Kennis van het Geheimenis - Deel 4: Verdraaiing en vergeestelijking

Kennis van het Geheimenis

Deel 4: Verdraaiing en vergeestelijking

“Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, Zijn apostelen en profeten: (dit geheimenis), waarvan ik een dienaar geworden ben naar de genadegave Gods, die mij geschonken is naar de werking zijner kracht dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen.” (Efe.3:4,5 en 9b)

Geheimenis en Woordstudie

De kennis van het geheimenis door Paulus geopenbaard, heeft een uitgesproken praktische invloed op ons leven waar het om lichamelijke en materiële zaken gaat. (Zie vorige artikelen.) Toch ligt de belangrijkste invloed op het geestelijke vlak. Kennis van het geheimenis ontwart de wirwar die theologen verkondigen over Gods programma voor vandaag! Voor veel vragen is het geheimenis de énige oplossing; voor veel deuren de énige sleutel! In het licht van dit heilig geheimenis krijgen andere bedelingen hun eigen plaats. De onderdelen van Gods programma komen in de juiste verhouding te staan.

Nadat de Here was opgestaan verscheen Hij aan Zijn apostelen en “opende hun verstand, dat zij de Schriften zouden begrijpen.” Dat was het Oude Testament, want dat was alles wat zij toen hadden. Deze uitspraak uit Lucas 24:45 betekent niet dat de apostelen nu ieder detail begrepen en niets meer hoefden te leren. De Heer onderwees hen later nog veertig dagen lang (Hand. 1:3). Toen begrepen zij het profetisch plan van God en hadden zij de sleutel voor de gebeurtenissen die rondom hen voorkwamen. Zo is het ook met het geheimenis dat door de verhoogde Heer, via Paulus, geopenbaard is. Daarmee beheersen we niet ieder detail van de Schrift of van de Schriftplaatsen over ‘de tegenwoordige tijd’. Het betekent het verstaan van het lang verborgen plan. Het inzicht in het geheim van Gods handelen met de mensen van elke eeuw (aioon). In het bijzonder met de mensen van ‘deze tegenwoordige boze eeuw’.

Geheimenis en theologen

De theorie van het vergeestelijken van het geheimenis is ontstaan door verkeerde opvattingen. Theologen merkten op dat de profetieën in het Oude Testament over Christus en Israël hun vervulling kregen in het Nieuwe Testament. Precies zoals voorzegd, werd onze Heer geboren uit een maagd, in de stad Bethlehem. Hij groeide op in Nazareth en ging later rond om het evangelie te verkondigen en goed te doen. Ondanks dit en het gegeven dat Hij wettelijk en naar het vlees van koning David afstamde, werd Hij gehaat. Na samenzwering leverde men Hem over om gedood te worden. Hij werd gekruisigd en begraven, maar is opgestaan, is opgevaren naar de hemel en heeft de Heilige Geest gezonden. Allemaal letterlijke vervulling van oudtestamentische profetieën. Bij de letterlijke vervulling van vervolgprofetie, houdt voor velen ineens de uitleg van letterlijke vervulling van de profetie op. Zoals de wederkomst van Christus om als Koning op Davids troon over het huis van Jacob in Israël te regeren. Zo kunnen bepaalde theologen concluderen, dat de Geest niet precies bedoelde wat er geprofeteerd is over latere tijden. Zij menen dat Jezus met ‘de troon van David’ de hemelse troon bedoelt waarop Hij nu zit aan de rechterhand van de Vader. Israël zien zij als de hemel; de kerk van vandaag is het geestelijk Israël en de voorspellingen van Zijn verhoging tot Koning van Israël wijzen inderdaad op Zijn positie nu, als Hoofd van de Gemeente.

Basis van sekten

Met deze willekeurige interpretatie van het eenvoudige Woord van God passen moderne theologen het in een eigen theologie. Dit mag nooit ‘vergeestelijking van de Schrift’ genoemd worden. Er is niets geestelijks aan als God niet op Zijn Woord genomen wordt. Het is ongeestelijk, vleselijk en aanmatigend om het geschreven Woord te veranderen in wat God niet gezegd heeft. Dergelijke zogenaamde vergeestelijking van de Schrift vormt de basis van de sekten en leidt tot dwaalleringen. Als de profetieën uit het Oude Testament niet betekenen wat zij schijnen te betekenen, wie heeft dan de autoriteit om te beslissen wat de juiste betekenis is? Als de één of andere theoloog ‘het land Israël’, ‘de troon van David’ en ‘het huis van Jacob’ iets anders doet zijn, dan kan hij ook andere Schriftgedeelten zo uitleggen, dat het iets anders betekent. Er zijn theologen die dat deden en doen. Hoe kunnen we dan zeker zijn van enig dogma, hoe goed het ook lijkt? Stel dat zij Romeinen 4:5 en Efeze 2:8 en 9 op dezelfde ‘geestelijke’ manier veranderen? Dan loopt het er mogelijk op uit dat de redding niet door genade maar door werken verkregen wordt. Of: bij de veronderstelling dat gelovige heidenen het geestelijk Israël zijn. Wie weet is dan de één of andere groep daarvan wellicht het geestelijke ‘wij’. Door het zogenaamde vergeestelijken van de Schrift, kunnen theologen ons de waarheid ontnemen. Laten we onthouden dat niet alleen gestudeerde theologen de Schift goed kunnen uitleggen.

Geloofwaardigheid van God

Christelijke leiders zijn vaak onbekend met de Bijbel, ja hun onverschilligheid is soms verbijsterend. Vergeestelijking valt Gods eer aan. Let bijvoorbeeld op het verbond met Abraham. De concrete belofte werd door Abraham duidelijk begrepen. Hij had het recht om te claimen wat hem beloofd was. Mozes deed dat. Hij claimde de belofte die God aan Abraham, Isaäk en Jacob gaf over hun zaad. In Deuteronomium 1:8 zegt hij tot Israël: “Zie, Ik heb dat land tot uw beschikking gesteld; trek er binnen en neem bezit van het land, waarvan de HERE aan uw vaderen, Abraham, Isaäk en Jacob, gezworen heeft, dat Hij het hun en hun nakroost geven zou.”

Als deze belofte niet op zijn waarde wordt aangenomen, als God niet bedoelt wat Hij zegt, als Hij Abrahams zaad iets laat verwachten wat Hij toch niet wil geven, was God dan eerlijk? Hoe zouden we dan nog op enige andere Goddelijke belofte kunnen vertrouwen? Petrus schrijft naar de gelovigen in de verstrooiing: “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven.” (2 Pet. 1:19) Echter, geen enkele profetie is zeker als er iets anders mee bedoeld wordt dan wat er geschreven staat. Hoewel het willekeurig wijzigen van de uitleg van het zuivere Woord van God 'vergeestelijking van de Schrift’ wordt genoemd, blameert het de onfeilbaarheid van God. Er is maar één antwoord op: “Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw de trouw Gods tenietdoen? Volstrekt niet! Maar het blijve: God waarachtig en ieder mens leugenachtig.” (Rom. 3:3 en 4)

Afvalligheid wordt legaal

Als bijvoorbeeld Lucas 1:32 en 33 vergeestelijkt wordt, zeggen de vrijzinnigen: “Prima, de troon van David en het huis Jacobs moeten we geestelijk zien, dan ook de context! Christus werd dus niet werkelijk uit een maagd geboren. Dit is ons enkel voorgehouden om ons onder de indruk te brengen van Zijn zuiverheid.” Op dezelfde wijze ontkennen moderne theologen de opstanding. Zij zijn het eens met de geestelijke uitleg, dat Christus niet werkelijk op de troon van David zal zitten en beweren dat Hij niet uit de dood is opgestaan. Deze gegevens zijn ‘geestelijk’.

Vervolgens zijn er richtingen, die beweren dat zij tot de 144.000 Israëlieten behoren, genoemd in het boek Openbaring. Als je hen vraagt tot welke stam hij behoort, legt hij uit dat het om geestelijke Israëlieten gaat.

Rome bezigt dezelfde redenering. Zij zoekt naar de vestiging van het Koninkrijk van Christus op aarde. Op het eerste gezicht lijkt het dat zij eerder een letterlijke dan een geestelijke uitleg geeft aan de profetie. Dat is niet waar, omdat Christus nu niet letterlijk de troon van David bezet. En ook is de Roomse kerk niet het letterlijke Israël.

Fundamentalisten die de methode van het vergeestelijken verwerpen en het geheimenis en de aparte bediening van Paulus niet zien of erkennen, hebben problemen. Om hun stellingen over de grote evangelisatie opdracht en de waterdoop te handhaven (Marc. 16:15-18; Hand. 2:38), worden zij gedwongen om Schriftgedeelten te veranderen op een manier die zij zelf geen vergeestelijking durven noemen. De ene na de andere verkeerde leer verschijnt. Deze krijgen ingang, niet door ontkenning van het geschreven Woord van God, maar door verdraaiing. God wordt niet op Zijn Woord genomen en Zijn Woord verandert zodat het past in menselijke theorieën.

Geheimenis: hét alternatief!

Waarom toch veranderden door de eeuwen heen serieuze, godvruchtige theologen het zuivere Woord van God? Was het opzet om de Schrift te verdraaien? Dat geloven wij niet. Daar is maar één verklaring voor. Zij onderkenden de betekenis van het geheimenis niet, “dat eeuwen en geslachten lang verborgen”, maar bekend is gemaakt in de brieven van Paulus. Als deze theologen naar het woord van Paulus luisteren, wijzigen zij niet de oudtestamentische profetieën om ze in te leggen in de huidige bedeling. Er blijft niets anders over! Neem God op Zijn woord, erken dat het geprofeteerde plan onderbroken werd (een geplande onderbreking natuurlijk) door de genadebedeling. Hierdoor wordt Bijbelstudie een waar genoegen. Anders verdraait men de Schrift en wordt God onteerd. Het heilige geheim, aan Paulus geopenbaard, is het antwoord op elke sekte. Het verklaart Gods plan en doel. Als zij de waarheid van het geheimenis aannemen zullen zij uitroepen: “Dit opent dit de Schrift! Nooit tevoren lag er zo’n uitdaging in.” Moge God u een geestelijke opwekking schenken! Een hernieuwde interesse geven in wat Hij gezegd heeft. Dan ontstaat een hernieuwd verlangen om Zijn Woord te verstaan en uit te dragen, voordat de ‘gouden kans’ voorbij gaat.

Meer artikelen in de serie "Kennis van het Geheimenis":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'