Het hoofdschap van Christus - Het hoofdschap van Christus (2)

Het hoofdschap van Christus

Het hoofdschap van Christus (2)

De Bijbel, het Woord van God, spreekt over twee boodschappen, twee evangeliën, die elk gedurende een bepaalde tijd geldig zijn. Voor beide tijden geldt: er is geen ander evangelie. In de volheid van deze tijden zal alles weer in Christus bijeengebracht worden, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.

We komen nu op een ander belangrijk punt: is het Jezus Christus (HSV) of Christus Jezus (NBG vertaling)? Komt de naam Jezus op de eerste plaats of op de tweede plaats? De naam Jezus is aan Hem gegeven in Zijn menselijke gestalte, slechts gezonden tot Israël. In de Handelingentijd heeft Paulus reeds geschreven: “En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer” (2 Kor. 5:16). Na de Handelingenperiode is Hij gezonden tot de volken in Zijn goddelijke gestalte, als de opgestane en verhoogde, weer in de macht van God gestelde Christus, de positie die Hij had vóór Zijn vernedering. Hij is nu zo de Heiland van de wereld, voor alle volken inclusief Israël. De benaming Christus Jezus is dus betekenisvol, en er is grond voor. De NBG vertaling is gebaseerd op een recentere uitgave van de Griekse grondtekst, waarin de resultaten van het onderzoek van de vroegste bronnen van de grondtekst verwerkt zijn (hoe vroeger de bron, hoe dichter bij de waarheid). Terloops is hierboven de nieuwe positie van Israël in deze boodschap genoemd als die van een van de volken. Dit is een teer punt, waarover veel tegenspraak bestaat. Paulus moet als Israëliet deze nieuwe boodschap brengen, waarin zijn volk niet meer de voorrangspositie heeft. Het is indrukwekkend om te zien hoe Paulus deze verandering van de positie van Israël toch veelvuldig zonder enige terughoudendheid laat zien, als de nieuwe schepping van God, zoals genoemd in Efeze 2:11-22. Dit is vanaf het begin een rode draad in deze eerste brief. We zullen daarom deze rode draad juist in de beginwoorden met enige nadruk volgen.

De positie van Paulus is: “door de wil van God”. God staat achter hem. Het is geheel in overeenstemming met Zijn plan. Paulus is in deze tijd de enige die iets te zeggen heeft namens God. Apostel betekent afgezant, gezondene. Vergelijk hiermee de zending van Jezus, als mens, tot Israël: “Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël” (Mat. 15:24). Ook gezonden door God, de Vader, zoals Hij op meerdere plaatsen zegt. Bijvoorbeeld in Johannes 6:28 en 29. De Joden vragen aan Jezus: “Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God mogen verrichten? Jezus antwoordde en zei tegen hen: Dit is het werk van God dat u gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft”.
Na Zijn opstanding en verhoging heeft Christus Zijn zending overgedragen aan Zijn apostelen (Joh. 20 :21). Ook Paulus is later bij deze zending ingeschakeld, en als apostel aan de overige apostelen toegevoegd. Let op de woorden van Christus gesproken tot Paulus terwijl hij op weg was naar Damascus om daar de Christenen te vervolgen: “Ik ben Jezus, Die u vervolgt” (Hand.9:5). Christus Jezus is nu tot ons gezonden en Paulus is Zijn afgezant, met de opdracht om Zijn nieuwe boodschap te verkondigen en vast te leggen, zoals hij verantwoordt in Ef. 3:1-13. In vers 2 vinden we daar: “U hebt toch immers gehoord van de uitdeling ( - in de grondtekst staat hier het woord oikonomia, rentmeesterschap - ) van de genade van God die ( - dat - ) aan mij gegeven is ten behoeve van u”. Met zijn late brieven heeft hij de Bijbel compleet gemaakt.
“Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus”. De heiligen zijn de mensen die apart gezet zijn, die behouden zijn, die het genadegeschenk op grond van het offer van Christus ontvangen hebben, door middel van het geloof. Zij geloven in Christus Jezus, met de boodschap zoals verwoord door Paulus in zijn late brieven.
“Die te Efeze zijn”. In de NBG vertaling staan de woorden “te Efeze” tussen haken, dat wil zeggen dat het in de oudste bronnen niet voorkomt (niet ingevuld is). De brief heeft daarom een algemene geldigheid voor deze tijd, evenals de overige zes late brieven.
“Genade zij u en vrede van God, de Vader, en de Heere Jezus Christus”. Genade is de verzoening met God voor alle zonden door het offer van Christus, en vrede is het gevolg daarvan: van God, de Vader, geheel in overeenstemming met Zijn gedachten (van vrede) en Zijn plan, en de Heere Jezus Christus, in Wie God Zich heeft doen kennen. De naam Heere staat hierin vooraan, wat verwijst naar Zijn godheid.

In de volgende verzen 3 en 4 maakt Paulus de volheid van geestelijke zegen in de hemel in Christus bekend waarmee de heiligen en gelovigen gezegend zijn: “(3) Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemel in Christus, (4) omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, om heilig en smetteloos te zijn voor Hem in de liefde”.

De hemel is hier de woonplaats van God waar Christus nu is. Het gaat over geestelijke - en niet over materiële - zegen, in de hemel, in Christus! De aarde is buiten beeld, het gaat over de dingen die in de hemel zijn. Dit is een totaal andere zegen dan de zegen voor Abraham en zijn nageslacht, Israël.
Deze zegen was kort samengevat: aardse zegen in het aan hen beloofde land als gezegend deel van de sinds de zondeval vervloekte aarde, onder de voorwaarde dat zij in Zijn wegen zouden wandelen, en met de belofte dat in hen uiteindelijk alle volken van de aarde gezegend zullen worden. Het gaat hier over de dingen die op de aarde zijn. Vele gelovigen in deze tijd strekken zich uit naar deze aardse materiële zegen. Zij zijn enerzijds nu niet meer bij de tijd maar anderzijds ook voorbarig.
De onovertroffen geestelijke zegen in Christus hebben wij nu ontvangen omdat de God en Vader ons voor de grondlegging van de aarde daartoe reeds bestemd heeft, dat is voor het vergaan van de aarde tot de toestand van woestheid en leegte van Genesis 1:2, zoals Petrus aangeeft in 2 Petrus 3:5 en 6. Dat moment ligt in het begin. Toen heeft God ons reeds gezien!
De letterlijke vertaling van de woorden “voor Hem” is “voor Zijn aangezicht”, in Zijn aanwezigheid, in de hemel.
Paulus spreekt in vers 3 voor het eerst over ons. Het gaat dan over de schrijver en de geadresseerden. Dit zijn gelovigen uit Israël en uit de volken, de heidenen. Sinds het visioen van Petrus (Hand. 10), en later officieel vastgesteld in Jeruzalem (Hand. 15), geldt van Godswege dat ook de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven, en zij hebben toen ook de Heilige Geest ontvangen. De besnijdenis en andere Joodse voorschriften waren op hen echter niet van toepassing. Zij moesten zich alleen onthouden van dingen die door de afgoden besmet zijn, van hoererij, van het verstikte en van bloed.

“(5) Hij ( - de God en Vader - ) heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, (6) tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde”.

De onderstreepte woorden zijn de vertaling van de Griekse woorden: “eis uiothesian dia Iesou Christou eis auton”. Het gaat over de God en Vader, Die ons reeds voor de grondlegging voorbestemd heeft, en dan volgen de Griekse woorden, letterlijk vertaald: tot in de Zoonplaats, door Jezus Christus, tot in Hem Zelf. Dit is wat Paulus met andere woorden ook zegt in Col.3:3 : “want u bent gestorven ( - gedoopt in Zijn dood - ) en uw leven ( - uw wedergeboren geestelijke leven - ) is met Christus verborgen in God”. Uit deze woorden blijkt dat de vertaling Zoonplaats juist is. De verlossing van de zonden hebben we reeds ontvangen - we zijn Zijn eigendom - , maar de bestemming Zoonplaats hebben we nog niet ontvangen, dat moet nog wachten op de verlossing van ons nog steeds zondige lichaam, het lichaam van de vernedering. De gelovigen van deze tijd zijn hemelburgers, en hebben geen band met de aarde, of aardse zegen. De afloop is, dat, wanneer Christus verschijnt, Die ons leven is, ook wij met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid (Col.3:4), en met Hem zullen regeren (2 Tim 2:12, de Zoonplaats).
De woorden “door Jezus Christus” verwijzen naar Zijn bestaan als mens en Zijn dood, waardoor alle zonden bij God verzoend zijn. De Zoonplaats is de positie die Christus als mens ontvangen heeft in de hemel toen God Hem bovenmate verhoogd en de naam boven alle naam gegeven heeft, de naam van God (Fil. 2:9). “Zoon “ heeft hier de betekenis van erfgenaam. In de HSV vertaling zijn helaas deze noties weg vertaald, terwijl juist de lof van deze tijd betrekking zou moeten hebben op de heerlijkheid van deze beloofde genade: (het uitzicht op) de Zoonplaats in God Zelf! Hetzelfde woord huiothesia komt ook voor in de boodschap vanaf Abraham, in de in het begin reeds geciteerde woorden van Galaten 4:4 en 5, waarin staat dat God Zijn Zoon uitzond om hen die onder de wet waren, Israël, vrij te kopen, van de zonde, opdat wij de Zoonplaats zouden krijgen. We zien hier dat Israël de Zoonplaats op de aarde zal ontvangen, het volk van priesters en koningen!

Meer artikelen in de serie "Het hoofdschap van Christus":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Psalm 110 - De Priesterkoning

Na boekjes over Psalm 23 en Psalm 80 is er nu een nieuw boekje over een psalm verschenen!

Psalm 110 is een Messiaanse psalm die spreekt over de Heere Jezus Christus in Zijn positie boven al wat is. Hij wordt beschreven als Koning en als Priester. Het is een prachtig lied over de grote Priesterkoning, Die op Zijn eigen wijze zegenrijk zal regeren over deze wereld. Beide ambten zijn in Hem verweven tot één en leren ons dat dé Koning naar Gods hart, dit alleen kon zijn, door Zijn Eigen offer waarmee Hij als Priester verzoening deed "voor onze zonden (dit betreft Zijn volk Israël); en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld (dit betreft ook ons!)" (1 Joh. 2:2).

Dit boekje geeft een mooie uitleg over deze psalm waarin de hemelvaart van Christus - dat is Zijn verhoging boven alle dingen - centraal staat.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Psalm 110 - De Priesterkoning'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

December-aanbieding

Vier Nederlandstalige boeken van Charles Welch (1880-1967). Hij was oprichter van de Berean Publishing Trust in London. Deze organisatie bestaat nog steeds en is de uitgever van vele Engelstalige titels, waarvan er een aantal bij Everread verkrijgbaar is.

In deze December-aanbieding zitten de volgende titels:

  • Deze profetie (een uitleg over het boek Openbaring)
  • Gaan voor goud (over de Filippenzenbrief)
  • Gelijkenissen, wonderen en tekenen (n.a.v. het Mattheüs- en het Johannesevangelie)
  • Paulus’ bediening in Handelingen (zijn boodschap gedurende de Handelingentijd was geheel in overeenstemming met dat wat de wet en de profeten hadden gezegd)

Ca. 798 bladzijden Bijbelstudie en voor € 37,50 (normale prijs: € 55,80).

Bestel de December-aanbieding