Als de hemel opengaat..!

Als de hemel opengaat..!

Wie kan zich daar iets bij voorstellen, voor zover men al gelooft dat er een echte, fysieke hemel is. Volgens de Bijbel is de hemel de plaats van de troon van God, waar Jezus Christus in heerlijkheid gezeten is, ter rechterhand Gods. In de toekomst gaat de hemel open en zal iedereen het zien..!

Troon van God

"En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?" Openbaring 6:14-17

Wanneer we op ons in laten werken wat hier staat, kunnen we ons hier nauwelijks een beeld bij vormen. Het is eigenlijk te groots om te vatten. Een aardbeving, zoals wij die kennen, is er niets bij. Het is niet voor te stellen, maar het is zeker, dat het zal gebeuren. Openbaring is profetie, vooruit geschreven geschiedenis.
Als de hemel opengaat, weten de mensen Wie op de troon zit, en ze weten dat de toorn van het Lam komt. Door alles wat de mens in die (eind)tijd ziet gebeuren, zal hij weten dat hier Goddelijke dingen plaatsvinden. En aangezien de tijd van het oordeel over de verregaande ongerechtigheid en godslastering gekomen is, zoekt men een veilig heenkomen. Wat niet voor mogelijk werd gehouden, wordt hier werkelijkheid.

Doordat de hemel zal opengaan, wordt de troon van God in de hemel zichtbaar voor een ieder op de aarde. Er staat dat de hemel terug zal wijken, zoals een boekrol wordt opgerold, en dat alle berg en eiland van zijn plaats gerukt zal worden. Dan wordt Gods troon zichtbaar hetgeen de mensen, die zich van God hadden afgekeerd, vervult met een afschuwelijke angst, omdat ze weten dat ze bij die overweldigende manifestatie van Gods kracht en heerlijkheid niet zullen kunnen bestaan. Maar ondanks dat deze overweldigende dingen gebeuren - ja, ze zién ze gebeuren, ze zién de hemel geopend - bekeren zij zich niet!

In de eindtijd komt de zonde en opstand tegen God tot een hoogtepunt, mede doordat de verleider de mensen met blindheid heeft geslagen. Vandaag de dag wordt hier door de tegenstander al heel hard aan gewerkt, bijvoorbeeld door de mensen het juiste zicht op Gods Woord te ontnemen. Er zijn zoveel ontwikkelingen gaande onder christenen, vaak geleid door de voormannen, die zelf soms wel lijken verleid te zijn en daarom de gemeente op een dwaalspoor brengen met hun eigendunkelijke wijsheden. Gods tegenstander komt dan tot zijn opstandige hoogtepunt. Ook de informatie en de kennis van de mensen komt tot een hoogtepunt. Dit alles zal als een overdonderende roes over de mensen uitgestort worden. Nu zijn de kooplieden (de rijken) de machthebbers der aarde. Dán zullen ook die geldzuchtige machthebbers tot het hoogtepunt van zelfzucht komen. Ook dat zien we al gebeuren. Stromen van kapitaal gaan over de wereld ten behoeve van een bepaalde elite, die het in werkelijkheid voor het zeggen heeft. Het egoïsme viert daarbij hoogtij.

De navel der aarde

Alle in Openbaring genoemde gebeurtenissen zullen zich afspelen op de aarde, met name in het Midden-Oosten, rond Israël, de navel der aarde. Daar, waar de menselijke beschaving is begonnen, daar zal ook de eindvervulling plaatsvinden. Daar heeft God Zijn niet aflatende liefde aan Zijn volk betoond. Daar is Gods Zoon door de Heilige Geest uit een vrouw geboren. Daar heeft Gods Zoon smaad en hoon verdragen. Daar heeft het kruis gestaan. Daar vond de verlossing plaats. Daar is Hij opgestaan. Daar is Hij ten hemel gevaren, en daar zullen Zijn voeten “te dien dage staan op de Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem ligt” (Zach. 14)! Daar zal de strijd tussen de Zoon van God en de tegenstander beslecht worden. Daar zal de gruwel der verwoesting door satan worden opgericht (Dan. 11, Matt. 24). Daar zal de wereldgeschiedenis tot zijn voleinding komen. Daar zal het oordeel beginnen. Petrus schrijft dat het oordeel begint bij het huis Gods (1 Pet. 4:17). En als Petrus dat schrijft, dan is dat huis Gods in de context van de eerste Petrusbrief: het volk Israël. En dat is helemaal in overeenstemming met het Oude Testament. Want in Jeremia 25 staat dat het bij Jeruzalem begint. Jeruzalem wordt eerst de beker (der gramschap) overhandigd. Vervolgens komen de landen rondom Israël in aanraking met Gods gerechtigheid. Ten laatste zal de koning van Babel, de grote machthebber van de eindtijd, de beker van Gods gramschap krijgen uitgereikt (Jer. 25:26; Sesak is in geheimtaal een aanduiding van Babel).

Laatste weeën

De Heere Jezus beschrijft in Zijn eindtijdredes ongeveer dezelfde gebeurtenissen als die Johannes later in vervoering des Geestes in de dag des HEEREN ziet. Openbaring is een aanvulling en afronding van het profetisch Woord. De Heere Jezus spreekt in Mattheüs 24 over "het begin van de weeën" en dat dit alles moet geschieden 'en nog is het einde niet'; Openbaring spreekt over de laatste weeën. We zien door de zeven zegels, de zeven bazuinen en tot slot door de zeven schalen van gramschap, Gods oordelen over deze goddeloze, afvallige wereld steeds zwaarder worden. Het komt tot een hoogtepunt in de oordelen. Het mensdom heeft er zo'n puinhoop van gemaakt, door totaal buiten God om haar eigen verderfelijkheden te botvieren, dat Gods oordelen wel móeten plaatsvinden om zodoende de zaak weer op de rails te krijgen.

Gods liefde en Gods oordelen

Deze combinatie lijkt wellicht een contrast, maar het is wel waar: Gods liefde blijkt uit Zijn oordelen! De Bijbel zegt: “God is liefde” (1 Joh. 4:8). Door de hele Bijbel heen komt Zijn liefde tot ons. Een liefde die Hij heeft bewezen in de gave van Zijn Zoon (Rom. 5) om verloren zondaren te verlossen.
Gods liefde blijkt ook uit de beloften, dat Hij alles wil herstellen; Hij zal in Christus het koningschap der wereld op Zich nemen (Openb. 11:15 e.v.). Hoe kan Christus het koningschap op Zich nemen, zolang die onwillige, zelfzuchtige elite en onderdanen haar eigendunkelijke wijsheid botviert? Door Zijn rechtvaardige oordelen zal Hij tot Zijn doel komen. Daarom is er ook maar Eén waardig de boekrol te openen: het Lam, die tegelijkj de Leeuw uit de stam van Juda is (Openb. 5). Er moet een radicale zuivering plaatsvinden, opdat Zijn liefde tot volle ontplooiing kan komen op de aarde.
Door alle oordelen heen, wordt het heil verkondigd op de aarde. Voor hen die gelovig ingaan op die boodschap van genade staat de deur van genade altijd open. Gods doel is niet de wereld te vernietigen, maar haar te behouden en uiteindelijk te vullen met Zijn heerlijkheid. En dat voornemen zal Hij uitvoeren. Daarvan getuigt het laatste bijbelboek. Lees maar hoe het eindigt in de laatste hoofdstukken.

Gods gerechtigheid

"Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen! Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden" (Openb. 15:3 en 4).
De door de profeten voorzegde heilsfeiten komen voort uit Gods gerechtigheid!
Jesaja zegt in dit verband: " Ook in de weg van Uw oordelen, HEERE, hebben wij U verwacht; naar Uw Naam en naar Uw gedachtenis gaat het verlangen van onze ziel uit. Met heel mijn ziel verlang ik naar U in de nacht, ja, met mijn geest diep in mij zoek ik U ernstig. Want wanneer Uw oordelen over de aarde komen, leren de bewoners van de wereld wat gerechtigheid is" (Jes. 26:8 en 9).
Uiteindelijk komt alles goed. Hij zal rechtvaardig regeren. Hij zal de structuren veranderen. Hij zal gerechtigheid laten zien en laten zegevieren. Daarvoor zijn Zijn oordelen nodig. De weeën zijn pijnlijk, een pijn van grote benauwdheid. Maar Gods gerechtigheid, gefundeerd in Zijn liefde, brengt een nieuwe geboorte voort, een nieuwe wereld, een nieuwe samenleving, waar Gods gerechtigheid heerst. In de gebeurtenissen van Openbaring zit een doel waarom al deze dingen moeten geschieden. De uitkomst van alle gebeurtenissen is alleen positief, want God komt ermee tot Zijn doel.

Ruiter op wit paard

"En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren” - Openbaring 19:11-16

Vandaag is de hemel gesloten, Christus is verborgen. Niemand kan nu in de hemel zien. In de toekomst zal dat dus anders zijn. Uit de geopende hemel ziet Johannes een wit paard komen, en op dat paard zit een ruiter met vier namen:
1. Getrouw en Waarachtig;
2. een geschreven naam, die niemand kent dan Hijzelf;
3. het Woord van God en
4. Koning der koningen en Heere der heren.

Hier zien we de (viervoudige) erfgenaam van alle dingen. Hij is het Middelpunt van Gods plan der eeuwen.
In Hebreeën 1:1-4 lezen we over de Zoon van God “…Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld (Grieks: aionen, eeuwen) gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.”
De Heere Jezus Christus was en is de afstraling van de heerlijkheid van God. Hij was en is de afdruk van Gods Wezen. Hij draagt alle dingen door het Woord van Zijn kracht. Wanneer we God willen leren kennen, komen we terecht bij de persoon van de Heere Jezus Christus. Buiten Christus is waarachtige kennis van God onmogelijk. God openbaart Zich in de Zoon. In Christus Jezus woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Daarom spreekt Openbaring 19 ook over Zijn komst met Goddelijke macht en heerlijkheid. Hij is het Hoofd boven al wat is!
Dan zal gebeuren wat de Heere Zelf al in Mattheüs 24 heeft gezegd: "... en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Matt. 24:30).
Tweeduizend jaar geleden was de Heere op aarde als de Vernederde, toen ontving Hij geen eer. Integendeel, de profeet Jesaja had al gezegd over Zijn (eerste) komst dat die in vernedering zou zijn, om te lijden en te sterven, en dat Hij een verachte was. Hij werd door het volk niet geacht en had gestalte noch luister (Jes. 53:2). Er was toen aan de buitenkant niet aan Hem te zien dat Hij de Zoon van God was. Maar straks zal de Heere verschijnen zoals Hij werkelijk is, als de afstraling van de heerlijkheid van God. Dan zal Hij verschijnen als de afdruk van Gods Wezen. Hem is gegeven alle macht in de hemel en ook op de aarde. Dat zal realiteit worden op de door God vastgestelde tijd. Satans heerschappij wordt afgebroken, de aarde zal rust ontvangen en vrede. De Vredevorst zal uit een geopende hemel tevoorschijn komen en Zijn erfenis in bezit nemen: “Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid” (Openb. 5:12-13).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'