Arabische lente

Arabische lente

Wereldleiders, politici en het journaille… ze buitel(d)en bijna over elkaar heen om steun te betuigen aan de opstanden in de Arabische landen. Eindelijk was het zover. De zegetocht van de democratie is in gang gezet. Mensen worden vrij… de lente is begonnen!

Met verbijstering konden we de hypocrisie van Westerse leiders gadeslaan. Met veel egards werd hij ontvangen, innige omhelzingen en vette kussen voor onze grote vriend. En nu… is Gadaffi dood, in het geheim begraven in de woestijn. Tot groot verdriet van al die bevriende leiders zou je denken, maar nee, integendeel. Nu haasten zij zich om het Libische volk te feliciteren met de bevrijding van deze ´smerige dictator´ e.a. liefkozende bewoordingen. Want democratie gaat boven alles!
Hoe snel kan het gaan…

Intussen wordt langzaamaan al duidelijk hoe blij men met de Arabische wereld en haar zwaar bevochten democratische vrijheid mag of kan zijn. Want één ding staat vast: de zomer is nog ver weg!

Zomaar een paar zaken die onlangs in de media voorbij kwamen:

Libië

Op zondag 23 oktober werd de vrijheid in Libië officieel uitgeroepen. Het hoofd van de Nationale Overgangsraad (NTC) hield een toespraak. “Insha´allah (dankzij allah)”, zo begon Mustafa Abdel Jalil zijn rede. Vervolgens zakte hij door zijn knieën, raakte met zijn voorhoofd de grond aan en deed een gebed. In zijn toespraak hamerde de fervente moslim op het belang van de sharia, de Islamitische wetgeving - Bron: Reformatorisch Dagblad.

Egypte

Sinds de bevrijding is het geweld tegen (Koptische) christenen sterk toegenomen. “Volgens verschillende berichten zou het aantal dodelijke slachtoffers oplopen tot 24 en het aantal gewonden tot 200. Volgens waarnemers ter plaatse gaat het om de gewelddadigste confrontaties sinds de val van Mubarak” - Bron: Katholiek Nieuwsblad

Sheik Adel Shehato, die binnen de islamitische beweging na de val van president Mubarak grote invloed heeft gekregen, zei in een Egyptische krant dat christenen in zijn land zich moeten bekeren of onderwerpen aan de islam of anders uitgeroeid moeten worden. “Zodra de moslims en de islam de baas zijn in Egypte en de sharia invoeren, zullen wij ons tot onze buurlanden en tot Libië en in het zuiden Soedan richten… om te overwinnen.” - Bron: WorldNet Daily

De Moslimbroederschap wordt gezien als de best georganiseerde politieke beweging van Egypte. Zij zeggen te streven naar een democratische rechtsstaat in het nieuwe Egypte, maar sceptici vrezen dat zij van Egypte een islamitische staat willen maken - Bron: NRC.

Islamitische geleerden, waaronder grootmoefti Nasr Farid Wasel, werken aan een concept-grondwet voor Egypte die is gebaseerd op koran en soenna.
Mohamed Yousri van het Islamitisch Initiatief: ‘We zullen kandidaten die pleiten voor de toepassing van islamitisch recht in de komende presidents- en parlementsverkiezingen steunen. Degenen die tegen de macht van islamisten zijn, zijn heidenen die niet in God geloven’ – Bron: Trouw

Een Egyptische rechtbank heeft op 22 oktober j.l. een man tot drie jaar gevangenisstraf met zware dwangarbeid veroordeeld wegens het beledigen van de islam op Facebook. Dat meldde het Egyptische staatspersbureau MENA. - Bron: ANP

Tunesië

In het land waar de Arabische lente begon, is de conservatief-islamitische Ennahda-partij winnaar geworden van de eerste vrije verkiezingen sinds de val van president Ben Ali. Mooi, zou je zeggen. “Toch vrezen seculiere Tunesiërs dat Ennahda de gelijkheid van vrouwen en andersgelovigen zal ondergraven… En ook politiek waarnemer Messaoud Romdhani is er niet gerust op. 'Ze gebruiken een dubbele taal. Gaat Ennahda gemengde scholen en stranden verbieden, boeken censureren, sluiers verplichten? Ze zeggen van niet, maar ik zie het wel als een mogelijkheid. Ik geloof niet wat ze zeggen. Ben Ali deed ook andere dingen dan wat hij zei.'
Volgens Abdallah Zouari, communicatiechef van Ennahda, hebben de Tunesiërs niets te vrezen, ondanks het gewelddadige verleden van de partij… 'Wij willen gewoon de Arabische taal beschermen en de islamitische waarden stimuleren', zei Zouari tegen de Volkskrant. 'Daar is toch niets mis mee? In Nederland wordt het afspelen van Nederlandstalige liedjes op de radio toch ook gestimuleerd?' Bron: Volkskrant

Herfst

Het is al gezegd: de zomer is nog ver weg! Mijn prognose is dat de vrolijkheid over de ´democratisering´ van de Arabische wereld na verloop van tijd zal veranderen in somberheid. Veel mensen denken dat democratie ongeveer hetzelfde is als rechtvaardigheid. Dat is echter een grote misvatting! Simpel voorbeeld: drie mensen overleggen over de bestemming van hun 3-weekse zomervakantie. Eentje ervan wil graag naar het bos, de twee anderen verkiezen het strand, de zee. Aangezien in de democratie de meeste stemmen gelden, zal dus gekozen worden voor de zee. Doet dat recht aan deze mensen? Slechts ten dele! Die ene komt er niet aan te pas en moet zich schikken. Rechtvaardig zou zijn, dat men twee weken naar de zee zou gaan en één week naar het bos. Dan zou ieder tot z´n recht komen!
In een democratie mogen minderheden zich (on)vrijwillig aanpassen aan de stem (of: wet) van de meerderheid! Overheden kunnen zich altijd verschuilen achter de (on)zin: ´Het is op democratische wijze besloten´.
Daarbij komt, en dat blijkt ook uit bovengenoemde nieuwsberichten, dat de meeste mensen daar de islam aanhangen. En fervente moslims geloven dat hun manier van leven superieur is en dat ze vanuit de koran de opdracht hebben om hun islamitische wetten en gebruiken (sharia) op te leggen aan moslims en niet-moslims. De roep om de invoering van de sharia zal pas stoppen als de hele samenleving zich eraan heeft onderworpen.
Als dus in de Arabische wereld die fervente moslims de meerderheid krijgen, kunnen de anderen hun lol op!

Lente? Het is realistischer om eerder aan de herfst te denken. En dat is de inleiding tot de winter! Maar goed, de tijd zal het leren.

Zomer nabij

Terwijl ik deze woorden zo opschrijf, moet ik ineens denken aan wat de Bijbel zegt over de lente. Nou ja, het woord lente komt niet in onze Bijbel voor, maar er wordt wel degelijk over gesproken en dan vooral in verband met Israël.
In Hooglied 2 staan prachtige woorden die de Geliefde (de HEERE) spreekt tot zijn liefste (Israël):

Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom!
Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbijgegaan.
De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken,
het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord.
De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren.
Sta op, Mijn vriendin, en kom, Mijn allermooiste!

Als de winter voorbij is, komt de lente… De betekenis daarvan blijkt uit de woorden van Jezus in Lukas 12:29-30: “En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is” (vgl. Matt. 24:32).
De Heere spreekt hier over gebeurtenissen in de eindtijd. Daarin staat Israël centraal, te midden van de omringende volkeren. Het zal een tijd zijn van oordeel en verwoesting, grote verdrukking, waarin zonde en onrechtvaardigheid bestraft worden.
En als dat gebeurd is… dan komt de lente! De vijgenboom en alle bomen spruiten uit. Alles gaat groeien en bloeien… de zomer is in aantocht.
Die ´zomer´ staat voor het Koninkrijk van God, dat op de aarde openbaar wordt. Eerst over Israël en van daaruit over alle volkeren. Ja, ja… er komt wel degelijk ook een Arabische lente, maar niet door menselijke inspanningen!
God zal het allemaal regelen op Zijn tijd en wijze. Als het Koninkrijk op aarde wordt gevestigd, bij de wederkomst van Christus, wordt alles anders. Jesaja zegt in hoofdstuk 2:

“Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem…”

Je zou denken: was het maar zover. Toch moeten we nog geduld hebben. We moeten nog even verder in een wereld, waarin mensen en hun leiders zich uitleven in hun liefdeloze, heilloze, onbarmhartige, nietsontziende, leugenachtige, onbeschaamde, blinde, onrechtvaardige… edoch democratische dadendrang. Over lente gesproken!
Maar… nu daagt het in het (Midden)Oosten, een gouden toekomst breekt aan… op Gods tijd! Koester de woorden van de profeet Habakuk. Hoofdstuk 3:17-19 voor nu, en hoofdstuk 2:14 voor straks!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in