Babylon

Babylon

De Bijbel spreekt uitvoerig over het heden, verleden en de toekomst van Babylon. Na 11 september 2001 circuleerde de naam in verband met de aanslagen in New York. Immers, waren de Twin-towers van het World Trade Center niet het symbool van Westerse rijkdom en macht? En hebben zich geen apocalyptische taferelen afgespeeld tijdens en na de ramp? Maar… is het juist om de naam Babel hieraan te verbinden? In dit artikel proberen we op die vraag een Bijbels antwoord te vinden.

Daniël

Toen Jeruzalem destijds was ingenomen werden de inwoners gevankelijk weggevoerd naar Babel. Daniël was één van hen. Wij komen hem tegen aan het hof van de koning. In zijn boek wordt ons heel wat verteld over Nebukadnezar, zijn vernedering, het Babylonische Rijk, de toekomstige Rijken, etc.
Toen het Babylonische Rijk in handen gevallen was van de Meden en Perzen ontving Daniël de bekende openbaring aangaande de zeventig weken (Hs. 9), waarin de geschiedenis van Israël tot aan de wederkomst van Christus wordt beschreven.
Het boek Daniël is in hoofdzaak een beschrijving van de tijd, dat Israël verstoken is van het koningschap. De heerschappij is in handen van heidense volkeren en dat zou zo blijven totdat Israël zal worden hersteld tot een "Koninkrijk van priesters en een heilige natie" (Exod.19:5,6).

Babel - beeld

"En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten; zijn koningschap is een eeuwig koningschap en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen." (Daniël 7:27)

Het begin van dat Babylonische Rijk vormt tegelijkertijd de aanvang van de zgn. "tijden der heidenen", waarover de Here Jezus sprak in Lukas 21. In dit tijdperk is de (wereld)heerschappij in handen van heidense volkeren, die hun macht uitoefenen in opeenvolgende wereldrijken. Hiervan is een aanschouwelijke voorstelling gegeven in het bekende “statenbeeld” van Daniël 2. Gedurende deze heerschappij staat Jeruzalem a.h.w. buitenspel, wat zal voortduren tot "de tijden der heidenen vervuld zullen zijn" (Luk. 21:24). Als dus het laatste wereldrijk ontmanteld is, dan zijn de tijden der heidenen vervuld, en zal Jeruzalem weer de (wereld)heerschappij ontvangen.

In Daniël 2:31 e.v. is het verloop van de tijden der heidenen weergegeven en uit de geschiedenis kennen wij de wereldrijken, die zijn gekomen en gegaan.
Het Babylonische Rijk, voorgesteld door het gouden hoofd, is het eerste en voornaamste rijk, van waaruit de volgende zijn voortgekomen.
Verder het Medo-Perzische Rijk (borst en armen), het Griekse Rijk (buik en lendenen) en het Romeinse Rijk (benen).
Dit zijn de machten die in het verleden hebben bestaan. Er wordt echter nog afzonderlijk gesproken over de voeten van het beeld, bestaande uit ijzer en leem. Daarmee wordt een Tien-statenbond aangegeven die in de toekomst nog zal komen.

Eén beeld

Nu moeten wij goed bedenken, dat Daniël weliswaar spreekt over opeenvolgende rijken, maar dat het gaat om één beeld. Eén groot beeld, dat, zoals de verdere beschrijving toont, eruit ziet als een mens.
Wat Daniël beschrijft is een hoofd en een lichaam, en dat is niet voor niets! Hoofd en lichaam horen onlosmakelijk bij elkaar. Toch is in het lichaam zelf het hoofd het belangrijkste onderdeel. Dat komt bijv. in een heel ander verband ook tot uitdrukking in de Gemeente als het lichaam van Christus (zie Efe. 4:15,16; Kol. 2:19). Het hoofd is het belangrijkste, ook hier in Daniël 2, vandaar het goud!

Babel - beeld aan muur

De rest van het lichaam (beeld) functioneert bij de gratie van het hoofd. Het hoofd is bij alle delen ten zeerste betrokken. Het is daarom ook helemaal niet verwonderlijk, dat de naam Babel weer opduikt als het gaat om de eindtijd, waarin immers het beeld compleet wordt. We vinden deze naam dan ook herhaaldelijk terug in de profetieën over de eindtijd, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, met name in Openbaring (Hs. 17,18). De laatste heerschappij der heidenen zal in haar karakter door en door Babels zijn!
Alles wat geschreven en geprofeteerd is over Babylon zal in de eindtijd zijn definitieve en afschuwelijke vervulling krijgen! Alle andere rijken waren slechts onderdelen en typen van het gehele beeld, dat straks volledig zichtbaar zal zijn. Alle voorafgaande koningen waren dan ook slechts typen van de laatste koning, die de wereld voor een korte tijd in z'n macht zal hebben. Als het beeld compleet is, is de aanblik "schrikwekkend" (Dan.2:31). Dan is de mens (666!) op zijn ‘hoogtepunt’ gekomen. Dan wordt ook het resultaat zichtbaar van een door de mens gebouwde wereld! Wat dan overblijft is een anti-christelijk, mensonterend rijk van gruwel en geweld. Gelukkig zal alles maar kort van duur zijn.
Het Babelse gebouw zal plaats moeten maken voor een Bijbels bouwwerk, dat van God. Anders gezegd: juist in díe tijd zal de God des hemels in actie komen en Zijn Koninkrijk op aarde vestigen.
In vers 34 en 35 wordt de vernietiging van het beeld beschreven:

"Terwijl gij bleeft toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde; toen werden tegelijk het ijzer, het leem, het koper, het zilver en het goud verbrijzeld, en zij werden gelijk kaf op een dorsvloer in de zomer, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was; maar de steen, die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde."

Naar een verklaring van deze droom van Nebukadnezar hoeven wij niet te zoeken, want die staat er bij geschreven, en wel in vers 44:

"Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal het bestaan in eeuwigheid..."

Unie van 10 staten

De laatste fase van de heidense heerschappij wordt dus gevormd door een koninkrijk, voorgesteld in "de voeten en de tenen" (:41).
Het gaat hier om een unie van tien koningen, zoals wij die tegenkomen in.... Openbaring 13:1, weergegeven door de tien horens. Dat er in Openbaring 13 ook gesproken wordt over 7 koppen kan wijzen op de opeenvolgende rijken, die er in het verleden geweest zijn en die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Israël c.q. Jeruzalem.
Het gaat dan om:

1 = Het Egyptische Rijk 7
2 = Het Assyrische Rijk k
3 = Het Babylonische Rijk o
4 = Het Medo-Perzische Rijk p
5 = Het Griekse Rijk p
6 = Het Romeinse Rijk e
7 = De 'Tien-statenbond' n... en 10 horens

Deze 10 horens hebben "kronen", d.w.z. zij bezitten macht.
Dit Beest met de 7 koppen en tien horens vinden wij terug in Openbaring 17, waar vers 12 vermeldt, dat zij in de toekomst plotseling macht zullen ontvangen (‘één uur’), tezamen met het Beest.
De tijd van de "Tien-statenbond" is dus de tijd van het Beest. Zij zullen éénsgezind hun kracht en macht aan het Beest geven.

Babel - aanbouw

Het zou te ver voeren om binnen het bestek van dit artikel te gaan spreken over de details van het laatste wereldrijk. Dat vereist een uitvoerige studie van het boek Daniël en andere profetieën.
Het gaat er nu om te laten zien, dat ten tijde van de laatste openbaring van de heidense heerschappij de naam (en de stad) Babel weer naar voren komt.

In Openbaring 17 wordt namelijk gesproken over een vrouw, die op het Beest zit. Die vrouw wordt in vers 1 "de grote hoer" genoemd, "die zit aan vele wateren". Deze "wateren" zijn: "natiën en menigten en volken en talen" (:15).
In vers 5 wordt de identiteit van deze vrouw vermeld: "het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde."
De vrouw (hoer) = Babylon zit op het Beest (met 7 koppen en tien horens).
Anders gezegd: Babylon domineert het laatste wereldrijk, voorgesteld door het Beest!

In het laatste vers van dit hoofdstuk wordt ons tenslotte volledig uit de doeken gedaan wie deze vrouw, hoer, Babylon, nu eigenlijk is: "En de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde." (:18)

Letterlijk of geestelijk?

Zoals reeds eerder opgemerkt was/is de algemene gedachte onder de uitleggers, dat Babel een aanduiding is van Rome.
Wijlen Albert Barnes schreef eind vorige eeuw: "Alle respectabele(!) commentatoren zijn het erover eens, dat Rome bedoeld wordt".
Als dat zo is, dan moeten zij, die het anders zien, maar genoegen nemen met het feit, dat ze geen respectabele uitleggers zijn!
Hal Lindsey bijvoorbeeld schreef in zijn boek "De planeet die aarde heet": "Deze hoer, zoals zij in Openbaring wordt beschreven, vertegenwoordigt niet alleen een systeem, maar ook een stad. Zonder twijfel (!) wordt hier op Rome gedoeld. Er wordt gezegd, dat de vrouw op zeven heuvelen (beter: bergen - PAS) zit (of regeert). Zelfs een kind dat pas begint met aardrijkskunde en geschiedenis weet dat Rome is gebouwd op zeven heuvels...." (pag.129).
Hoe stelling hier ook verklaard wordt, dat Babel Rome is, en hoeveel kinderen ook weten, dat Rome gebouwd is op zeven heuvelen....De vraag is: "Is het juist?"
Tot op de dag van vandaag wordt, ook in kringen waar men gewoonlijk zeer de nadruk legt op de letterlijke betekenis van profetieën, Babel ‘geestelijk’ verklaard als zijnde Rome.


Wonderlijk is, dat waar men Babel vergeestelijkt de "zeven bergen" ineens letterlijk genomen worden, terwijl dáár nou net weer geen aanleiding toe is...

In dit hoofdstuk wordt gezegd, dat de vrouw gezeten is:

  • op vele wateren...beeld van "natiën en menigten en volken en talen", zie :15.
  • op een scharlakenrood Beest... een beeld van het laatste Rijk.
  • op zeven bergen...

Welnu, niemand heeft uit de eerste twee ooit geconcludeerd, dat Babylon letterlijk (fysiek) gebouwd is op vele wateren of op een beest. Waarom dan wel letterlijk op zeven bergen?
Bovendien wordt de uitdrukking "zeven bergen" gewoon verklaard: "De zeven koppen (van het Beest) zijn zeven bergen.... ook zijn het zeven koningen..." (:9,10).
Het blijkt dus een aanduiding te zijn van zeven koning-rijken!
En dat kan ook wel kloppen, want het woord "berg" heeft in de Bijbel veelvuldig de betekenis van koningschap, zie bijv. Jes. 2:2, Dan. 2:35, Zach. 4:7, e.a. Babel zelf wordt in Jer. 51:25 aangeduid als een berg!

Babylon - van Daniel tot Openbaring

De vraag is nu: moeten wij deze "stad", letterlijk nemen, of is het een geestelijke aanduiding van iets.
Ik zou willen zeggen: beide!
Niets verhindert ons om te geloven, dat de (historische) stad Babel in de eindtijd herbouwd zal zijn en als hoofdstad van het toekomstige, laatste rijk zal fungeren.

Babel - mensen lopen langs muur

In onze dagen is het opmerkelijk, dat het oude Babel is gerestaureerd op de plaats waar het vroeger lag, aan de oevers van de Eufraat, en door de leiders van Irak gezien wordt als het symbool van hun macht en heerlijkheid.
Het feit, dat Babylon (= Griekse vorm van "Babel") in Openbaring een "grote" stad genoemd wordt, hoeft niet noodzakelijk te wijzen op de afmetingen van de plaats als zodanig of op het aantal inwoners, maar veel meer op de betekenis ervan in die dagen.
Immers, ook Jeruzalem wordt in Openbaring 11:8 een "grote stad" genoemd, en dat heeft zeker geen betrekking op haar afmetingen of het aantal inwoners. Wat dat betreft zijn er talloze steden in de wereld, die vele malen ‘groter’ zijn.


Hoewel het misschien nu nog ver weg lijkt, gaan we er toch vanuit, dat Babel als werkelijk bestaande stad in de toekomst de exponent zal zijn van alles wat ‘Babel’ in geestelijk opzicht betekent.
Nebukadnezar riep eens uit: "Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb..?" (Dan.4:30).
Natuurlijk bedoelde hij daarmee zijn macht als heerser over een wereldrijk, maar hij sprak de woorden wel uit toen hij aan het wandelen was op zijn koninklijk paleis in de stad.
Uit zijn woorden blijkt ook, dat hij de stad Babel beschouwde als de sierlijke kroon van zijn rijk: "Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb... tot een koninklijke woonstede... en tot eer mijner majesteit?"

Babel wordt aangeduid als "de moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde" (:5), en als "de grote stad, die het koningschap heeft (:18). Het is dus de "moeder-stad"! Wijst dat niet terug op de geschiedenis van de oorsprong van Babel in Genesis 10 en 11?
Nimrod (= rebellie) was de eerste machthebber op de aarde. Het begin van zijn koninkrijk was Babel....
Het Beest is de laatste openbaring van die macht, zodat ook het einde van dat koninkrijk Babel is.
Hoe en waaruit dat laatste Rijk ook is opgebouwd, in welke gedaante het ook zal verschijnen, duidelijk is wel, dat het ‘Babel’ genoemd kan worden en de laatste machthebber ‘de koning van Babel’. Met deze titel wordt hij ook genoemd in bepaalde (nog onvervulde) profetieën, bijv. in het boek van Jeremia.
Tussen twee haakjes: ook de vroegere leiders van het Medo-Perziche Rijk, Kores en Artachsasta, worden in de Bijbel ‘koning van Babel’ genoemd (Zie Ezra 5:13 en Neh. 13:6). Alexander de Grote, leider van het Griekse Rijk, die al een begin gemaakt had met de herbouw van de stad Babel, kwam door zijn vroegtijdige dood niet aan deze titel toe!

Vergelijking symboliek en verklaring

Aanvankelijk spreekt de engel tot Johannes in symbolische taal, verderop in hoofdstuk 17 wordt de symboliek gaandeweg verklaard. Wij hoeven dat dus niet zelf te doen, het is reeds voor ons gedaan!
Hoe deze verklaring tot stand komt, blijkt, als we enkele verzen uit deze hoofdstukken naast elkaar, of beter nog: in elkaar plaatsen. (Vet gedrukt is de symboliek, de rest is de verklaring)

vs. 1 en 2: "Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, dat is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde (vs.18), die zit aan vele wateren, dat zijn natiën en menigten en volken en talen (vs.15), met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.
vs. 3: "En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw, dat is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde (vs.18), zitten op een scharlaken rood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en dat was en is niet en (is zelf ook de achtste, maar het is uit de zeven, :11) het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve (vs.8,11), en het heeft zeven koppen, dat zijn zeven bergen en ook zeven koningen.... en tien horens, dat zijn tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar één uur ontvangen zij macht als koningen, met het beest (vs.12), dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen....
vs. 4 En de vrouw, dat is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aarde, was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker ("Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte", Jer. 51:7), vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.
vs. 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote BABYLON".

De naam van de vrouw, dat is de grote stad, is dus: BABYLON!

Het volgende hoofdstuk, Openbaring 18, beschrijft dan het oordeel c.q. de definitieve ondergang van de stad Babylon, en dus ook van het (daarbij behorende) Rijk!
Dat oordeel en die ondergang zijn reeds eeuwen tevoren aangekondigd in vele Oud-Testamentische profetieën. Hoe dat oordeel zal plaatsvinden, dat wordt ook in Openbaring beschreven, zoals wij nog zullen zien.
Zowel de nog niet vervulde profetieën van het Oude Testament als de daarop aansluitende beschrijving van het laatste Bijbelboek maken het noodzakelijk, dat er in de eindtijd een laatste Rijk zal zijn, met als vertegenwoordigende residentie: de stad Babel.

Babel - kasteel

Sluimerend heeft Babel de eeuwen door bestaan. Niemand gaf er acht op... totdat in onze dagen de aandacht weer volledig gericht is op het Midden Oosten.
Jeruzalem is hersteld als hoofdstad van een belangrijke mogendheid, en Babel is bezig.... Het wachten is op het verlopen van de "gestelde tijd"! Dan zal Babel ontwaken en haar prominente plaats in het eindtijdscenario innemen… totdat de almachtige God die ‘grote’ stad (en het rijk) zal verwoesten en het rijk der duisternis zal beschamen!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'