Ons aan de waarheid houdende

Ons aan de waarheid houdende

Wie van u kent de waarheid? Enerzijds lijk je daar als gelovige gauw klaar mee te zijn. Als je gelooft in de Heere Jezus en Hem kent als je Verlosser, ken je de waarheid. Hij heeft immers gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh. 14:6). Dus: als je Hem kent, ken je de waarheid!

Je hebt kennis en kennis

Betekent het kennen van de Jezus Christus ook dat we een compleet beeld van de waarheid hebben als het gaat om Christus Zelf, Gods plan met deze wereld of Zijn plan met ons persoonlijk?
Voor ons als gelovigen geldt dat ons beeld van wat waar is, in grote mate beïnvloed wordt door wat we begrijpen van Gods Woord. Ons doen komt voort uit ons denken en ons denken wordt gevormd door het Woord. Natuurlijk spelen er meer factoren mee, maar hier lijkt het kort gezegd toch wel op neer te komen.

Door de Bijbel te lezen en te bestuderen, krijg je steeds meer een idee van Gods plan. Het is niet overdreven te zeggen dat daarvoor (meer dan) een mensenleven benodigd is. Een gelovige die op een bepaald moment meent alles wel te weten, verstart en staat eigenlijk buiten de werkelijkheid. Alsof het mogelijk is om zomaar Gods hoge wegen en gedachten geheel te kennen! De Heere zegt: "Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten" (Jes. 55:9). Om Gods gedachten - Zijn denken - te leren kennen, is Zijn Woord nodig: "... zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt in hetgeen waartoe Ik het zend" (vs. 11).
"Woord" is in dit vers de vertaling van dabar. Het bijbehorende werkwoord wordt doorgaans vertaald met 'spreken'. Het is echter niet zomaar spreken in de zin van iets zeggen. Nee, het wijst veel meer op ordenen door te spreken. Daar waar God spreekt, ontstaat orde in chaos. Dat wordt meteen al op bladzijde 1 van de Bijbel duidelijk: in de woest- en leegheid (chaos) ordende God en door te spreken. Dit in overeenstemming met wie Hij is: Hij is "geen God van wanorde, maar van vrede" (1 Kor. 14:33).
Waar Gods Woord werkzaam is, is ordening het gevolg. Dat doet Hij in het groot in de schepping, maar ook in het klein, in ons persoonlijk leven. En dat is ook de ervaring van de meeste gelovigen! Door Zijn Woord te lezen en te bestuderen, komt na verloop van tijd steeds meer ordening tot stand in onze gedachten, met vrede en rust als gevolg.
Wie de Heere Jezus kent als zijn of haar Verlosser, kent daarmee de waarheid Zelf, maar is tegelijkertijd op zoek naar de waarheid. Het belangrijkste uitgangspunt daarbij is: "Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn" (Kol. 2:3).

Waarheid en leugen

Waarheid, ordening, rust en vrede zijn allemaal zaken die bij God en bij een leven met God horen. In Filippenzen 4:7-9 staat: "... de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn". De woorden "al wat waar is…etc.” vormen een prachtige omschrijving van Gods Woord! Door dit Woord doet de Heere wat Hem welgevallig is in de gebrokenheid van ons leven en op termijn ook in die van de wereld. Dat wij de waarheid moeten leren kennen, zegt ook iets over ons 'uitgangspunt'. Blijkbaar is dat de leugen. Hoe meer je de waarheid gaat ontdekken, hoe meer je er achter komt dat 'leugen' een wel erg belangrijk kenmerk is van de wereld waarin we leven.

God en Zijn tegenstander

We zagen al dat de Heere Jezus de waarheid is. Omdat Hij de Zoon van God is, kun je ook zeggen dat God Zelf de Vader van de waarheid is. Daarbij mogen wij "Vader" opvatten als de Bron van de waarheid! Uit Hem komt waarheid voort.
Tegenover God staat Zijn tegenstander. In Johannes 8:44 omschrijft de Heere Jezus wie hij is: "... de duivel (...) was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen". In dit vers staan de woorden "vanaf het begin" (Grieks: apo arches). Die staan ook in 1 Johannes 3:8: "... de duivel zondigt vanaf het begin". Hij zondigt dus vanaf het begin en hij was een mensenmoordenaar vanaf het begin.

Het plan van God tegenover het plan van satan

Net zoals God Zijn plan heeft met deze wereld en daarmee ook tot Zijn doel zal komen, heeft ook de duivel, de vader der leugen, een plan; dat zal overigens falen. God zal door Zijn Zoon tot een zegenrijke heerschappij komen. Om deze heerschappij voor te zijn, stelt de duivel alles in het werk om zíjn zoon - de zoon van het verderf - te laten heersen! In 2 Thessalonicenzen 2:3 en 4 staat met betrekking tot de dag waarop Christus zal verschijnen: "... die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet".
We moeten goed beseffen dat alles wat de duivel doet in het teken staat van deze heerschappij! Zo zijn veel Christenen geneigd om de terugkeer van het volk Israël naar het land Israël te zien als vervulling van Gods beloften! Maar ... de realiteit is dat de aanwezigheid van het volk in het land, in niets lijkt op dat wat God beloofd heeft aan Zijn volk; namelijk dat het in vrede en rust zal wonen, zonder dat iemand hen opschrikt (vgl. bijv. Ezech. 34:28). Wie dergelijke beloften op de tijd van nu betrekt, komt in conflict met de werkelijk vervulling daarvan en is bezig Bijbelse waarheden toe te passen op een fase in Gods plan waar deze waarheden helemaal geen betrekking op hebben.
We kunnen de huidige ontwikkelingen in Israël en de wereld daaromheen wél zien in het licht van wat God in Zijn Woord voorzegt. Deze voorzeggingen zijn niet één op één hetzelfde als de beloften van God! 2 Thessalonicenzen 2 en 3 is een voorzegging van wat zal plaatsvinden: satan zal vanuit de tempel van God heerschappij voeren. Hij wil zich immers als het even kan aan de Allerhoogste gelijk stellen?! Dáár gaat het wat de satan betreft naartoe. Hij krijgt daar - als "god van deze eeuw" (2 Kor. 4:4) - tot op zekere hoogte ook bepaalde ruimte voor, maar uiteindelijk zal zijn plan jammerlijk falen: "De Heere zal hem verteren door de geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst" (2 Thess. 2:8). De "geest van Zijn mond" wijst op dat wat uit Zijn mond uitgaat (vgl. Openb. 19:15; Hebr. 4:12 en Efe. 6:17): het Woord.
De leugen zal overwonnen worden door de waarheid. Dat is nou eenmaal zo!

Waarheid

Het Hebreeuwse (Oudtestamentische) woord voor 'waarheid' (èmèth) en het Griekse (Nieuwtestamentische) woord voor 'waarheid' (aleteia) hebben als grondbetekenis: standvastigheid, trouw, betrouwbaarheid en waarheid. Waarheid heeft met 'blijvende dingen' te maken. Daarom hebben wij als tijdelijke mensen de waarheid niet zomaar in ons.
Tegenover waarheid staat leugen. Daarbij horen begrippen als onbetrouwbaarheid, onstandvastigheid, heen en weer geslinger, gedraai.
In Jeremia 10 staat: "De HEERE God is echter de Waarheid, Hij is de levende God, een eeuwig Koning" (vs. 10). Allerlei met elkaar verband houdende begrippen komen hier samen: levend, eeuwig, waarheid. God is de Getrouwe, de Onveranderlijke, de Standvastige.

In een wereld die gekenmerkt wordt door leugen zal ieder die op zoek is naar de waarheid ontdekken dat hij in grote mate wordt tegengewerkt. Denk aan de vele 'klokkenluiders' die proberen misstanden aan het licht te brengen. Wanneer we proberen de waarheid te ontdekken op allerlei gebieden, zoals ontwikkelingen in de wereld, de nieuwsvoorziening, de financiële wereld, maar ook in het christendom krijgen we met tegenstand van de 'gevestigde orde' te maken.
Toch is het goed om vanuit een groeiend inzicht in de waarheid, meer en meer te ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Daarbij is het haast ongelooflijk in hoeverre Gods tegenstander erin geslaagd is Gods waarheid weg te houden, zelfs van gelovigen. Soms doordat eeuwenlang gelovigen de Bijbel niet eens mochten lezen van de kerk! Erediensten werden gehouden in het Latijn, waardoor de 'eenvoudige' gelovige niets begreep van wat er gezegd werd. Toen de Bijbel op grotere schaal in gangbare mensentaal werd vertaald, kwam er de uitleg, verwoord in allerlei dogma's, waardoor men alsnog verhinderd werd iets van de dingen van de Heer te begrijpen.
Ook de Bijbelvertalingen die we momenteel tot onze beschikking hebben, blijken wat sommige teksten betreft een magere weergave te zijn van wat er oorspronkelijk staat; soms bevatten vertalingen volstrekte verdraaiingen! Er zijn zelfs vertalingen waarmee je niet eens 'fatsoenlijk' Bijbelstudie kunt doen ...
Nogmaals: wanneer we proberen ons een begrip te vormen van Gods waarheid , is dat een leerproces. Daarbij mogen we als ons persoonlijk gebed Psalm 25:4 en 5a meenemen: "HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid ...".

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'