De boodschap van de verzoening

De boodschap van de verzoening

Het woord ´verzoening´ laat zien hoe Gods liefde zich een weg gebaand heeft naar verloren zondaars, mensenkinderen zoals u en ik van nature zijn. Liefde die gestalte kreeg in de Heere Jezus Christus. God stelde Zich in Hem totaal anders op tegenover de mens(heid).

"Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God Zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij: laat u met God verzoenen. Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem."
2 Korintiërs 5:14-21

Liefde

Bij alles wat de apostel Paulus in dit gedeelte zegt over de verzoening, weet hij zich gedrongen door de ´liefde van Christus´. Die uitdrukking gebruikte hij al eerder, in Romeinen 8:35. Daar heeft het, wat de context betreft, te maken met de gave van Gods Zoon en het offer dat Hij bracht. De geweldige conclusie van Paulus aan het einde van Romeinen 8 vormt een soort hoogtepunt van zijn betoog, namelijk, dat niets of niemand ons kan scheiden van "de liefde van God, die in Christus Jezus onze Heere is".
Dat is een geweldige bemoediging. De zekerheid te mogen bezitten, dat er geen enkele omstandigheid kan zijn, noch in de hemel, noch op de aarde, noch wat betreft dood of leven, machten, engelen of krachten, ja, dat je niets kunt bedenken, dat in staat is om je te scheiden van die liefde van God in Christus Jezus.

Hier, in 2 Korintiërs 5, heeft de uitdrukking te maken met de boodschap van de verzoening en de prediking daarvan. Het is rijk om de boodschap van de verzoening te (leren) kennen vanuit de Schrift, en het is ook rijk om die boodschap te (mogen) prediken. Zoals Paulus dat ook echt zag als zijn bediening en daarin ook met recht een voorganger geweest is. Het woord ´liefde´ is de vertaling van het Griekse agapè. Dit is in eerste instantie van toepassing op God. De Bijbel zegt immers: "God is liefde" (1 Joh. 4:8). Het heeft betrekking op een onvoorwaardelijke, zoekende liefde. Het is een liefde zoals God die heeft geopenbaard. Hij heeft zonder enige voorwaarde u en mij, de mensen in deze wereld, opgezocht. Hij heeft Zijn Zoon gegeven zonder eerst te vragen: 'Vinden jullie dat goed, zijn jullie het er mee eens?' God werkt in alles naar de raad van Zijn wil, zegt de Bijbel in Efeziërs 1:11. En wij kunnen de Heere God daarin alleen maar gelijk geven, want stel dat Hij het toch eerst aan ons gevraagd zou hebben. Hij zou een overvloed aan meningen te horen krijgen; daar is niet doorheen te komen!
Nee, gelukkig zijn alle dingen “uit Hem en door Hem en tot Hem”. Het is uit Hem voortgekomen. Het is Zijn plan. God nam het initiatief.

Verzoening

Dat komt ook heel sterk tot uitdrukking in de verzoening, die hier in de Bijbel verkondigd wordt. Het laat zien hoe de liefde van God zich in Christus een weg gebaand heeft naar verloren mensenkinderen, naar zondaars, zoals u en ik van nature zijn.
Het woord verzoening zoals het in dit gedeelte gebruikt wordt (er zijn meer woorden in de grondtekst die vertaald worden met verzoening – zie het volgende artikel, op pag. 6) is de vertaling van het Griekse katallasso. Het woord kata geeft o.a. een beweging aan: naar beneden. Het woord allasso betekent: veranderen, wisselen (bijv. van geld). Met enige vrijheid zou je dus kunnen zeggen, dat God Zich naar beneden toe anders heeft opgesteld. God heeft een bepaalde houding aangenomen ten opzichte van verloren mensenkinderen. Dat staat eigenlijk met zoveel woorden ook in vers 19: "God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende… "
Toerekenen, dát is eigenlijk wat de heilige, rechtvaardige God zou moeten doen. Ja, de overtreder is zijn straf waard; boontje komt om zijn loontje!
Maar God heeft het anders gedaan. Hij heeft namelijk Zijn liefde geopenbaard. Om de oplossing van het zonde-probleem te brengen, heeft Hij Zichzelf voorzien van een Lam ten brandoffer. De Heere Jezus Christus, Zijn Zoon, kwam om de straf, die wij zouden moeten dragen (en die wij hebben verdiend, laat daar nooit enig misverstand over bestaan!) op zich te nemen. "De straf", zegt de profeet, "die ons de vrede aanbrengt was op Hem". Daarom zei Paulus ook in Romeinen 8: "We zijn méér dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad!"
Dat is die verzoening. God heeft een daad gesteld van boven af naar beneden toe. Niemand heeft Hem daarom gevraagd of heeft Hem dat geboden. De Allerhoogste heeft dat Zelf zo besloten. Paulus zegt: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem." Luther sprak ooit: ´Er heeft aan het kruis een genadige ruil plaatsgevonden´. Door het volbrachte werk van de Heere Jezus is de zonde van de mens ingewisseld voor de gerechtigheid van God.

Hart

Waarom heeft God er zoveel voor over gehad? Waarom heeft God Zijn eigen Zoon gegeven, niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven? Daar kun je maar één antwoord op geven: Omdat Hij u en mij, ons mensen, liefheeft. Liefde!
En laten we eerlijk zijn: Liefde laat zich niet verklaren. Je kunt dat niet ontleden. Waarom hebben een jongen en een meisje elkaar lief? Vaak weten we dat niet. Liefde laat zich niet verklaren. Het heeft te maken met het diepste binnenin je. Liefde kan dat diepste ook los maken. Enfin, u weet het wel. En dan hebben we het hier alleen nog maar over liefde op het menselijk vlak.
Door inderdaad "in Christus" de wereld met Zichzelf te verzoenen, door die actie van boven af heeft God eigenlijk Zijn hart bloot gelegd. Daarmee is Zijn liefde ook bewezen of bevestigd: "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren" (Rom. 5:8).
Ik kan het nog sterker vertellen. Ik was nog niet eens geboren, toen is Christus al voor mij gestorven. Ver voordat ik het levenslicht aanschouwde en het geboortekaartje werd verspreid, heeft Christus al mijn zonden gedragen aan het kruis van Golgotha. Als je daarover nadenkt, dan is dat geweldig. Het fundament was dus al gelegd. Ik was me nog nergens van bewust, en toen had God ook voor mij alles al voor elkaar. Dat is toch machtig!

Uit Hem en door Hem zijn alle dingen en het is Zijn liefde die Hij bewezen heeft in de Heere Jezus Christus. God heeft in Christus en door Christus de verzoening tot stand gebracht en God kijkt daarbij niet naar wie wij zijn. Of we nou een zwarte, een witte of een gele huidskleur hebben, maakt niet uit. De afkomst is ook niet belangrijk, evenals onze lengte, ons gewicht, e.d. Dat zijn allemaal uiterlijke dingen. Nee, het gaat er niet om wie wij zijn van onszelf, wat de buitenkant betreft, in deze wereld, maar het gaat er om wie wij zijn voor God. Voor God zijn we kostbaar. God kijkt verder dan de buitenkant. God ziet het hart aan.
En eigenlijk is de boodschap van God, van het evangelie, een boodschap van hart tot hart. Als je het evangelie verkondigt, dan spreekt God met Zijn hart en dan is het ook belangrijk dat mensen, die de boodschap horen, hun hart ook inderdaad openen voor dat Woord van God. Want als iemand dat alleen maar aanhoort, zal hij ontdekken dat het gewoon ook weer weg gaat, afvlakt. Dan heeft het niks om het lijf. De actie die God heeft ondernomen, waarin Zijn liefde geopenbaard wordt in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, vraagt om reactie. Als die reactie er niet is, dan heeft het geen uitwerking. Een bijbelleraar heeft vroeger wel eens gezegd: 'Het geloof is eigenlijk de onzichtbare hand, waarmee we de geschenken van God, de zegeningen van God, aannemen'. Daarvoor heeft God het geloof gegeven, zodat je inderdaad, dat wat misschien niet tastbaar, voelbaar of zichtbaar is, maar wel de kern van je bestaan raakt, kunt ontvangen. Dat wat nodig is voor je, als zondaar, om daarvan gereinigd te worden. Om geheiligd te worden voor God. Om bestemd te kunnen zijn en bereid te worden voor Zijn heerlijkheid. Want dat is het doel. God rekende met de verzoening niet alleen af met het verleden, maar bereidde daarin ook de weg naar de toekomst. Wie deelt in de gerechtigheid van God in Christus, deelt ook in Zijn heerlijkheid. Dus mogen we ons richten op wat Kolossenzen 3:4 zegt: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'