De Naam van God is: HEERE!

De Naam van God is: HEERE!

Aan een naam is iemand of iets te herkennen. In het Woord van God hebben namen altijd een bijzondere betekenis. Zo ook de Naam van God Zelf. Wij mogen God bij name kennen en ons in Zijn Naam verblijden!

(Uit: AMEN 7 - april 1996)

Adam en Eva
God geeft aan de mens die Hij maakte de naam Adam. Weet u waarom? Wel, omdat de eerste mens nl. van aards materiaal (Hebr. Adamah) is gemaakt. De vrouw heette in eerste instantie 'mannin', omdat zij uit de man genomen werd. Later, na de zondeval, noemde de mens zijn vrouw Eva. Eva betekent 'Levensbron'. Genesis 3:20 zegt dat zij "de moeder aller levenden" is geworden. Dit lijkt mij allemaal eenvoudig te begrijpen.

Titel
Als we nu denken aan God, dan kunnen we in de Schrift veel titels vinden. Hoe kan het ook anders, Hij is zo groot. Er zijn veel titels nodig om al de Goddelijke eigenschappen te omschrijven. Er is niemand als Hij! Hij is de God van hemel en aarde: de Schepper aller dingen.
Als we de titel 'God' bestuderen, dan komen we allereerst in Genesis 1 en 2 terecht: God schiep. Letterlijk staat er: Goden (Elohim) schiep. Vader, Zoon en Heilige Geest. Elohim is dus de openbaring van God in drie Personen: "Laat Ons mensen maken".
'God' is de titel waarmee de relatie tussen de Schepper en Zijn schepselen weergegeven wordt. De drieënige God is vooral één God! Deuteronomium 6:2 zegt: "Hoor, Israël: de HEERE is onze God; de HEERE is één!" In het Herbeeuws staat: 'echad', dat is één uit meerdere. Eén HEERE, één in wezen.

Zoon
Als de Heere Jezus God Zijn Vader noemt, heeft dit dus niets met afstamming te maken. De begrippen 'Vader' en 'Zoon' hebben te maken met de openbaring van God. In ons menselijk denken is dit moeilijk te begrijpen. Ik ben bijvoorbeeld vader geworden van een zoon. Maar bij God is dit van eeuwigheid zo! Het voorwerp van Gods Vaderliefde is de Zoon. Deze Zoon is ook de Schepper (Kol. 1:16). In de Zoon zijn alle dingen geschapen, want als de Vader Zich openbaart, gebeurt dit altijd in Zoon. Dit is heel wezenlijk! Johannes 1:18 zegt: "Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen". God, de Zoon, openbaart de wil van de Vader. In Goddelijke vorm is Hij de Schepper.

Woord
Die Schepper is het Woord dat van den beginne was. Dit is weer een bevestiging van het gegeven dat God Zichzelf openbaart in Zijn Woord, namelijk in de Heere Jezus Christus. Het Woord maakt de onzichtbare gedachten van God bekend. Hoe belangrijk is het daarom om Gods Woord te bestuderen. Gods gedachten staan zwart op wit. Wat een zegen voor Zijn kinderen. Hoewel? Het lijkt tegenwoordig wel dat veel gelovigen liever bezig zijn met allerlei andere zaken: praise-avonden zijn 'in'; het volgen van de meest uiteenlopende pastorale cursussen idem dito, enzovoort.

Beste lezers: het is boven alles belangrijk om het Woord te kennen.

De Bijbel geeft de goede volgorde aan: "Het Woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten" (Kol. 3:16).
Het Woord is vlees geworden om de Redder te zijn van de verloren Schepping van God (Joh. 1:14). Daarom heeft Hij bij zijn geboorte de naam Jezus ontvangen: de HEERE redt (Matt. 1:21). De Heere Jezus kwam om de Naam van de Vader bekend te maken (Joh. 17:6) en dat heeft Hij dan ook gedaan. Daarom kon Hij ook zeggen: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien".

De Naam
In het Hebreeuws staat er: J H V H. De NBG-vertaling gebruikt vier hoofdletters: HERE. De Statenvertaling geeft: HEERE. Niemand schijnt de juiste uitspraak van de Naam te weten. In de 'Tien Woorden' (Exod. 20) staat geschreven: "Gij zult de naam van de HEERE, uw God, niet ijdel gebruiken". Uit heilig ontzag voor die Naam gebruikten en gebruiken de Joden liever de naam Adonai (vertaald met: Here of Heere). Misschien dachten zij wel dat ze dan minder snel de Naam ijdel zouden gebruiken. Ik vind dit heel typerend: eigenlijk is de Naam dus nog een verborgenheid. Ik moet denken aan Joël 2: "Ieder die de Naam des HEEREN aanroept, zal behouden worden" (vs. 32). Dit zal gebeuren vóór de grote en geduchte dag des HEEREN. Dan weet het gelovig overblijfsel van Israël de uitspraak blijkbaar wel, want de Geest zal uitgestort worden. Hoe zal dat dan klinken? Ik denk hartverscheurend, want de HEERE Zelf zegt in Hosea 11: "Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? … Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt mijn erbarming opgewekt" (vs. 8). Moet u zich eens voorstellen, wat een bewogenheid van de HEERE voor Zijn uitverkoren volk.

We komen nu dan ook meteen bij de betekenis van de Naam van God. JaHVeH, de HEERE, heeft Zichzelf met deze Naam bekend gemaakt aan het verbondsvolk Israël, zoals in Exodus 3:15 te lezen is: "Dit is mijn Naam voor eeuwig en zó wil Ik aangeroepen worden".

De eeuwige God draagt de Naam: HEERE (vgl. Gen. 21:33).
Hij is de Onveranderlijke: Hij, Die was, Die is, en Die komen zal. In Jesaja 42:8 staat geschreven: "Ik ben de HEERE, dat is mijn Naam". Het is daarom ook te begrijpen dat de Farao van Egypte het volk Israël niet wilde laten gaan. Hij zei: de HEERE? Ik ken geen HEERE!
Aan Abraham, Izak en Jakob is de HEERE bekend geweest als God, de Almachtige. Met de Naam HEERE is Hij bij de aartsvaders niet bekend geweest (Ex. 6:2). God gaat Zijn Naam bij de verlossing van Israël uit Egypte openbaren.
De HEERE is de eeuwige God, Die met innerlijke ontferming bewogen is over Zijn Schepping en in het bijzonder over Zijn verbondsvolk Israël. Exodus 3:7 en 8 laat duidelijk zien dat de HEERE de ellende van Zijn volk wel zeker heeft gezien. Hij heeft het gejammer gehoord en kent hun smarten. Daarom is Hij neergedaald om hen te redden uit het land van de slavernij! In de HEERE komt God dichtbij: Hij ziet de nood van zijn volk.

De almachtige Schepper, God, Die boven alles verheven is, kwam als de HEERE nabij!

God is de Autoriteit, de HEERE is de Verlosser. In Genesis 1 lezen wij: "En God zag dat het goed was". In Genesis 2:18 zien we dat de HEERE God zag, dat er iets niet goed was. De HEERE zag namelijk dat Adam alleen was. Ja, de HEERE is bewogen met Zijn schepselen.

HEERE, dat is Zijn Naam en Zijn eer zal aan geen ander gegeven worden (Jes. 42:8). Wat is het een heerlijke zekerheid dat de HEERE Zelf zal bewerken dat Zijn vijanden zullen erkennen dat Zijn Naam de enige Naam is. De duisternis van deze blinde wereld zal tot licht gebracht worden. De vijanden zullen tot hun beschaming moeten erkennen dat hun goden afgoden zijn. Daarom is er onder de hemel ook geen andere Naam gegeven waardoor wij behouden kunnen en moeten worden.
Er is een prachtig lied dat zegt:

'Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
Die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen Naam is er zoeter en beter voor 't hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij DIE NAAM nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

JaHVeH-titels
De Naam 'HEERE' wordt in het Oude Testament geopenbaard in de rijk gevarieerde JaHVeH-titels. Hoe waar is het gezegde van de oude kerkvader Augustinus: "Het Nieuwe Testament ligt verborgen in het Oude, terwijl het Oude wordt geopend in het Nieuwe".
Door de opgestane Redder der mensheid, Christus Jezus, worden oude geschiedenissen ineens springlevend, want wij hebben de Geest van God ontvangen. Deze Geest, zegt de Heere Jezus, zal het uit het Mijne nemen en het aan u verkondigen. Geprezen zij Zijn Naam! Wij willen deze JaHVeH-titels opzoeken en vooral zien in het licht van het heil, dat wij in Hem hebben ontvangen.

1. JaHVeH-Jireh - de HEERE zal (erin) voorzien
De eerste JaHVeH-titel vinden we in Genesis 22:14. Op de berg des HEEREN zal er in voorzien worden. Abraham en Izak gaan beiden tezamen de berg op. De enige zoon, Izak, was gewillig om te sterven. Wat een aangrijpende geschiedenis is dit. Velen denken misschien wel: Hoe kan God nu ooit aan Abraham vragen om zijn enige zoon te offeren? Ik denk dat de HEERE door de gehoorzaamheid van Abraham en de gewilligheid van Izak ons iets wil leren. De HEERE wijst hier op een schitterende manier op Zijn Zoon in twee typen. In Izak zien we de gewilligheid van de Heere Jezus tot de dood, ja, de dood van het Kruis. Hierin mogen we ook de kinderen van de belofte (Gal. 4:28) zien: ook wij zijn overgeleverd aan de dood. Maar wat een heerlijk wonder van genade: het mes wordt teruggetrokken, de HEERE zal voorzien. Er zit een ram tussen de dorens verstrikt. Deze ram is het andere type van Christus, het Lam van God. Deze aarde brengt dorens en distels voort. Christus werd met een doornenkroon gekroond. Hij is voor ons tot zondoffer gemaakt. Nogmaals: de HEERE voorziet in de nood van de wereld. In deze eerste Naam hebben wij altijd en overal een voorziening in onze nood. Hoe moeilijk de weg ook is, de HEERE zal voorzien in alle nood! Hij heeft zelfs al in alles voorzien (vgl. Fil. 4:19). Beste lezer, breng uw nood bij de Heer!

2. JaHVeH-Ropheka - de HEERE, uw Heelmeester
In Exodus 15:26 komen we de tweede Naam tegen. Israël is gered van de slavernij van Egypte. De HEERE heeft voorzien. In het lied van Mozes wordt dit uitbundig bezongen. Heel Israël vierde dit heerlijke feest. Maar dan komt het volk in de woestijn. Het water was bitter (Mara). Het volk is goed en wel verlost en begint te mopperen: de ellende komt. Israël moet de hele woestijn nog door.
Is het christenleven ook voor menig gelovige vaak geen bittere ervaring? Het gaat niet altijd van een leien dakje! Dat wordt door sommigen wel eens zo voorgesteld, maar dat is niet waar! Er wachten dikwijls bittere ervaringen voor een verlost mens. Het is belangrijk dit duidelijk te onderkennen. Het leven van alledag is nog steeds moeite en verdriet, gekenmerkt door het "lijden van de tegenwoordige tijd" (Rom. 8:18).
Maar de HEERE leert in Exodus 15:25 dat het hout in het water geworpen dient te worden. We moeten steeds weer zien dat we met Christus gekruisigd zijn. Ons leven van elke dag moet gewassen worden door Zijn Woord. Dit hoeft niet helemaal meer, alleen onze voeten, want daar lopen we mee in deze wereld. En die wereld is nog steeds niet veranderd. Begrijpt u wel? Het gaat om onze wandel. Alleen als we dagelijks onze 'voeten' laten wassen, door de reinigende werking van Gods Woord, ervaren we dat het bittere water weer zoet wordt. Dan begrijpen we… tóch leef ik, dat is: Christus leeft in mij (Gal. 2). We leren te leven met onze pijn en onvolkomenheden, want al vervalt onze uiterlijke mens (het lichaam), de innerlijke mens (ziel en geest) wordt van dag tot dag vernieuwd door Zijn kracht, die werkzaam is in ons die geloven. Ook hier moeten we oppassen voor de vele dwaalleraren in onze tijd, die ons willen leren dat onze lichamen niet meer ziek hoeven te zijn. Neen beste lezers, de uiterlijke mens vervalt! De gebreken komen ook bij gelovigen met de jaren. Als ook onze lichamen nu al door de Heelmeester gezond gemaakt zouden worden, dan hadden we feitelijk geen hemel meer nodig.

Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die geopenbaard zal worden.

Wat is het een mooie les die we mogen leren uit Exodus 15. Israël komt in Elim aan met zijn twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. De palmboom is een beeld van overwinning en (koninklijke) heerschappij. Israël legerde zich daar aan het water. In de toekomst zal het volk delen in het koningschap van de Messias.
Wij mogen ons nu al laven aan de waterbronnen van Gods Woord, zodat we een zeventig-voudige overwinning zullen smaken. De HEERE is onze Heelmeester.

3. JaHVeH-Nissi - de HEERE is mijn banier
In Exodus 17:15 komen we de derde Naam tegen. Er komt verzoeking en twist. En dan wordt het gevaarlijk. De tegenstander is namelijk een heel opmerkelijke vijand. Amalek valt altijd op de zwakke plekken aan. In Deuteronomium 25:17-19 kunnen we hierover lezen. Israël is vermoeid en uitgeput. Tot overmaat van ramp valt Amalek het volk van achteren aan. Wie zal verlossen? De HEERE is mijn banier! De HEERE heeft een voortdurende strijd met Amalek (17:16). Het conflict tussen vlees en geest is een nooit aflatende strijd. Wij moeten niet proberen om te strijden tegen vlees en bloed, want God laat ons duidelijk zien dat we die strijd verliezen. Amalek was ook veel beter bewapend. Alleen in Zíjn kracht overwinnen wij. Jozua wint dan ook door de opgeheven handen van Mozes! We moeten de vermoeide armen opheffen naar boven. God heeft de Naam boven alle naam en Hij strijdt voor ons. Voortdurend!

Heeft u al iets ervaren van die heerlijke overwinning. Zo niet, dan heb ik maar één advies: de hand op de troon des HEEREN! (vs.16). De dag zal komen dat de ware Jozua, de HEERE Jezus, Amalek definitief zal verslaan. Door de scherpte van het zwaard. En we weten dat dat zwaard het Woord van God is. Door de adem Zijns monds zal de tegenstander machteloos gemaakt worden. Moet u zich voorstellen! De HEERE ademt een keer en de vijand is machteloos. In Openbaring 19:13 lezen we over de Getrouwe en Waarachtige HEERE; zijn Naam is daar: "het Woord Gods", de Koning der koningen en de Heere der Heren.

4. JaHVeH-Shalom - De HEERE is vrede
De vierde Naam komen we tegen in Richteren 6:24.
Gideon ziet de Engel des HEEREN, dezelfde Die ook aan Mozes is verschenen in de brandende braambos. De openbaring van de Engel des HEEREN in het Oude Testament is Christus: Hij maakt altijd de Vader bekend. Gideon denkt vervolgens dat hij moet sterven, want hij begrijpt dat hij de Engel des HEEREN, dus God, heeft gezien. Hij zegt dan ook: "Wee mij, Heere HEERE, ik heb de Engel des HEEREN gezien van aangezicht tot aangezicht". Maar de Heere zegt: "Vrede zij u! Gij zult niet sterven!"
Gideon bouwde een altaar. Op dat altaar heeft hij vlees en ongezuurde broden gelegd. Een bijzonder offer. Het vuur uit de Rots verteerde dit brandoffer. Het was een aangenaam offer voor God en de reuk steeg dan ook omhoog tot in de hemel voor Gods aangezicht. We hebben hier niet te maken met het zondoffer, maar met het brandoffer. Christus verspreidde in Zijn dood een onvolprezen heerlijke reuk: Hij vervulde op volmaakte wijze de wil van de Vader. De HEERE is daarom ook onze vrede. In Zijn Lichaam werd onze zondige natuur verteerd. Ons oude vlees is verbrand. God ziet ons aan in Zijn geliefde Zoon! Is dat geen wonder van genade? We zijn besneden met de besnijdenis van Christus: Zijn dood is onze dood en Zijn opstanding is onze opstanding. Daarom hebben wij vrede met God.
Efeze 2:14 zegt: "Want Hij is onze vrede". Door het bloed van het kruis hebben we vrede met God en de vijandschap is weg. O, deze vrede is zo rijk, want het is een vrede die voortkomt uit de door God gemaakte eenheid in Zijn Lichaam. Christus is onze Vrede: "Hij heeft in Zichzelven", zegt Efeze 2:15, "vrede gemaakt...". Hij heeft één nieuwe mens(heid) geschapen. Een hele nieuwe mens. In deze nieuwe mens bestaat geen vijandschap meer, alleen maar vrede. Die vrede van Christus mag regeren in onze harten en daarom zijn we zo dankbaar. Verblijdt u in de HEERE ten allen tijde om die vrede: JaHVeH-Shalom!

5. JaHVeH-Tsidkenu - de HEERE, onze gerechtigheid
De vijfde Naam vinden we in Jeremia 23:6.
Het gaat in deze profetie over de rechtvaardige Spruit die de HEERE zal verwekken. Hij zal als Koning regeren. Hij zal recht en gerechtigheid doen in het land en het gelovig overblijfsel van Israël zal dat leren en ervaren. Wat een gezegende toekomst zal dat zijn. In onze dagen is er alleen maar onrecht. Een Bijbelleraar heb ik eens horen zeggen: 'Nu heerst ongerechtigheid; in de komende eeuw van het vrederijk heerst gerechtigheid en in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde woont gerechtigheid'. Jesaja 33:16 zegt: "In die dagen, zal Juda verlost worden en Jeruzalem veilig wonen en zo zal men het noemen: De HEERE onze gerechtigheid"!
Wij, gelovigen van deze 'bedeling der genade', zijn nu al gerechtvaardigd door het geloof van Christus; wij mogen de vrede nu al ervaren. Romeinen 3:22 zegt, dat de gerechtigheid Gods openbaar geworden is door het geloof van Christus. En even verder in 4:25 staat, dat de Heere Jezus is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging. Ja, de Heere is met recht onze gerechtigheid!

6. JaHVeH-Shammah - De HEERE is aldaar
De zesde Naam vinden we in Ezechiël 48:35.
De naam van de heilige stad Jeruzalem zal vanaf die dag in de toekomst zo heten volgens Jesaja 24:23, want de HEERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. Wat een heerlijkheid.

Wij, gelovigen van deze 'bedeling’ zijn nu al verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde (Kol. 1:13). Wij zijn nu al dáár… (ik wijs naar boven). Ja, we zijn burgers van een hemelrijk (Fil. 3:20). Wij bevinden ons nu al in de Geest in de hemel als verloste zondaars. Ook ons vernederd lichaam zal veranderd worden en het zal gelijk zijn aan Zijn verheerlijkt lichaam. Wat een hoop!
In de Psalmen komt trouwens vaak nog een andere naam van God voor, in onze Bijbels ook vertaald met HEERE. Deze Naam lijkt dan ook veel op J H V H, maar heeft dan alleen de eerste twee letters: J H. Dus geen JaHVeH, maar alleen maar JaH: dit benadrukt de HEERE in zijn aanwezigheid, want het betekent: 'Hij is', of: 'Hij, Die is'. We komen deze Naam bijvoorbeeld tegen in 'Hallelujah'. Geen wonder dat deze Naam nu juist zo vaak in de Psalmen voorkomt, want de HEERE zal daar zijn, Hij is: Hallelujah!

We hebben de historische volgorde van de JaHVeH-titels aangehouden. In de Hebreeuwse canon komen de Psalmen na de Profeten.
Er rest dus nog één Naam.

7. JaHVeH-Rohi - De HEERE is mijn Herder
De zevende Naam wordt genoemd in Psalm 23.
Deze psalm vat eigenlijk alles samen wat hierboven is besproken. De HEERE Jezus is de goede Herder (Joh.10:11). Hij is de grote Herder in Zijn opstanding (Hebr. 13:20), Die door Zijn bloed door de God des vredes is teruggebracht uit de doden. Hij is ook de opperHerder (1 Petr. 5:4), Die in heerlijkheid zal verschijnen.
In Psalm 24:7 staat: "Heft poorten uw hoofden omhoog en verheft u, aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga". De opperste Herder zal glorieus binnentreden in heerlijkheid. In Hooglied 1:3 staat dat Zijn Naam is als een uitgegoten olie. In Zijn dood werd een heerlijke reuk verspreid. Zouden wij ooit kunnen beseffen hoe heerlijk de Naam des HEEREN is?

Psalm 23:
De HEERE is mijn voorziening: mij ontbreekt niets.
De HEERE is mijn Heelmeester: Hij verkwikt mijn ziel.
De HEERE is vrede: Hij voert mij aan rustige wateren
De HEERE is mijn gerechtigheid: Hij leidt mij in rechte sporen om Zijns Naams wil.
De HEERE is aldaar: zelfs al ga ik door een van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.
De HEERE is mijn Banier: Hij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.

Ja, in de HEERE hebben wij alles ontvangen. Laat daarom de zonde niet meer heersen in uw sterfelijke lichamen. Uit God is het, dat ik in Christus Jezus ben, Die ons geworden is wijsheid van God: rechtvaardigheid, heiliging en verlossing (1 Kor. 1:30).
Daarom: wie roemt, roeme in de HEERE!

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen,
men loov' Hem vroeg en spa!
De wereld hoor' en volg' mijn zangen
met amen, amen na!
(Berijmde psalm 72, 11e couplet)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'