Lectori Salutem - Langer leven

Lectori Salutem

Langer leven

Wie deze woorden intypt op de zoekmachines op internet, krijgt een lange lijst van adviezen om langer te leven. Veel mensen zijn daar volop mee bezig. Er zijn ´deskundigen´ die voorspellen, dat mensen steeds ouder (kunnen) worden, o.a. door de medische wetenschap en bepaalde luxe die er vroeger niet was. Lang leve het leven?

Onlangs las ik een bericht over een ´pil die het leven verlengt´. Rafael de Cabo en zijn team van het National Institute on Aging hebben succesvolle testen uitgevoerd op muizen met overgewicht. Het resultaat is ronduit spectaculair. De dikkerds die SRT-1720 toegediend kregen, leefden anderhalf keer zo lang als dikkerds die niks kregen. Een onderzoek naar het effect bij menselijke proefpersonen is al onderweg.
Eurostat (het Europese CBS) zegt dat de gemiddelde Europese man in 2030 de leeftijd van 80 jaar zal bereiken en de vrouw 85,3 jaar. Volgens sommigen moet dat nog veel hoger kunnen, richting 150 jaar bijvoorbeeld of nog ouder… We zullen zien.
Ik moet u eerlijk bekennen, dat ik er persoonlijk niet op zit te wachten om 150 jaar te worden in de wereld waarin ik nu leef. Een wereld waarin de satan regeert, een wereld van moord en doodslag, van oorlogen en terreur, van rampen en crises, van leugen en bedrog tot in de hoogste kringen, et cetera. Een wereld, zoals Prediker die al heeft beschreven, van moeite en lijden, onrecht en leegheid.
Natuurlijk zijn er, en ook dat schrijft Prediker, hier en daar nog wel genoegens te vinden, kun je tijden van blijdschap en voorspoed beleven. Geniet er maar van en vergeet vooral niet God ervoor te danken, want het kan zomaar veranderen…

Optimist

Nu denkt u misschien, dat ik nogal pessimistisch en negatief ben ingesteld, maar dat valt reuze mee! Wijlen dominee Mietes heeft eens gezegd: “Gelovigen zijn optimisten bij de gratie Gods”. En zo is het maar net. Onder die gelovigen schaar ik mij van ganser harte. Mensen, als ik toch niets wist van Gods Woord en Zijn plan, van het rijke perspectief van Zijn toekomst, ja, dan zou het leven op deze aardkloot pas echt ondraag´lijk zijn. Troubadour Cornelis Vreeswijk zong het jaren geleden al: “Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed”
(Klik hier om het lied te beluisteren)

Inderdaad, als het van de mensen afhangt of van de (duistere) machten boven hen, dan wordt het nooit goed. Maar het hangt niet van hen af! God heeft Zijn plannen en voert die op Zijn tijd en wijze ook uit. Dat betekent in ieder geval dat het de goede kant op gaat. Het wordt goed mensen, ja, meer dan dat… het beste komt nog!

Eeuwig leven

Door de ´gratie Gods´, door Gods genade, mag ik optimistisch zijn. Het verlossende werk van de Heere Jezus Christus heeft mij ´eeuwig´ leven gebracht. Leven van dé eeuw…dat is leven dat aan de kwaliteitseis van de Heere God voldoet. Dat is leven met een hoofdletter. Leven, verbonden met Gods heerlijkheid. Paulus zegt, dat Gods genade al vóór de tijden der eeuwen is gegeven, maar nu geopenbaard “door de verschijning van onze Zaligmaker, Jezus Christus, Die de dood tenietgedaan heeft, en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie” (2 Tim. 1:10). De blijde boodschap van God is er één van leven en onvergankelijkheid. Niks 150 jaar… niks pil… Geloof!
En de belofte voor ons vandaag is: “Wanneer Christus geopenbaard zal worden (beter: verschijnen zal), Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid” (Kol. 3:4).

Langer leven

Op aarde breekt nog een tijd aan waarin mensen weer heel oud zullen worden. De profeet Jesaja voorzegt een ´gouden eeuw´ voor Gods volk, waarin de jongeling als honderdjarige zal sterven: “…want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen” (Jes. 65:20-22).
Niet de medische wetenschap, noch bepaalde luxe, maar God Zelf zal hun levensdagen verlengen. Zij zullen een langer leven hebben, zoals ooit de oudvaders (Gen. 5). Leven in een heel andere wereld waarin Gods heerschappij tot grote zegen zal zijn. Geen leegheid, maar volheid. Geen lijden, maar heerlijkheid. Kortom: echt genieten - Lang leve het leven!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (100).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De Spruit

Een viervoudig getuigenis van Jezus Christus

De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren.

Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel vermelde - aspecten zien, zoals ze verbonden zijn aan die viervoudige beschrijving. Samengevoegd geeft dit een machtig getuigenis en een geweldige beschrijving van onze Heere Jezus Christus!

Hij is Degene, Die tweeduizend jaar geleden (Bethlehem - Golgotha) als de Vernederde op aarde was (de Knecht), maar Die Zich in de (nabije) toekomst zal openbaren als de Verhoogde (de Koning). Hij is het ook, Die op gelijke wijze als wij aan vlees en bloed deel had (de Mens), maar Die boven alles is: God, te prijzen tot in eeuwigheid! 

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Bestel 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Info & Bestellen