Van Gutenberg tot Genderneutraal (2 - slot)

Van Gutenberg tot Genderneutraal (2 - slot)

We horen, zien of lezen tegenwoordig veel over genderneutraliteit, waarbij we niet langer zouden moeten spreken over man of vrouw, maar gewoon over mens. Geen aanduiding van de gender, het geslacht. Is dit zomaar een nieuwe (onschuldige) hype die voorbij komt, of is er meer aan de hand?

Vervolg van deel 1

Ontwikkeling van het kwaad
Om de (geestelijke) achtergrond van het fenomeen ‘genderneutraliteit’ te kunnen doorgronden, vooral in het licht van de Bijbel, was het nodig eerst uitgebreid in te gaan op alles wat eraan voorafging (zie daarvoor deel 1 in het vorige nummer). Want nee, het gaat niet zomaar over een nieuwe hype, maar over een (laatste?) stap in de ontwikkeling van het kwaad!
Wat we zien is een ontwikkeling waarin de Bijbelse waarheden systematisch worden ontkend en tegengesproken. Daarin is duidelijk een duivelse misleiding te bespeuren.
Direct aan het begin van de menselijke geschiedenis benadert de satan in de figuur van de slang het mensenpaar met als doel hen te misleiden. Hij zei tegen de vrouw: “Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?” (Gen. 3:1). Als Eva dat bevestigt, zegt de slang: “U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.” Eva kan de verleiding niet weerstaan en neemt van de (verboden) vrucht, en later Adam ook, met alle gevolgen van dien.

De tegenstander gaat dus dwars tegen God in, en verleidt de mens om dat ook te doen en zodoende tot zelfverlossing te komen. Een eigenmachtig optreden tegen het Woord van God in. Dat zien we later terug bij de stad- en torenbouw van Babel (Gen. 11). Ook hier gaat men vierkant in tegen Gods Woord en wil om zich over de aarde te verspreiden: “Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot de hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden” (Gen. 11:4 NBG).  
Een duidelijke provocatie van de Almachtige, een opstand tegen de Schepper! We vinden in het boek Jesaja een heenwijzing naar de oorzaak van die opstand tegen God in een profetie over Babel!
Daar wordt verteld over de morgenster, zoon van de dageraad, die in opstand komt tegen God, zichzelf verhoogt en zich aan de Allerhoogste gelijk wil stellen (Jes. 14:12 e.v.). Het is dát streven dat we terugvinden in de tegenstander, die de mens(heid) er toe aanzet hem daarin te volgen.
Zoals in het vorige artikel al gezegd: dit is het motief van de eigenmachtigheid. De tegenstander misleidt de mens(heid) en tracht een tegen-schepping te construeren. En daarom moet alles wat God zegt over de schepping en Zijn plan worden geëlimineerd. En dat hebben we dus door de tijd heen zien gebeuren. Met name in de laatste eeuwen, ruwweg vanaf de 15e eeuw waarin de uitvinding van de boekdrukkunst een enorme boost gaf aan de verspreiding van informatie.

21e eeuw
Dit ‘Babelse’ streven heeft z’n uitwerking niet gemist als het gaat om de ontkenning van God en Zijn Woord. Elke gedachte aan God als Schepper en Autoriteit moet verdwijnen. En nadat eerst alles wat met de Schepper en Zijn Woord te maken heeft, getackeld is, zijn we nu aanbeland bij het onderuit halen van het schepsel zelf. Ontkenning van de scheppingsorde.
Die orde is in de Bijbel feilloos aangegeven. In het eerste Bijbelboek lezen we niet alleen dat God hemelen en aarde geschapen heeft, maar ook alles wat daarin is, de hemellichamen, de vogels, de vissen, de dieren en de mens. En overal zegt God dat het ‘goed’ was. Het was goed voor het doel dat God ermee had en heeft.
“En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen” (Gen. 1:27). 
Toen Adam, de man, geschapen was, “zei de HEERE God: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem” (Gen 2:18). Adam zelf vond die ‘hulp tegenover hem’ niet bij de dieren en daarom bouwde de Heere God uit Adam een vrouw. De ‘ish’ (man) kreeg gezelschap van een ‘isha’ (mannin). Tenslotte wordt er nog aan toegevoegd: “Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn” (Gen. 2:24).
God heeft man en vrouw fysiek zo geschapen, dat zij vleselijke gemeenschap kunnen hebben, waaruit ook nageslacht voort kan komen. Dit geldt in de dierenwereld, op een enkele uitzondering na, eveneens. En eigenlijk in de plantenwereld ook, alleen werkt dat wat anders, maar ook daar is sprake van tweeslachtigheid. Zo zit de natuur in elkaar. De Heere God heeft het op alle niveaus tot in de puntjes verzorgd en geregeld!

Zonde
Nadat dit alles z’n beslag kreeg, lezen we over het eerste mensenpaar, dat vredig leeft in de hof van Eden en op enig moment bezoek krijgt van Gods tegenstander, zoals we boven daarover schreven. Gevolg is dat de mens zondigde tegen Gods gebod, waarmee de dood z’n intrede deed in het menselijk geslacht… en ‘is doorgegaan tot alle mensen’ (Rom. 5:12).
Die zonde heeft er ook toe geleid dat de mens(heid) in een toestand van vernedering en gebrokenheid is terecht gekomen, gescheiden van God. De gevolgen daarvan zijn tot op de dag van vandaag waarneembaar. Het ‘goede’ van de schepping heeft om zo te zeggen een fikse deuk opgelopen. En elk mens heeft daar in meer of mindere mate last van.
Zo kon en kan het gebeuren -om bij ons onderwerp te blijven- dat er mensen zijn die ‘tegennatuurlijke’ gevoelens hebben, ten opzichte van zichzelf (man/vrouw gevoel) of ten opzichte van het andere geslacht (homo i.p.v. hetero).
En laten we duidelijk zijn: daarin zit ‘m ook het ‘kwaad’ niet waarover wij het nu hebben. De Bijbel zegt daar wel iets over en de mensen ook, maar één ding staat vast:

Wie een mens ook is, en hoe hij of zij zich ook voelt, God heeft de mens lief!

De Heere God kent als geen ander de gevolgen van de zonde en de gevallen staat van de schepping. Het is juist daarom, dat Hij Zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft om het zondeprobleem (en alle gevolgen daarvan) radicaal en blijvend op te lossen. En wie in Hem gelooft, mag weten in Christus een nieuwe schepping te zijn (2 Kor. 5:17), op weg om uiteindelijk terecht te komen en geopenbaard te worden in Zijn heerlijkheid. Geen man (of vrouw) overboord dus!
Het is voor gelovigen, die zelf de grote liefde van God hebben leren kennen in hun leven, dan ook vanzelfsprekend dat zij hun medemens, vanuit die liefde tegemoet treden. Wie die medemens ook is en wat zijn of haar gevoelens ook zijn. Bij God is plaats voor iedereen!
Daarom is het van belang om integer om te gaan met dit soort zaken en niet luchthartig te doen over mensen die oprecht (kunnen) worstelen met hun gevoelens, identiteit of geslacht.

Opstand
Het kwaad waarover we het in deze artikelen hebben, zit ‘m in de opzettelijke ondermijning van Gods scheppingsorde c.q. de ontkenning van het werk van de Schepper. Dit maakt namelijk onderdeel uit van de opstand tegen God, op hemels en aards niveau, onder engelen en onder mensen.
Er is een beweging gaande die ernaar streeft om alles wat God in de schepping heeft neergelegd -ook als het gaat om begrippen als mannelijk en vrouwelijk, alsmede de verhouding man/vrouw- weg te vagen. Alles moet tegenwoordig ‘normaal’ gevonden worden en wie daar niet in mee gaat, wordt al gauw weggezet als achterlijk, conservatief, homofoob, antiliberaal en wat al niet meer.

Homofilie
We zijn inmiddels gewend geraakt aan een begrip als ‘homofilie’. In steeds meer landen wordt wettelijk vastgelegd dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen de geaardheid van mensen, ook niet in relaties. 
In de Bijbel staat dat een man zijn vader en moeder zal verlaten om zijn vrouw aan te hangen; tegenwoordig kan een man een man aanhangen en een vrouw een vrouw.
Eerst ging het om de acceptatie van homofilie en homofielen als zodanig, nu ook om homofiele relaties, die gelijk geschakeld zijn c.q. moeten worden met het huwelijk. Nederland loopt hierin voorop en was in 2001 het eerste land dat het homohuwelijk bij wet heeft bekrachtigd. En daar bleef het niet bij, want in die relaties moest vervolgens ook ruimte zijn voor kinderen. Die moeten dan wel weer met behulp van de andere sekse ‘gemaakt worden’… Wellicht verandert ook dat op termijn nog wel (later meer daarover).
Goed, wat je er ook van vindt: volgens de Bijbel is dit alles een ontwikkeling die voortvloeit uit de ontkenning van God en Zijn scheppingsorde.

Romeinen 1
In het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief wordt in vers 18 tot 32 geschreven over de toestand van de mens(heid) in de verhouding tot de Schepper.
In het eerste deel (vs. 18-23) worden drie dingen gezegd:

  1. De waarheid wordt in ongerechtigheid onderdrukt - vers 18
  2. Er was Godskennis, maar de mens heeft Hem verworpen - vers 21
  3. Men heeft de Schepper ingewisseld voor het schepsel - vers 23

In het tweede deel (vs. 24-32) lezen we wat de gevolgen zijn van deze houding. Tot driemaal toe lezen we dat God de mens heeft overgegeven:

  1. Aan onreinheid - vers 24
  2. Aan oneervolle hartstochten - vers 26
  3. Aan verwerpelijk denken - vers 28

Opvallend is, dat in dit verband homofilie expliciet wordt genoemd. In vers 25 staat dat mensen de waarheid van God vervangen hebben door de leugen, en het schepsel vereerd boven de Schepper. Gevolg daarvan is de verstoring van de scheppingsorde.

De mens is het zicht op de Schepper kwijtgeraakt, en daardoor ook het zicht op de schepping en dus ook op zichzelf!

Vers 26 begint dan met: ‘Daarom’, om die reden dus, heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. En die uiten zich dan in de ‘tegennatuurlijke omgang’ van mannen met mannen en vrouwen met vrouwen.
Vers 28 voegt daar dan nog aan toe: “En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen.”

Kort gezegd komt het hierop neer: De mens wil(de) God niet erkennen -en Zijn Woord uiteraard ook niet- en daarom heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk (of: verkeerd) denken, en daaruit komt dan ook verwerpelijk handelen voort, namelijk om dingen te doen die niet passen (of: betamen).
Het gaat om de terzijdestelling van de autoriteit van de Schepper en Zijn Woord. En dat past helemaal in de ontwikkelingen die zich in de loop der (laatste) eeuwen hebben voorgedaan.

Genderneutraal 
En dit is (nog) niet het laatste in de opeenvolging van die ontwikkelingen. Tot nu toe ging het nog over de ontkenning van de man-vrouwrelatie in de scheppingsorde, zoals door God ingesteld. In die ‘natuurlijke’ omgang is er biologisch verschil tussen man en vrouw, waarin de voortplanting een vanzelfsprekende rol heeft. Na de ontkenning van die oorspronkelijke relatie, gaan we vandaag nog een stap verder: de ontkenning van het schepsel, de persoon, zelf. Meer is er ook niet te ontkennen, dus je kunt dit aanmerken als een laatste stap in de neerwaartse spiraal waarin de mens(heid) na de ontkenning van de Schepper is terechtgekomen.
In de actuele gender-discussie gaat het over de definitie van het geslacht. Zelfs het door God gemaakte (lees: geschapen) verschil tussen man(nelijk) en vrouw(elijk) moet verdwijnen!
De discussie gaat erover dat men zegt: De man/vrouw-scheiding is eigenlijk uit de tijd. In een moderne wereld moeten we naar een algemeen gelijkwaardig concept. Het biologische onderscheid moet geëlimineerd worden. Met andere woorden, man of vrouw moet niet meer biologisch, maar sociologisch bepaald worden. Wie voelt of vindt dat hij eigenlijk geen man is, maar vrouw, moet van geslacht (kunnen) veranderen. Soms letterlijk (transgender), door de biologische ombouw van het lichaam, soms alleen formeel, op papier.
Kijk en luister naar een docent van de Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Je wordt niet als vrouw of man geboren, je wordt tot vrouw of man gemaakt’.

De voorvechters (m/v) van de genderemancipatie vinden dat mensen zelf mogen kiezen wie of wat ze zijn! En ook hier geldt: er mag niet gediscrimineerd worden. De samenleving moet genderneutraal (gemaakt) worden, want iemand aanspreken als een ‘hij’ kan kwetsend zijn als die hij zich meer zij voelt…
Waar God de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen heeft, en aanspreekt met hij of zij daar mag vandaag geen onderscheid meer gemaakt worden tussen man en vrouw, jongen en meisje (zie video’s onderaan dit artikel).
Men vindt het aanduiden van geslachten met ‘hij’ en ‘zij’ of ‘hem’ en ‘haar’ eigenlijk discriminatie. In Canada is inmiddels een wet in de maak om dit ook strafrechtelijk vast te leggen, want ‘biologisch onderscheid tussen geslachten bestaat niet, gender is een sociaal construct’. Een meerderheid in het Canadese parlement is het daar dus mee eens.
De Universiteit van Toronto wil in plaats van ‘he’ en ‘she’ een neutraal woord invoeren: xe of xer. Professor Jordan Peterson trekt daartegen ten strijde en moet vrezen voor zijn baan.
In Zweden is naast ‘han’ (hij) en ‘hon’ (zij) in 2014 het woord neutrale ‘hen’ opgenomen in de woordenlijst van de Svenska Akademien, de organisatie die over de Zweedse taal gaat. Zie ook hier.
Op 4 juli 2017 berichtte RTL Nieuws over een Canadese baby die de 'eerste zonder geslacht' op de zorgpas is; in plaats van ‘m’ of ‘v’ staat er een ‘u’→ undetermined (niet bepaald) of unassigned (niet toegewezen). De idee is dat het kind later zelf mag bepalen hoe het door het leven wil gaan.
In de Engelse krant The Times stond onlangs (22 okt. 2017) te lezen dat in Britse regeringskringen bezwaar werd gemaakt tegen de term ‘zwangere vrouw’ in een VN-verdrag, want ‘dat sluit transgenders uit’.
The Daily Mail meldde op 13 november j.l. dat een christelijke onderwijzer is geschorst omdat hij per ongeluk een transgender jongen een meisje noemde. Ook moest hij zijn Bijbelstudiegroep stopzetten na onenigheid over het homohuwelijk.
Inmiddels heeft onze eigen NS ‘dames en heren’ vervangen door ‘reizigers’ en gaat de gemeente Amsterdam in officiële brieven ‘geachte dames en heren’ vervangen door: ‘beste mensen’. En je kon er natuurlijk op wachten, maar in Zweden wil men in de kerk nu ook de persoon van Jezus genderneutraal maken door niet meer over Hem of Hij te praten, maar het geslachtsloze woord ‘hen’ te gebruiken. Dit om transgenders niet te kwetsen.
Het zijn maar een paar voorbeelden van de voortgaande gender-emancipatie.

Einde
De vraag is of dit het einde is van de ontwikkeling van het kwaad, de opstand tegen de Schepper, of niet. En zo nee, waar eindigt het dan?
We hadden het zonet even over homostellen die kinderen willen. Daarvoor is nu nog een draagmoeder nodig, want biologisch (= door de Schepper gemaakt) zit het nu eenmaal zo in elkaar. Wellicht dat men in de medische wetenschap zover komt, dat men op enig moment een kind kan ‘maken’ helemaal buiten een moeder om. Of dat mannen zelf bijvoorbeeld kinderen kunnen krijgen. Met nadruk op zelf. Want de primeur van een ‘zwangere man’ hebben we in 2007 al gehad toen Thomas Beatie (foto) met behulp van kunstmatige inseminatie zwanger werd. Dat kon omdat Thomas eerder een vrouw was en de vrouwelijke voortplantingsorganen bij de transformatie behield. Met behulp van hormoonbehandelingen heeft hij sindsdien drie kinderen gebaard. 
Het populair-wetenschappelijk magazine ‘Kijk’ kwam in 2014 met een artikel over de vraag: ‘Kunnen mannen zwanger worden?’ De inleiding zegt: “Kortgeleden werden in Zweden baarmoeders van levende donoren in vrouwen getransplanteerd. Deze medische doorbraak roept de vraag op of het ook voor een man ooit mogelijk zal zijn om zijn nakomelingen zelf te dragen. Kunnen mannen zwanger worden?” Het antwoord luidt: “Met een baarmoedertransplantatie is het in theorie wel mogelijk om een man te bezwangeren: je zet een baarmoeder in de buikholte, zorgt dat er genoeg bloed naartoe gaat, stopt er een bevruchte eicel in, wacht negen maanden en brengt het kind dan met een keizersnede ter wereld… De praktijk is echter een stuk ingewikkelder...”
Momenteel is men in het laboratorium druk doende om huidcellen van een man of vrouw uit te laten groeien tot zaad- of spermacellen waarmee zijn of haar kinderen verwekt worden. Een homokoppel zou baby’s kunnen krijgen die het erfgoed van twee mannen of vrouwen dragen. Bij muizen is het al gelukt om (vruchtbare) nakomelingen te verwekken met ‘in vitro gametogenese’. Dit is een techniek waarbij geslachtscellen in het laboratorium worden gemaakt. Volgens onderzoekers is het slechts een kwestie van tijd voordat een doorbraak bij mensen te verwachten is (Bronnen: De Standaard, Fiom.nl).

Verder kunnen we ook nog denken aan wat de robotisering gaat betekenen en wat -om nog iets heel anders te noemen- een eventuele interventie uit de engelenwereld (vgl. Gen. 6:2) nog teweeg zal brengen. We wachten het rustig af, want het is nog niet het einde.

Samenvatting
Er is natuurlijk veel meer te zeggen over het bovenstaande. Maar in deze twee artikelen ging het slechts om de systematische ontwikkeling van het kwaad, datgene wat ingaat tegen God en Zijn Woord.
Als we het op een rijtje zetten, krijgen we, na de uitvinding van de (nieuwe) boekdrukkunst van Gutenberg in de 15e eeuw, het volgende beeld van de ontwikkeling van het ‘Babelmotief’ (eigenmachtigheid) door de (laatste) eeuwen heen:

16e eeuw Copernicus (1473-1543) Verandering van het wereldbeeld

Geen stilstaande aarde en bewegende zon, maar precies andersom

17e eeuw Descartes (1596-1650) Menselijk denken als criterium

Autoriteit is niet Gods Woord, maar het menselijk verstand

18e eeuw Astruc (1684-1766) Kritische benadering van de Bijbel

De Bijbel kent niet één Bron, maar meerdere: twijfel aan betrouwbaarheid

19e eeuw Darwin (1809-1882) Geen schepping, maar evolutie

Evolutietheorie als verklaring van het ontstaan der soorten, inclusief de mens.

20e eeuw Bultmann (1884-1976) Ontmythologisering van de Bijbel

Wonderen zijn niet echt gebeurd, het zijn ‘geloofswaarheden’

21e eeuw Homo- en genderemancipatie

Verandering van de man/vrouw relatie en mannelijke/vrouwelijke identiteit

We moeten hierbij nog wel opmerken dat genoemde ontwikkeling zich tot op heden vooral voordoet in de -ruwweg gesproken- Westerse wereld. Niet onlogisch, want dáár werd het christendom na haar ontstaan allengs bepalend voor onderwijs, cultuur en wetenschap. In andere werelddelen kon en kan de tegenstander stevig invloed uitoefenen middels natuurgodsdiensten en allerlei soorten van religies.
Het is de satan er om te doen het gezag van God, de Schepper, te ondermijnen en het getuigenis van Zijn Woord te ontkrachten. Daarom was het nodig ook het christendom te infiltreren met leugen en bedrog.
Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er steeds minder geloof wordt gehecht aan de autoriteit van de Schepper en het gezaghebbend getuigenis van Zijn Woord. Onwillekeurig denken we aan de woorden die de Heere Jezus destijds sprak met het oog op Zijn wederkomst: “Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?” (Luk 18:8 NBG-‘51)
Gelukkig weten we dat het getuigenis van God nooit geheel zal verdwijnen, want de Heere zorgt ervoor dat er altijd een gelovig overblijfsel zal zijn, dat de knie voor Baäl niet zal buigen (Rom. 11:14).
En ja, er komt een tijd dat ook dít Woord van God vervuld zal worden: “Voor Mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God belijden” (Rom. 14:11). Amen… we kunnen niet wachten!

Update 16 juli 2018Christelijke dokter ontslagen omdat hij niet wil voldoen aan gender-eisen

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'