Ons aan de waarheid houdende

Ons aan de waarheid houdende

Wie van u kent de waarheid? Enerzijds lijk je daar als gelovige gauw klaar mee te zijn. Als je gelooft in de Heere Jezus en Hem kent als je Verlosser, ken je de waarheid. Hij heeft immers gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh. 14:6). Dus: als je Hem kent, ken je de waarheid!

Je hebt kennis en kennis

Betekent het kennen van de Jezus Christus ook dat we een compleet beeld van de waarheid hebben als het gaat om Christus Zelf, Gods plan met deze wereld of Zijn plan met ons persoonlijk?
Voor ons als gelovigen geldt dat ons beeld van wat waar is, in grote mate beïnvloed wordt door wat we begrijpen van Gods Woord. Ons doen komt voort uit ons denken en ons denken wordt gevormd door het Woord. Natuurlijk spelen er meer factoren mee, maar hier lijkt het kort gezegd toch wel op neer te komen.

Door de Bijbel te lezen en te bestuderen, krijg je steeds meer een idee van Gods plan. Het is niet overdreven te zeggen dat daarvoor (meer dan) een mensenleven benodigd is. Een gelovige die op een bepaald moment meent alles wel te weten, verstart en staat eigenlijk buiten de werkelijkheid. Alsof het mogelijk is om zomaar Gods hoge wegen en gedachten geheel te kennen! De Heere zegt: "Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten" (Jes. 55:9). Om Gods gedachten - Zijn denken - te leren kennen, is Zijn Woord nodig: "... zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt in hetgeen waartoe Ik het zend" (vs. 11).
"Woord" is in dit vers de vertaling van dabar. Het bijbehorende werkwoord wordt doorgaans vertaald met 'spreken'. Het is echter niet zomaar spreken in de zin van iets zeggen. Nee, het wijst veel meer op ordenen door te spreken. Daar waar God spreekt, ontstaat orde in chaos. Dat wordt meteen al op bladzijde 1 van de Bijbel duidelijk: in de woest- en leegheid (chaos) ordende God en door te spreken. Dit in overeenstemming met wie Hij is: Hij is "geen God van wanorde, maar van vrede" (1 Kor. 14:33).
Waar Gods Woord werkzaam is, is ordening het gevolg. Dat doet Hij in het groot in de schepping, maar ook in het klein, in ons persoonlijk leven. En dat is ook de ervaring van de meeste gelovigen! Door Zijn Woord te lezen en te bestuderen, komt na verloop van tijd steeds meer ordening tot stand in onze gedachten, met vrede en rust als gevolg.
Wie de Heere Jezus kent als zijn of haar Verlosser, kent daarmee de waarheid Zelf, maar is tegelijkertijd op zoek naar de waarheid. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is: "Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn" (Kol. 2:3).

Waarheid en leugen

Waarheid, ordening, rust en vrede zijn allemaal zaken die bij God en bij een leven met God horen. In Filippenzen 4:7-9 staat: "... de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn". De woorden "al wat waar is…etc.” vormen een prachtige omschrijving van Gods Woord! Door dit Woord doet de Heere wat Hem welgevallig is in de gebrokenheid van ons leven en op termijn ook in die van de wereld. Dat wij de waarheid moeten leren kennen, zegt ook iets over ons 'uitgangspunt'. Blijkbaar is dat de leugen. Hoe meer je de waarheid gaat ontdekken, hoe meer je er achter komt dat 'leugen' een wel erg belangrijk kenmerk is van de wereld waarin we leven.

God en Zijn tegenstander

We zagen al dat de Heere Jezus de waarheid is. Omdat Hij de Zoon van God is, kun je ook zeggen dat God Zelf de Vader van de waarheid is. Daarbij mogen wij "Vader" opvatten als de Bron van de waarheid! Uit Hem komt waarheid voort.
Tegenover God staat Zijn tegenstander. In Johannes 8:44 omschrijft de Heere Jezus wie hij is: "... de duivel (...) was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen". In dit vers staan de woorden "vanaf het begin" (Grieks: apo arches). Die staan ook in 1 Johannes 3:8: "... de duivel zondigt vanaf het begin". Hij zondigt dus vanaf het begin en hij was een mensenmoordenaar vanaf het begin.

Het plan van God tegenover het plan van satan

Net zoals God Zijn plan heeft met deze wereld en daarmee ook tot Zijn doel zal komen, heeft ook de duivel, de vader der leugen, een plan; dat zal overigens falen. God zal door Zijn Zoon tot een zegenrijke heerschappij komen. Om deze heerschappij voor te zijn, stelt de duivel alles in het werk om zíjn zoon - de zoon van het verderf - te laten heersen! In 2 Thessalonicenzen 2:3 en 4 staat met betrekking tot de dag waarop Christus zal verschijnen: "... die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet".
We moeten goed beseffen dat alles wat de duivel doet in het teken staat van deze heerschappij! Zo zijn veel Christenen geneigd om de terugkeer van het volk Israël naar het land Israël te zien als vervulling van Gods beloften! Maar ... de realiteit is dat de aanwezigheid van het volk in het land, in niets lijkt op dat wat God beloofd heeft aan Zijn volk; namelijk dat het in vrede en rust zal wonen, zonder dat iemand hen opschrikt (vgl. bijv. Ezech. 34:28). Wie dergelijke beloften op de tijd van nu betrekt, komt in conflict met de werkelijk vervulling daarvan en is bezig Bijbelse waarheden toe te passen op een fase in Gods plan waar deze waarheden helemaal geen betrekking op hebben.
We kunnen de huidige ontwikkelingen in Israël en de wereld daaromheen wél zien in het licht van wat God in Zijn Woord voorzegt. Deze voorzeggingen zijn niet één op één hetzelfde als de beloften van God! 2 Thessalonicenzen 2 en 3 is een voorzegging van wat zal plaatsvinden: satan zal vanuit de tempel van God heerschappij voeren. Hij wil zich immers als het even kan aan de Allerhoogste gelijk stellen?! Dáár gaat het wat de satan betreft naartoe. Hij krijgt daar - als "god van deze eeuw" (2 Kor. 4:4) - tot op zekere hoogte ook bepaalde ruimte voor, maar uiteindelijk zal zijn plan jammerlijk falen: "De Heere zal hem verteren door de geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst" (2 Thess. 2:8). De "geest van Zijn mond" wijst op dat wat uit Zijn mond uitgaat (vgl. Openb. 19:15; Hebr. 4:12 en Efe. 6:17): het Woord.
De leugen zal overwonnen worden door de waarheid. Dat is nou eenmaal zo!

Waarheid

Het Hebreeuwse (Oudtestamentische) woord voor 'waarheid' (èmèth) en het Griekse (Nieuwtestamentische) woord voor 'waarheid' (aleteia) hebben als grondbetekenis: standvastigheid, trouw, betrouwbaarheid en waarheid. Waarheid heeft met 'blijvende dingen' te maken. Daarom hebben wij als tijdelijke mensen de waarheid niet zomaar in ons.
Tegenover waarheid staat leugen. Daarbij horen begrippen als onbetrouwbaarheid, onstandvastigheid, heen en weer geslinger, gedraai.
In Jeremia 10 staat: "De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning" (vs. 10). Allerlei met elkaar verband houdende begrippen komen hier samen: levend, eeuwig, waarheid. God is de Getrouwe, de Onveranderlijke, de Standvastige.

In een wereld die gekenmerkt wordt door leugen zal ieder die op zoek is naar de waarheid ontdekken dat hij in grote mate wordt tegengewerkt. Denk aan de vele 'klokkenluiders' die proberen misstanden aan het licht te brengen. Wanneer we proberen de waarheid te ontdekken op allerlei gebieden, zoals ontwikkelingen in de wereld, de nieuwsvoorziening, de financiële wereld, maar ook in het christendom krijgen we met tegenstand van de 'gevestigde orde' te maken.
Toch is het goed om vanuit een groeiend inzicht in de waarheid, meer en meer te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Daarbij is het haast ongelooflijk in hoeverre Gods tegenstander erin geslaagd is Gods waarheid weg te houden, zelfs van gelovigen. Soms doordat eeuwenlang gelovigen de Bijbel niet eens mochten lezen van de kerk! Erediensten werden gehouden in het Latijn, waardoor de 'eenvoudige' gelovige niets begreep van wat er gezegd werd. Toen de Bijbel op grotere schaal in gangbare mensentaal werd vertaald, kwam er de uitleg, verwoord in allerlei dogma's, waardoor men alsnog verhinderd werd iets van de dingen van de Heer te begrijpen.
Ook de Bijbelvertalingen die we momenteel tot onze beschikking hebben, blijken wat sommige teksten betreft een magere weergave te zijn van wat er oorspronkelijk staat; soms bevatten vertalingen volstrekte verdraaiingen! Er zijn zelfs vertalingen waarmee je niet eens 'fatsoenlijk' Bijbelstudie kunt doen ...
Nogmaals: wanneer we proberen ons een begrip te vormen van Gods waarheid , is dat een leerproces. Daarbij mogen we als ons persoonlijk gebed Psalm 25:4 en 5a meenemen: "HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid ...".

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'