus, dat wij moeten bidden tot de Vader die in het verborgene is. Het is niet een zaak van uiterlijk vertoon, een showchristendom, maar een zaak van de binnenkamer, daar waar je de verborgen omgang hebt met de hemelse Vader.

AMEN 44 - heelal 280 x 363 Verborgen verdriet (Psalm 10:11-14)
Daar in die binnenkamer ontdek je dat God echt betrokken is bij jouw leven. Daar waar de ongelovigen spottend zullen zeggen: God verbergt Zijn aangezicht. Hij ziet het in de eeuwigheid niet, leert een kind van God zeggen: U ziet het wel, Here, U ziet al mijn moeite en verdriet, om het in Uw hand te leggen. Op U verlaat de zwakke zich. Ons verborgen verdriet is dus openbaar bij God. En eens zal ons lijden veranderd worden in een geweldige heerlijkheid!

Verborgen vernieuwing (2 Kor. 4:16-18)
Nu kunnen wij tobben met de zwakten van ons lichaam, met ziekte en pijn. Maar God is nu al in het verborgene bezig met de vernieuwing van ons innerlijk leven, zoals in 2 Korinthe 4:16-18 staat beschreven.

Verborgen verwachting (2 Kor. 5:7-9)
En gedurende deze ‘verbouwing gaat de verkoop door’. Met andere woorden, wij worden afgebroken in onze eigen belangen, maar opgebouwd in Gods belangen. Wij weten door geloof dat God uiteindelijk dwars door alles heen tot Zijn doel en bestemming komt met betrekking tot ons leven.
Daarom kunnen wij ook in onze tijd de woorden van Paulus nazeggen: wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
De dingen aan de binnenkant zien wij niet. God zien wij ook niet. Maar in en door geloof weten wij dat alles eens openbaar zal worden (2 Kor. 5:9,10). Wat een geweldig vooruitzicht!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'