Men zegt...

Men zegt...

Als wij het bijbels getuigenis volgen, ontdekken we dat de HERE die in het Oude Testament spreekt en handelt dezelfde Persoon is als Degene, die wij mogen kennen als Jezus Christus.

Als Jesaja de geboorte van de Messias aankondigt in hoofdstuk 9, vers 5-6, dan spreekt Hij niet alleen van het ‘Kind’, maar ook van de ‘Zoon’.

"Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven
en men noemt Hem: Wonderbaar, Raad(sman), Sterke God,
Eeuwige Vader, Vredevorst.
Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede
op de troon van David en over Zijn Koninkrijk......"

Deze tekst wordt rond het Kerstfeest vaak geciteerd. Toch is het zo, dat eigenlijk slechts 6 woorden uit deze tekst betrekking hebben op de geboorte van Christus, althans wat hun vervulling betreft. Het ‘Kind’ wijst op Zijn komst, nu bijna 2000 jaar geleden, in de kribbe van Bethlehem. De ‘Zoon’ echter bepaalt ons vooral bij Zijn opstanding en wederkomst (Zie Rom. 1:4, Hebr. 1:2). Dan zal Hij Zich als de Zoon openbaren. Elk oog zal Hem zien en ‘men’ zal Hem noemen:

* Wonderbaar: Met deze naam openbaarde Hij Zich reeds als de Engel des HEREN aan Manoach, de vader van Simson (Richt. 13).
Eens openbaarde de Heer Zijn heerlijkheid in wondertekenen (Joh. 2:11) en in de woorden die Hij sprak (Joh. 6:68,7:46 e.a.). Wonderbaar was Hij in Zijn geboorte, in Zijn optreden, in Zijn spreken, in Zijn lijden en sterven, in Zijn opstanding en hemelvaart. Wonderbaar zal Hij ook zijn in Zijn heerschappij. Als Hij terugkomt zal Zijn heerlijkheid gezien worden: "...zij zullen de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid." (Luk. 21:27) Men zal ontdekken hoe wonderlijk Hij is, uniek, nl. Zoon van God en Zoon des mensen, God en mens, beide volmaakt in één Persoon.

* Raad(sman): Christus is het glanzende Middelpunt van al Gods handelen. Hij is het centrum van Gods Raadsbesluit en God werkt "in alles naar de raad van Zijn wil." (Efe. 1) Het Heilsplan van God is tot stand gekomen en wordt uitgewerkt door de Zoon. Het woord ‘Zoon’ is afgeleid van het Hebreeuwse 'banah', hetgeen betekent: bouwen, construeren. De Zoon is de Bouwer. Door Hem werkt God Zijn Plan uit en bouwt Hij aan een nieuwe wereld.... Maar Hij is niet alleen de Raad, maar ook Degene, die raad geeft.
Christus is de Wijsheid en zo zal Hij Zich in de toekomst ongetwijfeld openbaren. Salomo, die in grote wijsheid regeerde en oordeelde, is een wonderbaar type van de grote Vredevorst. In Spreuken 8 wordt van de Wijsheid gezegd in vers 14: "Mijner zijn raad en overleg, Ik ben het inzicht; mijner is de kracht." In de toekomst zal Zijn Woord uitgaan over de gehele aarde en ieder die Zich daaraan onderwerpt zal de rijke zegen daarvan ontvangen.

* Sterke God: Wat een rijk perspectief wordt ons hier getoond aangaande de Persoon van de Here Jezus Christus. ‘Men’ zal Hem noemen: Sterke God. Vandaag wordt Hij niet zo genoemd. Zelfs theologen van naam ontkennen in waanwijze bewoordingen de Goddelijke identiteit van Christus. De hoogste eer die Hem gegeven wordt is, dat Hij een 'goed' mens was. Zijn Naam wordt in onze dagen op de meest gruwelijke wijze onteerd. Hem wordt niet de waardigheid gegeven die Hem toekomt. Straks zal dat anders zijn! Als de hemel opengaat zal Hij Zich openbaren en wordt Zijn ware identiteit zichtbaar! Men zal ontdekken, dat Hij de sterke God is. In de grondtekst staat ‘El Gibbor’: God, de Held. Dat wijst vooral op Zijn overwinnende kracht. Jesaja 42:13 zegt: "De HERE trekt uit als een held."
De profeet Zacharia zegt in hoofdstuk 14, vers 9: "De HERE zal Koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de enige zijn, en Zijn Naam de enige."
En in Maleachi staat: "Want een groot Koning ben Ik, zegt de HERE der heerscharen, en Mijn Naam is geducht onder de volken." (1:14)
Geen enkel misverstand zal er meer zijn omtrent de Persoon van de Messias als Hij komt om de wereld aan Zich te onderwerpen.

* Eeuwige Vader: Van de Zoon zal ‘men’ in de toekomst erkennen, dat Hij de eeuwige Vader of Vader der eeuwigheid is. Het kost vandaag al moeite voor vele gelovigen om te beseffen, dat Vader en Zoon één en dezelfde Persoon zijn, ondanks het klare getuigenis van de Here Jezus.
In Johannes 14 vraagt Tomas aan de Here Jezus: "Here, toon ons de Vader.."
En dan zegt de Heer niet: Wie Mij gezien heeft weet ongeveer hoe de Vader er uitziet, maar nog veel direkter: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien"! (vers 9) En in het 10e vers voegt Hij daar nog aan toe: "Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?"
Natuurlijk is er verschil in de titels ‘Vader’ en ‘Zoon’. Zij duiden op een bepaalde manier waarop God Zich manifesteert. Maar in hun Wezen zijn zij één en dezelfde: "Ik en de Vader zijn Eén." (Joh. 10:30)
In de toekomst zal dat duidelijk zichtbaar worden als de Zoon genoemd wordt: eeuwige Vader. Men zal (h)erkennen, dat Hij vanouds is, de oorsprong, het begin. Men zal belijden met Paulus: "Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen." (Rom. 11:36)

* Vredevorst: Eens verscheen er een hemelse legermacht aan de herders "...die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens." (Luc. 2:13,14)
Dat was bij de geboorte van het Kind. Als het Kind Zich in de (nabije) toekomst als Zoon, als Erfgenaam zal openbaren zal blijken, dat Hij de Vorst van de vrede is. Niet alleen heeft Hij de vrede tot stand gebracht "...door het bloed Zijns kruises...", maar ook heeft Hij de vrede ‘in beheer’!
Daar waar Christus erkend wordt, daar zal vrede zijn. De volgorde is door de hemelse legermacht aangegeven: Als God in de hoge (hemel) eer gegeven wordt, zal dat vrede brengen op de aarde bij mensen des welbehagens, nl. hen die zich gelovig aan Hem onderwerpen (vgl. Hebr. 11:6).
Zoals Hij nu al de Vrede is voor gelovigen (Efe. 2:14), zo zal Hij straks de Vredevorst zijn voor Israël en de volken, gezeten op de troon van Zijn vader David.
Zijn Koninkrijk zal niet verbroken worden. Menseljke machthebbers praten en confereren over vrede, maar alleen de Here Jezus Christus zal daadwerkelijk de vrede tot stand brengen.

Zo zal de Naam des HEREN geëerd worden door de verschijning van de Here Jezus Christus. Hij zal de aarde aan Zich onderwerpen als de Zoon van God en tegelijk als de Zoon des mensen, zodat Psalm 8 in vervulling gaat: "O HERE, onze Here, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde." De profeten hebben die dagen ver van tevoren aangekondigd:

“want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken” (Jes. 11:9, Hab. 2:14)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'