De Leeuw uit de stam Juda

De Leeuw uit de stam Juda

In Genesis 49 spreekt Jakob zijn laatste woorden tot zijn zonen. In de verzen 8 tot 12 richt hij zich tot Juda. Uit zijn woorden, die wijzen op de toekomst, blijkt dat Juda een bijzondere plaats inneemt onder de zonen van Jakob!

Juda
Jakob zegt: "Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven! Je hand zal rusten op de nek van je vijanden; voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen" ( vs. 8).
Juda zou dus de koninklijke stam van Israël worden. Hij zou heersen, zowel over zijn broers, alsook over zijn vijanden. Juda wordt door Jakob getypeerd als een leeuw (vs. 9). Tegen die achtergrond spreekt Jakob die bekende, profetische woorden: "De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en Hem zullen de volken gehoorzamen" (vs. 10).
Eigenlijk horen wij in deze woorden een machtige belofte van de komst van de Messias, de Heere Jezus. Hij is immers de Leeuw uit de stam Juda!

Scepter
De scepter wijst op koninklijke heerschappij en macht, zoals die door de Heere Jezus Christus in de toekomst geopenbaard zal worden.
In Numeri 24 krijgt Bileam een vergezicht: "...een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël".
Ook in het boek Esther komen wij de scepter tegen: "Het gebeurde op de derde dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in de binnenste voorhof van het huis van de koning ... En het gebeurde, toen de koning koningin Esther in de voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter, die in zijn hand was, toereikte..." (Esther 5:1 e.v.). De naam 'Esther' (Perzisch) betekent jonkvrouw of ster, en zij is o.a. een type van het volk Israël, dat in de toekomst zal delen in het koningschap van Christus.
Die relatie tussen de Heere en Israël, als Koning en koningin, komen wij ook tegen in Psalm 45, waar we in vers 7 lezen: "... de scepter van Uw Koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid", d.w.z. de Heere zal rechtmatig Zijn koningschap openbaren (vgl. Hebr. 1:8). 
In Psalm 110 wordt de Messias gezien als Heere, Die zit aan de rechterhand van God: "De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden."
In Openbaring zien we dat Zijn heerschappij wordt geopenbaard als de Leeuw uit de stam Juda Zijn koningschap aanvaardt (Hs. 5:5, 10:1-3, 11:15, etc.).

Heersersstaf
Ook de "heersersstaf van tussen zijn voeten" wijst op Zijn koninklijke heerschappij. De Statenvertaling heeft hier: "...noch de wetgever van tussen zijn voeten...". Een andere vertaling zou kunnen zijn: "... noch de wetgever in zijn zaad (= nakomelingschap)." De gedachte is, dat er iemand uit het zaad van Juda, uit zijn lendenen, zou voortkomen, die heerschappij zou hebben. Die recht en wet zou handhaven, een rechtvaardige heerser. In Psalm 108:9 zegt de Heere: "Juda is mijn wetgever". Wat de werkelijke betekenis van deze woorden is, ontdekken wij als we Jesaja 33 lezen. Daar wordt gesproken over het herstel van Israël c.q. Jeruzalem. Sion zal de stad van feestelijke bijeenkomsten worden, een veilige woonstede waar de HEERE heerlijk zal zijn: "De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Híj zal ons verlossen” (vs. 22).
Eigenlijk sprak de HEERE dus door de mond van Jakob om Zichzelf aan te kondigen als de Wetgever, Die uit Juda zou voortkomen, en de Verlosser zou zijn. Een wonderbaar vergezicht dus.
Hij, Die de Schepper en Formeerder van Israël is, zou Zich een lichaam bereiden en, naar het vlees, uit Juda voortkomen, zodat "onze Heere van Juda afstamt" (Hebr. 7:14).
Uit Juda is later het koningshuis van David voortgekomen en uit dat huis is de Messias, Jezus, geboren. Zijn Naam betekent: de HEERE redt, hetgeen feitelijk inhoudt: Immanuël, God-met-ons.

Silo
In Genesis 49 wordt Hij, Die uit het zaad van Juda zou voortkomen, Silo genoemd, en "hem zullen de volken gehoorzamen".
Er is wat verschil van mening over de betekenis van de naam 'Silo'. In hoofdzaak worden er twee betekenissen gegeven:

1. Rustbrenger
2. Rechthebber

We kunnen gerust beide betekenissen aanhouden, want aangezien 'Silo' wijst op de komst van de Messias, zijn ze beide waar. Hij is immers Degene, Die rust heeft gebracht: "Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven" (Matt. 11:28). Hij heeft dat gedaan door de zonden van Zijn volk en die der gehele wereld te dragen, én Hij zal dat doen als Hij komt om Zijn vrede, gemaakt "door het bloed van Zijn kruis", op aarde te openbaren.
Alle rechten van het koningschap over Israël en de wereld behoren Hem toe. In Zijn wederkomst zal dat duidelijk worden voor vriend en vijand. Hij is de rechtmatige Koning, Die de wereld rust zal brengen, door alle volkeren aan Zich te onderwerpen.
Jakob sprak destijds over dezelfde Persoon als over wie Jesaja sprak toen hij zei: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder..." (9:5). Hij is de wonderbare openbaring van God en "Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid..." (vs. 6).

Ezel
Maar voordat Silo komt en zal heersen, zou er nog iets anders (moeten) gebeuren, volgens de woorden van Jakob: "Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok" (Gen. 49:11).
Hier vinden wij een verwijzing naar de eerste komst van Christus, in Zijn vernedering, om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen. De wijnstokken, zegt Jesaja 5, zijn de mannen van Juda, en de wijngaard is het huis van Israël. De Heere Jezus zei: "Ik ben de ware Wijnstok..." (Joh. 15:1).
Ook Zacharia 9 zegt, dat de Koning op een ezel naar Jeruzalem zou komen. Profetieën die letterlijk in vervulling gegaan zijn.
Lukas 19 laat ons zien hoe de Koning, gezeten op een ezel, Jeruzalem naderde. De discipelen meenden, volgens vers 11, dat "het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken". De Heere Jezus maakt door middel van een gelijkenis duidelijk, dat dit niet zal gebeuren: "Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren". Het is niet moeilijk in deze ‘mens van hoge geboorte’ de Heere Jezus te herkennen. Hij kwam tot "de stad van de grote Koning", zo meldt Lukas later in dit hoofdstuk, maar werd afgewezen. De Heiland weende over de stad (en haar inwoners!): "Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen" (vs. 42). De Koning ontving geen eer en aanbidding, dan alleen van de discipelen: "Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere..." (vs. 38). Zo ging bijvoorbeeld de profetie van Daniël 9:26 letterlijk in vervulling! De Messias werd uitgeroeid, "terwijl er niets tegen Hem is" (beter: zonder dat Hij de eer ontvangt, Die Hem waardig is). Als een lam werd Hij ter slachting geleid.
Zijn Koninkrijk ontving Hij buiten Israël, in de hemel namelijk, alwaar wij Jezus zien "met heerlijkheid en eer gekroond" (Hebr. 2:9).
In de toekomst zal Hij in die heerlijkheid terugkeren, als de Ruiter op het witte Paard (Openb. 19). Zijn getrouwe slaven zullen dan worden beloond en Zijn vijanden worden 'geslacht' (zie Luk. 19:26,27).
Hoe ontzagwekkend zal het zijn als het Lam van God in de toekomst blijkt te zijn de Leeuw uit de stam Juda, Silo, de Rustbrenger en de Rechthebber!

De man van God uit Juda 
In 1 Koningen 13 lezen wij van een profeet, een man van God uit Juda. Het einde van deze geschiedenis laat zien dat deze man van God wordt gedood, na zijn bezoek aan een andere profeet. Als de gastheer het doodsbericht ontvangt, gaat hij naar de plek des onheils toe: "Toen ging hij op weg en trof diens dode lichaam aan, op de weg geworpen, en de ezel en de leeuw die naast het dode lichaam stonden. De leeuw had het dode lichaam niet opgegeten en de ezel niet vermorzeld" (vs. 28). De leeuw en de ezel, en daarnaast het lijk van de man van God uit Juda. Alsof het een schilderij betreft van de ware man van God uit Juda, de Heere Jezus Christus. De ezel als beeld van Zijn komst in vernedering, nu zo’n 2000 jaar geleden. De leeuw als beeld van Zijn koningschap, zoals dat in de (nabije) toekomst openbaar zal worden. En daartussenin de dood en opstanding...
Voordat Hij Zich als de leeuw in kracht zou openbaren, vernederde Hij Zichzelf en gaf Hij Zijn leven tot verlossing van Zijn volk en de wereld. En zo wordt Hij nog altijd gezien in de wereld, als Iemand, Die ooit op aarde leefde, maar nu dood is. Echter, de Bijbel zegt dat Hij is opgestaan en ieder kind van God weet dat. Hij lééft en zal Zich spoedig openbaren - op de derde dag! - in Zijn koninklijke waardigheid om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dan zal elk oog Hem zien, zoals Hij is!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'