Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand?

Gezien de toestand in de wereld om ons heen, achten we de tijd rijp om in AMEN een nieuwe bijlage op te nemen. Deze pagina´s zijn een intro op die bijlage die officieel in januari van start gaat. Feiten, signalen, ontwikkelingen, waarheid versus leugen, kortom: wat is er toch allemaal aan de hand?

In het vorige nummer hebben we iets geschreven over de aanslagen op de Twin Towers in New York, naar aanleiding van de vijf-jarige herdenking van ´9/11´. We eindigden toen met: “De laatste tijd hebben we ons wat verdiept in de ´geheimen´ achter 9/11 en andere belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis, alsmede de mensen die daarin een rol spelen. We kunnen onze bevindingen maar het beste met één woord weergeven: Verbijsterend!

Daarom zullen we (nog meer) acht geven op de toestand in het christendom en in de wereld, en daarbij ongetwijfeld ontdekken wat de Bijbel zegt: “… het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…” (2 Tess. 2). De verleider en misleider is druk doende zijn greep op de mens(heid) te verstevigen. Vergeet niet dat zijn duivelse plannen uiteindelijk zullen leiden tot een complot, een samenzwering van de leiders der volkeren om ten strijde te trekken “tegen de HERE en Zijn Gezalfde” ( Ps. 2:2).”

Nieuwe bijlage

Protest 250x297 px Welnu, daar willen we nu een vervolg aan geven. Het liefst zouden we een heel nieuw blad naast AMEN uitgeven, maar dat laten de financiën (nog) niet toe. Wie weet later. In de nieuwe bijlage willen we stilstaan bij allerhande gebeurtenissen en ontwikkelingen die gaande zijn. Wellicht zegt iemand nu: ja, maar daar hebben we het Journaal of de krant toch voor. En dat klopt… voor een deel. Voor een deel… want in de praktijk blijkt dat bij alle nieuwsvoorziening die er is, ook geregeld bepaalde items niet of nauwelijks aan bod komen. Of dat het waarheidsgehalte ervan op z´n minst twijfelachtig is. Ook kan het zijn, dat door velen de reikwijdte van bepaalde berichten niet of nauwelijks wordt onderkend. Enzovoort. Uit reacties de afgelopen tijd is ons gebleken, dat er (ook) onder christenen vele gedachten en vragen zijn over wat er allemaal gebeurt in de wereld waarin wij leven. Het thema ´Waarheid versus Leugen´ speelt daarin mee. Wat moet of kun je geloven en wat niet, als het gaat om wat er allemaal gezegd en geschreven wordt? Wie de Bijbel kent, weet dat de tegenstander machtig is in deze wereld. In hoeverre speelt dat een rol in het huidige wereldgebeuren en ook in de nieuwsvoorziening? Als iemand zegt: ´de leugen regeert´, is dat bijbels te onderbouwen en in het nieuws te illustreren met talloze voorbeelden. Niet alleen in onze eigen omgeving (Nederland en omstreken), maar ook in de rest van de wereld.

Complot-theorieën

Wie op zoek gaat naar en gewag maakt van het ´nieuws achter het nieuws´ wordt door sommigen al gauw ingedeeld in het kamp van complotdenkers. Mensen die overal iets achter zoeken en de meest vreemde theorieën bedenken c.q. aanhangen. Vooral door de opkomst van het medium internet is er aan theorieën en veronderstellingen geen gebrek.
Voordeel van internet is, dat er ontzettend veel informatie beschikbaar is. Nadeel is, dat je er ook heel veel humbug aantreft. Dat maakt het moeilijk en tegelijkertijd uitdagend om te proberen door de bomen het bos te (blijven) zien.
In deze bijlage van AMEN zullen we natuurlijk gebruik maken van internet, en proberen ons niet te verliezen in allerlei theorieën, maar vooral op zoek gaan naar de feiten. Dat betekent dus ook dat we onderzoek moeten doen naar de juiste bronnen, e.d. Het gaat ons immers niet om ´spanning en sensatie´, maar om waarheidsvinding, signalering van trends, herkenbare lijnen in het wereldgebeuren, gevolgen van politiek handelen voor ons als ´gewone burgers´, de invloed van de machten der duisternis in de wereld en binnen het christendom, enzovoort. Nu zijn er mensen die elke gedachte aan mogelijke complotten of samenzweringen bij voorbaat afwijzen, sterker nog, met krachtige termen veroordelen, belachelijk maken en afschilderen als idiotisme. Dom… heel dom!
De geschiedenis van deze wereld kent vele complotten en ook in de Bijbel komen we ze tegen. En wie vanuit de Bijbel een beetje begrip heeft van de werkwijze van Gods tegenstander, weet dat hij zich bedient van allerlei dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Satan, die de mensenmoorder van den beginne en vader der leugen genoemd wordt (zie Joh. 8), is een meester in het bedenken van strategieën om zijn plannen te verwezenlijken.

Bijbels kader

Uiteraard vormt de Bijbel voor ons altijd weer het uitgangspunt. In Gods Woord wordt niet alleen over het plan van God geschreven, maar ook over de werken van de tegenstander.
De Bijbel spreekt duidelijk over de satan en zijn opstand tegen God. Hij wordt genoemd de ´god dezer eeuw´ (2 Kor. 4:4). Hem behoren momenteel de koninkrijken der aarde toe. Hij werkt in het geheim toe naar de komst van de ´mens der wetteloosheid´ ( 2 Tess. 2). Daarom is het belangrijk je af te vragen: Hoe krijgt zijn plan gestalte in onze wereld? Wie gebruikt hij daarvoor? Satan heeft immers zijn dienaren!
Kunnen we in dat opzicht iets met de invloed van, bijvoorbeeld, de vrijmetselarij en allerlei geheime genootschappen. Die invloeden zijn onmiskenbaar terug te vinden in veiligheidsdiensten, de bankwereld, media, politiek, multinationals, leger en politie, wapenindustrie, medische wetenschap, etc. Hoe groot is die invloed en hoe werkt dat dan in de praktijk? Moeten we hieronder handlangers van satan zoeken, die in het geheim bezig zijn de mensheid te onderwerpen? Is het toeval dat diverse oud-presidenten van de VS (en andere politieke leiders) lid waren van de vrijmetselaars of andere genootschappen?
En als het boek Openbaring zegt in hoofdstuk 18:23 “…want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde”, wie zijn dan die kooplieden in onze tijd? Zijn zij te achterhalen?
En… welke rol speelt het christendom hierin, de kerk? En welke invloed heeft satan in dat zelfde christendom? Welke raakvlakken hebben of krijgen de ontwikkelingen van de laatste tijd met het profetisch Woord? Dit zijn allemaal relevante vragen, ook tegen de achtergrond van wat Paulus bijvoorbeeld zegt in Efeziërs 5, vers 11: “En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer…” en in Efeziërs 6, vers 12: “…want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.”
Het mag duidelijk zijn, dat deze (verborgen) activiteiten van de tegenstander(s), boze machten in de geestelijke wereld, vorm en inhoud krijgen door mensen, van hoog tot laag. Van presidenten tot ministers en hun ambtenaren, van opinieleiders tot journalisten, van dominees tot imams, van handelaren tot bazen van multinationals, en noem maar op.
Niet dat iedereen bij voorbaat als verdacht moet worden beschouwd, maar een gezonde reserve is – ook getuige de geschiedenis - op z´n plaats.
Vergeet niet dat politieke en godsdienstige leiders destijds een complot smeedden tegen de Zoon van God en Hem (naar de mens gesproken) hebben vermoord. En toen Hij uit de dood was opgestaan werd - zoals het verslag van Mattheüs 28:11-15 zegt - de leugengeest actief en werden mensen omgekocht met veel geld om de waarheid ten onder te houden. Waarvan akte. En denk alstublieft niet, dat het vandaag anders is! Eén ding moge toch duidelijk zijn inmiddels: ´Satan leeft onder ons´!

Waarheid versus Leugen

De Bijbel is het Woord van God, het Woord der waarheid. En in de Bijbel wordt ook over de leugen gesproken. De waarheid hoort bij God en de leugen bij de satan, de tegenstander. God heeft een plan en satan ook. Het plan van de tegenstander kent feitelijk maar één belangrijk doel: (wereld)heerschappij! (vgl. Jes. 14)
De Bijbel leert, dat God voor een bepaalde tijd ruimte gegeven heeft aan de tegenstander om zijn plan uit te werken. En dat doet hij… in het geheim: “Het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking”, schreef Paulus bijna 2000 jaar geleden (2 Tess. 2). De Statenvertaling heeft het over de “verborgenheid der ongerechtigheid”. Romeinen 2:18 spreekt over mensen, “die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.” Er is dus wel degelijk een groot spaningsveld tussen waarheid en leugen. De tegenstander voert zijn leugencampagne, maar schroomt niet om daarbij woorden van waarheid te gebruiken. En dat maakt het lastig te doorgronden. De ´werking´ van het geheimenis/verborgenheid krijgt gestalte in verleiding en misleiding, manipulatie. Satan doet zich voor als een ´engel des lichts´ (2 Kor. 11) en dat maakt zijn activiteiten moeilijk traceerbaar.
Toch zijn er allerlei zaken om ons heen waar te nemen die perfect passen in het beeld van duivelse misleiding. Denk aan de globalisering, de ontwikkelingen in Israël en het Midden-Oosten, de steeds schrijnender wordende tegenstelling tussen arm en rijk, de in sneltreinvaart opkomende observatie van het gedrag van burgers en bijvoorbeeld het implanteren van chips, de dreiging van het islamitische fundamentalisme, de manipulatie van de media, de leugenachtigheid van politieke (wereld)leiders, de verheerlijking van geld en goederen, de afvalligheid in christelijke kring, en ga zo maar door.

Media

Eén van de terreinen waarop de tegenstander zijn misleidende activiteiten uitstekend kan ontplooien, is dat van de (internationale) media. “Wie de media beheerst, kan bepalen hoe de massa denkt en kan deze controleren en sturen. Complexe informatiesystemen controleren datgene wat voor waarheid dient door te gaan. De berichtgeving van over de hele wereld komt samen in slechts enkele persbureaus. Deze persbureaus staan onder controle en maken slechts dat nieuws openbaar, dat hen goed lijkt. Zonder het te beseffen, zijn de meeste journalisten geestelijk afhankelijk van hun opdrachtgevers. Journalisten zijn bewerkers van persberichten (media workers) geworden, en kunnen daarmee schuldig worden aan de verspreiding van leugen.

“Wat iedereen voor waar houdt, verdient het meest onderzocht te worden.”
Georg Christoph, filosoof te Göttingen

Veel journalisten houden zich nog slechts bezig met (onbelangrijke) thema’s die door de autoriteiten zijn ‘vrijgegeven’. Wat de mensheid werkelijk interesseert, wordt door de media niet behandeld. John Swainton, gedurende vele jaren uitgever van de New York Times, deelde in zijn afscheidsrede de volgende onthullende uitspraak aan zijn medewerkers mee: “Er bestaat geen vrije pers. Jullie, lieve vrienden, weten dat, net als ik. Niemand van jullie zou het ook maar durven zijn eigen mening eerlijk weer te geven. Wij zijn allemaal instrumenten en horigen in dienst van de financiële machthebbers achter de coulissen. Wij zijn marionetten die dansen en springen, wanneer aan het touwtje getrokken wordt. Onze kennis, onze vaardigheden en zelfs ons leven behoort aan deze mannen toe. We zijn niets meer en niets minder dan intellectuele prostituees.” 1

Joris Luyendijk 150x220 px Joris Luyendijk was vijf jaar lang correspondent in het Midden-Oosten. Hij werkte voor de Volkskrant, NRC Handelsblad, het Radio 1 Journaal en het NOS Journaal. Hij sprak met stenengooiers en terroristen, taxichauffeurs en professoren, slachtoffers en daders. Hij ondervond dictatuur, bezetting en oorlog. Hoe meer hij meemaakte, des te verbaasder hij raakte. Er was een grote kloof tussen wat hij als correspondent ter plekke waarnam en wat hij daarvan terugzag in de media. In zijn buitengewoon lezenswaardige boek ´Het zijn net mensen´ (Uitg. Podium) laat hij zien hoe de media ons een gefilterd, vervormd en gemanipuleerd (!) beeld van het Midden-Oosten geven.
In het boek beschrijft hij de manier van werken in de media: “Alle redacties van kranten, radio en televisie zijn geabonneerd op persbureaus: Reuters, Agence France Press (AFP), Associated Press (AP) en hun kleinere concurrenten. Deze persbureaus sturen verslaggevers naar belangrijke gebeurtenissen, en hebben tot in de verste uithoeken betaalde tipgevers. Als zo´n verslag- of tipgever van bijvoorbeeld Reuters iets nieuwswaardigs hoort, belt hij of zij de coördinator. Deze overlegt met zijn superieuren en bij groen licht gaan er verslaggevers en fotografen op pad. Hun beelden gaan naar de lokale hoofdstad of naar Londen, waar ze er een bericht van maken dat zo snel mogelijk wordt doorgestuurd naar de duizenden redacties overal ter wereld… De persbureaus zijn de ogen en oren van de wereld en hun stortvloed heet in het vak ´de nieuwsstroom´ of gewoon ´de persbureaus´” (pag. 25). Deze gedirigeerde nieuwsvoorziening is er ook de oorzaak van dat je in bladen, kranten en tv vaak dezelfde beelden en verhalen vindt.
Na zijn verblijf in Cairo en zijn werk in de Arabische wereld, werd Luyendijk te werk gesteld in Israël en Libanon. Daar ging hij volgens eigen zeggen pas echt begrijpen wat de term ´mediaoorlog´ inhoudt, vooral in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. “De media werden door betrokken partijen voortdurend gemanipuleerd en bewerkt” (pag. 117). De media vormen een podium waarop conflicten worden uitgevochten: “Zoals een Israëlische directeur Voorlichting zei: Het gaat er niet om wat er is gebeurd, maar hoe het op CNN komt” (pag. 118).

“In Gaza ging ik naar een flat van zes verdiepingen die net door Israël was gebombardeerd. Ik sprak met omwonenden en nabestaanden, en zocht naar invoelbare illustraties van cliché´s als ´wanhoop´ en ´verbijstering´. Een vrouw vertelde dat ze bedacht dat ze de wasmachine nog moest laten repareren. ´Maar dan besef ik: die ligt onder het puin. Net als mijn man´. Bingo, prachtige quote en terwijl ik me uit de voeten maakte, zag ik iemand gloednieuwe babykleertjes onder het puin leggen, voor de cameraploegen die eraan kwamen”
(Joris Luyendijk in zijn boek ´Het zijn net mensen´, pag. 116).

Het zijn slechts een paar opmerkingen en citaten over de nieuwsvoorziening in de media. Bijna alles wordt van bovenaf aangestuurd en wat we lezen en zien, hoeft nog niet de waarheid te zijn.
De gelovige Prof. Dr. Georg Huntemann schreef al in 1983 in zijn boek ´De onpersoonlijke mens´ (Uitg. De Vuurbaak): “Voorbeelden bij het gebod ´Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste´ kunnen vooral gevonden worden op het terrein van de massamedia. Deze bouwen dag aan dag een beeld op van de werkelijkheid, dat echter niet de weergave hiervan is, meer een vervorming…
De massamedia vertonen namelijk in hun methode van nieuwsgaring de neiging om steeds gedeeltes van de hele werkelijkheid weer te geven” (pag. 12-13).

Achter het nieuws

Het is dus geen overbodig advies om het nieuws van de gevestigde media niet zonder meer als waarheid aan te nemen en ook rekening te houden met het nieuws achter het nieuws… In dat verband is internet een handig medium om informatie in te winnen en ook eens andere geluiden en beelden te onderzoeken.
We zullen dat in deze nieuwe bijlage ruimschoots gaan doen. We zullen u informeren over actuele zaken, ontwikkelingen in het wereldgebeuren, binnen het christendom, etc., al of niet voorzien van commentaar. Onder de oppervlakte van het wereldgebeuren speelt zich een ingewikkeld politiek, maatschappelijk en intellectueel proces af, waarvan in de loop der tijd door diverse kopstukken gewag gemaakt is.
“De Duitse politicus Walter Rathenau, een man die tijdens zijn leven zeer invloedrijk was, erkende in de Neuen Wiener Presse van 24 december 1912: “Circa 300 mannen, die elkaar kennen en zelf hun opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de gratie van absolute geheimhouding.” In soortgelijke bewoordingen verklaarde de beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disraeli: “De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.”
Iemand die de Europese literatuur diepgaand beïnvloed heeft, Honoré de Balzac, zei: “Er zijn mensen die zich ophouden achter de coulissen van het wereldtoneel, en daarom zijn er twee soorten geschiedschrijving: ten eerste de officiële, vervalste ad usum Delphini, en ten tweede de geheime, waarin de werkelijke oorzaken van gebeurtenissen opgetekend worden - een schandelijke geschiedenis.”
De Amerikaanse president Theodore Roosevelt beweerde: “Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”
De Russische generaal Leonid Ivashov verklaart in een interview: “Wij hebben te maken met een geopolitieke, supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Zij oefenen de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde.”
Zijn de zichtbare wereldleiders niet meer dan marionetten die vanuit een achtergrond gedirigeerd worden? Trekken onzichtbare handen aan de touwtjes van de wereld? Bestaat er een complot?
Om het bestaan van een wereldwijde samenzwering te kunnen bewijzen, dient men feiten aan te dragen. Feiten die door tegenstanders van een dergelijke these niet geloochend kunnen worden” 2
We zullen ruime aandacht besteden aan dit geheimzinnige proces en proberen de feiten boven tafel te krijgen.

Tenslotte

Keith Olbermann 250x188 pxEen voorbeeld daarvan is de bekende Amerikaanse televisieman Keith Olbermann Bovenstaande notities vormen een inleiding op wat komen gaat. We hopen met ingang van het nieuwe jaar in elke AMEN-bijlage aandacht te kunnen besteden aan signalen van onze tijd.
Meer en meer mensen zetten vraagtekens bij de escalerende problemen in de wereld. Ook enkelen binnen de gevestigde media beginnen naar de werkelijke redenen te zoeken van de toenemende onrust en disharmonie. En dat zou ook logisch moeten zijn, want er gebeuren teveel zaken, die vragen oproepen. In zijn commentaren op de zender MSNBC-TV stelt hij de activiteiten van zijn regering in scherpe analyses aan de kaak.

In de vorige AMEN wezen we al op de verregaande gevolgen van de ´War on Terror´ (Oorlog tegen Terreur) die sinds de aanslagen op 11 september 2001 aan de gang is. Eén van de laatste nieuwsfeiten daarin vormt de ondertekening van de ´Military Commissions Act' op 17 oktober door president Bush.
Deze bepaalt ook de voorwaarden voor het houden van processen in speciale militaire rechtbanken tegen van terreur verdachte mensen, waarbij de rechten van de verdediging zwaar worden ingeperkt. Mensen- en burgerrechtenorganisaties vinden de wet een inbreuk op de Conventie van Geneve, het Tweede Amendement en de grondwet. Bush ondertekent MCA-wet 300x234 pxBij ondertekening zei Bush dat de wet "mensenlevens zal redden" (want bestrijding van terroristen wordt makkelijker). In onze contreien is er niet eens zoveel aandacht aan besteed. In Amerika luiden diverse mensen ondertussen de alarmbel, omdat volgens hen de meest heilige rechtsprincipes met voeten getreden kunnen worden. Veel rechtsprincipes worden door de Military Commissions Act overboord gegooid. Met bovenaan de lijst: het recht om niet gevangen te worden gezet zonder proces of het recht om zich te verdedigen (habeas corpus).
Volgens Jonathan Turley, hoogleraar grondwettelijk recht aan de George Washington University, “…heeft deze wet van de VS-president een despoot gemaakt, terwijl de rest van het land naar Dancing with the Stars zat te kijken.”
Kijk naar een tv-uitzending van een commentaar van Keith Olbermann (Ned. ondertiteld).
Volgende keer zullen we dieper op de wet ingaan en zien hoe hij past in een opeenvolging van maatregelen, die de afgelopen jaren genomen zijn en wat de toepassing ervan kan betekenen, ook voor ´gewone´ burgers wereldwijd!

Verder zullen we in komende nummers o.a. aandacht besteden aan:

  • De situatie met betrekking tot Noord-Korea; hoe komen ze aan geld en (nucleaire) spullen?
  • Ondertekening op 6 oktober j.l. door president Bush van de National Space Policy, een nieuw ruimtebeleid. Het document stelt volgens de Washington Post dat de VS ieder internationaal verdrag zullen afwijzen dat de Amerikanen beperkingen oplegt in het heelal. Ook ontzegt het toegang tot de ruimte aan iedereen die vijandig tegenover de VS staat!
  • De gebeurtenissen in het Midden-Oosten; Israël, Irak en om Iran.
  • De ontwikkelingen rond 9-11;

Rapport 911 - 200x223pxEen enquete door de New York Times and CBS News toonde onlangs aan dat ongeveer 80% van de Amerikanen de officiële versie van 9/11 niet geloven.
“Over voorkennis van 9/11: denkt u dat de Bush-regering de waarheid vertelt, iets verbergt of liegen ze?
16 % zei: De waarheid
53 % zei: Iets verbergen
28 % zei: Liegen
03 % zei: Weet niet

Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan de vernieuwing van de website van AMEN. Daarop zal ook achtergrondinformatie worden opgenomen naar aanleiding van artikelen in (de bijlage van) AMEN, alsmede linkverwijzingen naar andere informatieve sites. Dit alles om zicht te krijgen op wat er gebeurt om ons heen, en u zult met ons ontdekken: er is ontzettend veel aan de hand!

Voetnoten

  1. Robin de Ruiter in zijn boek ´De 13 satanische bloedlijnen´, pag. 212 - Uitg. Mayra Publicatons
  2. ´De 13 satanische bloedlijnen´, pag. 18.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'