Denken aan je eigen hachje maakt niet gelukkig

Denken aan je eigen hachje maakt niet gelukkig

In de huidige fase van Gods plan kunnen wij niet rekenen op aardse voorspoed en vrijwaring van allerlei tegenslagen. Er is geen vanzelfsprekend geluk, ook niet als wij maar voldoende en goed bidden. God wil ons juist daardoor leren dat er een groter geluk is… in Hemzelf!

Gebeden

Herkent u zich in één van de volgende gebeden?

 • Heer, ik heb echt een nieuwe baan nodig. Ik kom er anders financieel niet meer bovenop!
 • Heer, geef mij toch wijsheid in het omgaan met mijn kinderen. Het lijkt wel of ze steeds minder met U te maken willen hebben.
 • Heer, ik zou zo graag een beter contact met mijn ouders willen hebben. Maar ze hebben zo’n moeite met mijn keuzes…
 • Heer, ik wil zo graag gezond worden. Ik wil uw gemeente zo graag dienen.
 • Heer, ik worstel toch zo met duistere gedachten en gevoelens en soms verlies ik mij in de zonde, wilt U mij vrij maken?
 • Heer, ik strijd met de verdeeldheid in de gemeente. Wilt U zo werken dat wij weer één worden?

Gods antwoord

Zijn dit goede gebeden? Enerzijds: ja! De noden van het hart worden aan Hem bekendgemaakt. Dat wil Hij toch? Om ons Zijn vrede te geven die alle verstand te boven gaat? ? (Filipp. 4:6-7).
Maar stel dat het antwoord nu is: luister mijn kind, als je nu alleen nog de dingen zoekt die boven zijn, waar jouw leven nu verborgen is met Christus in Mij, dan komt alles goed.
Willen wij dit antwoord wel horen? Want het kan betekenen dat er in de omstandigheden geen enkele verandering komt. Misschien geen enkele verhoring van gebed. Hoe zouden we dan ooit nog gelukkig kunnen zijn?
In dit artikel wil ik u meenemen aan de hand van de profeet Haggaï naar Gods antwoord op gebeden die een groter geluk geven dan het geluk dat wij hier op aarde nu vaak zoeken.

De profeet Haggaï - achtergrond

Ruim 3000 jaar geleden is er sprake van een verenigd koninkrijk. De twaalf stammen van Israël onder de heerschappij van achtereenvolgens Saul, David en Salomo. Door de afgodendienst van Salomo is het rijk in tweeën gescheurd: Israël, de 10 stammen met als hoofdstad Samaria en Juda, de 2 stammen met als hoofdstad Jeruzalem.
De koningen van Israël gingen allen voor in ongeloof en afgodendienst. Straf van God volgde: Het volk werd in Assyrische ballingschap gebracht.
De koningen van Juda (in de lijn van David) waren niet allen ongelovig. Maar uiteindelijk moest ook Juda in ballingschap. Dit gebeurde in drie fasen. De eerste groep ging in 605 v. Chr. Deze ballingschap zou 70 jaar duren volgens o.a. de profeet Jeremia (25:11 en 29:10). Na die tijd zouden de twee stammen kunnen terugkeren en dat gebeurde ook (536 is 70 jaar na 605 v. Chr.)

Inleiding Haggaï

Toen Jeruzalem in 586 v. Chr. werd verwoest, veranderde ook de tempel, Gods huis, in een ruïne. De Judeeërs werden naar Babel overgebracht (o.a. 2 Kronieken 36:11-21). In 538 v. Chr. mogen ze van de Perzische koning Kores weer terugkeren (Ezra 1). Ze beginnen in 536 v. Chr. met de herbouw van de tempel (Ezra 3:8-11). Door tegenwerking van de Samaritanen echter staken ze die (Ezra 4:4,5,24) In Ezra 4:24 staat dat de arbeid aan het huis van God werd gestaakt tot aan het tweede regeringsjaar van koning Darius, de koning van Perzië. Die periode duurde zestien jaar. Aan het begin van Haggaï lezen we dan dat in dat jaar Haggaï optreedt.

Rode draad: 4 keer ´Let op!´

Vier keer laat God Zijn hart spreken tot Zijn volk. Vier keer zegt Hij: Let aandachtig op, bedenk dan, stel uw hart op…

1:5
Jullie werden niet verzadigd. Jullie hebben voldoende, luxe huizen. Maar ze blijven leeg. Toch zien jullie niet dat jullie geen tijd maken om met Mijn huis bezig te zijn.

1:7
Jullie werden niet gezegend. Jullie verwachtten veel. Rijke oogsten, gevulde huizen, maar Ik nam het weg, omdat Mijn huis in puin ligt. Jullie zijn onrein omdat je alleen bezig ben met je eigen hachje!

2:16
Jullie luisterden niet naar Mij. Jullie bleven gaan voor eigen geluk, het eigen goede gevoel, ondanks alle waarschuwingen van mislukte oogsten. Steeds weer waren jullie teleurgesteld in jullie verwachtingen.

2:19
Jullie zullen weer gezegend worden. Ik beloofde jullie al dat het goed komt voordat er één steen is gelegd. Dat ligt in mijn verbond met jullie. Maar de uiteindelijke vervulling ligt in de toekomst. Ik begrijp dat jullie dit moeilijk vinden. Jullie vinden deze tempel onaanzienlijk vergeleken met die van Salomo. Maar jullie zien alleen wat voor ogen is (2:4), maar mijn belofte is: “De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van de eerste, zegt de HEERE van de legermachten. IN deze plaats zal Ik vrede geven… ( vs. 10).

Wat hebben wij aan deze boodschap?

Immers: Wij zijn Juda/Israël niet. Wij staan niet in die verhouding tot God waarin Israël stond. Wij leven in 2014. Er zijn geen profeten meer.
Wij hebben nu het volledige Woord van God. En dat Woord toont ons Zijn hart en dáárin ligt de boodschap voor ons.

Geluk leren vinden bij God

De vier ´let op’s´ uit Haggaï is een aansporing om ons hart af te stemmen op Gods hart. Maar in de huidige verborgen fase van Gods plan kunnen wij niet rekenen op aardse voorspoed en vrijwaring van allerlei tegenslagen. Er is geen vanzelfsprekend geluk, ook niet als wij maar voldoende en goed bidden. God wil ons juist daardoor leren dat er een groter geluk is in Hemzelf; we moeten leren over het hier en nu heen te kijken in het hart van God.
Nu lijkt ook voor ons ons geluk vaak afhankelijk van goede omstandigheden die God moet bewerken omdat wij daar zo goed voor bidden. Want als we eerlijk zijn, ligt er in onze gebeden altijd iets van: Heer, het is Uw taak ons gelukkig te maken; niet alleen in de hemel, maar ook nu op aarde! U houdt toch van ons als Uw kinderen?

God wil ons door de vier let op’s in Haggaï bij Hemzelf laten uitkomen

 1. Let op: alleen in Mij word je verzadigd en zal je hart vervulling vinden. Maar is het je prioriteit om tijd met mij door te brengen, niet alleen om je lijstjes met wensen af te draaien, maar om Mij echt te ontmoeten? Of heb je eigenlijk geen tijd om echt met Mij bezig te zijn, en ben je te druk met je eigen hachje?
 2. Let op: alleen in Mij is er zegen. Maar jij ervaart de zegeningen van Mijn nabijheid niet, omdat jij vindt dat ik eerst moet ingrijpen in jouw omstandigheden. Maar Ik grijp meer in door niet in te grijpen! Ik wil je leren heel je hart op Mij af te stemmen en dan alles leren loslaten. Opdat jij zult zeggen: Ik kan alles aan in Hem die mij kracht geeft (vgl. Filipp. 4:13).
 3. Let op: Jullie luisteren teveel naar je eigen hart... Jij denkt dat de oogst van gebedsverhoringen komt als je maar veel en oprecht bidt. Maar ik geef de oogst niet, omdat Ik Mijn Zoon geef. Laat Hem het Middelpunt van je leven worden.
 4. Let op: Mijn Plan gaat lukken. Ik werk immers in alles naar de raad van Mijn wil (Efe. 1:11)! Nu mag je geestelijk er iets van proeven en zien, maar straks ben je voor altijd en zelfs fysiek in Mijn nabijheid. Ik beloof jullie: het komt goed! En de heerlijkheid die dan jouw deel wordt, zal elk heerlijk moment op aarde dat je met Mij mag hebben, in glans overtreffen. Het gaat niet om je eigen hachje; het gaat om een geluk dat alleen in Mij te vinden is.

Als we zo Gods hart verstaan in Haggaï, zullen onze gebeden nog steeds lijken op de in het begin genoemde voorbeelden, maar ze zullen een nieuwe diepte krijgen.

 • Je leert bidden om een nieuwe baan en danken dat je Gods weg beter mag leren kennen als die niet komt en je er financieel op achteruit gaat.
 • Je leert bidden om wijsheid voor de omgang met je kinderen, maar je vindt het nog meer belangrijk om te zien op Hem die wijsheid is!
 • Je bidt om gezondheid, maar kunt je ook in tijden van ziekte verheugen in God.
 • Je blijft worstelen met zonde, maar geniet des te meer van Gods genade en gaandeweg merk je dat het worstelen anders is dan vroeger.
 • Je blijft bidden dat de gemeente weer eenheid zal gaan ervaren, maar tegelijk weet je dat die eenheid er in het verborgene is in Christus en niet gelegen is in het-samen-over-alles-eens-zijn. En je verheugt je met mede- en tegenstanders in Christus.

Zo kan Haggaï , als wij niet aan onze eigen hachje blijven denken, ons brengen in een sterkere verbondenheid met de Vader, door de Zoon en in de kracht van heilige Geest!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'