Mijn Verlosser leeft!

Mijn Verlosser leeft!

Het is zó belangrijk te beseffen, dat de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de dood en lééft! De Bijbel verkondigt een levende Heer, Die na Zijn volbrachte werk, eindigend met Zijn dood en opstanding, de hemel is ingegaan als Overwinnaar.

Verhoogd

De Heere Jezus zei aan het einde van Zijn lijdensweg, genageld aan het kruis: "Het is volbracht!" (Joh. 19:30). Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarmee heeft Hij de prijs der verlossing betaald en ons met God verzoend.
Als bewijs of bevestiging daarvan heeft God Hem opgewekt uit de dood en vervolgens gezegd: "Zet U aan Mijn rechterhand ..." (Ps. 110:1). Door Zijn opstanding uit de doden heeft Hij als Zoon des mensen krachtig bewezen ook Góds Zoon te zijn (Romeinen 1:4).
Hij is gehoorzaam geweest tot de dood van het kruis, zegt Filippenzen 2:8. En dan vervolgt vers 9 met: "Dáárom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam...". Zijn opstanding en verhoging is dus een bevestiging van Zijn lijden en sterven. Hij heeft de Goddelijke opdracht volkomen vervuld; er hoeft (en kan) niets meer aan te worden toegevoegd! De schuld is voldaan, de prijs is betaald. En omdat Christus dat ook deed voor ons, is daarmee ónze schuld voldaan! Juridisch (dat wil hier zeggen: volgens het recht van God) is de zondeschuld van de mens door de Mens betaald.
Kortom: God heeft de grond voor de eeuwige verlossing, het eeuwige leven en alle heerlijkheid daaraan verbonden, gelegd in de dood en opstanding van Jezus Christus.

Levende bewijs

Het is zó belangrijk te beseffen, dat de Heiland is opgestaan, dat Hij lééft! De Bijbel verkondigt een levende Heer, Die na Zijn volbrachte werk de hemel is ingegaan als Overwinnaar. Hoe belangrijk het kruis ook is in het werk der verlossing, de opstanding van Christus is nóg belangrijker!
Want stel je voor, dat Christus niet was opgestaan. Dan zouden wij nu moeten terugdenken aan een dode Heiland. Paulus wijdt er een heel hoofdstuk aan om te benadrukken hoe belangrijk de opstanding van Christus is. Hij schrijft in 1 Korinthe 15 onder meer het volgende: "En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof" (vs. 14). De blijde boodschap is bovenal: de Gekruisigde is opgestaan en leeft. In Romeinen 8:34 lezen wij: "Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit". De Heere Jezus is in de hemel het 'levende Bewijs', dat de zondeschuld is voldaan, naar het welgevallen van God en dat de weg naar God en Zijn heerlijkheid nu open is.
Illustratief is daarom het voorhangsel van de tempel, dat scheurde op het moment, dat Jezus stierf (zie Mattheüs 27:51). Dit voorhangsel was een vierkleurig gordijn, dat voor de ingang van het meest heilige gedeelte van de tempel hing. In dit ´heilige der heiligen´ stond de ark met het gouden verzoendeksel (zie hiervoor Exodus 26:31-33). Deze plaats was het belangrijkste gedeelte van de tabernakel en de tempel. Daar woonde de HEERE Zelf. De ark was een teken van de aanwezigheid van God. Het heilige der heiligen was een beeld van de hemel zelf (Hebr. 9:24). Niemand mocht daar binnengaan dan alleen de hogepriester éénmaal per jaar op de zogenaamde Jom Kippoer, de Verzoendag, om het bloed der verzoening te sprengen op het verzoendeksel en daardoor verzoening voor het volk Israël te doen (zie bijv. Exod. 40:21 en Lev. 16:2 e.v.). Daardoor openbaarde de Heilige Geest dat, zolang de Levitische priesterdienst bestond, de onmiddellijke toegang tot God niet mogelijk was. Pas door de Heere Jezus Christus, de ware Hogepriester en tegelijk het ware Offer, kwam er een vrije toegang tot God (zie de Hebreeënbrief). Het heilige der heiligen benadrukte de ontoegankelijkheid van God. Ditzelfde werd ook uitgebeeld door de cherubs op het verzoendeksel.
Ooit verdreef de Heere God de (zondige) mens uit de hof van Eden en stelde cherubs aan als bewakers van de toegang tot de hof. Toegang tot God en Zijn heiligdom is er alleen in de weg van de verzoening der zonde; die verzoening is tot stand gebracht door Christus aan het kruis. Toen kon het voorhangsel scheuren en lag de weg tot God open ...!
Precies zoals de Heere Jezus in Zijn afscheidsrede al had gezegd: "Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Joh. 14:6).

Hoop

Waarom is het zo belangrijk te weten, dat de Heere Jezus is opgestaan? Wel, omdat anders de verzoening geen verlossende en bevrijdende uitwerking gehad zou hebben.
Denk aan het volgende voorbeeld: Iemand zit in de gevangenis, veroordeeld tot levenslang. Op zekere dag komt zijn advocaat op bezoek en vertelt hem het blijde bericht dat een rijk familielid veel geld heeft betaald, waardoor de rechter hem zijn schuld heeft kwijtgescholden. Wij kunnen ons voorstellen hoe blij deze gevangene moet zijn. Er heeft voor de rechtbank genoegdoening plaatsgevonden, de (los)prijs is betaald! De advocaat feliciteert de man hiermee, staat vervolgens op en verlaat zijn cel. De bewaker sluit en vergrendelt de deur achter hem en beiden gaan ze weg... En daar zit onze gevangene, nog steeds in dezelfde situatie: opgesloten in een gevangenis, met de wetenschap, dat zijn schuld is betaald!
Zo zal het in de praktijk niet gaan, maar toch ... het toont de triestheid aan van iemand, die weliswaar verzoend is (de prijs is betaald), maar niet verlost! Welnu, stel u eens voor, dat Christus het zoengeld zou hebben betaald door Zijn eigen Offer en Hij zou dood gebleven zijn. Dat zou betekenen, dat de dood het laatste woord zou hebben! Dan zouden wij in feite wel verzoend zijn, maar niet verlost. Dan zou er geen opstandingsleven zijn. Dan zou er geen gemeenschap met God mogelijk zijn en wij zouden geen enkel uitzicht hebben op een heerlijke toekomst.
Paulus zegt: "Als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen" (1 Kor. 15:19).
Onze hoop op Christus omvat echter niet alleen dit leven, maar ook alles wat 'hierna' komt. Het leven dat in de Zoon is, is onvergankelijk leven! Omdat de Zoon eeuwig leeft, is het leven in Hem eeuwig leven. En wie door het geloof met Hem verbonden is, hééft dus eeuwig leven!
In Johannes 8:36 zegt de Heere Jezus: "Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn". In Galaten 5:1 lezen wij: "Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten". Het feit, dat Christus de Verlosser is en leeft, betekent, dat Hij ons verlost heeft uit de oude toestand en (door dood en opstanding heen) gebracht heeft in een nieuwe toestand. Het oude is de toestand van zonde en dood; het nieuwe is de toestand van leven en vrede.
"Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden” (2 Kor. 5:17). "Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Rom. 6:23).

Jezus zei: "Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven" (Joh. 5:24). Is dat niet een geweldige boodschap?
Christus, de Heer van de hele schepping en de Rechter der wereld, is voor ons tot zonde gemaakt, deed onze zondigheid en onze zonden weg door Zijn dood ... en daarna verrees Hij als de Overwinnaar.
Hij riep met luide stem: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?" (Matth. 27:46). Zijn God-verlatenheid bracht ons in Gods nabijheid! Hij droeg de zware straf van de toorn van God, die wíj eigenlijk hadden moeten ondergaan, opdat wij vrijuit konden gaan. Nu Hij dát gezegende werk heeft volbracht, is Hij de hemel binnengegaan en ten behoeve van ons voor het aangezicht van God verschenen (Hebr. 9:24). En een ieder die Hem toebehoort mag eveneens voor God verschijnen en Hem aanroepen als zijn of haar hemelse Vader!

In de hemel gezet

De Heere Jezus is na Zijn opstanding naar de hemel gegaan. De Bijbel leert, dat gelovigen niet alleen met Hem zijn opgewekt, waardoor ze deel hebben aan Zijn opstanding, maar ook dat ze met Hem al in de hemel zijn geplaatst! Zo lezen we in Efeziërs 2: "Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus..." (vs. 4-6).
Hier blijkt wel de onvoorstelbare rijkdom van Gods genade en Zijn verlossing. Nu al mogen Gods kinderen weten, dat zij burgers zijn van de hemel. De Heere Jezus Christus zal hun vernederd lichaam veranderen zodat het aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt (Filipp. 3:20 en 21).
Wij zijn als gelovigen dus nu al in de hemel (in de Geest of "in Christus") en zullen er daarom straks ook zijn (in een ´geestelijk lichaam´; zie 1 Kor. 15:44). Christus is ons Leven en we zullen straks met Hem verschijnen in Zijn heerlijkheid (Kol. 3:4)!

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg!
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst,
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!
(Opw. 47)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'