Onze Redder en Hoop

Onze Redder en Hoop

Een leven zonder Christus is een leven zonder hoop. Zoveel wordt wel duidelijk als je Efeze 2:11-13 leest. De tijd zonder Christus was een tijd zonder hoop. Dat gold voor de volken tot wie Paulus zich met deze woorden richtte; en dat geldt in zekere zin ook voor ons. Hoop heeft met de toekomst te maken. God heeft redding gebracht in het tijdperk waarin we nu leven en die redding heeft gevolgen voor onze toekomst.

Nu en straks
De meeste bladzijden in de Bijbel gaan over wat zich afspeelt tijdens de 'tegenwoordige en de toekomende eeuw', nu en straks. Globaal begint dat bij Genesis 9 en eindigt dit bij Openbaring 20:10. De tegenwoordige eeuw begon direct na de zondvloed en duurt voort tot aan de wederkomst van Christus. Zijn komst luidt vervolgens de toekomende eeuw in. Dat is de tijd waarin Christus Zijn heerschappij op aarde zal vestigen; de tijd ook waarin duidelijk wordt wat wij als gelovigen nu al weten, namelijk dat Hij het Hoofd is over alle dingen. Met Zijn hemelvaart is Hij door de Vader in de hemel gezet "hoog boven alle overheid en volmacht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze eeuw, maar ook in de komende. En alles heeft Hij ondergeordend onder Zijn voeten en Hij heeft Hem - Hoofd over alles - gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, de volheid van de alles in allen Vervullende" (Efe. 1:21 en 22; vers-voor-versvertaling - GRATISDe late brieven van Paulus - opnieuw en letterlijk vertaald - ISBN 9789066943049).

Het gaat wat dat betreft de goede kant op! Ook voor deze wereld is er namelijk een tijd weggelegd waarin niet meer Gods tegenstander, maar God zelf het voor het zeggen heeft. Dan zal er een einde gekomen zijn aan de heerschappij van de "god van deze eeuw" (2 Kor. 4:4); die een mensenmoordenaar is van het begin af (Joh. 8:44). Hij heeft bepaald niet het goede met de mens voor. En - laten we eerlijk zijn - dat is toch ook wat in de praktijk van het leven van alledag duidelijk herkenbaar is.
Maar gelukkig! We zijn op weg naar Gods toekomst in het vaste vertrouwen dat Hij alle dingen in Zijn hand heeft. Door het geloof mogen we Hem kennen als onze Redder en onze Hoop.

Onze Redder en onze Hoop
Je zou kunnen zeggen dat deze twee omschrijvingen ook iets te maken hebben met de verdeling van nu en straks, die je in de Bijbel ziet. God bracht namelijk redding tot stand in de huidige boze eeuw. Dat is de tijd waarin de wereld dus het verst van de Heere verwijderd is. De Heere Jezus kwam tweeduizend jaar geleden in deze wereld om te verlossen. En behalve dat Hij onze Redder is, is Hij ook onze Hoop. En hoop bepaalt ons vooral bij de toekomende tijd.
Volgens de bekende tekst uit Hebreeën 11 heeft het geloof te maken met het niet zien en het hopen. "Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet" (vs. 1). Om met het laatste te beginnen: de dingen die men niet, zijn de dingen die we nu niet zien. In die zin heeft het geloof betrekking op het nu. Het andere aspect - de dingen die men hoopt - heeft te maken met wat nog komen moet: vanuit het nu zien we uit op straks.
Wij hebben ons geloof gevestigd op de onze Redder en zo mogen wij leven in het vaste vertrouwen in en op Hem. Dat geloof zal niet beschaamd worden. God is immers voor de volle honderd procent te vertrouwen! Tegelijk is Hij ook onze Hoop.

God is onze Redder
Als je de Bijbelteksten met het woord 'Redder' (Herziene Statenvertaling: ‘Zaligmaker’) op een rijtje zet en je beperkt je daarbij tot de late brieven van Paulus, dan zie je dat dit woord daar twaalfmaal door Paulus wordt gebruikt. Deze twaalf keer is verdeeld in twee groepen van zes. Zesmaal heeft het woord 'Redder' betrekking op de Vader en zesmaal op de Zoon. Zie het kader met het overzicht daarvan.

De teksten in Paulus' late brieven waar het woord 'Redder' voorkomt (Overgenomen uit De brief aan de Efeziërs - vers voor vers, blz. 107 - ISBN 9789066942769)
In de teksten met de letter 'a' wordt verwezen naar de Zoon als Redder; in die met een 'b' naar de Vader. We kunnen met het volste recht zeggen dat Vader en Zoon betrokken zijn bij de verlossing.

a1. Efe. 5:23 Christus, de Redder van het lichaam
a2. Fil. 3:20 wij verwachten vanuit ons burgerschap de Heere Jezus Christus als Redder
   b1. 1 Tim. 1:1 God, onze Redder
   b2. 1 Tim. 2:3 God, onze Redder
   b3. 1 Tim. 4:10 de levende God, Die een Redder is van alle mensen, vooral van de gelovigen
a3. 2 Tim. 2:10 de verschijning van onze Redder, Jezus Christus
   b4. Tit. 1:3 God, onze Redder
a4. Tit. 1:4 Christus Jezus, onze Redder
   b5. Tit. 2:10 God, onze Redder
a5. Tit. 2:13 de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus
   b6. Tit. 3:4 de mensenliefde van onze Redder, God
a6. Tit. 3:6 Jezus Christus, onze Redder

Kijken we naar het onderste gedeelte van de opsomming met 'Redder' dan zien we dat deze wordt afgesloten met zes teksten uit de brief aan Titus. En in deze zes teksten gaat het telkens om en om over de Vader en de Zoon.

Er is hoop!
Wat de teksten uit de brief aan Titus betreft, zien we ook nog iets anders. In deze brief komt driemaal het woord ‘hoop’ voor (teksten overgenomen uit de vers-voor-versvertaling1):

a. Tit. 1:2 "... op hoop van eeuwig leven, dat de niet-liegende God beloofd heeft vóór eeuwige tijden"
     b. Tit. 2:13 "... ontvangende de gelukkige hoop én verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus ..."
a. Tit. 3:7 "... opdat wij, gerechtvaardigd zijnden in deze genade, erfgenamen zouden worden in overeenstemming met de hoop van eeuwig leven"

De eerste en de laatste tekst gaan over de hoop van eeuwig leven en de middelste over de verschijning van de grote God en onze Redder, Jezus Christus. Wanneer u deze drie teksten vergelijkt met de teksten uit Titus in het overzicht met 'Redder' (zie kader), dan ziet u dat ze nauw met elkaar verbonden zijn.
Met name de tekst uit Titus 2 springt er als het ware uit. De gelukkige of gelukzalige hoop die wij hebben, is de verschijning van onze Redder! Degene Die ons nu gered heeft en met Wie wij mogen wandelen, Die altijd bij ons is en er ook altijd voor ons is, zullen we dan zien ... Wat een rijk vooruitzicht is dat. En in het licht daarvan mogen wij nu wandelen door het geloof. God - zowel Vader als Zoon - is onze Redder op Wie onze hoop gevestigd is. Ja, onze Redder is onze Hoop! In 1 Timotheüs 1:1 schrijft Paulus over "God, onze Redder" en over "de Heere Jezus Christus, onze Hoop".

Heel Titus 2 gaat over de gezonde leer. Deze gezonde leer heeft voor de gelovige die daarin en daaruit leeft, geestelijke gezondheid tot gevolg. Het zorgt voor evenwichtigheid, voor een vast geloof en vertrouwen. De verzen 11-14 vormen de kern van wat de gezonde leer is. Ze omvatten alles waar het voor ons om draait - er komt in tot uitdrukking wat God voor ons deed, doet en zal doen: "Want verschenen is de reddende genade van God aan alle mensen, ons opvoedend, opdat wij, het niet vereren en de wereldse begeerten ontkennende, gezond denkend en rechtvaardig en juist vererend, leven in de huidige eeuw, ontvangende de gelukkige hoop én verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Redder, Jezus Christus, Die Zichzelf gegeven heeft ten behoeve van ons, opdat Hij ons zou loskopen vanaf alle wetteloosheid en voor Zichzelf zou reinigen een bijzonder volk, ijverig van goede werken".1
De tekst uit Titus 2:13 waar Redder en hoop samen genoemd worden, is het wezen van de kern van de gezonde leer. En dan blijkt het dus te gaan om onze Heiland Die eenmaal zal verschijnen en - volgens Kolossenzen 3:4 - dan zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Onze wandel in het geloof
De dagelijkse realiteit van ons leven is dat het niet altijd zo gaat als we zelf voor ogen hebben. Ziekte, lijden, rouw, het lijkt onlosmakelijk verbonden aan het leven. Of horen dat je je baan kwijt bent en dat je je helemaal opnieuw moet oriënteren op je maatschappelijke positie. Familie en misschien zelfs kinderen die een andere weg op gaan dan jij zou willen. Ach, je kunt het zelf wel invullen.
En toch - en dat is zeker niet als een cliché bedoeld - kunnen we troost putten uit de zekerheid dat onze Redder, onze Heiland, bij ons is, elke dag opnieuw. Ook zware dingen worden uiteindelijk dragelijk wanneer we in geloof onze weg gaan met Hem. We mogen leven vanuit de kracht die God ons heeft gegeven; een kracht die ons bidden en denken te boven gaat (Efe. 3:20).

"God heeft gewild hun bekend te maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis in de volken is, welke is: Christus in u, de Hoop van de heerlijkheid. Hem verkondigen wij, terechtwijzende elk mens, ook lerende elk mens in alle wijsheid, opdat wij elk mens volmaakt doen staan in Christus Jezus" (Kol. 1:27).1

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'