Samenzweringen en complotten - 2 (slot)

Samenzweringen en complotten - 2 (slot)

Een samenzwering of complot is een geheime afspraak tussen een aantal personen om iets te ondernemen tegen een andere persoon of groep. Ook in de Bijbel komen ze voor. Ze zijn van alle tijden, ook van onze tijd!

Vandaag
Vervolg van deel 1

In deze tijd, tussen de komst van Christus en Zijn wederkomst in, is het niet anders. Ook ‘onze’ geschiedenis staat bol van samenzweringen en complotten, tot op de dag van vandaag aan toe. Dit wordt in de Bijbel verder niet vermeld, maar dat doet niets af aan de realiteit.
Wie op zoekmachines van internet het samenzwering of complot intikt, komt van alles tegen. En dan wordt wel duidelijk dat ze van alle tijden zijn. Ook in deze tijd is er – op grote schaal – sprake van samenzweringen en complotten, op allerlei gebied.
Mede door dat internet is er tegenwoordig veel meer informatie beschikbaar, waardoor bepaalde gebeurtenissen sneller als complot kunnen worden herkend en ontmaskerd. Hetgeen overigens niet wegneemt dat er (nog steeds) een soort taboe rust op een woord als ‘complot’. Iedereen weet dat er in de wereld complotten en samenzweringen zijn, maar als je ze benoemt, loop je kans om door de goegemeente en in de reguliere media weggezet te worden als ‘complotgekkie’, e.d.

Nine Eleven bijvoorbeeld is inmiddels gebleken een complot van de eerste orde te zijn geweest, die z’n uitwerking niet heeft gemist.

En nog steeds worden wij geacht het officiële verhaal te geloven, dat het ‘gewoon’ een terroristische aanslag was van 19 moslimkapers onder leiding van Osama Bin Laden. Het was echter veel meer dan dat! Er zijn wel honderd argumenten te noemen, waaruit overduidelijk blijkt, dat het een lugubere samenzwering is geweest, waarbij zelfs figuren in en rond de Amerikaanse overheid betrokken waren (zie AMEN-Actueel, pag. 15). Die zgn. ‘inside job’ werd onlangs door de leugenachtige presidentskandidaat Hillary Clinton nog glashard ontkent.
De propagandamaker van Hitler, Joseph Goebbels, wist het al: “Als de leugen groot genoeg is en vaak genoeg wordt herhaald, zal het uiteindelijk geloofd worden.”

Kosmische proporties
Enerzijds zijn samenzweringen en complotten een gevolg van menselijk machtsvertoon. Dit heeft alles te maken met de zonde die in de mens is. Die zonde wordt gekenmerkt door drie aspecten. Johannes noemt ze in zijn 1e brief: “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Joh. 2:16).
De mens is uit lijfsbehoud of eerzucht geneigd tot het kwade. Zelfhandhaving of -verrijking ten koste van de ander(en). Niets menselijks is de mens vreemd, en dat geldt op alle niveaus. Met of zonder stropdas, zeg maar. In ’t algemeen gesproken willen rijken nog rijker worden, machthebbers nog machtiger worden, met o.a. als gevolg dat anno nu 99% van ‘s werelds rijkdom en macht in handen is van 1% van de mensheid.
Maar er is meer! Het is te simpel om al dit soort zaken te beperken tot het menselijke niveau. Dat blijkt ook wel uit de voorbeelden in de Bijbel. Er is niet alleen strijd tussen mensen onderling, maar ook tussen hogere machten. Het is een strijd die het menselijke handelen overstijgt. Het is een kosmische strijd tussen goed en kwaad, waarheid en leugen. De strijd tussen God en satan.
En… die (kosmische) strijd is nog steeds gaande. Paulus schreef dat het geheimenis van de wetteloosheid in zijn dagen al werkzaam was (2 Thess. 2) en dat is nog steeds zo. Satan is de ‘god van deze eeuw’ (2 Kor. 4:4). Hij is ‘mensenmoordenaar’ en ‘leugenaar’, ja de ‘vader van de leugen’ (Joh. 8:44). De leugen regeert, en om die overeind te houden moet de waarheid uit alle macht bestreden worden. Romeinen1:18 spreekt over de ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. Dus: zij kennen de waarheid, maar verkiezen de leugen.

Elite
Hierboven hadden we ‘t al over de strijd van de Joodse elite tegen de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, de Waarheid in eigen Persoon!
De Heere zei dat zij de duivel tot vader hadden. Op andere plaatsen spreekt de Bijbel over ‘zonen der ongehoorzaamheid’ (o.a. Efe. 2:2). En Jezus typeert hen als onkruid, d.i. ‘kinderen (Grieks: zonen) van de boze’ (Matt. 13:38). Kaïn was (naar het vlees) geboren uit Adam en Eva. Toch schreef Johannes het volgende over hem: “…hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig” (1 Joh. 3:12). Willens en wetens verzette Kaïn zich tegen Gods wil en woord. En dat veranderde hem in een agressieveling die er niet voor terug deinsde zijn bloedeigen broer te vermoorden!
De elite in Jezus’ dagen bestond, op enkele uitzonderingen na, uit boosaardige heerschappen, die ten koste van alles hun eigen welzijn, eer, rijkdom en macht wilden behouden. Zij schroomden niet Jezus als een demonisch bezetene weg te zetten en te beweren dat Hij tekenen en wonderen deed in de kracht van Beëlzebul, ofwel: Baäl-Zebub, de heer van de vliegen. Hij is de vorst van de demonen of, zoals in sommige vertalingen: de overste der boze geesten. Satan dus!
We weten dat het streven van satan was en is: wereldheerschappij. En laat niemand zich vergissen. Ook vandaag is er een elite, die bestaat uit ‘zonen van de boze’ c.q. ‘zonen der ongehoorzaamheid’, en ook nu geldt weer: uitzonderingen daargelaten. In hen is de satanische geest werkzaam. Zij oefenen hun invloed uit, veelal achter de schermen. Hun handlangers, bewust of onbewust, bevinden zich in politieke, financiële, wetenschappelijke en ja, ook in godsdienstige kringen. Ook daarover is de Bijbel duidelijk (zie bijv. 2 Kor. 11:13-15). En allemaal zijn ze druk met ‘onze aarde’ en het creëren van een nieuwe wereldorde (NWO). Van de Amerikaanse president in het Capitool te Washington tot de paus in het oude Capitolinus te Rome.

  • Capitolinus is de belangrijkste van de 7 heuvelen waarop Rome is gebouwd: het Capitool. Op het Capitool stond een tempel van Jupiters vrouw Juno, de heerseres van de hemelen en o.a. de beschermvrouwe van de Romeinse munt. Naar deze ‘tempelberg’ is het bekende Capitool in Washington DC vernoemd, gebouwd door de vrijmetselaar en eerste president van de Verenigde Staten, George Washington (1789 tot 1797).

Het streven is om tot een centrale (wereld)heerschappij te komen en dat zou, als wij hen moeten geloven, allemaal te heil van mensen moeten zijn! Ja, ja, in Limburg zouden ze zeggen: ‘en gij geleuve dat’. Inderdaad, de meeste mensen in de wereld weten van niks en zijn goedgelovige schapen die zich al te gemakkelijk laten leiden naar… ja, waar naartoe? Naar een slaafse onderwerping, want die 1% (de elite) doet er alles aan om die andere 99% aan zichzelf dienstbaar te maken (zie kader).

Revolutie door schuld 
Onlangs werd ik geattendeerd op een e-book van (econoom) Rein de Vries, getiteld ‘Revolutie door schuld’- De radicale geschiedenis van de eenwording der aarde (Uitgegeven via Bravenewbooks). Goed werk, kan het iedereen aanraden om te lezen.
Een paar citaten alvast. In het voorwoord spreekt hij over de: “de aristocratische elite die het financiële systeem onder haar controle wist te krijgen en in de schaduw wil handelen van de politiek. De aristocratische elite zou vanaf de 18e eeuw steeds prominenter de richting van de westerse maatschappij gaan bepalen. Hun invloed groeide op maatschappelijk, economisch en politiek vlak. Door hun controle op het financiële systeem konden zij de laatste drie eeuwen steeds dominanter worden. Dit boek probeert inzicht te verschaffen in die machtsfactor die de belangrijkste rol heeft gespeeld bij de vorming van onze moderne geschiedenis. Dit boek zal nauwkeurig aanwijzen wie de belangrijkste families en personen binnen de aristocratie zijn”.
En later in het boek: “Het kunstmatig creëren van economische crises en oorlogen hielp de elite om de wereld naar eigen inzicht vorm te geven. Op dit moment zijn er verschillende oorlogen en financiële crises gaande. Dit keer zal de financiële crisis uiteindelijk de ineenstorting van het systeem teweeg brengen, waardoor de kans groot is dat er complete chaos ontstaat (…) De elite hoopt door de verhevigende crisis die maatregelen te kunnen treffen om de eeuwenoude ambitie te verwezenlijken. Gehoopt wordt dat de bevolking er uiteindelijk zelf om zal vragen, omdat die door de chaos geen andere uitweg ziet. Ondertussen zal de nationale schuld van landen zo hoog oplopen dat zij gedwongen zullen worden soevereiniteit op te geven. Althans dat is het plan (…) Uiteindelijk is het financiële systeem een op haar eind lopend pyramidespel van schuld (…)
De Vries’ conclusie is “…dat er eigenlijk geen uitweg is om goed uit de crisis te komen. Het financiële systeem, zoals wij dat kennen, zal uiteindelijk imploderen. Voor de toekomst houdt dit in dat er voor de elite mogelijkheden zullen zijn om verdere centralisatie te bewerkstelligen, onder het mom van crisisbestrijding. (…) Met de uiteindelijke ultieme crisis zullen wellicht de laatste stappen gezet kunnen worden naar de veelbesproken New World Order, met totale controle door de aristocratische wereldelite. Of de bevolking door manipulatie via false flags, gecreëerde tegenstellingen, economische problemen en propaganda door de media hier vrijwillig in toe gaat stemmen, valt te bezien”(...) De New World Order zou een welkome vereniging van culturen in de wereld kunnen betekenen, ware het niet dat de sturende kracht achter het plan voornamelijk uit is op ultieme hegemonie (…) Doordat de media grotendeels in handen van de elite is, is het vrijwel onmogelijk voor de bevolking om de werkelijkheid onder ogen te zien. Degenen die de waarheid wel zien, kijken vaak liever weg omdat deze te schokkend is. De elite zal na centralisatie de schijn van democratie ophouden maar de meeste landen zullen niet meer dan een soort provincies binnen de centrale wereldorde zijn.”
En ten slotte: “De mensen die de waarheid aan het licht brengen worden vervolgd en de mensen die misdaden begaan worden beschermd. Het is te vaak de tegenwoordige tijd van de westerse wereld van nu. Het vertellen van de waarheid ondermijnt de macht van de elite waardoor iedereen die dat doet door hen als staatsgevaarlijk kan worden beschouwd.”
Nou, lees de rest maar zelf, zou ik zeggen. Heel interessant!

Eindtijd
We zijn voorlopig dus nog niet verlost van die samenzweringen en complotten. En ook wat de Bijbel betreft nog niet. Want uiteindelijk komen we terecht bij een wereldomvattende samenzwering. We lezen in Psalm 2 over een coalitie van wereldleiders en hun legers die zich in de toekomst zal opmaken om de strijd aan te binden met… God en de Koning der koningen, Jezus Christus!
“De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde” (vs. 2). We hebben er al vaker in AMEN over geschreven. 
Er zal op hoog niveau overleg gevoerd worden, een ‘top-conferentie’ heet dat tegenwoordig. De leiders der wereld zullen ‘samenspannen’, een vergadering houden, waarin men zich bezighoudt met de vraag: “Wat moeten wij aan met die Koning Jezus, die in Jeruzalem is.”
Hun besluit is, dat ze overgaan tot de aanval: “Laten wij Hun banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen!”

Krankzinnig
Nota bene, de elite vat het plan op om ten strijde te trekken tegen de Zoon van God, Die Zich in die tijd in Jeruzalem heeft geopenbaard. Volslagen krankzinnig zou je zeggen. En dat klopt! Er blijkt in de eindtijd namelijk iets bijzonders aan de hand te zijn met de mensen en vooral hun leiders. Om daar wat meer inzicht in te krijgen gaan we naar Openbaring 16, waar we lezen over de zesde engel, die zijn schaal uitgiet: “En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang der zon komen. En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God” (vs. 12-14). 
Waar zij in een ver verleden de Heere Jezus beschuldigden van bezetenheid, daar blijken zij nu zelf het slachtoffer te zijn van demonische machten. Zij trekken met hun legers op uit het Oosten (d.i. Babylon, gezien vanuit Jeruzalem), maar vinden hun Waterloo in het land Israël (Openb. 19:17 e.v.).
Maar “de HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken, Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig, de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie” (Ps. 33:10-11).

Wie opstaat tegen de almachtige God en Zijn Koning, heeft daarmee zijn eigen doodvonnis getekend. Het drama van de eindtijd laat zien, dat de HEERE Zelf een einde zal maken aan de terreur der volken, de op macht beluste leiders zal oordelen en Zijn eigen plannen zal volvoeren.
Dan pas komt er echt ruimte voor vrede, gerechtigheid, gelijkwaardigheid en harmonie. Of, zoals de Bijbel zegt: “De aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de HEERE”!

Zie ook:

Hoe de CIA 'complottheorieën' bedenkt en verspreidt via de media om de massa te beïnvloeden

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'