Groot is de HERE

Groot is de HERE

Als Heer van deze aarde en alles wat daarop is, doet God geweldige dingen, die in Psalm 147 met name genoemd worden. Waar de mens hopeloos onbekwaam blijkt te zijn daar is de Here groot in kracht. Elk vers in deze psalm getuigt van wat Hij doet en ook alleen kán doen. De mens is zwak, de Here niet!

Kracht

Als een zwak mensenkind kwam de Here Jezus in deze wereld en woonde onder Zijn oude bondsvolk. Ten dele is die zwakheid schijn, want Gods kracht wordt juist in en door de Here Jezus openbaar. Christus is de "kracht Gods", zegt de apostel Paulus in 1 Korintiërs 1:24. Kracht is hét kenmerk van het Koninkrijk Gods (1 Kor. 4:20). De Here Jezus heeft iets laten zien van die kracht toen Hij op aarde was. Hij sprak krachtige woorden en deed grote wonderen. Hij genas mensen en wekte doden op. Het viel de mensen duidelijk op: “Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?" (Matt. 3:54) De ongelovigen namen aanstoot aan hem, de gelovigen (h)erkenden Hem als de Zoon van God. Zij namen hun toevlucht tot Christus, de sterke Rots.
Ook vandaag wordt de kracht van de Here zichtbaar in levens van mensen. God verandert mensenlevens. Getuigenissen te over! Waar de wereld tekortschiet, waar de mens met lege handen toekijkt, daar kan God zijn kracht manifesteren. De Here Jezus heeft gezegd: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde." (Matt. 28:18) Nu is die macht nog verborgen, maar in de toekomst zal die kracht zichtbaar worden voor alles en iedereen in de hele wereld!

Boekrol

Christus zal Zich openbaren als de Leeuw uit de stam Juda, de Koning der Joden. Hij zal de wereldheerschappij overnemen en komen “tot wederoprichting aller dingen” (Hand. 3:21).
In Openbaring 5 lezen wij, dat alleen Hij daartoe waardig en bekwaam is. De geschiedenis van de eindtijd wordt daar voorgesteld in “...een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels” (vs. 1). Dan wordt er gevraagd wie waardig is deze boekrol te openen en niemand in de hemel, op de aarde of onder de aarde blijkt die waardigheid te bezitten. En dan lezen wij van Johannes: “En ik weende zeer” (vs. 4). Waarom was Johannes nu zo diep ontroerd? Wel, het antwoord staat erachter: “Omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien!”
Dat zou dus betekenen, dat er niemand is die de geschiedenis van deze wereld kan voleindigen!
Daarom is Johannes uiterst bedroefd. Het gevolg daarvan is namelijk, dat de wereld volkomen aan zichzelf is overgeleverd en zou wegzinken in haar eigen moeras van zonde en verderf! Er zou geen einde komen aan al de problemen die er zijn. De ellende, onvrede, haat en nijd, bloedvergieten, enzovoort. Het zou alsmaar voortduren. De samenleving zou volkomen ontspoord raken.
Dat is het eerste wat we uit deze woorden leren. Het tweede is, dat geen enkel schepsel in staat blijkt te zijn de (wereld)geschiedenis ter hand te nemen en onder controle te houden. Niemand: geen engel uit de hemel, geen mens op aarde, geen onderaardse macht!
Mensen denken vandaag hun eigen boontjes te kunnen doppen. Voortvarend als altijd pleegt men overleg, worden conferenties gehouden, allemaal met hetzelfde thema: een (betere) wereld. Koortsachtig wordt gewerkt aan ‘het paradijs op aarde’. Echter, elke poging van dien aard is gedoemd te mislukken, want sinds de zondeval is de mens(heid) niet meer in staat opbouwend werk te verrichten! Zo´n 6000 jaar menselijke geschiedenis heeft dat voldoende bewezen.

Hoop

Is er dan geen hoop meer? Wie zou dan wel voor een fundamentele, constructieve wending kunnen zorgen? Het antwoord vinden wij in dit vijfde hoofdstuk van het laatste bijbelboek: "En één uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen" (vs. 5).
Hij, Die eeuwen tevoren is aangekondigd als de Messias van Israël, is de Verlosser der wereld! Johannes slaat bij het horen van dit goede nieuws zijn betraande ogen op en ziet "...een lam staan, als geslacht" (vs. 6). Daarmee wordt de geschiedenis van 2000 jaar overbrugd. Alleen Hij is waardig de boekrol te openen, de Leeuw uit de stam Juda, de Here Jezus Christus, die eens op aarde kwam als het Lam van God om de losprijs te betalen. Toen is de Leeuw gedood, als een lam ter slachting geleid. Maar die Leeuw is opgestaan uit de dood en God heeft Hem “...uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam geschonken...” (Filipp. 2:9).
En als Hij Zich zal openbaren als de Koning der koningen en de Here der heren (Opb. 19), zal Hij de boekrol nemen en de zegels verbreken. Hij zal door de oordelen heen Zijn Rijk van gerechtigheid en vrede stichten (vgl. Jes. 9:6) en alle dingen weder oprichten. Dan zullen de tongen in beweging komen en Hem de eer geven:

“Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen
de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte,
en de eer en de heerlijkheid en de lof.”
Openbaring 5:12

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'