Palestijnen

Palestijnen

Naast de Joodse staat is er tegenwoordig ook sprake van de Palestijnse Gebieden: de Westelijke Jordaanoever (Westbank) en de Gaza-strook. Deze gebieden staan onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. Wat zegt de Bijbel over de Palestijnen en hun leefgebied in de toekomst?

De Palestijnse Autoriteit (PA) is op 31 oktober 2011 toegelaten als volwaardig lid van de Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties.
De PA is nog geen volwaardig lid van de VN, maar t/m december 2011 is het grondgebied van de PA door 130 landen erkend als onafhankelijke staat! Officieus is er naast de Joodse staat dus ook sprake van een Palestijnse staat.

In 2009 telden de Palestijnse Gebieden zo´n 4 miljoen inwoners. Op het grondgebied van Israël zijn dat er 7,2 miljoen. Daarvan zijn 76% Joden, 20% Arabieren, 4% diverse bevolkingsgroepen. Van de Joden noemt een derde deel zich religieus, de rest is seculier, waaronder een groot deel zich als ´traditioneel´ beschouwt, hetgeen wil zeggen dat men een sterke affiniteit heeft met de Joodse cultuur en oude geschiedenis.

Filistijnen

Sommigen zeggen dat de huidige Palestijnen vroeger de Filistijnen heetten. Ja en nee. In het Hebreeuws zijn de begrippen identiek: ´plesheth´, afgeleid van het werkwoord ´palash´ (= rollen, wentelen, draaien). Daar zit iets in van: ze kunnen hun draai niet vinden, het zijn een soort zwervers… Overigens worden deze begrippen in vertalingen verschillend gebruikt. In de Herziene Statenvertaling (HSV) en de NBG- ´51 vinden we: ´Filistea´, terwijl de oude Statenvertaling het woord ´Palestina´ gebruikt. Dat kan verwarring opleveren, mede doordat in de geschiedenis de naam ´Palestina´ - ontstaan in de Romeinse tijd - ook wel gebruikt is om het (hele) land Israël aan te duiden.
Het ´Palestijnse volk´ zoals wij dat nu kennen is ontstaan in en na 1948, het jaar waarin de staat Israël werd uitgeroepen. Arabische inwoners van Palestina werden door de buurlanden opgeroepen om de nieuwe Joodse staat te verlaten. Velen deden dat en werden opgevangen in vluchtelingenkampen. Zo ontstond het begrip ´Palestijnse vluchtelingen´. Vanzelf werd dat ´de Palestijnen´. Op 28 mei1964 werd de Palestine Liberation Organization (PLO) opgericht, met bijzondere medewerking van de voormalige president van Egypte, wijlen Gamal Abd-el Nasser. Doel was de bevrijding van Palestina, hetgeen men met een gewapende strijd wilde realiseren. Yasser Arafat was sinds 1969 tot zijn overlijden in 2004 de leider van de PLO. Om hun doel te bereiken pleegden radicale Palestijnen, verenigd in bewegingen als het ´Volksfront voor de bevrijding van Palestina´, wereldwijd terroristische aanslagen, veelal met heimelijke (en soms openlijke) goedkeuring van Arafat.

Geschiedenis

Echter, de naamsovereenkomst met de Filistijnen betekent niet dat de Palestijnen van vandaag de nazaten zijn van de (Bijbelse) Filistijnen. Zoals gezegd, onder de Palestijnen bevinden zich tegenwoordig ook veel Arabieren.
Voor de oorsprong van de Filistijnen moeten we naar het eerste Bijbelboek. In Genesis 10:13 en14 lezen we: “Mitsraïm verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, de Pathrusieten, de Kasluchieten – uit wie de Filistijnen voortgekomen zijn – en de Kaftorieten.
Mitsraïm (de Hebreeuwse naam voor Egypte) was een zoon van Cham, één van de drie zonen van Noach. Nu blijkt uit een aantal teksten dat de Filistijnen oorspronkelijk uit Kaftor (het tegenwoordige Kreta) afkomstig zijn:

  • Deuteronomium 2:23 “En de Kaftorieten, die afkomstig zijn uit Kaftor, hebben de Avvieten, die tot aan Gaza in dorpen woonden, weggevaagd en zijn in hun plaats gaan wonen”.
  • Amos 9:7 “Bent U niet als de Cusjieten voor Mij, Israëlieten? spreekt de HEERE. Heb Ik Israël niet weggeleid uit het land Egypte, de Filistijnen uit Kaftor en de Syriërs uit Kir?”
  • Jeremia 47:4 “Want de HEERE zal de Filistijnen verdelgen, het overblijfsel van het kustland van Kaftor”.
  • Ezechiël 25.16 “Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik ga Mijn hand uitstrekken tegen de Filistijnen en zal de Kretenzers uitroeien, en wie overblijft aan de zeekust ombrengen”.

Algemeen wordt aangenomen, dat de oorspronkelijke Filistijnen Kretenzers zijn (of: Keretieten): mensen van Kreta, het grootste van de Griekse eilanden.
In ieder geval zijn ze in het land Kanaän terechtgekomen. De landsteek waar de Filistijnen woonden, heette Filistea.
De tekst in Amos is wel bijzonder. Daaruit blijkt namelijk, dat de Heere God niet alleen Israël uit Egypte geleid heeft, maar ook de Filistijnen uit Kaftor. Waarom dat gebeurd is, blijkt uit Richteren 3:3-4, waar staat dat Filistijnen e.a. dienen om Israël op de proef te stellen…

Pentapolis

In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over vijf (stads)vorsten der Filistijnen. De Filistijnse ´Pentapolis´ (= vijf steden) bestond uit de bekendste Filistijnse steden die zich circa 1200 v. Chr. in een handelsliga en militaire coalitie hadden verenigd: Askelon, Asdod, Gaza, Ekron en Gath. Deze liga stond onder leiding van een seren ('opperhoofd').

1. Gath
Deze stad is bekend als de woonplaats van de reus Goliath, de bekendste der Filistijnen. Het is de plaats waar David zich als een waanzinnige gedroeg bij de Filistijnse koning Achis (2 Sam. 21). Het is de meest oostelijke stad van de vijf en lag het dichtst bij Jeruzalem, in het Terebintendal. De stad is door Juda veroverd en geannexeerd. In tegenstelling tot de andere vier bestaat Gath niet meer. Dat wil zeggen, men gaat ervan uit dat de stad door een aardbeving is verwoest in Bijbelse tijden; wat resteerde is een ruïne.
Er is tegenwoordig wel een plaats in Israël: Kiryath Gat (= de plaats Gath). Deze plaats is in 1955 opgericht door 18 (Joodse) families uit Marokko en die ligt zuidelijker dan het oorspronkelijke Gath. Hoe dan ook, het is een feit, dat in de profetieën niet meer gesproken wordt over Gath; alleen nog over de andere vier. Daaruit kunnen we dus afleiden dat Gath in de eindtijd geen rol (meer) speelt.

2. Gaza
Is vandaag de grootste van de vier; er wonen ongeveer 400.000 mensen. In de agglomeratie wonen zo'n 600.000 mensen. Gaza valt sinds 1995 onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. In Gaza is een kantoor van de Palestijnse Autoriteit gevestigd.

3. Askelon
Dit is een badplaats in Zuid-Westen van Israël aan de Middellandse Zee. Er wonen z´n 110.000 mensen.

4. Asdod
Belangrijke havenstad in het Westen, ook aan de Middellandse Zee, met meer dan 200.000 inwoners.

5. Ekron
Door de eeuwen heen is Ekron een ruïne geweest met diverse namen, o.a. Tel Mikne. In 1948 is deze ruïne weer als dorp ´opgericht´ met de naam Kfar Ekron. In 1963 is de naam veranderd in: Kiryat Ekron. De plaats heeft tegenwoordig ruim 10.000 inwoners.

Laten we eerst een aantal profetieën noemen, voordat we er iets opmerkelijks over zeggen. Psalm 83 zegt dat de Filistijnen deel (zullen) uitmaken van een pact van tien volken, die erop uit zijn de naam van Israël te verdelgen.
Jesaja 14:29-32 spreekt van een oordeel over de Filistijnen en hun woongebied, evenals Jeremia 47:4-5, Ezechiël 25:15-17, Joël 3:4, Amos 1:6-8, Zefanja 2:4-7 en Zacharia 9:5-6.
In de laatste drie profetieën worden de vier steden Gaza, Askelon, Asdod en Ekron genoemd (we zeiden al dat Gath in de profetieën geen rol meer speelt). Zij zullen samen met het hele gebied der Filistijnen geoordeeld en vernietigd worden.

Uitbreiding Palestijns gebied

Nu doet zich iets opmerkelijks voor, namelijk het volgende. Als we de kaart van het huidige Israël bekijken, dan zien we dat de Filistijnse (!) steden Askelon, Asdod en Ekron op Israëlisch grondgebied liggen!
Alleen Gaza ligt in de Gaza-strook en valt onder het bestuur van de Palestijnse Autoriteit. De andere drie steden niet.
Wat betekent dat? Wel, als we ervan uitgaan dat Gods Woord betrouwbaar is – en waarom zouden we dat niet doen? – ook als het gaat om de profetieën, dan betekent dat dus, dat het Palestijnse Gebied, of de Palestijnse Staat, in de toekomst nog moet worden uitgebreid.
Ook Askelon, Asdod en Ekron zullen nog eens (weer) onder als Filistijns grondgebied gelden en dus naar alle waarschijnlijkheid onder Palestijns bestuur komen te staan. Hoe en wanneer dat zal gebeuren, kunnen we nu nog niet zeggen, maar dát het gebeurt, staat vast!
Net als Petrus hebben wij “het profetische Woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te geven…” (2 Petr. 1:19).
Ooit, of misschien moeten we zeggen: in de nabije toekomst, zal de kaart van Israël er (weer) anders uitzien dan nu. Het ´land der Filistijnen´ aan de kust van de Middellandse Zee zal groter zijn dan het nu is en genoemde vier steden zullen er deel van uit maken, net als in de dagen van David en Salomo, en het daarna verdeelde koninkrijk Israël en Juda.

Conclusie

De Palestijnen van tegenwoordig zijn dus niet per se allemaal afstammelingen van de Filistijnen. Je zou ze wellicht beter hun erfgenamen kunnen noemen. Zij vervullen immers wel dezelfde rol als de Filistijnen van vroeger als de aartsvijanden van Israël c.q. de Joden.
Aangezien het profetisch Woord nog nooit gefaald heeft, zullen we er op moeten rekenen, dat er nog heftige verschuivingen plaatsvinden in het land van de Israëli´s.
Met dit in het achterhoofd is het goed te letten op de ontwikkelingen die er plaats (gaan) vinden in deze wetenschap: wat God zegt, gebeurt echt!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'