Bolwerken

Bolwerken

Je komt het regelmatig tegen: de gedachte dat satanische bolwerken door speciale diensten of bevrijdingssessies moeten worden geslecht. Anders gezegd: zonden en allerlei gebreken hebben te maken met beïnvloeding van demonen en de duivel. Daarom moeten we tegen de geestelijke machten strijden en ze verslaan. Is dat zo?

Inleiding
Stel: je worstelt met een voortdurende zonde.
Stel: je worstelt met gevoelens van gebrek aan eigenwaarde.
Stel: je worstelt met gevoelens van angst

In het zgn. bevrijdingspastoraat heerst de volgende denkwijze:
Er worden bolwerken van satan in het denken van de gelovigen geplaatst. Door middel van zijn helpers, demonen, zijn grote delen van het denken van kinderen van God bezet gebied geworden. Deze bolwerken moeten in kaart worden gebracht. Kinderen Gods moeten daarvan bevrijd worden.
Men denkt (en zegt) je door gebed vrij te kunnen maken van deze demonische bolwerken.
Stel dat je dit allemaal zou horen en je wilt zo graag verlichting ervaren van je angsten, je gevoelens van minderwaardigheid of het slaaf zijn van een bepaalde zonde, zou je er dan niet heel graag naar toe willen gaan?
Een andere gedachte is, dat een mens ook getroffen kan worden door een zgn. generatievloek, een bolwerk van satan in de geslachten. Wat je (over)grootouder(s) verkeerd gedaan hebben in hun leven, wordt aan jou ‘doorberekend’ als een soort van straf.

Een woord dat veel gebruikt wordt binnen het bevrijdingspastoraat, bolwerken, vinden we terug in 2 Korinthe 10:4-6:  

 • "De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn."

Demonische en satanische bolwerken
In de boeken die ik las, werden de bolwerken uit vers 4 ‘demonische en satanische bolwerken’ genoemd. En wat daarmee gebeuren moet, wordt als volgt omschreven:

 • De betekenis van het woord ‘bolwerk’ is hier figuurlijk bedoeld door Paulus. In het Grieks betekent dit woord: jezelf stevig vastklampen aan een standpunt. Een bolwerk is een beschuldiging die diep in je gedachten genesteld zit. Satan richt bolwerken op bij Gods volk door leugens te injecteren in hun denken, een legio aan misvattingen, met name ten aanzien van de natuur van God.
  Zoals in 2 Korinthe 4:5 geschreven staat, bouwt satan bolwerken. Dit zijn geen fysieke, maar geestelijke bolwerken en bruggenhoofden die hij bouwt in onze gedachten. Dit betekent, kort gezegd, dat hij slechte gedachten en ideeën in ons hoofd stopt, zoals gedachten van depressie, angst, twijfel, vooroordeel, schuld, wanhoop, wrok, et cetera. Maar wij moeten leren om ieder bruggenhoofd neer te halen, zodat satan nooit de kans krijgt om een bolwerk in onze gedachten te realiseren!
  Ons denken is het slagwerk van de geestelijke oorlog... De satan heeft zijn best gedaan om allerlei bolwerken in ons denken te zaaien. Deze bolwerken zijn satanische bolwerken die door geestelijke oorlogsvoering tegen satan en demonen moeten worden geslecht...
  Deze ‘bolwerken’ zijn onjuiste denkpatronen die mensen in de loop van de tijd ontwikkelen en worden vaak opgezet en gevoed door demonen met leugens en bedrog. Misleiding is één van de belangrijkste tactieken van de duivel, omdat het de bouwstenen zijn voor een bolwerk. Demonen gedijen op bolwerken en gebruiken ze om mensen te belasten en te kwellen. Het niet (volledig) afbreken van bolwerken kan de bevrijding tegenhouden en voorkomt dat we in volledige geestelijke vrijheid kunnen wandelen.

Deze bolwerken zou ik dus in een geestelijke strijd moeten afbreken door iedere demonische gedachte als krijgsgevangene te brengen onder de gehoorzaamheid aan God. Zo zou ik bevrijd worden van de zonde waarmee ik worstel en zou een evt. generatievloek verbroken worden.
Is dit Gods weg tot bevrijding? Leert de Bijbel dit echt?

We gaan de tekst bestuderen binnen het verband waarin het geschreven is. We gaan ontdekken wat ‘bolwerken’ zijn en specifiek wat de bolwerken zijn in deze verzen. We gaan een toepassing maken naar onze tijd en maken een begin van het Bijbels benaderen van de problemen die ik eerder in mijn ‘stel’-vragen benoemde…

De bolwerken in 2 Korinthe 10:4-6

Hier nogmaals de tekst:

 • 4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken.
  5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,
  6 en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.

De achtergrond van deze verzen is, dat Paulus zijn door God ontvangen volmacht om apostel te zijn, verdedigt: “Want ook als ik mij nog meer zou beroemen op onze volmacht, die de Heere ons gegeven heeft tot opbouw en niet tot uw afbraak, dan zou ik nog niet beschaamd worden” (2 Kor. 10:8).
De strijd die hij daarin ervoer, was geen strijd tegen mensen, maar tegen wat mensen verkondigden als geestelijke waarheden. Paulus zegt: “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees…” (2 Kor. 10:3).

Paulus streed tegen drie stromingen van leringen onder de Korinthiërs:

 1. De overgeestelijke stroming
 2. De vrijzinnige stroming
 3. De wettische stroming

1. De overgeestelijke stroming (de ‘ik-ben-van-Christus’ stroming)

Twee kenmerken hiervan zijn:

(1) Er is méér dan het geschreven Woord van God
Paulus schrijft echter: “Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft” (1 Kor. 4:6).

(2) Er is méér dan het kruis = gaan boven de aardse werkelijkheid...

Het is de stroming waarin men zich ‘koningskinderen’ voelde. En het kenmerk van daarvan was dat zij zich ver verheven voelden boven de aardse werkelijkheid van moeitevolle arbeid en strijd, van teleurstellingen en tegenstellingen, van ziekte, verdrukking en lijden. Zeg maar een leven zonder ‘kruis’! Maar Paulus schrijft: “... wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees” (2 Kor. 4:7-11).

2. De hedonistische stroming (de ‘alles-is-mij-geoorloofd’ stroming)

Kenmerken:
Zonden moeten niet meer zonden worden genoemd. Alles moet mogelijk zijn. Gevolgen: je mocht evt. seks hebben met je schoonmoeder, je mocht
dronken worden tijdens de viering van het ‘avondmaal’, e.d.

3. De wettische stroming (de ‘terug-naar-de wet’ stroming)

Kenmerk
Alleen die leraars moeten aanvaard worden die de Wet prediken met uiterlijke rituelen als besnijdenis, sabbatrust.
Daarover zegt Paulus in Galaten 1:6 en 7: “Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.”

Het waren judaïstische tegenstanders die het apostelschap van Paulus niet erkenden. Het evangelie dat die predikers verkondigden, was echt een ander evangelie... Paulus is daarover ook heel duidelijk in 2 Korinthe 11:3-4: “Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een ander evangelie, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best” (zie ook nog vs. 13-14).

Deze drie stromingen vormden de bolwerken van 2 Korinthe 10:4-6.

Wat is een bolwerk nu?
Letterlijk: een versterking. Een bolwerk is een soort van kasteel, een versterkte veste. Valse leringen zijn dan de ‘stenen’ van dit kasteel.
Wat was nu de opdracht van Paulus? Het afbreken van iedere steen van die valse of dwaalleringen. Als apostel met het gezag dat hij van God had ontvangen, moest hij elke verkeerde gedachte uit die stromingen ontmaskeren, isoleren (gevangen zetten) en brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, evenals de verkondigers daarvan. Hij had de volmacht om dat te doen!

Het demoniseren van levensproblemen, ervaringen en zonden
Nergens in de Bijbel worden deze bolwerken, satanische bolwerken genoemd.
Nergens wordt in dit gedeelte gesproken over het binnenkomen van demonen die delen van het denken van de gelovige tot (hun) bezet gebied verklaren...
Waarom noemen vele predikers dit dan toch bolwerken van satan? Om levensproblemen, negatieve ervaringen en zonden te kunnen demoniseren! Bijbelleraren binnen het zgn. bevrijdingspastoraat schrijven o.a.: “Er zijn ook geesten (lees: demonen) achter negatieve emoties als vrees, eenzaamheid, zich verworpen voelen…”
In één van de boeken over demonische gebondenheid las ik: “Om een lijst te maken van elk type demon, zou je een lijst moeten hebben over elk type zonde…”

Dus, als je bepaalde problemen ervaart, zoals bijv. minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan eigenwaarde, of als je maar niet los kunt komen van bepaalde zonden, dan komt dit doordat je in je denken demonen hebt laten binnenkomen, die daar plaatsen hebben ingenomen, waardoor je nu gebonden bent. Men spreekt dan over ‘een geest van angst, een geest van verdriet, een geest van onreinheid’, etc.
In theorie en vooral in de praktijk wordt dus aangenomen dat levensproblemen zoals verdriet, vrees, faalangst, zorgen, eenzaamheid, stress, gespannen-zijn, innerlijke conflicten, e.d. óf door demonen veroorzaakt zijn en zodoende een demonische gebondenheid teweegbrengen, óf een open deur voor satan en demonen zijn…

In 2 Korinthe 10:4-6 wordt echter over al deze dingen niet gesproken. Men leest er iets in, wat er niet staat en voegt dus iets aan Gods Woord toe. Dit toevoegen is feitelijk een zonde.

Waarom is het demoniseren van zonden en levensproblemen ‘aantrekkelijk’?
Waarom worden de boeken over het vrijkomen van demonische gebondenheid, van generatievloeken, etc. zo veel verkocht en gelezen door christenen? Ik zou twee antwoorden willen geven:

1. We hoeven niet echt in onze ziel te kijken, we schuiven de schuld van alle problemen af op demonen/ de duivel.
Door bijna alles te demoniseren, hoef je maar op zoek te gaan naar welke demon verbonden is met welk levensprobleem of zonde, om je daarvan te laten bevrijden door iemand met een bevrijdingsbediening, of jezelf te bevrijden van demonische gebondenheid in het aanroepen van het bloed van Jezus, etc. Intussen groei je niet in een nieuwe levenswandel. Want andere zonden keren terug, misschien in andere hoedanigheden en levensproblemen komen in iedere levensfase voor.
Door steeds weer bevrijding te zoeken van zgn. satanische bolwerken, verleggen we de strijd van de nieuwe natuur tegen de oude mens, naar de strijd tegen demonische bolwerken, die feitelijk niet bestaan!

2. Niet willen leven met het onvolkomene
Christenen zijn niet ongevoelig voor leringen die zeggen dat alles maakbaar is.
Leringen die zeggen dat alle ziekte van de duivel is en we genezing mogen claimen. Leringen die zeggen dat bijna alle levensproblemen demonische gebondenheid is en we dus naar bevrijding daarvan op zoek mogen gaan.
En leringen die zeggen dat bijna alle zonden feitelijk demonen zijn en we dus door deze te verjagen in Jezus’ naam, overwinning over elke zonde mogen claimen.

Tot slot: Hoe moet je dan omgaan met levensproblemen?

 • Besef dat ze niet in één preek, of één bevrijdingssessie op te lossen zijn.
 • Begin eerst jezelf te zien als iemand van wie God heel veel houdt! Met een alles opofferende liefde (denk aan de gave van Zijn Zoon). Dat maakt je niet supergeestelijk ofzo, maar bescheiden, besef van genade.
 • Je mag een ‘christenhedonist’ zijn, d.w.z. je mag genieten van God en Zijn genade.
 • Je mag vrij zijn. Ontdekken hoe bepaalde gedachten je vaak beïnvloeden en waar ze vandaan komen. Opvoeding, allerlei gebeurtenissen in je leven, hebben je kijk op jezelf en het leven beïnvloed. En… niet jezelf onder allerlei wetten plaatsen!

Het allerbelangrijkste is: Ontdek (door Gods Woord) wie je bent in Christus. Dat is namelijk Gods maatstaf om naar jou te kijken.
Door problemen te demoniseren, ga je je juist richten op het kwaad, op zonden. Door echter in de vrijheid te (gaan) staan van Gods genade, leer je je te richten op het goede, op de Zoon, op Christus, je Verlosser en Heere.
Paulus brak alle denkbeelden af die tegen de ware kennis van God ingingen. De ware kennis van God is het kennen van Zijn wil die zich uit in genade!
Wij kunnen en mogen leven dicht bij het hart van God. We mogen en kunnen Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn gerechtigheid, Zijn kracht en genade leren kennen door het kennen van Gods Woord en in het onderhouden van de relatie met God. Dit leren kennen is een levenslange groei in Hem, die soms gepaard gaat met diepe gevoelens van geluk en ja, soms ook met gevoelens van verdriet, omdat we de neiging hebben ons meer te focussen op onszelf in plaats van op de Heere God en Zijn kostbaar Woord.

Het credo voor de gelovige in Christus is en blijft:

 • “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:1-4).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'