Het wel en wee van 2009

Het wel en wee van 2009

Naar het zich laat aanzien zal 2009 een bijzonder jaar worden, althans op mondiaal niveau. Grote problemen hebben zich opgestapeld. Niemand kan zich er nog aan onttrekken. Het wordt menens nu. Dat zijn de kreten die je de afgelopen tijd in de media hoorde of las. Moeten we ons zorgen maken?

Het antwoord op die vraag is twee-ledig: ja en nee. Het is maar net hoe je het bekijkt. Als je een gelovige bent in de God van de Bijbel, dan heb je een totaal ander uitgangspunt dan wanneer je Hem niet kent en Zijn Woord niet verstaat. Volgens Paulus is het zo dat mensen “… wandelen in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst” (Efe. 4:18).

Wie Jezus Christus niet kent als zijn of haar Verlosser en Heer, leeft “zonder hoop en zonder God in de wereld” (Efe. 2:12). Dat is dus niet alleen een ander uitgangspunt, maar geeft ook een heel andere toekomstverwachting.
Hoe je ´t ook wendt of keert, de Bijbel is een boek van hoop! Wie de Bijbel leest, zal ontdekken dat God, die de Schepper is, ook een plan heeft ontworpen (zie Jes. 46:9-10) en dat ook daadwerkelijk uitvoert. Niemand kan het ontstaan en bestaan van de wereld begrijpen en evenmin de wereldgeschiedenis verklaren zonder kennis te hebben van Gods Woord.
Je kunt je ook als gelovige best zorgen maken om de toestand en toekomst van deze wereld. De financiële crisis zoals die heden over de wereld gaat, kan wel degelijk impact hebben op je leven, werkgelegenheid, bestedingsruimte, etc. Maar… je hoeft er niet in om te komen. Want in alles geldt: de Here is nabij. En dat te weten, is een groot goed. Als gelovige mag je ervan verzekerd zijn dat de Here God altijd –wat er ook gebeurt- Zijn plannen volvoert, ook in je persoonlijk leven. De grootste gebeurtenis die op Gods toekomstprogramma staat is de wederkomst van Christus en in dat licht schrijft Paulus aan gelovigen: “Wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, zult ook gij met Hem in heerlijkheid verschijnen” (Kol. 3:4). Hoe donker het ook kan zijn, het licht van Gods beloften schijnt aan de horizon!

De mondiale problemen waarmee die nu als een grote dreiging boven het mensdom hangen kunnen in twee hoofdzaken worden samengevat: Het voortbestaan van de aarde en van de aardbewoners.

Het voortbestaan van de aarde

Het is al weer even geleden dat Al Gore de wereld een rampscenario voorhield in zijn film ´An Unconvenient Truth´ (Een ongemakkelijke waarheid). Velen werden bepaald bij de vermeende ondergang van de aarde die overspoeld dreigt te worden door water. Zij geloven inderdaad dat het verhaal van Gore de waarheid is. Inmiddels worden ook andere geluiden gehoord, zoals van de vooraanstaande Japanse klimaatwetenschapper Dr. Kiminori Itoh, lid van het VN-klimaatpanel IPCC, die zegt dat de angst voor Global Warming 'het ergste wetenschappelijke schandaal in de geschiedenis' is. 'Als de mensen achter de waarheid komen, zullen ze zich bedrogen voelen door de wetenschap en de wetenschappers.' (Lees verder op pag. 15).
Hoe het ook zij, velen maken zich zorgen. Onlangs hoorde ik op de radio iemand die voor de zekerheid alvast een geavanceerde opblaasboot en proviand op zijn zolder had geplaatst, voor het geval dat…

Nu kan er best iets gebeuren waardoor een ramp geboren wordt: hoog water, dijkdoorbraak, tsunami, we kennen het. Maar… dat de wereld hoe dan ook zal vergaan door het water is volgens de Bijbel ondenkbaar. Ooit was er de zondvloed en nadien heeft God plechtig beloofd dat de aarde nooit meer door water zal vergaan. Hij stelde als bevestiging de (regen)boog aan de hemel: “…mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde” (Gen. 9:13).
Wat dat betreft kunnen we dus gerust zijn! Bovendien, de aarde mag ook nog lang niet vergaan, want God wil nog het een en ander doen op deze aarde. Het laatste bijbelboek zegt dat bij de wederkomst van Christus de tegenstander gebonden zal worden, duizend jaren lang, terwijl Christus als Koning zal heersen. Deze aarde moet dus nog minimaal duizend jaar mee! Ach… geen CO2 –uitstoot, smelten van poolkappen of welke andere milieudreiging dan ook kan de Almachtige verhinderen Zijn plannen te volvoeren. Zo simpel is het.

Het voortbestaan van de aardbewoners

“Volgens de beroemde econoom Paul Krugman zijn we op een zeer bijzonder punt in de wereldgeschiedenis aangekomen. Het exploiteren van de aarde begint de grenzen van het maximaal haalbare te bereiken. Hij krijgt bijval van het Wereld Natuurfonds, dat kort geleden stelde dat we in 2050 twee planeten Aarde nodig hebben om de economie van voldoende grondstoffen te kunnen voorzien. Het wordt fysiek namelijk onmogelijk de productie van fossiele en minerale grondstoffen in het tempo van de afgelopen decennia vol te blijven houden…
Voeg daarbij een groeiende wereldbevolking, hard op weg naar zeven miljard wereldburgers, die steeds welvarender wordt en daardoor meer en beter wil eten. Melk, boter en graanbergen zijn feiten uit een ver verleden. De recente voedselcrisis laat zien dat de rek er ook op dit gebied uit begint te raken. Het punt dat de wal het schip keert, komt op veel gebieden steeds dichterbij” (Bron: Effect).

Wel en wee

Voorwaar, ook hier is sprake van grote bedreigingen. Het is wel te begrijpen, dat mensen, politici, langzamerhand onrustig worden en zoeken naar wegen om tot oplossingen te komen. In 2009 zal veel over het ´wee´ gesproken worden. En hoe zit het met het ´wel´?
In één opzicht verandert er in 2009 niets: we hebben de Bijbel en we kunnen erin lezen. Laat me twee teksten mogen noemen:

Jeremia 42:6 “Hetzij goed, hetzij kwaad, naar de stem van de HERE, onze God, tot wie wij u zenden, zullen wij luisteren, opdat het ons wèl ga, wanneer wij naar de stem van de HERE, onze God, luisteren.”

2 Petrus 1:19 “En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.”

Er is een Goddelijk ´totdat´! Bijna niemand gelooft het nog, maar God houdt in het verborgene wel degelijk een oogje in het zeil. Hij waakt namelijk over Zijn Woord. Hij zal op het juiste moment ingrijpen in het (voort)bestaan van de aarde en haar bewoners. Dan zal Hij optreden in de persoon van Jezus Christus, de Here der heren en de Koning der koningen. En één ding is zeker: ook dit nieuwe jaar 2009 brengt ons weer een stapje dichter bij de vervulling van Zijn beloften! En daar kunnen we het ruimschoots mee doen.

Al de weg leidt mij mijn Heiland
Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf´len
Die mij voortleidt, keer op keer.
Zoete troost en zaal´ge vrede
Heb ik steeds op Zijn bevel.
´k Weet: wát hier mij overkome,
Hij maakt alle dingen wel!
(Lied 5 – Joh. de Heer)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'