Groot is de HERE

Groot is de HERE

Als Heer van deze aarde en alles wat daarop is, doet God geweldige dingen, die in Psalm 147 met name genoemd worden. Waar de mens hopeloos onbekwaam blijkt te zijn daar is de Here groot in kracht. Elk vers in deze psalm getuigt van wat Hij doet en ook alleen kán doen. De mens is zwak, de Here niet!

Kracht

Als een zwak mensenkind kwam de Here Jezus in deze wereld en woonde onder Zijn oude bondsvolk. Ten dele is die zwakheid schijn, want Gods kracht wordt juist in en door de Here Jezus openbaar. Christus is de "kracht Gods", zegt de apostel Paulus in 1 Korintiërs 1:24. Kracht is hét kenmerk van het Koninkrijk Gods (1 Kor. 4:20). De Here Jezus heeft iets laten zien van die kracht toen Hij op aarde was. Hij sprak krachtige woorden en deed grote wonderen. Hij genas mensen en wekte doden op. Het viel de mensen duidelijk op: “Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?" (Matt. 3:54) De ongelovigen namen aanstoot aan hem, de gelovigen (h)erkenden Hem als de Zoon van God. Zij namen hun toevlucht tot Christus, de sterke Rots.
Ook vandaag wordt de kracht van de Here zichtbaar in levens van mensen. God verandert mensenlevens. Getuigenissen te over! Waar de wereld tekortschiet, waar de mens met lege handen toekijkt, daar kan God zijn kracht manifesteren. De Here Jezus heeft gezegd: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde." (Matt. 28:18) Nu is die macht nog verborgen, maar in de toekomst zal die kracht zichtbaar worden voor alles en iedereen in de hele wereld!

Boekrol

Christus zal Zich openbaren als de Leeuw uit de stam Juda, de Koning der Joden. Hij zal de wereldheerschappij overnemen en komen “tot wederoprichting aller dingen” (Hand. 3:21).
In Openbaring 5 lezen wij, dat alleen Hij daartoe waardig en bekwaam is. De geschiedenis van de eindtijd wordt daar voorgesteld in “...een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, welverzegeld met zeven zegels” (vs. 1). Dan wordt er gevraagd wie waardig is deze boekrol te openen en niemand in de hemel, op de aarde of onder de aarde blijkt die waardigheid te bezitten. En dan lezen wij van Johannes: “En ik weende zeer” (vs. 4). Waarom was Johannes nu zo diep ontroerd? Wel, het antwoord staat erachter: “Omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien!”
Dat zou dus betekenen, dat er niemand is die de geschiedenis van deze wereld kan voleindigen!
Daarom is Johannes uiterst bedroefd. Het gevolg daarvan is namelijk, dat de wereld volkomen aan zichzelf is overgeleverd en zou wegzinken in haar eigen moeras van zonde en verderf! Er zou geen einde komen aan al de problemen die er zijn. De ellende, onvrede, haat en nijd, bloedvergieten, enzovoort. Het zou alsmaar voortduren. De samenleving zou volkomen ontspoord raken.
Dat is het eerste wat we uit deze woorden leren. Het tweede is, dat geen enkel schepsel in staat blijkt te zijn de (wereld)geschiedenis ter hand te nemen en onder controle te houden. Niemand: geen engel uit de hemel, geen mens op aarde, geen onderaardse macht!
Mensen denken vandaag hun eigen boontjes te kunnen doppen. Voortvarend als altijd pleegt men overleg, worden conferenties gehouden, allemaal met hetzelfde thema: een (betere) wereld. Koortsachtig wordt gewerkt aan ‘het paradijs op aarde’. Echter, elke poging van dien aard is gedoemd te mislukken, want sinds de zondeval is de mens(heid) niet meer in staat opbouwend werk te verrichten! Zo´n 6000 jaar menselijke geschiedenis heeft dat voldoende bewezen.

Hoop

Is er dan geen hoop meer? Wie zou dan wel voor een fundamentele, constructieve wending kunnen zorgen? Het antwoord vinden wij in dit vijfde hoofdstuk van het laatste bijbelboek: "En één uit de oudsten zeide tot mij: Ween niet; zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen" (vs. 5).
Hij, Die eeuwen tevoren is aangekondigd als de Messias van Israël, is de Verlosser der wereld! Johannes slaat bij het horen van dit goede nieuws zijn betraande ogen op en ziet "...een lam staan, als geslacht" (vs. 6). Daarmee wordt de geschiedenis van 2000 jaar overbrugd. Alleen Hij is waardig de boekrol te openen, de Leeuw uit de stam Juda, de Here Jezus Christus, die eens op aarde kwam als het Lam van God om de losprijs te betalen. Toen is de Leeuw gedood, als een lam ter slachting geleid. Maar die Leeuw is opgestaan uit de dood en God heeft Hem “...uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam geschonken...” (Filipp. 2:9).
En als Hij Zich zal openbaren als de Koning der koningen en de Here der heren (Opb. 19), zal Hij de boekrol nemen en de zegels verbreken. Hij zal door de oordelen heen Zijn Rijk van gerechtigheid en vrede stichten (vgl. Jes. 9:6) en alle dingen weder oprichten. Dan zullen de tongen in beweging komen en Hem de eer geven:

“Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen
de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte,
en de eer en de heerlijkheid en de lof.”
Openbaring 5:12

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in