Lectori Salutem - Langer leven

Lectori Salutem

Langer leven

Wie deze woorden intypt op de zoekmachines op internet, krijgt een lange lijst van adviezen om langer te leven. Veel mensen zijn daar volop mee bezig. Er zijn ´deskundigen´ die voorspellen, dat mensen steeds ouder (kunnen) worden, o.a. door de medische wetenschap en bepaalde luxe die er vroeger niet was. Lang leve het leven?

Onlangs las ik een bericht over een ´pil die het leven verlengt´. Rafael de Cabo en zijn team van het National Institute on Aging hebben succesvolle testen uitgevoerd op muizen met overgewicht. Het resultaat is ronduit spectaculair. De dikkerds die SRT-1720 toegediend kregen, leefden anderhalf keer zo lang als dikkerds die niks kregen. Een onderzoek naar het effect bij menselijke proefpersonen is al onderweg.
Eurostat (het Europese CBS) zegt dat de gemiddelde Europese man in 2030 de leeftijd van 80 jaar zal bereiken en de vrouw 85,3 jaar. Volgens sommigen moet dat nog veel hoger kunnen, richting 150 jaar bijvoorbeeld of nog ouder… We zullen zien.
Ik moet u eerlijk bekennen, dat ik er persoonlijk niet op zit te wachten om 150 jaar te worden in de wereld waarin ik nu leef. Een wereld waarin de satan regeert, een wereld van moord en doodslag, van oorlogen en terreur, van rampen en crises, van leugen en bedrog tot in de hoogste kringen, et cetera. Een wereld, zoals Prediker die al heeft beschreven, van moeite en lijden, onrecht en leegheid.
Natuurlijk zijn er, en ook dat schrijft Prediker, hier en daar nog wel genoegens te vinden, kun je tijden van blijdschap en voorspoed beleven. Geniet er maar van en vergeet vooral niet God ervoor te danken, want het kan zomaar veranderen…

Optimist

Nu denkt u misschien, dat ik nogal pessimistisch en negatief ben ingesteld, maar dat valt reuze mee! Wijlen dominee Mietes heeft eens gezegd: “Gelovigen zijn optimisten bij de gratie Gods”. En zo is het maar net. Onder die gelovigen schaar ik mij van ganser harte. Mensen, als ik toch niets wist van Gods Woord en Zijn plan, van het rijke perspectief van Zijn toekomst, ja, dan zou het leven op deze aardkloot pas echt ondraag´lijk zijn. Troubadour Cornelis Vreeswijk zong het jaren geleden al: “Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed”
(Klik hier om het lied te beluisteren)

Inderdaad, als het van de mensen afhangt of van de (duistere) machten boven hen, dan wordt het nooit goed. Maar het hangt niet van hen af! God heeft Zijn plannen en voert die op Zijn tijd en wijze ook uit. Dat betekent in ieder geval dat het de goede kant op gaat. Het wordt goed mensen, ja, meer dan dat… het beste komt nog!

Eeuwig leven

Door de ´gratie Gods´, door Gods genade, mag ik optimistisch zijn. Het verlossende werk van de Heere Jezus Christus heeft mij ´eeuwig´ leven gebracht. Leven van dé eeuw…dat is leven dat aan de kwaliteitseis van de Heere God voldoet. Dat is leven met een hoofdletter. Leven, verbonden met Gods heerlijkheid. Paulus zegt, dat Gods genade al vóór de tijden der eeuwen is gegeven, maar nu geopenbaard “door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie” (2 Tim. 1:10). De blijde boodschap van God is er één van leven en onvergankelijkheid. Niks 150 jaar… niks pil… Geloof!
En de belofte voor ons vandaag is: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden (beter: verschijnen zal), Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:4).

Langer leven

Op aarde breekt nog een tijd aan waarin mensen weer heel oud zullen worden. De profeet Jesaja voorzegt een ´gouden eeuw´ voor Gods volk, waarin de jongeling als honderdjarige zal sterven: “…want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen” (Jes. 65:20-22).
Niet de medische wetenschap, noch bepaalde luxe, maar God Zelf zal hun levensdagen verlengen. Zij zullen een langer leven hebben, zoals ooit de oudvaders (Gen. 5). Leven in een heel andere wereld waarin Gods heerschappij tot grote zegen zal zijn. Geen leegheid, maar volheid. Geen lijden, maar heerlijkheid. Kortom: echt genieten - Lang leve het leven!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (95).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Petrus, mens & apostel

Impulsief, direct, vol liefde, koppig, enthousiast, berouwvol ...

Eigenschappen die van toepassing zijn op Petrus.

Als apostel neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is letterlijk een 'sleutelfiguur' in Gods plan met Israël; hem zijn immers de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. Hij was één van de drie apostelen die bijzondere dingen meemaakte met de Heere Jezus. De opgestane Heer stelde hem in Zijn dienst om Zijn lammeren te weiden en Zijn schapen te hoeden. Hij was destijds één van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem.

Als mens is hij iemand in wie we ons gemakkelijk kunnen herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Leeswijzer - Doelgericht Bijbellezen

Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie. Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van hoe je zelf je geloof wilt 'inrichten'?
Doelgericht Bijbellezen is van grote invloed op de wijze waarop we leven, gemeente-zijn en zicht hebben op Jezus Christus.

Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord - 3

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
                          de mens die inzicht verkrijgt, want
                                - haar opbrengst is beter
                                  dan de opbrengst van zilver en
                                - haar inkomen beter dan bewerkt goud,
                                - zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit boek

Info & Bestellen