Evangelie: Dwaze boodschap?!

Evangelie: Dwaze boodschap?!

Ja, raar eigenlijk om zo’n titel te lezen in een blad dat zich AMEN Bijbelmagazine noemt. Komt niet echt positief of uitnodigend over. Maar pas op, wij verkondigen hierin geen mening, als of wij het een dwaze boodschap zouden vinden, nee, de Bijbel zegt het zo ongeveer zelf. Lees maar…

Kruis
In de eerste Korinthebrief begint Paulus na de introductie over prediking van het Evangelie. Hij zegt dat God hem gezonden heeft “…om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest” (1 Kor. 1:17).
In hoofdstuk 2:4 en 5 verklaart hij zich nader over de manier waarop hij destijds de boodschap aan de Korinthiërs bracht: “En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God.”
De kracht van de prediking zit 'm niet in de retoriek van de spreker, hoewel dat mensen wel vaak aanspreekt, maar in de waarheid van het betoog.
Hij had zich voorgenomen om, met vrees en beven – dat wel, “niets anders onder u te weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd” (2:2).
En dat is ook de boodschap die mensen vandaag nodig hebben. En net als destijds is dat 'woord van het kruis' voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.

Struikelblok
In de Griekse grondtekst staat het woord ‘skandalon’, waar ons woord schandaal van afgeleid is. Waarom een struikelblok, of ergernis, zoals de Statenvertaling heeft, voor de (orthodoxe) Joden? Zij beschouwden zich als discipelen van Mozes (zie Joh. 9:28-29) en de Wet van Mozes, inclusief alle ge- en verboden die ze er zelf bij gemaakt hadden, was voor hen heilig. En de Wet zegt, dat iemand die aan het hout hangt een door God vervloekte is (Deut. 21:23). Hoe zou dus zo iemand tot zegen kunnen zijn? Bovendien ging de Persoon en de leer van Jezus in hun opinie vierkant in tegen hun voorvaderlijke overlevering en idee over gerechtigheid. Denk aan de confrontaties die er destijds waren tussen Jezus en de Joodse elite van die tijd. Die Jezus aannemen als Verlosser en Heer? Dat kon in hun ogen niet bestaan! Zij ergerden zich later eveneens aan de boodschap die Paulus en de zijnen brachten.

Dwaasheid
Voor de Grieken was de boodschap van de Gekruisigde een dwaasheid. Immers, hoe kan iemand die zelf gestorven is de Verlosser zijn en een ander van de dood redden? ‘Belachelijk’, horen we ook vandaag mensen zeggen. In de wereld gelden andere ‘wijsheden’. En natuurlijk kende de Heere God al die denkbeelden wel, zowel van de Joden als van de Grieken. Toch heeft Hij de boodschap niet aangepast of in een geloofwaardig jasje gestoken. Integendeel, Paulus zegt in 1 Korinthe 1:21 zelfs dat het God heeft behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.
Wat een belangrijke les ook voor onze tijd, waarin de wetenschap voor de meeste mensen het laatste woord heeft. En waarin talloze christenen proberen de Bijbelse boodschap enigszins in lijn te brengen met die wetenschap, doodsbenauwd om voor dwaas of achterlijk versleten te worden. Maar lieve mensen, wen er nou maar aan, het Evangelie en alles wat de Bijbel zegt, wordt steeds meer voor dwaas versleten, want ouderwets, achterhaald, et cetera. De discrepantie tussen de waarheid van de Bijbel en de ‘waarheid’ van de wereld wordt steeds groter. Dat heeft niet alleen te maken met de mensen, maar ook met de geestelijke machten op de achtergrond. De tegenstander probeert elke gedachte aan God en Zijn autoriteit als Schepper van hemelen en aarde, te ondermijnen en elimineren.
Al lang geleden heeft de mens(heid) zich van God afgekeerd, hetgeen geleid heeft tot dwaasheid! In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over de vermeende wijsheid van mensen, die in Bijbels licht gewoon dwaasheid genoemd wordt. "Terwijl zij zich uitgeven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden ...", zegt Romeinen 1:22. En de mens heeft zich ontwikkeld in die dwaasheid en doet dat nog dagelijks.
Psalm 92 zegt: "HEERE, hoe groot zijn Uw werken, zeer diep zijn Uw gedachten. Een onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet ..."
Voor de dwaasheid van de mensen zijn voornamelijk twee oorzaken aan te wijzen:
1. Men erkent God niet als de Schepper, en dus als hoogste Autoriteit en
2. men erkent de Bijbel niet als het onfeilbare Goddelijke Woord.
De werken van God en Zijn gedachten worden in Zijn Woord bekendgemaakt. En de psalmist
zegt: "Groot zijn de werken des HEREN, na te speuren door allen die er behagen in hebben"
(Ps. 111:2 - NBG.-'51-vertaling). Wie er behagen in heeft Gods werken na te speuren, is
daarvoor aangewezen op de Bijbel als bron van informatie. Daarom zegt Paulus ook in
Romeinen 12:2 dat een (gelovig) mens veranderd moet worden door de vernieuwing van zijn
gezindheid, zijn denken. Dit is nodig omdat de mens gewoonlijk opgroeit in het denken van
deze wereld en dat is vrijwel nooit in overeenstemming met Gods Woord.

Ongekend
Ook de weg van de verlossing door de dood en opstanding van Zijn Zoon is een verborgen wijsheid van God, dwaas voor de wereld dus. Niemand heeft aan zoiets gedacht, zelfs de hemelse machten niet: "... een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben" (1 Kor. 2:8).
Door Jezus over te leveren en te laten kruisigen dachten de leidslieden van de Joden van deze in hun ogen tegendraadse rabbi af te zijn. En toen later bleek dat Hij uit de dood was opgestaan, hebben zij tegen betaling van veel geld de soldaten een leugen laten verspreiden (Matt. 28:11-15). Omkoping heet dat.
Nadat hij al meermalen pogingen daartoe had ondernomen, dacht de satan nu werkelijk zijn doel bereikt te hebben: uitroeiing van de Messias. Maar het tegenovergestelde is waar. De Messias heeft overwonnen en de ondergang van satan is nog slechts een kwestie van tijd!

Woord van het kruis
Die uitdrukking 'het Woord van het kruis' heeft overigens een veel diepere betekenis dan alleen het lijden en sterven van de Heere Jezus voor onze zonden. Het wijst ook op de zwakheid van de zondige mens. In zijn wereldse wijsheid heeft de mens Christus verworpen en als misdadiger aan het kruis genageld. Toch heeft God dit tafereel van zwakte en schande gemaakt tot een glorieuze manifestatie van Zijn kracht en majesteit. Juist aan het kruis droeg de Heere Jezus de vloek der wet en nam Hij de zonde der wereld op Zich. Zo is de Heiland voor ons allen geworden wijsheid van God: rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (1 Kor. 1:30).
Wie daarbovenuit wil gaan in de wijsheid der wereld, is dwaas voor God. Degene echter, die in alle eenvoud en geloof de heilsboodschap aanvaardt, zal de vrucht ervan ontvangen: vergeving van zonden en nieuw leven. Laten wij dus geloven in en getuigenis geven van die ene, reddende boodschap van Jezus Christus en Die gekruisigd.

De ware wijsheid
Het woord van het kruis mag dan voor een dwaasheid zijn of een ergernis, volgens de Bijbel is het de verborgen wijsheid van God (1 Kor. 2). Op onnavolgbare wijze heeft God de weg der verlossing gecreëerd. Niemand heeft daarvan geweten, zelfs de 'leiders van deze wereld (lett.: eeuw)' niet. Zij dachten met de kruisiging van de Heere Jezus de overwinning behaald te hebben, maar het tegendeel bleek waar: "Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd” (KoL 2:15). Men heeft de Leidsman ten leven gedood en zonder het te beseffen vervulde men daarmee de wijze Raad van God (vgl. Hand. 2:23). Dwars door de dood heen is de Heere opgestaan, verhoogd en verheerlijkt. Door Zijn opstanding uit de doden is Hij "met kracht bewezen te zijn de Zoon van God" (Rom. 1:4).
Ditzelfde woord voor ‘kracht’ (Gr. dunamis) wordt in Efeze 1:19 gebruikt, waar het in verband staat met de opstanding van Christus en Zijn verhoging ter rechterhand Gods. God heeft Hem aangesteld als "Rechter over levenden en doden" (Hand. 10:42). De Heere Jezus heeft Zelf gezegd na Zijn opstanding: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde" (Matt. 28:18).
De opstanding van de Heere Jezus Christus markeert de ommekeer in de geschiedenis en het bestaan van deze wereld. Het vernieuwende en opbouwende werk van God, zal uitmonden in de openbaring van nieuwe hemelen en aarde, waarin gerechtigheid woont. Hij is de Overwinnaar en zal het Goddelijk voornemen uitwerken door Zijn grote kracht.
Dit is de wijsheid van God zoals die nu door de Geest is geopenbaard. De rijkdom daarvan kan slechts ervaren worden in de goede geestelijke gezindheid: Wie in geloof deze Goddelijke wijsheid aanvaardt, zal ontdekken wat God in Zijn grote genade geschonken heeft.

Evangelie: Heerlijke boodschap!
Het woord ‘evangelie’ betekent: goede boodschap, en dat is het ook. Meer nog, het is een rijke boodschap. God heeft het zondeprobleem opgelost door Jezus Christus, Die ook “de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie…” (2 Tim. 1:10). Paulus vond die rijkdom te mogen prediken: “Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen” (Efe. 3:8).
Wie de Gekruisigde heeft aanvaard, komt in het geloof vanzelf terecht bij de opgestane en de verhoogde Heer, die nu in Zijn hemelse heerlijkheid is.
En er komt een dag dat Hij uit de hemel tevoorschijn komt en voor hen die met Hem verbonden zijn, die één zijn met Hem in het Lichaam van Christus, is era an het rijke Evangelie een geweldige belofte verbonden: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:4). Zo heeft God het in al Zijn wijsheid besloten en zo zal het dus ook gebeuren!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'