Het hoofdschap van Christus - Deel 3 (slot)

Het hoofdschap van Christus

Deel 3 (slot)

De Bijbel, het Woord van God, spreekt over twee boodschappen, twee evangeliën, die elk gedurende een bepaalde tijd geldig zijn. Voor beide tijden geldt: er is geen ander evangelie. In de volheid van deze tijden zal alles weer in Christus bijeengebracht worden, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.

In Hem

“(7) In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, (8) die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, (9) toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, (10) om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.”

“In Hem”: dat is in Jezus Christus. De woorden “in alle wijsheid” in vs. 8 spreken over de wijsheid van God in Christus, zoals beschreven in 1 Korinthiërs 1:24: “Maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God” (zie ook 1 Kor. 1:30). Het hierna volgende woord “bedachtzaamheid” is een eigenschap. Dit wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier over wat God inhoudelijk bedacht heeft: Zijn Raad, Zijn Raadsbesluiten, wat we in het vervolg ook vinden in de woorden “dat Hij in Zichzelf voorgenomen had” (vs. 9). Naast het zelfstandige naamwoord, hier vertaald met bedachtzaamheid, bestaat ook een werkwoord. We vinden dit bijvoorbeeld in Kolossenzen. 3:2 met als vertaling bedenken: “bedenk de dingen die boven zijn”. Ook, met andere vertaling, in Filippenzen 2:5: “Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was”.
Het woord “bedeling” in vs. 10 is de vertaling van het Griekse oikonomia, dat in Lucas 16 vertaald is door rentmeesterschap. Het gaat daar over het rentmeesterschap van Israël. Een rentmeester is iemand die het voor het zeggen heeft namens de eigenaar. De vertaling rentmeester zou hier ook bijzonder goed passend zijn, omdat de rentmeester namens God hier ook genoemd wordt: Christus. Hij regeert nu in de hemel en zal bij Zijn wederkomst ook de regering over de aarde overnemen (van satan). De letterlijke vertaling van de woorden “om alles in Christus bijeen te brengen” is: “om in de Christus ( - dat is: de Gezalfde, de Aangewezene - ) alles onder één Hoofd samen te brengen”. In de grondtekst staat duidelijk het lidwoord. Christus is nu reeds in de hemel als Hoofd gegeven aan de gemeente die Zijn lichaam is (Efe. 1:20), de gemeente die ook daar zijn domicilie heeft. Dit is niet de bruidsgemeente, die thuis hoort in de boodschap vanaf Abraham, maar de gemeente die Zijn eigen lichaam is. “Wat in de hemel is” betreft de nieuwe boodschap van Paulus, en “wat op de aarde is” zijn de dingen die behoren tot de boodschap vanaf Abraham. “De volheid van de tijden” is de volheid of de vervulling van de tijd met de boodschap vanaf Abraham, en de volheid of vervulling van de tijd met de boodschap van Paulus in zijn late brieven. Alle beloften met betrekking tot beide tijden zijn dan tot vervulling gekomen. De volheid van tijden is de zevende dag van duizend jaar van Gods herstelplan na de zondeval van de mens, zoals Petrus in grote lijnen beschrijft in 2 Petrus 3 (Zie voor een uitvoerige behandeling de Morgenrood-brochure “Adam en Eva”, ISBN 978-90-6694-289-9).

Wij ook

“(11) In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, (12) opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (13) In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, (14) Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Na de voorgaande verzen 1-10, met de verkondiging van Christus Jezus aan de heiligen en gelovigen na de Handelingentijd, en alle geestelijke zegen in de hemel in Hem, gaat Paulus in de verzen 11-14 nog eens samenvatten over welke heiligen en gelovigen het gaat, met name na de vergadering in Jeruzalem, beschreven in Handelingen 15, waar besloten is dat het evangelie van de verlossing in Christus ook aan de heidenen gebracht moest worden, echter zonder de wetgeving die slechts voor Israël was.
In de woorden “wij ook” begint Paulus hier te spreken over wij, Israëlieten, zoals rechtstreeks is af te leiden uit de laatste woorden van deze zin in vers 12: “wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden”, dat is vóór het visioen van Petrus. Paulus refereert hier aan de boodschap waarmee God begon te spreken tot Abraham en daarna tot zijn nageslacht, met name over Christus, hun Verlosser, slechts gezonden tot Israël, opdat zij de Zoonplaats op aarde zouden ontvangen. Hij spreekt in de voltooid verleden tijd. Het gaat hier over de “wij ook” in de “ons” van vers 4 en 5: Paulus en de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, sinds Handelingen 15 uit Israël én de volken, en wel in verband met de nu geopenbaarde uitverkiezing van God vóór de grondlegging van de wereld, in feite vanaf het begin van de schepping. Paulus verwijst daar ook naar: “naar het voornemen van Hem, Die alle dingen ( - dat is de schepping, de kosmos - ) werkt naar de raad van Zijn wil, om tot lof van Zijn heerlijkheid te zijn”. Dit voornemen werkt Hij nu, op de vijfde en zesde dag van duizend jaar, uit in de nieuwe schepping: de gemeente die Zijn lichaam is, de “ons” in vs. 5, met als hemelse bestemming: de Zoonplaats in God Zelf. Dit zou in deze dagen de gedachten van de gelovigen moeten vullen. Dit betreft ten diepste ons bestaan in Gods bestaan.
Vervolgens gaat Paulus in vers 13 spreken over “ook u”. Nadat hij eerst gesproken heeft over wij, Israëlieten, gaat hij nu expliciet ook spreken over het andere deel van de heiligen en gelovigen: de gelovigen uit de overige volken, tot wie sinds Handelingen 15 het woord van de waarheid gekomen is, en die, nadat zij tot geloof gekomen zijn, ook verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte, zoals Israël dat was sinds de eerste Pinksterdag. Hierna sluit Paulus dit intermezzo af, en gaat in vers 14 weer spreken over ons, zoals hij de brief begon, aansluitend op de verzegeling met de Heilige Geest: “Die het onderpand is van onze erfenis”, dat is de vervulling van de Zoonplaats in de hemel.
Daarna komen nog de woorden: “tot de verlossing die ons ten deel viel”. We hebben wel reeds een verlossing ontvangen: de verlossing van onze zonden, maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de verlossing in verband met onze erfenis, die we nog moeten ontvangen: de verlossing van ons zondelichaam, het lichaam van onze vernedering, zie Filippenzen 3:20 en 21: “Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam (dat is ons opstandingslichaam, een geestelijk lichaam, en niet vleselijk, zoals een van de twaalf artikelen van het geloof zegt), overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen”. Dit gebeurt bij ons sterven. Daarna staan we op en bereiken we onze bestemming, de Zoonplaats, door Jezus Christus, in God Zelf, dat is waar Christus Jezus nu is, nog verborgen voor de aardbewoners, maar “als Hij verschijnt Die ons leven is, zullen ook wij met Hem verschijnen, in heerlijkheid”, zoals Paulus schrijft in Kolossenzen 3:3 en 4. De letterlijke vertaling van “die ons ten deel viel” is: “van het bezit”. Het hele zinsdeel wordt dan: “tot verlossing van het bezit”. In de NBG-vertaling luidt deze zin: “tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft”. De SV heeft hier: “tot de verkregen verlossing”. Deze vertaling is niet juist: deze verlossing ligt in het verleden en wijst daarom op de verlossing van de zonden. Hierdoor zijn de herzieners op het verkeerde been gezet. De oorzaak is dat zij zich moesten houden aan de gereformeerde leer, waarin de volledige kennis over de bijzondere boodschap van deze tijd nog niet verwerkt is. Zij hadden een bedekking, Zij hebben zich daardoor in feite niet gehouden aan hun principes: sola Scriptura, sola fide. Ook in de NBV is de bedoeling van de grondtekst goed weergegeven: “opdat allen die Hij Zich verworven heeft verlost zullen worden”. We behoren nu geestelijk tot de gemeente die Zijn lichaam is. We zijn nu reeds Zijn eigendom, maar we moeten wat betreft ons lichaam nog verlost worden, tot lof van Zijn heerlijkheid. We leren hieruit dat de SV ook een vertaling is door mensen met beperkte inzichten. Teruggaan tot de grondtekst blijft altijd noodzakelijk om het volle profijt te hebben van het onderwijs door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Bede

Na deze fundamentele waarheden lezen we nu verder, met een aantal aanvullende verklaringen (cursief weergegeven).

“(15) Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen (de liefde voor alle heiligen houdt ook in de liefde tussen de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de overige volken, beiden: in Christus Jezus), (16) houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, (17) opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem (Christus Jezus, zoals hierna blijkt), (18) namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis (de Zoonplaats) in de heiligen, (19) en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven (in Christus Jezus), overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, (20) die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte (Christus is eerst opgewekt in Zijn menselijke lichaam, en kort daarna opgevaren naar Zijn Vader in de hemel - Joh. 19:17), Die Hem weer in de goddelijke positie bracht die Hij had voor Zijn vernedering. Daarbij heeft Hij als eerste mens het nieuwe geestelijke lichaam ontvangen - ) en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, (21) ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt (zie ook Fil. 2:9-11), niet alleen in deze wereld (zie kanttekening hieronder), maar ook in de komende. (22) En Hij heeft alle dingen (alles van vs. 10) aan Zijn voeten onderworpen (dit is echter nu nog niet zichtbaar - Heb. 2:8b) en heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, (23) die Zijn lichaam is (dit overtreft al ons denken: als wij straks, na de verlossing van ons lichaam, met Hem verenigd zijn, zullen we ook delen in Zijn hoogste positie) en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult”.

Nu geldt reeds wat Paulus zegt in Kolossenzen 3:11b: “alles en in allen is Christus”, en uiteindelijk wordt het: “God, alles in allen”, 1 Korinthiërs 15:28. Deze erfenis gaat werkelijk alles te boven!

Kanttekening bij ´wereld´ in vers 23

Wereld is hier de vertaling van het Griekse aioon, het Bijbelse begrip eeuw. Deze eeuw is een periode van tijd met een begin en een einde. De vertaling “wereld” ondergraaft waar het hier feitelijk om gaat: de positie van Christus nu in de hemel, de woonplaats van God. De tegenwoordige eeuw loopt vanaf de vloed van Noach – het oordeel na de vorige eeuw - tot de komst/aanwezigheid van Christus. Aioon en het Hebreeuwse olam in het Oude Testament zijn vaak vertaald door eeuwigheid, tijd zonder begin en einde. Door deze definitie (uit de menselijke filosofie) moet deze vertaling gediskwalificeerd worden. De komende wereld is geen andere wereld, met name de aarde, dan de onze, maar het is dan beslist wel een andere eeuw. In de komende eeuw wordt echter wel dezelfde aarde weer een gezegende aarde, waarover Petrus schrijft in 2 Petrus 3:7: “Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord ( - Genesis 1 - ) als een schat weggelegd”, en wel voor de rechtvaardigen. Bij het oordeel aan het einde van deze eeuw, niet door water, zullen alle onrechtvaardigen (ongelovigen) van de rechtvaardigen worden afgezonderd door de engelen, zie Mattheüs 13. Daarna wordt de aarde nog een lange tijd bewaard, de volgende eeuw, de zevende dag van duizend jaar, de dag van het koninkrijk van de hemelen op de aarde. Pas daarna komen het laatste oordeel over de doden en de nieuwe hemelen en aarde. Bij ons spreken over het Woord van God zouden we het woord eeuwigheid, en ook eeuwig, niet meer moeten gebruiken. We zouden het moeten hebben over eeuw en eeuwbetrokken. De eeuwen zijn onderdeel van Gods plan van de eeuwen (Zie de Everread-uitgave Gods plan van de eeuwen, ISBN 978-90-6694-280-6). Door de vertalingen eeuwigheid en eeuwig, en ook wereld, wordt dit plan verduisterd, een werk van satan, waar we niet aan mee moeten werken. We moeten hier dus lezen: “niet alleen in deze eeuw, maar ook in de volgende”.

In de volheid van de tijden (van beide boodschappen) zullen alle dingen: de hemelse, die ons aangaan, en de aardse, het koninkrijk van de hemelen met het wedergeboren Israël op de aarde, onder één Hoofd, dat is de bij Zijn komst geopenbaarde Christus, samengebracht worden. Ook alle gelovigen uit de tijd van de eerste boodschap, waaronder Daniël, zullen dan na hun opstanding bij de opname Hem bij Zijn komst tegemoet gaan. Alles tot lof van Zijn heerlijkheid in de volgende eeuw, of ook: de zevende dag!

Meer artikelen in de serie "Het hoofdschap van Christus":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'