Denken aan je eigen hachje maakt niet gelukkig

Denken aan je eigen hachje maakt niet gelukkig

In de huidige fase van Gods plan kunnen wij niet rekenen op aardse voorspoed en vrijwaring van allerlei tegenslagen. Er is geen vanzelfsprekend geluk, ook niet als wij maar voldoende en goed bidden. God wil ons juist daardoor leren dat er een groter geluk is… in Hemzelf!

Gebeden

Herkent u zich in één van de volgende gebeden?

 • Heer, ik heb echt een nieuwe baan nodig. Ik kom er anders financieel niet meer bovenop!
 • Heer, geef mij toch wijsheid in het omgaan met mijn kinderen. Het lijkt wel of ze steeds minder met U te maken willen hebben.
 • Heer, ik zou zo graag een beter contact met mijn ouders willen hebben. Maar ze hebben zo’n moeite met mijn keuzes…
 • Heer, ik wil zo graag gezond worden. Ik wil uw gemeente zo graag dienen.
 • Heer, ik worstel toch zo met duistere gedachten en gevoelens en soms verlies ik mij in de zonde, wilt U mij vrij maken?
 • Heer, ik strijd met de verdeeldheid in de gemeente. Wilt U zo werken dat wij weer één worden?

Gods antwoord

Zijn dit goede gebeden? Enerzijds: ja! De noden van het hart worden aan Hem bekendgemaakt. Dat wil Hij toch? Om ons Zijn vrede te geven die alle verstand te boven gaat? ? (Filipp. 4:6-7).
Maar stel dat het antwoord nu is: luister mijn kind, als je nu alleen nog de dingen zoekt die boven zijn, waar jouw leven nu verborgen is met Christus in Mij, dan komt alles goed.
Willen wij dit antwoord wel horen? Want het kan betekenen dat er in de omstandigheden geen enkele verandering komt. Misschien geen enkele verhoring van gebed. Hoe zouden we dan ooit nog gelukkig kunnen zijn?
In dit artikel wil ik u meenemen aan de hand van de profeet Haggaï naar Gods antwoord op gebeden die een groter geluk geven dan het geluk dat wij hier op aarde nu vaak zoeken.

De profeet Haggaï - achtergrond

Ruim 3000 jaar geleden is er sprake van een verenigd koninkrijk. De twaalf stammen van Israël onder de heerschappij van achtereenvolgens Saul, David en Salomo. Door de afgodendienst van Salomo is het rijk in tweeën gescheurd: Israël, de 10 stammen met als hoofdstad Samaria en Juda, de 2 stammen met als hoofdstad Jeruzalem.
De koningen van Israël gingen allen voor in ongeloof en afgodendienst. Straf van God volgde: Het volk werd in Assyrische ballingschap gebracht.
De koningen van Juda (in de lijn van David) waren niet allen ongelovig. Maar uiteindelijk moest ook Juda in ballingschap. Dit gebeurde in drie fasen. De eerste groep ging in 605 v. Chr. Deze ballingschap zou 70 jaar duren volgens o.a. de profeet Jeremia (25:11 en 29:10). Na die tijd zouden de twee stammen kunnen terugkeren en dat gebeurde ook (536 is 70 jaar na 605 v. Chr.)

Inleiding Haggaï

Toen Jeruzalem in 586 v. Chr. werd verwoest, veranderde ook de tempel, Gods huis, in een ruïne. De Judeeërs werden naar Babel overgebracht (o.a. 2 Kronieken 36:11-21). In 538 v. Chr. mogen ze van de Perzische koning Kores weer terugkeren (Ezra 1). Ze beginnen in 536 v. Chr. met de herbouw van de tempel (Ezra 3:8-11). Door tegenwerking van de Samaritanen echter staken ze die (Ezra 4:4,5,24) In Ezra 4:24 staat dat de arbeid aan het huis van God werd gestaakt tot aan het tweede regeringsjaar van koning Darius, de koning van Perzië. Die periode duurde zestien jaar. Aan het begin van Haggaï lezen we dan dat in dat jaar Haggaï optreedt.

Rode draad: 4 keer ´Let op!´

Vier keer laat God Zijn hart spreken tot Zijn volk. Vier keer zegt Hij: Let aandachtig op, bedenk dan, stel uw hart op…

1:5
Jullie werden niet verzadigd. Jullie hebben voldoende, luxe huizen. Maar ze blijven leeg. Toch zien jullie niet dat jullie geen tijd maken om met Mijn huis bezig te zijn.

1:7
Jullie werden niet gezegend. Jullie verwachtten veel. Rijke oogsten, gevulde huizen, maar Ik nam het weg, omdat Mijn huis in puin ligt. Jullie zijn onrein omdat je alleen bezig ben met je eigen hachje!

2:16
Jullie luisterden niet naar Mij. Jullie bleven gaan voor eigen geluk, het eigen goede gevoel, ondanks alle waarschuwingen van mislukte oogsten. Steeds weer waren jullie teleurgesteld in jullie verwachtingen.

2:19
Jullie zullen weer gezegend worden. Ik beloofde jullie al dat het goed komt voordat er één steen is gelegd. Dat ligt in mijn verbond met jullie. Maar de uiteindelijke vervulling ligt in de toekomst. Ik begrijp dat jullie dit moeilijk vinden. Jullie vinden deze tempel onaanzienlijk vergeleken met die van Salomo. Maar jullie zien alleen wat voor ogen is (2:4), maar mijn belofte is: “De heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van de eerste, zegt de HEERE van de legermachten. IN deze plaats zal Ik vrede geven… ( vs. 10).

Wat hebben wij aan deze boodschap?

Immers: Wij zijn Juda/Israël niet. Wij staan niet in die verhouding tot God waarin Israël stond. Wij leven in 2014. Er zijn geen profeten meer.
Wij hebben nu het volledige Woord van God. En dat Woord toont ons Zijn hart en dáárin ligt de boodschap voor ons.

Geluk leren vinden bij God

De vier ´let op’s´ uit Haggaï is een aansporing om ons hart af te stemmen op Gods hart. Maar in de huidige verborgen fase van Gods plan kunnen wij niet rekenen op aardse voorspoed en vrijwaring van allerlei tegenslagen. Er is geen vanzelfsprekend geluk, ook niet als wij maar voldoende en goed bidden. God wil ons juist daardoor leren dat er een groter geluk is in Hemzelf; we moeten leren over het hier en nu heen te kijken in het hart van God.
Nu lijkt ook voor ons ons geluk vaak afhankelijk van goede omstandigheden die God moet bewerken omdat wij daar zo goed voor bidden. Want als we eerlijk zijn, ligt er in onze gebeden altijd iets van: Heer, het is Uw taak ons gelukkig te maken; niet alleen in de hemel, maar ook nu op aarde! U houdt toch van ons als Uw kinderen?

God wil ons door de vier let op’s in Haggaï bij Hemzelf laten uitkomen

 1. Let op: alleen in Mij word je verzadigd en zal je hart vervulling vinden. Maar is het je prioriteit om tijd met mij door te brengen, niet alleen om je lijstjes met wensen af te draaien, maar om Mij echt te ontmoeten? Of heb je eigenlijk geen tijd om echt met Mij bezig te zijn, en ben je te druk met je eigen hachje?
 2. Let op: alleen in Mij is er zegen. Maar jij ervaart de zegeningen van Mijn nabijheid niet, omdat jij vindt dat ik eerst moet ingrijpen in jouw omstandigheden. Maar Ik grijp meer in door niet in te grijpen! Ik wil je leren heel je hart op Mij af te stemmen en dan alles leren loslaten. Opdat jij zult zeggen: Ik kan alles aan in Hem die mij kracht geeft (vgl. Filipp. 4:13).
 3. Let op: Jullie luisteren teveel naar je eigen hart... Jij denkt dat de oogst van gebedsverhoringen komt als je maar veel en oprecht bidt. Maar ik geef de oogst niet, omdat Ik Mijn Zoon geef. Laat Hem het Middelpunt van je leven worden.
 4. Let op: Mijn Plan gaat lukken. Ik werk immers in alles naar de raad van Mijn wil (Efe. 1:11)! Nu mag je geestelijk er iets van proeven en zien, maar straks ben je voor altijd en zelfs fysiek in Mijn nabijheid. Ik beloof jullie: het komt goed! En de heerlijkheid die dan jouw deel wordt, zal elk heerlijk moment op aarde dat je met Mij mag hebben, in glans overtreffen. Het gaat niet om je eigen hachje; het gaat om een geluk dat alleen in Mij te vinden is.

Als we zo Gods hart verstaan in Haggaï, zullen onze gebeden nog steeds lijken op de in het begin genoemde voorbeelden, maar ze zullen een nieuwe diepte krijgen.

 • Je leert bidden om een nieuwe baan en danken dat je Gods weg beter mag leren kennen als die niet komt en je er financieel op achteruit gaat.
 • Je leert bidden om wijsheid voor de omgang met je kinderen, maar je vindt het nog meer belangrijk om te zien op Hem die wijsheid is!
 • Je bidt om gezondheid, maar kunt je ook in tijden van ziekte verheugen in God.
 • Je blijft worstelen met zonde, maar geniet des te meer van Gods genade en gaandeweg merk je dat het worstelen anders is dan vroeger.
 • Je blijft bidden dat de gemeente weer eenheid zal gaan ervaren, maar tegelijk weet je dat die eenheid er in het verborgene is in Christus en niet gelegen is in het-samen-over-alles-eens-zijn. En je verheugt je met mede- en tegenstanders in Christus.

Zo kan Haggaï , als wij niet aan onze eigen hachje blijven denken, ons brengen in een sterkere verbondenheid met de Vader, door de Zoon en in de kracht van heilige Geest!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Psalm 110 - De Priesterkoning

Na boekjes over Psalm 23 en Psalm 80 is er nu een nieuw boekje over een psalm verschenen!

Psalm 110 is een Messiaanse psalm die spreekt over de Heere Jezus Christus in Zijn positie boven al wat is. Hij wordt beschreven als Koning en als Priester. Het is een prachtig lied over de grote Priesterkoning, Die op Zijn eigen wijze zegenrijk zal regeren over deze wereld. Beide ambten zijn in Hem verweven tot één en leren ons dat dé Koning naar Gods hart, dit alleen kon zijn, door Zijn Eigen offer waarmee Hij als Priester verzoening deed "voor onze zonden (dit betreft Zijn volk Israël); en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld (dit betreft ook ons!)" (1 Joh. 2:2).

Dit boekje geeft een mooie uitleg over deze psalm waarin de hemelvaart van Christus - dat is Zijn verhoging boven alle dingen - centraal staat.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Psalm 110 - De Priesterkoning'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

December-aanbieding

Vier Nederlandstalige boeken van Charles Welch (1880-1967). Hij was oprichter van de Berean Publishing Trust in London. Deze organisatie bestaat nog steeds en is de uitgever van vele Engelstalige titels, waarvan er een aantal bij Everread verkrijgbaar is.

In deze December-aanbieding zitten de volgende titels:

 • Deze profetie (een uitleg over het boek Openbaring)
 • Gaan voor goud (over de Filippenzenbrief)
 • Gelijkenissen, wonderen en tekenen (n.a.v. het Mattheüs- en het Johannesevangelie)
 • Paulus’ bediening in Handelingen (zijn boodschap gedurende de Handelingentijd was geheel in overeenstemming met dat wat de wet en de profeten hadden gezegd)

Ca. 798 bladzijden Bijbelstudie en voor € 37,50 (normale prijs: € 55,80).

Bestel de December-aanbieding