Volheid van genade

Volheid van genade

Nadenken over de volheid van Gods genade is alsof je een schatkist leeghaalt waarbij de volgende schat nog mooier is dan de vorige. Je hebt niet 'alleen maar' vergeving ontvangen van al je zonden, je bent ook met Hem levend gemaakt… ja, zelfs met Christus opgewekt en een plaats in de hemel ontvangen!

Overvloed
In de Romeinenbrief spreekt Paulus over de basis van de genade, het volbrachte werk van Christus, de vergeving door het bloed van het Lam. Uiteindelijk komt hij in zijn latere brieven terecht op de "uitdeling van de genade van God" (Efe. 3:2), de huishouding waarin de volheid van Gods genade is geopenbaard.
Die genade gaat voor ons als leden van het lichaam van Christus zover dat we ook met Hem zullen delen in Zijn heerlijkheid in de allerhoogste positie: ter rechterhand Gods. Dat is nooit bekendgemaakt, daarover lees je niets in het Oude Testament, daarover wordt ook in de Evangeliën niet gesproken. De Heere Jezus heeft die boodschap niet geopenbaard in die tijd. Zijn bediening stond in het licht van Israël en het komende koninkrijk. En alles wat de Heere gezegd heeft, moet ook gelezen worden in de context van die bediening. De Heere zei aan het eind van Zijn openbaar optreden op aarde tegen de discipelen dat de Geest van de waarheid komen zou en hen verder de weg zou wijzen (Joh. 16:12 en 13).
En inderdaad, de Heere Jezus is van de aarde naar de hemel gegaan. Hij heeft Zijn discipelen, de twaalven, instructies gegeven. Zij zijn de boodschap gaan verkondigen van de genade van God. Allemaal in het licht nog van dat koninkrijk. En later roept God nog iemand, naast die twaalven, namelijk Paulus. Plotseling, op de weg naar Damascus, wordt hij door de opgestane en verheerlijkte Heer als het ware in zijn kraag gegrepen. Zijn ogen gingen open voor de waarheid, voor de genade, en voor de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. En overal waar Paulus ging, verkondigde hij de boodschap der genade. Uiteindelijk heeft God aan deze bijzondere apostel het rentmeesterschap of de huishouding der genade toevertrouwd.
Zo werkt God stap voor stap naar een geweldige volheid toe. En wij hebben, als leden van het lichaam van Christus, als eersten deel gekregen aan die geweldige volheid van God. Dat is zo rijk. Dat maakt die genade ook zo rijk. En die genade, dat leven, is al gegeven vóór de tijden der eeuwen! Het is een geschenk van God, een gave die onherroepelijk is. Wat je van God hebt ontvangen, is je rijke bezit en daar mag je Hem voor danken. God wilde genade geven aan mensen die dat nodig hadden, want ze konden zichzelf nooit en te nimmer redden. Genade brengt ons vreugde en blijdschap. God wilde nieuw leven geven, een nieuwe gemeenschap, een nieuwe toekomst en Hij heeft dat in Christus Jezus gedaan.
Het Hebreeuwse woord voor genade is chanan en dat betekent zoiets als: blijk geven van liefde. In het Grieks van het Nieuwe Testament komt genade van het woord charis en dat betekent in de kern: iets wat vreugde en blijdschap brengt. Zie, dat is Gods bedoeling.
Van het Griekse charis komt ook het woord 'charitas': liefdadigheid. Wij kennen charitatieve instellingen, mensen die uit liefdadigheid dingen doen of geven. De grootste daad van liefde komt van God: de gave van Zijn Zoon, Jezus Christus. En alles wat daaruit voortvloeit, geeft God overvloedig. Eigenlijk moet je zeggen - en dat is uniek voor de huishouding van genade - God geeft alleen maar!

Rijk bezit
Wat betekent het dat je die genade hebt ontvangen? Nou, dat betekent ongelofelijk veel. Dat betekent dat je gered bent, je komt niet in het oordeel. Wie in de Heere Jezus Christus gelooft, komt niet in het oordeel! Let op, er staat niet: 'Als je je netjes gedraagt'. Het gaat om geloof in het werk dat Hij heeft volbracht, oftewel: het wandelen in overeenstemming met de Geest!
Als je gelooft in de Heere Jezus kom je niet in het oordeel. Je bent gered en nu vrij van het oordeel. Daar mag je vandaag uit leven. "Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn" (Rom. 8:1; 'N.B.G.-'51-vertaling'). Dat is toch heerlijk? Om zó elke dag te kunnen en mogen leven. Dat is niet alleen heerlijk als het goed gaat, maar juist ook als het soms mis gaat. Als je geconfronteerd wordt met je eigen zwakheden, met je eigen falen, met je eigen tekortkomingen, met je eigen stommiteiten. Juist dan is het zo geweldig te weten dat je je toevlucht mag nemen tot Gods Woord en daar mag lezen, dat God niet handelt naar onze zonden, maar naar Zijn genade in Christus. God heeft mij lief en ik ben in Zijn liefde opgenomen. Daaraan denken, daarmee bezig zijn, brengt vreugde in je hart. Je hebt nieuw leven ontvangen. Je bent een kind van God geworden. ´Ik ben een kind van de levende God!´ Is het niet geweldig om dat te kunnen zeggen? Je bent door God rechtvaardig verklaard in Christus. Je hebt een volmaakte en volkomen vergeving ontvangen. De psalmist zegt: "Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan" (Ps. 103:11 en 12). Dat is heel ver!

Vergeving van zonden
Dat geldt niet alleen van zonden die je gedaan hebt in het verleden, maar ook van de zonden die je nu doet en nog zult doen in de toekomst. God heeft die boom met wortel en tak uitgeroeid. Je bent verlost uit de macht van de zonde, je bent verlost uit de macht van de duisternis. Dat wil niet zeggen dat de zonden er niet meer zijn; het wil ook niet zeggen dat de duisternis er niet meer is. Ze zijn er nog wel degelijk, maar je bent verlost uit hun macht. Dat betekent dat ze niets meer kunnen uitrichten in je leven voor wat betreft je plaats voor God, je positie in de hemel en je toekomstige bestemming in heerlijkheid.
In Efeze 1:6 spreekt Paulus over de "heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde". De Engelse vertaling geeft het woord "begenadigd" weer met: accepted. Je bent geaccepteerd in de Geliefde. Je bent door God geaccepteerd! Je kunt misschien jezelf niet (helemaal) accepteren. Je kunt ook het idee hebben dat andere mensen je niet accepteren; en soms is dat ook zo. Er zijn best wel mensen die moeite hebben met acceptatie, jongeren en ouderen. Maar als je bij God komt, word je zonder meer geaccepteerd, aanvaard. God doet Zijn deur voor je open: 'Kom maar bij Mij, Ik accepteer je zoals je bent. Ik zeur niet over dingen die je wel kunt of die je niet kunt. Ik loop niet te vitten op je tekortkomingen, Ik aanvaard je zoals je bent en maak je leven helemaal nieuw'.

Begenadigd in de Geliefde
Dat betekent dat God je liefheeft, zoals Hij Zijn eigen Zoon liefheeft: "Deze is Mijn Zoon, de Geliefde in Wie Ik Mijn welbehagen heb" (Matt. 3:17).
Zo heeft God een welbehagen in u en mij, onvoorstelbaar. God heeft een welbehagen in je en zegt: 'Je bent voor Mij' en 'Je bent van Mij'.
Begenadigd in de Geliefde en "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade" (Efe. 1:7).
Dat betekent dus dat je (een vorm van) vergeving hebt ontvangen zonder enige bijkomende voorwaarde. Onpeilbaar, onbegrensd.
Als we Kolossenzen 1 ernaast leggen, zien we dat daar ongeveer hetzelfde wordt gezegd, in vers 13 en 14: "Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden".
Voor ons als gelovigen geldt: Hij heeft ons getrokken / verlost uit! Voltooid tegenwoordige tijd. Het ligt achter ons ... en Hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. In dat koninkrijk heerst liefde. En dan staat er nog bij (en daar heb je die rijkdom van de genade van God): "In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden". Dat hebben wij! Het is een rijk bezit!
En dan nog eens: niet alleen voor wat betreft het verleden, maar ook voor wat betreft het heden en de toekomst. Dus de zonden die je in de toekomst zult doen, zijn je bij voorbaat al vergeven. Dat betekent niet dat het sein op groen staat om maar zoveel mogelijk te zondigen. Wie dat denkt, heeft het niet begrepen. Dat is ook wat Paulus zegt in Romeinen 6:1 en 2. Bovendien, dat verhindert de werking van de liefde van God die in je hart is uitgestort. Want de liefde dringt je tot gemeenschap met God om Zijn wil te doen. Nee, de woorden uit Kolossenzen 1 verzekeren ons genade en rust. Je mag erop rekenen, dat als het je teveel wordt of je gaat in de fout, God het je bij voorbaat al heeft vergeven. Dat is om je gerust te stellen. Dat is om je niet in een stress te brengen... Struikel je? Val je af en toe? Geeft niets, God helpt je overeind en Hij begeleidt je met Zijn liefde dwars door het leven heen! Wij mogen geloven dat niets ons kan scheiden van Zijn liefde en dat "Hij, Die zelfs Zijn Eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons met Hem ook alle dingen zal schenken" (Rom. 8:32). Dat is de rijkdom, ja de volheid van Gods genade en daar mogen en kunnen wij het mee doen!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'