Leven met de Bijbel

Leven met de Bijbel

Als wij geloven, dat de Bijbel Gods Woord is, heeft dat uiteraard gevolgen voor het lezen van het Boek der boeken. Dat betekent immers, dat wij niet te doen hebben met een willekeurige roman, een door mensen verzonnen geschrift, een stichtelijk boek of iets dergelijks, maar met de openbaring van de almachtige God.

Twee manco's
In het LS signaleerde ik twee belangrijke zaken die het christelijk leven (met name op evangelisch terrein) vandaag sterk bepalen en op grond waarvan AMEN nog een belangrijke taak te vervullen heeft.
In de eerste plaats wordt er (te) weinig rekening gehouden met het feit, dat de Bijbel gelezen moet worden tegen de achtergrond van Gods plan en in de tweede plaats is er een brede hang naar uiterlijke zaken, die sterke invloed hebben op het gevoelsleven.
Eigenlijk zijn het twee manco's waardoor er veel verwarring is in de prediking van en het geloof in Gods Woord.

I. GODS PLAN
Om de openbaring van God, want dat is de Bijbel immers, goed te verstaan, is het noodzakelijk het Woord goed te lezen. Dat wil zeggen, zoals God het bedoeld heeft. Dat betekent, dat we de Schriftwoorden lezen in het verband (of: context) waarin zij door Gods Geest geplaatst zijn en ook rekening houden met de ontvouwing van Gods wonderbare heilsplan. Doen wij dat niet, dan missen wij het doel. Dat werkt on-eigenlijk Schriftgebruik in de hand: we lezen de Bijbel anders dan dat God het bedoeld heeft en dat leidt al gauw tot Schriftmisbruik!
Waarom is het nu zo belangrijk om de Bijbel te lezen in overeenstemming met Gods bedoeling?
In de eerste plaats omdat God het zo gewild heeft, kennelijk. Vervolgens omdat wij juist daardoor de rechte kennis ontvangen omtrent God Zelf en de werken die Hij doet. Bovendien gaan we daardoor ook verstaan, dat God in verschillende tijden verschillend handelt, hoewel Hijzelf onveranderlijk is! Wij leren ook onze eigen plaats kennen in het plan van God als leden van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Ja, wij worden dan "tot elk goed werk volkomen toegerust" (2 Tim. 4:17).
Als wij de Bijbel lezen moeten we altijd oog hebben voor de context, d.i. het verband waarin bepaalde Schriftwoor¬den of -gedeelten voor komen. Als wij dat niet doen, leidt dat tot een onjuist Schriftgebruik.
Een bekend voorbeeld is de brief van Jakobus, die volgens de aanhef gericht is aan de "twaalf stammen in de verstrooiing" (zie hs.1:1), maar vandaag vaak wordt toegepast op de Gemeente, bijvoorbeeld in verband met ziekenzalving (Hs. 5).

Luther heeft in 1527 geschreven: "Men moet met de Schrift zuiver omgaan. Het Woord is van het begin aan op allerlei manieren gesproken; men moet zich niet alleen afvragen of het Gods Woord is, maar vooral ook, tot wie het gesproken is, of het op jou betrekking heeft of op anderen. Dat brengt verschil aan, gelijk zomer en winter..."

Twee belangrijke regels
Er zijn bij het lezen en bestuderen van de Bijbel twee belangrijke regels te noemen:

  • 2 Timotheüs 3:16-17 "Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust".

Elk woord, iedere zin is door God geïnspireerd (in de grondtalen!). Daarom geeft de Bijbel ons alles wat wij nodig hebben om God te leren kennen, Zijn plan te ontdekken en Zijn wil te verstaan. Tegelijkertijd is Zijn Woord ook de toetssteen, de maatstaf, waaraan alles afgemeten dient te worden. Heel de Bijbel is dus voor ons: in alles spreekt God tot ons om ons te leren en te onderwijzen...

  • 2 Timotheüs 2:15 "Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt".

Aangezien God op verschillende tijden handelt met verschillende (groepen van) mensen, bijv. Israël en de Gemeente, moeten de woorden van God wel in hun verband gelezen worden. Wij moeten helaas vaststellen, dat het daar nogal eens aan ontbreekt in de verkondiging. Wij dienen de Bijbel met onderscheid te lezen, want niet alles wat geschreven staat handelt over ons.

(‘ons’ = gelovigen, die leven in deze tijd en behoren tot de Gemeente, het Lichaam van Christus).

Bij dit alles dienen wij, zoals eerder opgemerkt, altijd acht te geven op de context, zodat wij het Woord van God op de juiste wijze lezen en leren verstaan.

II. GEVOEL EN/OF GELOOF
Het is tegenwoordig nogal 'in' om breedvoerig aandacht te besteden aan allerlei bijzondere zaken op geestelijk terrein. Op televisie worden programma's over bijzondere ervaringen goed bekeken en samenkomsten in het land worden druk bezocht. Links en rechts wordt daar veel over gepraat en geschreven.
Velen strekken zich uit naar de 'beleving' van bijzondere ervaringen. Zij verwachten of hopen, dat God Zich op bijzondere wijze 'manifesteert'. God kán dat inderdaad doen, als het Hem behaagt. God is vrijmachtig in Zijn handelen. Of alles wat er vandaag gebeurt en waarvan uitvoerig wordt getuigd ook allemaal van God is, dat is nog maar de vraag. Velen zoeken naar zichtbare, tastbare bewijzen voor het bestaan en de manifestatie van God, terwijl de Bijbel zegt, dat God bestaat en Zich (een tijdlang) verborgen houdt. Er wordt getuigd van bijzondere openbaringen. Sommigen zeggen zelfs Jezus te hebben gezien. Thomas zag Hem ook, in levenden lijve. En de Heer zei: "Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven".

Waarschuwing
We leven vandaag in een tijd, waarin de tegenstander niet stil zit. Integendeel, de satan doet zich voor als een engel van het licht (2 Kor. 11:14) en heeft zijn schijn-apostelen uitgezonden: leraren, predikers, evangelisten... om mensen te verleiden en te misleiden!
In 2 Tessalonicenzen 2 zegt de Bijbel dat het "geheimenis van de wetteloosheid" al werkzaam is. De komst van de ‘wetteloze' staat voor de deur en “diens komst is overeenkomstig de werking van de satan met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen..." (vs. 9).
Het geheimenis van de wetteloosheid is de verborgen werking van satan, de macht der duisternis. Hij doet in het geheim zijn werk, totdat straks de wetteloze zich zal openba¬ren. En: hij doet in het geheim zijn werk, zodat straks de wetteloze zich ook kan openba¬ren. Het woord 'leugen' in vers 9 is de vertaling van het Griekse 'pseudous', waarin wij het woord 'pseudo' herkennen. Meestal wordt dit vertaald met 'leugen', soms ook met 'vals'. Die ‘wonderen van de leugen’ zijn dus bedoeld om mensen te misleiden, van de waarheid af te houden.
God heeft Zijn profeten, de satan heeft zijn valse profeten. God heeft Zijn apostelen, de satan heeft zijn schijnapostelen. God heeft Zijn dienaren van de gerechtigheid, de satan heeft zijn dienaren die zich als zodanig voordoen. Wat satan doet, lijkt dus net echt (zie bijv. Hand. 16:16-18) en is moeilijk te onderscheiden. Sterker nog: het is eenvoudig niet te onderscheiden als we afgaan op wat we zien of horen! Alleen door het kennen van Gods Woord is geestelijk onderscheid mogelijk. De 'werking van de satan' wordt in vers 9 verklaard als "...allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen". Dezelfde woorden komen wij vaker tegen in de Bijbel in verband met het werk van God (zie bijv. Hand. 2:22, Rom. 15:19 en Hebr. 2:4). Deze dingen zijn verbonden met de prediking van het Koninkrijk (vgl. Matt. 10:1-8 en Mark. 16) en behoren bij de "krachten van de komende wereld" (Hebr. 6:5), waarin het Koninkrijk zal worden geopenbaard.
In de praktijk betekent dat: genezingen, opwekken van doden, boze geesten uitdrijven, spreken in (vreemde) talen, handen opleggen, enzovoort. Van precies dezelfde dingen bedient satan zich in zijn verleidende werk. Uiterst bedrieglijk. En hij werkt uiteraard graag met pseudoniemen!

In de Naam van Jezus...
Wij moeten ons vandaag dan ook ernstig afvragen of alles wat doorgaat voor 'christelijk', 'evangelisch', of 'manifestaties van de Geest', 'geestelijke opwekking', en noem maar op, wel echt is. We moeten er daarom rekening mee houden, dat veel van wat als Gods werk geproclameerd wordt in onze dagen, niets anders is dan de valse, pseudo-activiteit van de tegenstander!
Het gebruik van allerlei Bijbelse termen geeft geen enkele garantie dat het goed is, zelfs niet het noemen van de Naam van de Heere God of Jezus. Denk bijvoorbeeld aan de woorden van de Heiland in Mattheüs 7: 21-23. Gelukkig oordeelt God nog niet vandaag. Het is nog altijd de dag van de genade, waarin God op verborgen wijze werkt door Zijn Woord en Geest, tot uitroeping van de Gemeente, het Lichaam van Christus. Ons enige houvast is het Woord, door Gods Geest geïnspireerd. Dat is onze maatstaf, ons criterium.
Het is daarom zo belangrijk om de Bijbel te lezen en te bestuderen, en je af te vragen: wat Gods wil is in deze periode van Gods plan, de bedeling van de genade van God? (vgl. Kol. 1:9,10).

Voorzichtig
En laten wij, juist nu de satan zijn verleidende werkzaamheden vermenigvuldigt in allerlei occulte zaken, en pseudo-christelijke activiteiten, toch vooral voorzichtig zijn!
Voorzichtig met allerlei krachten, tekenen en pseudo-wonderen, wel te verstaan. Want het Woord mogen wij altijd en overal duidelijk en krachtig verkondigen. En de wereld heeft het niet nodig te horen van allerlei bijzondere belevenissen, hoe waarachtig die ook kunnen zijn. Wat de wereld nodig heeft, is de duidelijke prediking van het Woord, van het Evangelie van de Heere Jezus Christus, die gestorven is voor de zonde. Wiens bloed vergeving schenkt aan elke zondaar, die vol zondebesef tot Hem komt en voor altijd gered kan worden!
Hoe belangrijk ons gevoelsleven ook is in het dagelijks (geloofs)leven, het geloof behoort boven het gevoel te staan. En geloven is: vertrouwen op wat God zegt. Het geloof is "…een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet" (Hebr. 11:1). Het gaat niet om allerlei zichtbare, uiterlijke zaken, maar vooraleer om wat God zegt in Zijn Woord. Dat is het criterium, de eerste en de laatste toetssteen. Laten we daarom met elkaar bidden, dat het Woord der waarheid toch vooral aan het woord mag komen!

"Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels in zilveren schalen"  - Spreuken 25:11

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'