Wankelende supermacht - Amerika kopje onder?

Wankelende supermacht - Amerika kopje onder?

Amerika is veruit het machtigste land ter wereld. Nog wel, want die ´macht´ staat onder druk. Niet alleen in de VS, maar ook daarbuiten worden de vraagtekens bij de mensen steeds groter. Wat gebeurt er vandaag in het ´land van de onbegrensde mogelijkheden´ en vooral… waar gaat het naartoe?

Profetie

In AMEN 96 (mei 2011) schreven we het artikel ´Ondergang van een supermacht´ in het licht van Amerika en de profetieën. We zijn nu dus ruim twee jaar verder. Tijd om eens te kijken hoe de zaak er nu, op de drempel van 2014, voor staat.

Ter inleiding een citaat uit AMEN 96: “Het is een feit dat (de Verenigde Staten van) Amerika niet expliciet in de Bijbel wordt genoemd. Sommigen rekenen Amerika tot de in de Bijbel genoemde (verre) ´kustlanden´ (NBG/HSV) of ´eilanden´ (SV), maar daar is veel tegen in te brengen. Als we de profetieën over de eindtijd lezen, dan komen we toch voornamelijk terecht in het Midden-Oosten en (een deel van) Europa… een soort hersteld Romeins rijk dat zich uitbreidt over Europa en de Arabische wereld…een zogenaamd Eurabië.

Nu zijn er twee mogelijkheden:

 1. Amerika blijft de supermacht die het tot nu toe geweest is; de Bijbel zwijgt erover zodat het imperium waarschijnlijk gelieerd zal zijn aan Europa/Eurabië. Dat is nu ook al zo, denk bijvoorbeeld aan de NAVO (Noord-Atlantische Verdrags Organisatie).
 2. Amerika zal de status van supermacht verliezen en dientengevolge in de eindtijd geen rol van betekenis meer spelen. Vandaar dat de Bijbel er dus over zwijgt.


Velen gaan voor de eerste mogelijkheid. Immers, Amerika is veruit het machtigste land ter wereld en zal dat -zo redeneert men- voorlopig ook wel blijven” (einde citaat).

Welnu, dat laatste is nog steeds zo, maar die ´macht´ staat wel onder druk. De kwestie rond Syrië wordt door velen gezien als een nederlaag voor Obama, die een uitweg moest vinden uit de impasse.

Schuldenplafond

Ook hier heeft Obama bepaald geen overwinning behaald, al wordt het vaak wel zo gebracht in de media. In mei 2011 werd het schuldenplafond verhoogd tot het astronomische bedrag van ruim 14.000 miljard dollar. Door de recente verhoging zitten we nu tegen de 17.000 miljard! En dat plafond is tijdelijk goedgekeurd. In januari/februari moet Obama er weer vol tegenaan…tenzij er iets tussen komt!
Vóór zijn verkiezing tot president bracht Barack Hoessein Obama met zijn bevlogen toespraken duizenden mensen op de been met leuzen als ´Change we can believe in´ en ´Yes, we can´.
Wat er ook ten goede veranderd moge zijn in Amerika, wat de schuldenlast van het land betreft is er veel veranderd ten kwade. In 1980 bedroeg de overheidsschuld minder dan 1000 miljard dollar, in nog geen 25 jaar is dat nu dus opgelopen tot bijna 17.000 miljard. Gedurende zijn eerste ambtstermijn (2008-2012) werden meer schulden gemaakt dan onder de 43 presidenten vóór Obama! En…als je de schulden zou willen afbetalen met 1 dollar per seconde, heb je 184.000 jaar nodig! (bron: Zerohedge.com).

Obamacare

Op het ogenblik is er (ook) veel te doen over de invoering van een (verplichte) ziektekostenverzekering voor elke Amerikaan, de zgn. Obamacare. Hoe je daar ook over denkt, feit is, dat het een behoorlijke kostenpost voor de burgers is die ongetwijfeld negatieve invloed zal hebben op het bestedingspatroon, terwijl de Amerikaanse economie daar voor minstens tweederde van afhankelijk is.

Voedselbonnen

Het verschil tussen rijk en arm wordt almaar groter in het ´land van de onbegrensde mogelijkheden´. Zodanig, dat momenteel een kleine 50 miljoen inwoners (d.i. een 6e deel van de bevolking, ongeveer net zoveel als het aantal inwoners van Spanje!) afhankelijk zijn van voedselbonnen. En daar moet dan per 1 november van dit jaar ook nog op bezuinigd worden. In verband hiermee waarschuwt men al voor ´Griekse toestanden´. Voor deze mensen is er in ieder geval niet veel meer over van `The American dream´. Sinds 2008 zijn er zo´n 70% meer aanvragen voor deze bonnen, terwijl het aantal banen met een schamele 1% is toegenomen. Ondertussen zijn er dan ook nog geluiden te horen vanuit de USDA (Ministerie van Landbouw), deze kwetsbare burgers die in aanmerking willen (blijven) komen voor een noodzakelijk voedselprogramma, te voorzien van een RFID-chip. Het gaat hierbij om een chip die je als burger in je lichaam dient te laten inplanteren, wanneer je niet van de honger om wilt komen (bronnen: Elsevier.nl, Wanttoknow.nl, nu.nl).

Veteranen

Ook in moreel opzicht is het verval gaande. Om slechts één voorbeeld te noemen: het veteranen-probleem. Een land dat zoveel betrokken is bij oorlogen kent natuurlijk talloze veteranen. Vorig jaar (april 2012) verscheen daarover een artikel in de New York Times. Conclusie toen: voor elke soldaat die op het slagveld omkomt, sterven er 25 veteranen door zelfmoord; dan gaat het dus om 6.500 veteranen per jaar (elke 80 minuten een zelfmoord). Een enorm probleem waar de regering volgens de krant veel te weinig aan doet. Er is nauwelijks nazorg voor deze vaak getraumatiseerde ex-strijders. Naast de zelfmoordplegers zijn er tallozen, die psychisch en sociaal volledig aan de grond zitten en niet zelden een zwerversbestaan leiden.
Je vraagt je af hoe het kan, dat in een land waarin actieve militairen een soort heldenstatus hebben omdat ze het vaderland dienen, na hun diensttijd zo aan hun lot worden overgelaten. Of het moet voortkomen uit de complete minachting voor de troepen bij sommige leiders. Voorbeeld: Dr. Henry Kissinger, nobelprijswinnaar en oud-Minister van Buitenlandse Zaken van de VS, wordt in het boek ‘The Final Days’ door Bob Woodward en Carl Bernstein geciteerd: “Militairen zijn slechts domme, achterlijke dieren die je kunt gebruiken als pionnen in je buitenlandse politiek” (paperbackversie 1995, pagina 194).

Hommeles in de VS

Er zijn steeds meer geluiden te horen van mensen die zich grote zorgen maken over de koers van de Amerikaanse regering c.q. Obama en de zijnen. In de reguliere media zul je die geluiden niet vaak horen, want die worden volledig beheerst door de elite. De alternatieve media laten echter steeds meer en duidelijker van zich horen. Zoals bijvoorbeeld een man als Jesse Ventura, die met zijn team al een tijd ´on air´ is op Trutv.com. Jesse is een voormalig Navy SEAL (uit weet wel, het elitekorps dat Osama Bin Laden gevangen genomen zou hebben en vervolgens in zee gedumpt), professioneel worstelaar, burgemeester en gouverneur van de staat Minnesota. Tegenwoordig is Ventura tv-presentator, auteur en politiek activist. Zo heeft ook voormalig congreslid senator Ron Paul (arts van beroep) tegenwoordig een eigen radio- en tvnetwerk, ronpaulchannel.com.
De website Infowars.com van Alex Jones, alsmede zijn radio- en tvstation wordt door steeds meer Amerikanen bekeken en beluisterd; zelfs door andere media wordt Infowars langzamerhand erkend als een factor van betekenis. Logisch misschien want het vertrouwen van de bevolking in de regering Obama bevindt zich momenteel op een historisch dieptepunt. Ron Paul: “Ze vertrouwen de regering niet, ze geloven haar niet, de regering beliegt ze, constant, zowel in de binnenlandse als de buitenlandse politiek.”

Gevolgen van ´Nine Eleven´

Als reactie op de aanslagen van 11 september 2001 werd de zgn. Patriot Act ondertekend door president George W. Bush (Republikeinse Partij). Deze wet had en heeft als doel meer mogelijkheden te geven aan de Amerikaanse overheid om informatie te vergaren over, en op te treden in geval van, mogelijk terrorisme. De kritiek was en is dat de wet de burgerrechten van de Amerikaanse bevolking te veel zou schenden, met name op het gebied van privacy. En… dat de wet stigmatiserend zou werken omdat het vooral mogelijkheden biedt om immigranten en buitenlandse bezoekers te onderzoeken en het land uit te zetten. De Patriot Act werd in 26 oktober 2001 door het Huis van Afgevaardigden aangenomen met een meerderheid van 357 tegen 66 stemmen. In de Senaat lag de stemverhouding 98-1. Eerder genoemde Republikeins afgevaardigde voor Texas, Dr. Ron Paul, vertelde The Washington Times destijds dat geen enkel congreslid de nieuwe wetgeving mocht lezen!
Tegenstanders van de Patriot Act wijzen erop, dat het onmogelijk was in zo'n korte tijd na de aanslagen van 11 september 2001 deze wet te schrijven en dat de Patriot Act dus in feite al klaar lag. Op 26 mei 2011 tekende Barack Obama een verlenging voor vier jaar van drie belangrijke onderdelen van de oorspronkelijke wet. Dit betreft het afluisteren van verdachten, onderzoek van zakelijke informatie, en surveillance van individuen die verdacht worden van terroristische activiteiten. Inmiddels weten we dat, mede door deze wet, databases (wereldwijd) niet meer veilig zijn voor de Amerikanen en over de afluisterpraktijken via de NSA wordt momenteel steeds meer openbaar. Supermacht Amerika dreigt te vervallen tot een regime van het soort landen waarin sprake is van een democratie voor enkelen (de elite) en een dictatuur voor velen (het volk). Door de NSA-affaire is het morele gezag van de Amerikanen behoorlijk verwoest. Dat blijkt ook uit de reacties van Europese leiders die al jarenlang, ook met medeweten van Obama, zijn afgeluisterd. En niet alleen zij, maar ook miljoenen burgers.

Dictator

Volgens een toenemend aantal analytici begint president Obama (Democratische Partij) langzamerhand trekjes van een dictator te vertonen. Steeds meer stelt hij zich hard(vochtig) op tegenover degenen die zijn plannen niet steunen of proberen te dwarsbomen.
Op FoxNewsTv werd melding gemaakt van een briefing voor soldaten waarin gezegd is, dat (evangelische) christenen en leden van de (op rechts opererende) Tea Party een bedreiging voor de natie zijn en ze daar dus beter geen banden mee kunnen hebben op straffe van vervolging door de Militaire Justitie. Een betrokken advocaat zei dat het Amerikaanse publiek woedend zou moeten zijn dat het leger zoiets zegt en daarbij dreigt met bestraffing van soldaten die christen zijn of lid van de Tea Party (bron: foxnewsinsider.com).
Nu weten we al langer dat Obama en de zijnen bepaald niet veel op hebben met (vooral evangelische) christenen. In een toespraak een paar jaar geleden, voor studenten aan de John Brown Universiteit in Siloam Springs (Arkansas), zei Franklin Graham (de zoon van Billy) daar iets over.
"Zelfs in onze regering vandaag de dag, kun je niet tot Jezus bidden in vele openbare bijeenkomsten. Je kunt tot God of een god bidden. Je kunt Boeddha noemen of de naam van Mohammed, maar je kunt niet bidden tot Jezus Christus" zei Graham, die in 2010 geweigerd werd een evenement in het Pentagon bij te wonen ter gelegenheid van de Nationale Dag van Gebed. Dit in verband met zijn opmerkingen over de Islam (bron: christianpost.com – 19 januari 2011).

Des temeer voelt Obama zich verbonden met moslims. Op You Tube is een video te zien waarin hij zijn eigen (soennitische) moslimachtergrond erkent, de ´Heilige Koran´ citeert en islamitische volken prijst voor hun bijdrage aan de culturele en wetenschappelijke ontwikkeling van het Westen. Hij zegt o.a. dat “de Islam geen onderdeel van het probleem is bij het bestrijden van extremisme, maar juist een belangrijke factor in het bevorderen van vrede”. Als president van de USA beschouwt hij het als “zijn verantwoordelijkheid om te vechten tegen de negatieve stereotiepen van de Islam, waar die ook gezien en gehoord worden. Gemeten naar het aantal moslims die in de VS wonen, is het één van de grootste moslim-landen”, aldus de president. Klik hier en bekijk de video (Engelstalig, maar wel goed te volgen).
De laatste tijd maken velen zich zorgen om de toenemende invloed van de Moslim Broederschap in Washington, zoals bijvoorbeeld op de site van westernjournalism.com te lezen en te zien is. In landen als Lybië, Egypte en Syrië worden allerlei groeperingen o.a. via de CIA door Amerika gesteund in hun oppositie tegen de regimes. Het zijn dezelfde (vaak extremistische) groepen, die zich wreed tegen christenen keren, ze onthoofden, kerken verwoesten en ga zo maar door.

Een voormalige Navy SEAL, Ben Smith, meldde onlangs dat de Obama-regering legerofficieren gepolst heeft of ze bereid zijn mee te werken aan het ontwapenen van de Amerikanen en opdracht te geven aan hun manschappen om het vuur te openen op burgers…
Ook zijn er recent legerleiders zonder opgaaf van redenen ontslagen. Gesuggereerd wordt dat ze een sta-in-de-weg zijn voor de regering (bron: Infowars.com).

Noodtoestand

Paul Craig Roberts, voormalig Staatssecretaris van Financiën onder president Ronald Reagan, waarschuwde ervoor dat Obama en anderen in de regering de crisis in de VS wel eens zouden kunnen aangrijpen om meer macht naar zich toe te trekken. Hij acht het niet onmogelijk, dat Obama op enig moment een noodtoestand over het land uitroept, waardoor het Huis van Afgevaardigden feitelijk buitenspel komt te staan. Ook kunnen allerlei door Obama inmiddels allang getekende protocollen, zgn. Executive Orders, in werking treden. De ´Martial Law´ (krijgswet) neemt in zo´n noodtoestand dan de rechtspleging e.d. van de burgerlijke autoriteiten over, waarbij het leger toezicht houdt op de naleving ervan. Volgens onderzoeksjournalist Jon Rappoport (nomorefakenews.com) zou de chaos rond de invoering van de nationale zorgverzekering ´Obamacare´ tot zo´n noodtoestand kunnen leiden. Uit een peiling van Associated Press is gebleken dat liefst 90% van de inschrijvingen via internet (is) mislukt. Toch moet iedereen zich vóór 1 januari a.s. ingeschreven hebben op straffe van hoge boetes.

´God, please help America!´

Het is interessant om te zien wat er momenteel gaande is in Amerika. Via de media (vooral op internet) worden alarmerende berichten openbaar. Allerlei vreemde zaken, waarover de reguliere media over het algemeen zwijgen, zijn en worden gesignaleerd door burgers, verspreid over het hele land.

Een paar voorbeelden:

 • De voormalige senator Sheldon R. Songstad heeft in een e-mail op 13 augustus j.l. aan ene dominee Hopkins en later in een telefoongesprek met Trunews.com gewag gemaakt van ongewone activiteiten van de FEMA (= federaal bureau voor rampenbestrijding). Klik hier en bekijk de video Deze zouden betrekking hebben op een noodsituatie in Region 3 (diverse staten aan de oostkust, zoals Washington DC, Maryland, Virginia).
  Via informatie die beschikbaar is voor senatoren in verband met voorbereidingen op mogelijke rampen, ontdekte Sheldon o.a. info over de aanschaf van grote hoeveelheden kant-en-klaar maaltijden (t.w.v. $ 14,2 miljoen), die naar Region 3 verscheept moeten worden, zakjes met noodvoorraden water ($ 22 miljoen), alsmede kant-en-klaar maaltijden ($13,6 miljoen) voor Austin (Texas). Hij spreekt over een trainingscursus voor buitenlandse VN-troepen in Amerika om te leren omgaan met Amerikaanse wapensystemen en zich te bekwamen in wat men noemt “urban warfare”, oorlogsvoering in bewoonde gebieden. Klik hier en bekijk de video Verder moet FEMA antibiotica kopen ($11 miljoen) voor Region 3 en er moeten 2800 Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP)-voertuigen worden geleverd aan het Department of Homeland Security (DHS), de moederorganisatie van FEMA.
  Alle agenten van de DHS moe(s)ten per 15 september zijn bewapend met pistool, geweer en een AR-15 (semi-automatisch wapen). Er zal voor de eerste keer een volledig gecoördineerde test worden gehouden van alle GPS- en Communicatiesatellieten. En: alle onderdelen van de ´National Guard´ zullen een complete opleiding voor oproercontrole en rampenassistentie krijgen tijdens hun jaarlijkse verplichte training. Deze moe(s)ten vóór 30 september zijn afgerond.
  Senator Sheldon sluit zijn e-mail af met “God, please help America”
 • Klik hier en bekijk de video
 • Eerder al werd bekend, dat de Department of Homeland Security (DHS) het afgelopen jaar een gigantische hoeveelheid munitie heeft ingeslagen. Uit een regeringswebsite, FBO.gov, blijkt dat het gaat om zo´n 1,2 miljard kogels van verschillend kaliber voor ´trainingsdoeleinden´.
 • Er zijn berichten (en beelden) van grote aantallen kunststof doodskisten voor noodsituaties. Het was zelfs een item op een nieuwsuitzending in Puerto Rico, waar vrachtwagenladingen vol kisten zijn opgeslagen. Ook zijn er spoorwegen aangelegd c.q. gereedgemaakt voor speciale FEMA-treinwagons om massa´s mensen te (kunnen) vervoeren bij calamiteiten.
 • Op 26 augustus berichtte storyleak.com dat uit regeringsdocumenten is af te leiden dat het Pentagon zich voorbereidt op een ´grote economische inzinking´ en ´massale opstanden onder de burgers´. In verband hiermee is een speciale troepenmacht geformeerd van 20.000 man om op te treden bij incidenten.
 • Begin september kwamen berichten door dat het Amerikaanse leger in het geheim kernkoppen heeft verplaatst van Dyess luchtmachtbasis in Florida naar Zuid-Carolina aan de oostkust… Prompt waarschuwde senator Lindsay Graham een paar dagen later voor een eventuele aanslag met een kernbom in die regio.
 • In de afgelopen jaren zijn speciale FEMA-kampen ingericht. Momenteel zijn er zo´n 800, verspreid over de VS, Canada en Alaska. Op de website thedailysheeple.com zijn de locatiegegevens te vinden. Klik hier
  In een video verklaart Obama dat die kampen bedoeld zijn om mensen die ervan verdacht worden evt. terroristische of andere staatvijandelijke activiteiten te plannen, preventief (!) en/of langdurig in hechtenis te kunnen nemen. Let wel, in sommige kampen is plaats voor vele tienduizenden gevangenen! Video Obama
  Volgens globalresearch.ca is te lezen, dat de voormalige minister van Justitie John Ashcroft in augustus 2002 al het plan heeft geopperd om ´vijandelijke strijders´ voor onbepaalde tijd zonder aanklacht en onafhankelijk van de rechterlijke macht vast te zetten. Vandaag vreest men, dat deze kampen ook zomaar gebruikt zouden kunnen worden om tegenstanders van de regering, opstandelingen, e.a. op te sluiten.
  Onlangs heeft een lid van de militaire politie in Arizona een geheime video-opname gemaakt van een sessie met FEMA-officials waarin gezegd wordt dat een noodtoestand, waarin de krijgswet zal fungeren, wordt voorbereid. Daarbij zouden de vuurwapens van de Amerikanen in beslag genomen worden. Dat betekent opschorting van het 2e Amendement van de Amerikaanse grondwet. En dat niet alleen. Ook het 1e Amendement (vrijheid van godsdienst en meningsuiting) zou dan tijdelijk (?) worden opgeschort. Bekijk het filmpje op Infowars hier

Nieuwe wereldorde

Amerika als leidende supermacht heeft het moeilijk. De economie herstelt nauwelijks. De dollar als wereldreservemunt staat momenteel onder grote druk. Steeds meer landen, waaronder China, zeggen openlijk dat het tijd wordt voor een andere ´wereldmunt´. Het vertrouwen van de wereldgemeenschap in de Amerikaanse regering wordt in ras tempo minder, mede door de publicaties van Edward Snowdon en het NSA-afluisterschandaal.
Dr. Ron Paul is er inmiddels zeker van: het VS-imperium zal binnen afzienbare tijd ineenstorten. “Het zal hen (Washington) niet meer lukken uit de crisis te komen, dus zal alles gewoon instorten”, zei Paul in een interview met Alex Jones van Infowars.com.

We wachten het maar gewoon af; we willen niet speculeren, maar slechts signaleren. En, zoals vaker in AMEN gezegd, zal uiteindelijk de macht geconcentreerd zijn in en op het Midden-Oosten: Babylon. Maar ook Babel gaat tenonder!
Een echte nieuwe wereldorde zal er pas komen als de hemel opengaat en de Koning der koningen in zal verschijnen. Dat is en blijft onze hoop! Zijn heerschappij zal zich over de hele aarde uitstrekken, tot zegen, tot vrede voor en welzijn van allen. Wat een dag zal dat zijn!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'