Geloven als overwinnaar

Geloven als overwinnaar

We zien elke dag beelden van strijd op televisie, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten. Je bent er soms mee begaan… Maar ja, tegelijkertijd is het ook weer ver van je bed. Gods Woord maakt echter duidelijk, dat er een strijd achter de strijd woedt. En die is niet ver van je bed!

Die strijd kan zelfs tot diep in je eigen hart woeden. De strijd tegen een machtiger vijand dan een wrede tiran. De strijd tegen de boze, tegen het kwaad zelf. De duivel.

We leren een paar dingen over die geestelijke strijd:

 1. We leren dat er een geestelijke strijd is. Dat de duivel bestaat. We moeten zijn macht niet onderschatten, maar ook niet overschatten.
 2. We leren ook waar de geestelijke strijd plaatsvindt.
 3. We leren hoe we overwinnaar kunnen zijn in de geestelijke strijd.

Eerst een citaat van Lewis uit het boekje ‘Brieven uit de hel’: “We kunnen aangaande de duivelen twee vergissingen maken, die beide even ernstig zijn. De ene is niet aan ze te geloven. De andere: wel aan ze te geloven, maar een buitensporige en ongezonde belangstelling voor ze te koesteren. Zij zelf mogen beide vergissingen even graag…”

Onderschatten
Sommige mensen zeggen: ´Al die verhalen over duiveltjes zijn sprookjes. Mythen van bange mensen, die het kwaad willen verklaren´. Ze lachen er een beetje om.

Overschatten
Anderen zien weer overal duivels en demonen. In allerlei boeken en in iedere tekenfilm zien zij demonische invloeden. Occulte belasting. Bezetenheid. Zij zien de duivel als een zelfstandige macht, die zomaar binnen kan komen en jou kan bezetten. Een macht waar je willoos tegenover staat. Onderschatten en overschatten. Allebei fout.

Ik kan mij herinneren dat ik samen met een collega een keer in gesprek was met een jongenman waaruit duidelijk bleek dat hij zich in zijn leven ruim had ingelaten met allerlei occulte zaken. Ook leidde hij een losbandig leven. Wij hadden met hem al enige tijd Bijbelstudie gedaan, maar er waren duidelijk obstakels in zijn geestelijke groei. Toen ik hem daarnaar vroeg, zagen we heel duidelijk dat er in hem een enorme geestelijke strijd aan de gang was.

Wat moest ik doen? Met een aantal vragen werden wij geconfronteerd.

 • Was er sprake van inwoning van demonen en moesten wij daarom in de Naam van Jezus deze demonen bevelen uit zijn leven weg te gaan? Maar wat zijn demonen eigenlijk?
 • Moest ik deze man aanbevelen te bidden en te vasten, zodat de demonen hem zouden verlaten?
 • Moest ik satan bestraffen en hem bevelen deze jongen met rust te laten?

Het heeft mij in ieder geval aangespoord om de Bijbel op dit onderwerp eens op te slaan.

1. Er is een geestelijke strijd
Er is een geestelijke strijd. Daar kunnen we duidelijk over zijn. De Bijbel spreekt over machten, overheden, wereldbeheersers van deze duisternis en boze geesten (Efe. 6:12). Zij zijn dus deelnemers in deze strijd. En Paulus zegt dat wij worstelen met hen. Ook wij zijn deelnemers. Maar wij behoren God toe, dus God is ook een Deelnemer! Evenals de baas van al onze tegenstanders, de duivel. Feitelijk gaat het in deze strijd om de eer van God!

Satan gaat misleidend rond
Maar hebben wij als gemeente, leden van het Lichaam van Christus de taak om ons actief op te stellen tegen deze machten? Moeten wij bewust de confrontatie aangaan? Moeten wij de satan uitdagen voor een gevecht? Ik geloof het niet. Maar we moeten wel zijn stijl van beïnvloeding leren verstaan. We hebben enige kennis over hem nodig. Paulus zegt: “En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid…” (2 Kor. 11:14,15).
Satan gaat misleidend rond. Ten diepste wil hij gelovigen kapotmaken. Maar wat moeten de gelovigen dan doen, wanneer ze geconfronteerd worden met duivelse machten? In de eerste plaats moet het wel worden vastgesteld dat het duivelse machten zijn. Er kunnen ook psychische afwijkingen zijn die aan satan en demonie worden toegeschreven. Maar als kan worden vastgesteld dat het duivelse machten zijn. Wat moeten we dan doen? De satan binden? Het bloed van de Heere Jezus aanroepen? Een kruisje boven ons bed plaatsen? Is een of ander magisch ritueel noodzakelijk voor de bestrijding van satan en zijn engelen?

Bied weerstand
Gods Woord is helder op dit punt. In Jakobus 4:7 staat: bied weerstand en hij zal wegvluchten! Waarom? Omdat Hij die in ons is, groter is dan hij die in de wereld is (1 Joh. 4:4).

2. De geestelijke strijd is in de hemelse gewesten
Hoe bieden we weerstand aan de duivel? Ik geloof dat we moeten leren verstaan waar de geestelijke strijd zich afspeelt. Paulus zegt dat onze strijd niet op aarde plaatsvindt, hoewel het wel op aarde wordt ervaren. De strijd is ook niet tegen mensen van vlees en bloed. Nee, onze strijd is in de hemelse gewesten. Een gebied dat blijkbaar toegankelijk is voor satan en zijn machten. Dit is een geschapen hemel en niet de woonplaats van God. We zouden kunnen zeggen: de tweede hemel. Een onzichtbare, maar wel geschapen werkelijkheid. Doordat Paulus de uitdrukking 'hemelse gewesten' gebruikt t.a.v. de geestelijke strijd, haakt hij in op het thema van zijn brief aan de Efeziërs: Leven in Christus. Wat leren we over ‘de hemelse gewesten’?

 • De strijd is in de hemelse gewesten (Efe. 6:12)
 • Wij hebben door Gods genade een plaats gekregen in de hemelse gewesten (Efe. 2:6)
 • Want in Christus bezitten wij geestelijke zegen in de hemelse gewesten (Efe. 1:3)
 • In Christus bezitten wij een geestelijke kracht die Christus uit de doden deed opstaan en Hem heeft geplaatst in de macht en majesteit van God in de hemelse gewesten, boven alle overheid, macht en kracht en heerschappij en alle naam… (Efe. 1:20-23)
 • Vanuit deze positie, waarin iedere gelovige staat, leren wij hoe wij weerstand kunnen bieden en kunnen strijden in de geestelijke strijd!

3. We zijn overwinnaars in de geestelijke strijd
Hoe kunnen we overwinnaars zijn in de geestelijke strijd?

a. Door te geloven dat we overwinnaars zijn
Twee teksten beschrijven deze overwinning:
Kolossenzen 2, vers 15: De overheden en machten zijn ontwapend en zijn openlijk in hun 'hemd gezet' omdat Christus door Zijn kruisdood en opstanding over hen heeft gezegevierd. Christus is dus Overwinnaar!
Romeinen 8, vers 37: Doordat wij in Christus zijn en onze positie kunnen innemen, zijn wij méér dan overwinnaars. Want niets kan ons meer scheiden van de liefde van God. En met niets bedoel ik ook alles wat te maken heeft met de boze!

b. Door te leven en te geloven vanuit de nieuwe identiteit die wij hebben
In Efeze 4:27 staat dat wij als gelovigen, behorend tot een nieuw mensensoort, genoemd ´de nieuwe mens´, satan geen ruimte moeten geven in ons geestelijk leven. Letterlijk wordt er bedoeld dat we satan geen bruggehoofd moeten bieden, waardoor hij ons denken en doen kan beïnvloeden. Dit doen wij als wij ons gedragen naar wat wij niet meer zijn: oude mens! Wij zijn door God in een totaal nieuwe positie geplaatst. Vanuit die positie bezitten wij de geestelijke kracht en het onderscheidingsvermogen om weerstand te kunnen bieden tegen de boze! Wij leren onze positie praktisch te maken als wij ons denken afstemmen op Christus en Zijn Woord. Dit is absoluut een voorwaarde voor hen die vrij willen komen van gebondenheid aan demonische machten. Er zal een nieuwe identiteit moeten worden ontwikkeld. Die identiteit ligt in Christus. Dit betekent dat de gelovige niets moet toelaten wat een bruggetje kan zijn voor de boze om ons van de eenvoudige toewijding van Christus af te houden

c. Door te geloven in de kracht van de geestelijke wapenrusting
In Efeze 6:10-18 worden wij bepaald bij de kleding van een soldaat. Met deze kleding, dit harnas, wilde Paulus duidelijk maken hoe wij kunnen standhouden (dit is verdedigend bedoeld) in de geestelijke strijd! En dan blijken onze wapens te zijn: waarheid, gerechtigheid, de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede, geloof, verlossing en het Woord van God. En niet in het minst ons aanhouden gebed!
John Mac Arthur zegt in zijn boek 'Alles in Hem': "De overwinning op satan is niet gelegen in een ingebeeld gezag over de satan. Het enige wat wij moeten doen, is streven naar rechtvaardigheid, de zonde te vermijden en vast in de waarheid blijven. Een gelovige die zo leeft, kan door satan niet worden verslagen!”

d. Door te geloven in de uitwerking van Gods Woord op ons denken en doen
Satan maakt het de gelovigen behoorlijk lastig. Hij valt ons dikwijls aan. Wat is dan onze opdracht? Moeten wij hem binden? Moeten wij de demonen opsporen die ons in de greep houden, hen dwingen hun naam te noemen en in de Naam van Jezus wegzenden? Moeten wij onszelf verlossen van machten die ons in de greep kunnen houden?

Hoe werkt dit geloof zich uit in de praktijk?
Twee grote voorbeelden (er zijn er meer) van de uitwerking van het Woord van God in ons denken en doen geeft de Bijbel ons in de geestelijke strijd. De één gaat over verleiding en de ander over ontmoediging.

1. Het voorbeeld van Jezus
Jezus werd in het begin van Zijn bediening duidelijk aangevallen door satan. Zijn antwoord was niet: "Ik bind je en verdwijn", maar: "Er staat geschreven". Het Woord van God, op de juiste manier gebruikt, heeft gezag over satan. Het maakt hem machteloos! (Matt. 4:1-11)

2. Het voorbeeld van Paulus
Soms staat God toe dat satan de gelovige aanvalt! Doel? De gelovige te vormen naar Gods beeld! In Paulus´ leven was Gods antwoord op de aanvallen van de boze: ´Mijn Genade is u genoeg´ (2 Kor. 12:1-10). Paulus werd zwak gehouden en moest het hebben van genade. Als wij gezag zouden hebben over geestelijke machten, waarom heeft Paulus dan niet van dit gezag gebruik gemaakt door de boodschapper van satan weg te zenden?

Samenvatting

 1. Er is een geestelijke strijd waarin we te maken hebben met satan en zijn helpers. We moeten hem niet onderschatten, maar ook niet overschatten.
 2. Want in de geestelijke strijd staat een kind van God in de positie van méér dan overwinnaar in Christus op de plaats waar de strijd plaatsvindt, de hemelse gewesten.
 3. Geloof is ons machtigste wapen in de geestelijke strijd. We mogen geloven
  a. Dat wij méér dan overwinnaars zijn.
  b. Dat we in Christus sterk genoeg zijn om de boze te weerstaan.
  c. Dat we kunnen standhouden in de sterkte van Gods macht
  d. Dat Gods Woord de duivel kan weerstaan
  e. Dat Gods genade ons genoeg is als wij strijden

Wat heb ik uiteindelijk gedaan met de jongeman over wie ik boven sprak? Ik zei hem dat hij al zijn vuiligheid aan de Heere moest belijden als zonde en Hem moest vragen hem te reinigen. Hij heeft dit, schreeuwend, schuddend, trillend en huilend gedaan en hij kwam tot rust. Niets van wat men tegenwoordig aanbeveelt in allerlei boeken over bijvoorbeeld geestelijke oorlogsvoering en geestelijke strijd in dit soort situaties heb ik gedaan. Ik heb geen enkele demon aangesproken. Ik heb niet gezaghebbend gezegd dat de demon hem moest verlaten. Ik heb geen demon gebonden, bestraft of op andere wijze bejegend. Om de eenvoudige reden dat ik niet geloofde dat hij bezet was door een demon. Er was wel sprake van beïnvloeding van het kwaad doordat hij zich op allerlei gebied met het kwaad had ingelaten. Dus heb ik alleen gebeden of God Zijn werk wilde doen in het hart van deze jongeman en ik heb de jongen aangespoord om schoon schip te maken. Dit heeft hij gedaan. En God reinigde hem van al zijn zonden.

Natuurlijk zijn alle vragen rondom dit onderwerp in dit ene artikel niet beantwoord. Het is slechts een begin, een basis voor hoe wij met dit soort dingen bezig kunnen zijn: geloven als overwinnaar. We moeten nooit boven hetgeen gaan dan wat de Bijbel ons leert. En… met een open Bijbel komen we altijd verder!

Het is volbracht

Stille nachten met open ogen
Een ziel die heen en weer bewogen
Alles overdenkt van wat werd verwacht
En nu, terneergeslagen,
worstelt met teveel vragen
Vergetend dat alles is volbracht.

Stille nachten met veel gedachten
Een hart dat strijdt met alle krachten
Die verdeeldheid zaaien in je ‘thuis’
Maar nu, omhoog bewogen,
Toch de tranen weer laten drogen
Wetend: God is in Zijn Vaderhuis.

Stille nachten met held’re ogen
Een ziel die plotseling weer bewogen
Opmerkt dat er zegen is na strijd
En in de vele vragen
Het hart voelt, dat alles heeft verdragen;
Het is volbracht is werkelijkheid.

Ronald Lammers

(Uit: In liefde geloven II – Everread Uitgevers)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'