Leven met een verborgen God

Leven met een verborgen God

Soms kan ik strijden met een God die verborgen is. Sinds de hemelvaart is Christus verborgen in de hemel. Hij wandelt niet meer zichtbaar tussen de mensen in de persoon van de Here Jezus. Hij is weg van de aarde. In verband met de hemelvaart staat er geschreven: “En een wolk ontrok Hem aan hun ogen.” De apostelen zagen de Here Jezus niet meer.

Onduidelijkheid over Gods verborgenheid

Sinds die tijd strijden veel gelovigen met deze verborgen God. Ik heb getuigenissen gehoord van wrede martelingen van christenen in Soedan. Vóór de afschuwelijk holocaust in de Tweede Wereldoorlog heeft er ook een volkerenmoord plaatsgevonden onder de Armeense christenen. Meer dan een miljoen christenen zijn toen omgebracht… Een vergeten stuk (kerk)geschiedenis.
Maar ook dichter bij huis kunnen we tobben over een stille, verborgen God. Waarom beantwoordt Hij gebeden om genezing niet of nauwelijks? Waarom heeft het kwaad zo’n macht in deze wereld en zijn ook gelovigen niet veilig? Waarom hult God zich in stilzwijgen? En de mensen op straat zeggen: “Als God liefde is, waarom…”

In een serie preken over de gebeurtenissen in Amerika heb ik een aantal dingen genoemd over Gods bemoeienis met deze wereld. Ik heb gesteld dat het kwaad in onze tijd gewoon zijn gang kan gaan, omdat mensen God en de kennis over God hebben losgelaten. Daarom heeft Hij hen losgelaten aan hun eigen verdorven denken. Daardoor ontstaan terroristische aanslagen.
Kan het kwaad gewoon zijn gang gaan? Ja, ik geloof dat, maar niet zonder een huilende God! Toen Lazarus, een vriend van Jezus, was gestorven huilde de Heer om de macht van de dood, maar liet tevens zien dat de dood het laatste woord niet heeft.

Verwarring over Gods verborgenheid

Er is wat discussie ontstaan over Gods handelen met en in deze wereld. Over het begrip: de verborgenheid van God kan wat verwarring bestaan. Ik wil daar in het kort op ingaan.

Gods verborgenheid is niet Gods afwezigheid
Als ik stel dat God verborgen is en zich stil houdt, kan men de conclusie trekken dat God afwezig is. Alsof God zich teruggetrokken heeft in de hemel als een soort schuilplaats waarin Hij verstoppertje speelt. Deze gedachte is onjuist. God woont in de hemel. Maar is niet de grote Afwezige. Want Hij woont ook in de harten van Zijn kinderen. Zij zijn vertegenwoordigers van Hem op aarde. In de betrokkenheid van de gelovigen in de wereld toont Hij Zijn betrokkenheid. Hij huilt mee, wanneer wij huilen…

AMEN - 44 Vuurwerk nacht - 250 x 187 Gods verborgenheid is niet Gods onverschilligheid
De tweede verwarrende gedachte is dat God, omdat Hij verborgen is, onverschillig staat tegenover de gebeurtenissen in deze wereld. Hij heeft de wereld immers losgelaten aan haar eigen denken. Hij laat de wereld toch maar haar gang gaan. Hij verhinderde de aanslagen in New York niet. Toch leeft bij God niet de gedachte: eigen schuld, dikke bult… Toen de Here Jezus uitkeek over de stad Jeruzalem, waar Hij uitgeleverd zou worden om te lijden en te sterven, was het hart van Jezus zichtbaar ontroerd over de gevolgen… Hij voorzag dat de stad binnen niet al te lange tijd aangevallen en verwoest zou worden en Jezus weende daarover met de woorden: “Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb Ik uw kinderen willen vergaderen, maar Gij hebt niet gewild…” En in het jaar 70 werd de stad verwoest.

Gods verborgenheid is niet Gods machteloosheid
Maar huilde de Here Jezus dan vanwege Zijn machteloosheid? Kon Hij niets aan de situatie veranderen? Nee, we zien bij Lazarus dat Hij werd opgewekt uit de doden. Iemand die sterker is dan de dood is Almachtig. In de Schrift zijn ook vele teksten te vinden die vertellen dat de Here Jezus eens zal heersen vanuit de stad Jeruzalem. Het zal de stad worden van de grote Koning!
Gods verborgenheid is niet een uiting van Zijn machteloosheid. Het is een onderdeel van Zijn beleid, Zijn plannen m.b.t. deze wereld en in het bijzonder Zijn volk Israël.

Helderheid over Gods verborgenheid

Gods verborgenheid is Gods beleid
Gods beleid in de huidige tijd is een beleid gebaseerd op genade. Hij laat Zijn genade heersen boven recht. Als God recht zou laten heersen boven genade, zou Hij onmiddellijk moeten bestraffen dat wat er verkeerd gaat in deze wereld. Gods verborgenheid is juist een uiting van Zijn genade. Want in deze genade kan ieder mens tot Hem komen, vergeving van zonden ontvangen en van binnen uit vernieuwd worden en gaan lijken op de Here Jezus.
Zijn beleid is gericht op het vormen van een lichaam van gelovigen uit Israël en de overige volkeren. Dit lichaam, dat in de Bijbel wordt genoemd ‘Het Lichaam van Christus’ wordt echter in het verborgene gevormd. Zoals een baby in de baarmoeder. En wanneer de vrucht volgroeid is, wordt zij openbaar. In Romeinen 8 staat dat de schepping zuchtend wacht op het openbaar worden van de kinderen Gods…
Het feit dat God in de huidige tijd verborgen is, is dus een deel van Zijn grote plan. Zijn beleid is Zijn verborgenheid nu en Zijn openbaarheid straks in Zijn wederkomst.

Gods verborgenheid is Gods strijd
In deze verborgenheid is God almachtig, maar oefent Hij deze macht nog niet uit als Koning over de aarde. Hoewel de Here Jezus aan het einde van Zijn tijd op aarde uitsprak: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde...” (Matt. 28), zegt de schrijver van de Hebreeënbrief: “... maar nu zien wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn…” (Hebr. 2) Dat is een strijd waarin de macht over de wereld onder de toelating van de Almachtige ligt in de handen van de satan en zijn helpers.
In deze strijd staat de overwinning vast. Als de Here Jezus deze overwinning opeist, is God tevens niet meer verborgen, maar openbaart Hij Zich in Zijn wederkomst!

Gods verborgenheid is onze veiligheid
Wij kijken als Gods kinderen als het goed is uit naar de wederkomst van Christus. Maar ondertussen moeten wij leren leven met een verborgen God. Een God waarvan we dus weten dat Hij niet afwezig is, maar aanwezig in ons leven. Niet onverschillig, maar zeer betrokken bij het leven van Zijn kinderen, niet machteloos, maar krachtig in het komen tot Zijn doel in ons.
Wij leven op aarde. Tegelijkertijd zijn wij georiënteerd op de dingen van de hemel. Daar is de Here Jezus. Daar is het werkelijke leven dat niet eindigt met de dood.
Tot de gelovige van de stad Kolosse schreef Paulus: Jullie zijn gestorven en jullie leven is met Christus verborgen in God (Kol. 3:1-3). Ons werkelijke leven, zeg maar ons geestelijke leven is verborgen in God met Christus. Niemand kan aan mijn buitenkant zien dat ik christen ben (als ik in de spiegel kijk, kan ik dat ook maar nauwelijks geloven…). Geestelijk leven is per definitie een verborgen leven. Het is niet zichtbaar, dus verborgen. Maar gelukkig is dit leven verborgen met Christus in God. Het is leven vanuit een bijzondere innerlijke verbondenheid met de opgestane Heer. Het is leven met Hem. Daarom wil ik mij ook richten op de dingen van Hem, de dingen die boven zijn. Daarom verlang ik naar innerlijke vernieuwing. En heel deze groei speelt zich af in het verborgene.

Vergelijk het met een kastanje. Aan de buitenkant is niets moois te zien. Sterker nog, je prikt je eraan. Het is onooglijk. Maar wanneer de vrucht aan de binnenkant volgroeid is, valt het op de aarde en splijt de buitenkant en wordt de vrucht zichtbaar. Zo zal eens onze buitenkant worden losgemaakt van onze binnenkant en zal het werk zichtbaar worden dat Christus in ons gedaan heeft, let wel: in het verborgene.

Leven met een verborgen God

Verborgen gebedsleven (Matt. 6:6)
Wanneer wij eenmaal vertrouwd geworden zijn met de verborgenheid van God, zien we dat ons geestelijk leven een verborgen zaak is. Wanneer wij bidden zegt Jezus, dat wij moeten bidden tot de Vader die in het verborgene is. Het is niet een zaak van uiterlijk vertoon, een showchristendom, maar een zaak van de binnenkamer, daar waar je de verborgen omgang hebt met de hemelse Vader.

AMEN 44 - heelal 280 x 363 Verborgen verdriet (Psalm 10:11-14)
Daar in die binnenkamer ontdek je dat God echt betrokken is bij jouw leven. Daar waar de ongelovigen spottend zullen zeggen: God verbergt Zijn aangezicht. Hij ziet het in de eeuwigheid niet, leert een kind van God zeggen: U ziet het wel, Here, U ziet al mijn moeite en verdriet, om het in Uw hand te leggen. Op U verlaat de zwakke zich. Ons verborgen verdriet is dus openbaar bij God. En eens zal ons lijden veranderd worden in een geweldige heerlijkheid!

Verborgen vernieuwing (2 Kor. 4:16-18)
Nu kunnen wij tobben met de zwakten van ons lichaam, met ziekte en pijn. Maar God is nu al in het verborgene bezig met de vernieuwing van ons innerlijk leven, zoals in 2 Korinthe 4:16-18 staat beschreven.

Verborgen verwachting (2 Kor. 5:7-9)
En gedurende deze ‘verbouwing gaat de verkoop door’. Met andere woorden, wij worden afgebroken in onze eigen belangen, maar opgebouwd in Gods belangen. Wij weten door geloof dat God uiteindelijk dwars door alles heen tot Zijn doel en bestemming komt met betrekking tot ons leven.
Daarom kunnen wij ook in onze tijd de woorden van Paulus nazeggen: wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen.
De dingen aan de binnenkant zien wij niet. God zien wij ook niet. Maar in en door geloof weten wij dat alles eens openbaar zal worden (2 Kor. 5:9,10). Wat een geweldig vooruitzicht!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'