De kleurrijke boodschap in de natuur

De kleurrijke boodschap in de natuur

Het groen van het voorjaar is iets lichter van tint dan het groen van het najaar. Dat komt omdat er in het voorjaar meer geel in zit en geel is de kleur van het nieuwe begin, denk maar eens aan Pasen. In de zomer is het mooi groen om ons heen. De natuur verandert voortdurend van kleur en verkondigt een boodschap!

Wit
Als je alle kleuren van de regenboog in dezelfde mate samenvoegt, krijg je wit. Wit op zich is dus geen kleur, maar ontstaat door samenvoeging van alle kleuren. Wit en licht worden een beetje door elkaar gebruikt zoals in Genesis 1:3, waar God zegt: “Laat er licht zijn!” en het was er. God zag het licht en het was goed.
Dit gebeurt allemaal vóórdat de zon en de maan geschapen zijn, want daarover lezen we pas in vers 16.
Toch groeide er al van alles op de aarde, volgens vers 12: “En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort en bomen die vrucht dragen waarin hun zaad is naar hun soort. En God zag dat het goed was.”
Dat was allemaal het gevolg van Gods allereerste bevel: Laat er licht zijn, want planten groeien door licht, fotosynthese heet dat. En dat licht kwam niet van de zon want die was er nog niet. Dat licht kwam van de Heere God Zelf en heeft alles te maken met Zijn veelkleurige wijsheid waarover wel vaker gesproken wordt in de Bijbel.
In die ‘veelkleurigheid’ kunnen niet anders dan alle kleuren gezeten hebben en dat heeft ’wit’ tot gevolg. En dat licht gaat uit van de Heere God en is dus helder wit en schoon en rein en alles waar wit voor staat. Manna, beeld van het Woord Gods was ook wit: “… het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als van een honingkoek” (Exod. 16:31).
Het staat ook voor de veelkleurige wijsheid van God zoals vermeld in Efeze 3:10 en dat komt overeen met de uitspraak van de Heere Jezus in Johannes 8:12 “Ik ben het Licht der wereld”.

Wit in Gods Woord

 • Jesaja 1:18 “Al waren Uw zonden als scharlaken; ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol.”
 • Openbaring 2:17 “Die overwint, Ik zal hem geven het manna (= wit) dat verborgen is en Ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven.”
 • Openbaring 7:9 “De grote menigte die niemand tellen kon draagt witte klederen.”
 • Openbaring 7:14 “…ze hebben hun lange klederen gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam.”
 • Openbaring14:14 “Ik zag, en zie, een witte wolk en op de wolk zat iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.”
 • Openbaring 19:14 “En de legers in de hemel volgden Hem (het Woord Gods - zie vs. 13) op witte paarden gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos.”
 • Openbaring 20:11 “En ik zag een grote witte troon en Hem die daarop zat.”

Uit bovenstaande teksten blijkt wel duidelijk waar wit voor staat: reinheid, zuiverheid, schoonheid, oprechtheid en heiligheid. Daarom kleedt een bruid zich in wit en is ook medisch personeel in het wit gekleed. Wit is inherent aan licht, leven, het goede, eerlijkheid en openheid.
De teksten uit Openbaring gaan over de laatste dagen, als God met Israël tot Zijn doel komt. Wit wordt in dit Bijbelboek heel vaak genoemd.

Het grote Licht
De Messias (het Licht der wereld) werd 700 jaar vóórdat Hij werkelijk geboren werd al aangekondigd in Jesaja 9:1 “Het volk dat in duisternis is gezeten, heeft een groot Licht gezien, en voor hen die gezeten zijn in het land in de schaduw des doods, is een Licht opgegaan.”
Dan komen wijzen uit het oosten vertellen dat ze (inderdaad) een groot licht hebben gezien en ze zijn het gevolgd. Dat was slim van die wijzen, dat zou ieder mens moeten doen.
Johannes 1:1-18 begint met de woorden: “In het begin wat het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het Licht van de mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.” Mooie, glasheldere woorden die wel heel duidelijk aangeven wat het verschil is tussen Gods Licht en menselijke duisternis.
Vers 9: “Dit was het waarachtige Licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.” Christus Jezus wordt hier dus voorgesteld als het waarachtige Licht dat ieder mens verlicht. Geen enkele beperking hier: ‘ieder mens’.
Johannes op Patmos schrijft over de voleinding van Gods plan voor Israël in Openbaring 22:5 “En daar zal geen nacht zijn en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen.”

Zwart
Zwart is geen kleur, maar ontstaat als er geen enkele kleur is. Wat er dan overblijft is zwart. Zwart staat voor onpartijdigheid (rechters) en duisternis/nacht en treuren en ten principale: verwijderd zijn van God. En voor alles wat het daglicht niet kan verdragen.
Het heelal boven ons is ook zwart en absorbeert licht en warmte. In een heldere nacht kan de temperatuur omlaag schieten, omdat alles wordt geabsorbeerd door het zwarte boven ons.
Het merkwaardige is ook, dat we miljoenen sterren zien die allemaal licht uitstralen en dat toch het heelal voornamelijk zwart lijkt als we in een wolkeloze nacht naar boven kijken. 
Zwart staat ook voor verdriet en duisternis, zoals ook blijkt uit de volgende Bijbelteksten:

 • Job 3:3-9 “Laat de dag vergaan waarop ik geboren ben, laat die dag duisternis zijn en laat er geen lichtglans over schijnen.”
 • Job 30:28 “Ik ga, zwart geworden, maar niet door zonnegloed. Mijn huid is zwart geworden op mij.”
 • Psalm 35:14 “…ik ging gebukt, in het zwart gehuld, als iemand die om zijn moeder treurt.”
 • Psalm 38:7 “Ik ben krom geworden, ik ga zeer diep gebukt: de hele dag ga ik in het zwart gehuld.”
 • Ezechiël 32:7 “Ik zal de hemel bedekken wanneer Ik u uitblus, zijn sterren zal Ik in het zwart hullen, Ik zal de zon met wolken bedekken en de maan zal zijn licht niet laten schijnen.”
 • Joël 3:15 “Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren hebben hun schijnsel ingetrokken.”

Zwart staat dus voor: oordeel, rouw en verdriet, e.d. Hieraan ontlenen mensen de gewoonte om zich in het zwart te kleden bij rouw.

Gods veelkleurige wijsheid
Geen seizoen zo kleurrijk als de herfst. Goed dat er seizoenen zijn. Stel je voor dat je in de tropen woont, daar kent men dat niet.
De herfst in Nederland herinnert ons in al zijn schitterende kleurschakeringen aan de gang van dit aardse leven. Het begint in het voorjaar, als het nieuwe leven losbarst in al zijn kleurenpracht. Alles krijgt een groene waas en alles wat groeit, loopt uit en de overheersende kleur is lichtgroen!
Psychologen weten dat de mens zich goed voelt bij groen: de machines in veel fabrieken zijn daarom lichtgroen van kleur.
In de loop van de zomer verandert dat prachtige lichtgroen van de natuur in donkergroen.
Groen is ook een werkwoord in de Bijbel. Daniel 4:4 “Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis, en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde…” (St. Vert.).
De NBG-'51-vertaling heeft hier: “…en in goede welstand in mijn paleis…” ‘Groenen’ is dus je goed voelen, in goede welstand zijn, op je gemak zijn.
Praktisch de hele natuur is hierom door God met juist dit pigment geschapen; de mens voelt zich er prima bij en wordt er rustig van.
Maar dan komt de herfst: beeld van het ouder worden en voorloper van de winter, beeld van de oude dag en de eindigheid van aardse bestaan.
We vinden deze loop der dingen ook weer terug in de kleuren van de bladeren aan de bomen. God heeft Zijn natuur dusdanig geprogrammeerd dat Zijn verlossingswerk erin te herkennen is door ieder mens die zijn ogen daarvoor opent. Bij ons in de tuin verkleuren de groene tinten langzaam in rood en dan lichtgeel. Daarna, vlak voor ze eraf vallen of waaien, in bruin en op de grond gelegen sterven ze af in donkerbruin tot zwart.
Deze kleurenvolgorde herkennen we wel. Rood is de kleur van bloed, het bloed van Christus. Hij stierf voor ons allen en betaalde alle schuld. De bladeren herinneren ons eraan: denk, voordat het leven eindigt, waar onze verlossing vandaan komt!
Dan komt de kleur geel, de kleur van het nieuwe leven, de kleur van Pasen; de kleur van de opstanding (zie Rom. 6:23).
De commercie vergist zich echt niet als ze met Pasen de etalages geel kleuren, zij weten alleen niet meer waarom. Zo programmeerde de Heere God al deze pigmenten in de juiste volgorde in de natuur waar we middenin zitten. Laten we met z’n allen de ogen openhouden en lezen wat God ook d.m.v. de natuur tot ons te zeggen heeft. Laten we Hem danken voor al die duidelijke signalen.
Laten we Hem prijzen om Zijn uitzonderlijke, kleurrijke wijsheid. Zo laat de Heere God ook aan al die miljoenen mensen die nog geen Bijbel in hun eigen taal hebben zien wie Hij is en hoe Hij werkt.

Groenen 
Onderstaande teksten zijn uit de Statenvertaling overgenomen omdat alleen daarin het werkwoord ‘groenen’ nog wordt gebruikt.

 • Johannes 15:32 “Vóór zijn tijd zal het met hem gedaan zijn en zijn palmtak zal niet groenen.”
 • Spreuken 11:28 Wie op zijnen rijkdom vertrouwt, die zal vallen; maar de rechtvaardigen zullen groenen als loof.”
 • Prediker 2:6 “…ik maakte mij vijvers van wateren, om daarmee te bewateren het woud dat met bomen groende.”
 • Hooglied 1:16 “Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, ja liefelijk; ook groent onze bedstede.”
 • Jesaja 66:14 “En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras; dan zal de hand des Heren bekend worden aan zijn knechten, en Hij zal zijnen vijanden gram worden.”
 • Daniël 4:4 “Ik Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis, en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde, en gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij’
 • Hosea 14:9 “Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien, Ik zal hem zijn als een groenende Dennenboom, uw vrucht is uit Mij gevonden’.

Is God in de natuur terug te vinden?
Het antwoord op deze vraag is niet zo simpel te geven; het hangt er maar van af aan wie de vraag wordt gesteld. Stel je deze vraag aan iemand die van harte in Gods Woord gelooft en Christus als Zoon van de levende God erkent, dan zal er een positief antwoord komen met tal van prachtige voorbeelden.
Stel je de vraag aan iemand die God afwijst en de Bijbel ook, dan komt er een negatief antwoord.
Koning Salomo stelde zichzelf de vraag of de activiteiten van God in het leven van alledag ook door de mens kan worden ontdekt en hij kwam tot een ontkennend antwoord.
Prediker 8:17 “Zo zag ik, dat de mens niets kan ontdekken van het werk Gods, dat onder de zon geschiedt; want hoezeer de mens zich ook aftobt met zoeken, hij kan het niet ontdekken, en wanneer soms een wijze mocht zeggen, dat hij het weet, hij kan het niet ontdekken.”
Dit heeft betrekking op Gods concrete handelen met de mens(heid). Van Gods aanwezigheid echter, en de manier waarop Hij werkt, is veel te ontdekken in de natuur om ons heen.

Analogie in de natuur
Er zijn tal van prachtige analogieën te vinden in de natuur die regelrecht heenwijzen naar Bijbelse en Goddelijke principes.
God is namelijk de Schepper en heeft Zijn afdruk in de schepping verborgen.
Noemen we bijvoorbeeld de loop der seizoenen die model staan voor dood en opstanding:

Voorjaar Geboorte
Zomer Leven
Herfst Ouder worden
Winter Dood

En daarna weer het nieuwe leven. En de rups: beeld van de oude zondige mens die na een symbolische dood (cocon) als een totaal nieuwe schepping te voorschijn komt. De rups houdt zich uitsluitend met aardse zaken bezig; hij vreet en vreet, en is met zeer veel poten met de aarde verbonden. De rups kan ook geen nageslacht voortbrengen.
De kleurrijke vlinder daarentegen begeeft zich in hogere sferen en dartelt van bloem naar bloem, drinkt een beetje en brengt vrucht (= nageslacht) voort. De rups kan niets van dat alles en is noch vrouwelijk, noch mannelijk.
De vlinder echter is het beeld van de opnieuw geboren mens (Joh. 3:3) die de dingen zoekt die boven zijn, waar Christus is.
Kolossenzen 3:1-4 “Als u nu met Christus zijt opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is (…) Want u (= oude mens - rups) bent gestorven (= cocon) en uw leven (= nieuwe mens - vlinder) is met Christus verborgen in God.” Lees in dit verband ook Efeze 4:20-24.

Levend makend water
Noemen we als volgende voorbeeld de vloeistof water. Water is dé voorwaarde voor leven in welke vorm dan ook en waar dan ook in de kosmos. Christus Zelf gebruikt dit water als voorbeeld voor ‘wedergeboorte’ bij Zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw. Hij zegt in Lukas 4:10 “…Hij zou u levend water gegeven hebben.”
En in vers 14 “…maar wie gedronken heeft van het water dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.”
De vraag is dus: geloven we God op Zijn Woord, of niet? We weten onderhand dat zonder water geen leven kan ontstaan. Als de NASA in peperdure projecten raketten lanceert richting onbekende planeten dan is er eigenlijk maar één fundamentele vraag: is er water of is er geen water. Geen water betekent: geen leven. 
En dat betekent het overdrachtelijk ook. Zonder Christus geen leven! Maar mét Christus is er een prachtig nieuw begin met een hemels perspectief. Als de mens dan voor de Heere God gekozen heeft, dan gaan we alles om ons heen met andere ogen beschouwen. Dan doorgronden we de gedachten van David ook als hij in de 19e Psalm schrijft: “De hemelen vertellen over Gods grote eer, en de wijde luchten spreken over Zijn scheppend werk. De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht. Het is duidelijk dat dit geen echte woorden zijn; het is immers niet te horen? Toch spreekt de hele schepping over God; die ‘taal’ hoort men over de hele wereld. Het is of God een tent heeft gemaakt voor de zon, die ’s morgens, blij als een bruidegom, naar buiten gaat en zingend zijn weg betreed als een gevierde held” (vert. Het Boek).

Bovenstaande woorden omschrijven schitterend wat er voor gelovigen allemaal te genieten valt als we Gods scheppend werk in de natuur om ons heen beschouwen.
Ik las ooit in een natuurtijdschrift een artikel van een bioloog over vlinders.
Hij schreef: “Er is biologisch geen enkele noodzaak waarom een vlinder niet gewoon als vlinder uit een ei zou kunnen kruipen, maar het gaat toch via de merkwaardige weg van rups-cocon-vlinder. Zou dit een symbool van wedergeboorte kunnen zijn?” (einde citaat).
Wat de man geloofde, weet ik niet, maar zo’n opmerking is wel treffend.
Hij slaat (waarschijnlijk onwetend) de spijker precies op de kop. Dat was wat God bedoelde. Laten we met gelovige ogen Gods werk bekijken en bestuderen en in verwondering knielen voor de Almachtige God die ons dit alles geeft om er iedere dag van te genieten.
Op deze manier moeten ook de gelovigen de Heere God gevonden hebben, toen er nog geen Bijbel was. Toch wandelde Henoch met God en sprak Mozes met Hem. Mozes heeft de eerste vijf Bijbelboeken aan het papyrus toevertrouwd, en toen duurde het nog duizenden jaren voor de hele Bijbel beschikbaar kwam in al zijn pracht. En dan zijn er nog duizenden talen waarin de Bijbel nog niet vertaald is. Mooi daarom, dat de Heere God Zich laat kennen in de typologie van de natuur om ons heen.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'