Geestelijke strijd - Bolwerken van satan afbreken

Geestelijke strijd - Bolwerken van satan afbreken

'Gods kinderen moeten bevrijd worden van demonische bolwerken'. Dat is zo ongeveer de slogan van het zgn. bevrijdingspastoraat. Als Gods kinderen zullen we echter alles moeten toetsen aan Gods Woord. Want Gods Woord is de enige Waarheid die vrijmaakt!

Stel je voor

Stel, je worstelt met een voortdurende zonde. Hoe vaak je het ook belijdt en hoe hard je ertegen vecht, steeds komt de zonde terug. Je wordt er moedeloos van…
Stel, je worstelt met gevoelens van gebrek aan eigenwaarde. Je kunt niet geloven dat je een waardevol mens ben, onvoorwaardelijk geliefd door God. Je denkt: God kan mij niet liefhebben. Je kunt ook jezelf niet liefhebben. Je hebt sterke minderwaardigheidsgevoelens. Hoe hard je er ook tegen strijdt, er zijn steeds aanleidingen om weer negatief over jezelf te denken…
Stel, je worstelt met gevoelens van angst. Steeds als je gaat slapen word je onrustig. Als je wilt bidden, grijpt de angst je naar de keel. Als je de Bijbel wilt lezen, lukt het niet om vrij te zijn van vrees. Je schreeuwt het uit naar de Heer, maar je ervaart geen verlichting…
Stel, er komt dan iemand op je af, een gerespecteerde broeder of zuster, of je hoort een preek van een bekende en gerespecteerde bijbelleraar en zij zeggen: ´Er worden bolwerken van satan in het denken van de gelovigen geplaatst. Door middel van zijn helpers, demonen, zijn grote delen van het denken van kinderen van God bezet gebied geworden. Deze bolwerken moeten in kaart worden gebracht. Kinderen Gods moeten daarvan bevrijd worden´.
En zij moedigen je aan om mensen op te zoeken die een bediening hebben in het zogenaamde ‘bevrijdingspastoraat’, omdat zij je door gebed vrij kunnen maken van deze demonische bolwerken.
Stel, je zou dit allemaal horen en zo graag verlichting willen ervaren van je angsten, je gevoelens van minderwaardigheid of het slaaf-zijn van een bepaalde zonde, zou je er dan niet heel graag naar toe willen gaan?

Ik kan het mij goed voorstellen. Toen ik jaren geleden worstelde met bepaalde zonden, en ik zag dit gedrag terug bij mijn vader en hoorde de verhalen over mijn opa, ben ik mij gaan verdiepen in de zgn. generatievloek, ook een ´bolwerk van satan in de geslachten´.

Wat moest ik doen? Ik las toen een tekst uit 2 Korintiërs 10:4,5. In de boeken die ik las werden de bolwerken uit vers 4 demonische en satanische bolwerken genoemd. Deze bolwerken zou ik in een geestelijke strijd moeten afbreken door iedere demonische gedachte als krijgsgevangene te brengen onder de gehoorzaamheid aan God. Zo zou ik bevrijd worden van de zonde waarmee ik worstelde en zou de generatievloek verbroken worden.

Ik ben nu jaren verder. Door bepaalde omstandigheden de laatste tijd ben ik opnieuw diep in deze materie gedoken. We gaan de tekst uit 2 Korintiërs 10:4,5 bestuderen binnen het verband waarin het geschreven is. We gaan ontdekken wat men vandaag onder ‘bolwerken’ verstaat en wat er onder verstaan wordt in deze verzen.
We gaan een toepassing maken naar onze tijd en maken een begin van het bijbels benaderen van de problemen die ik in mijn ‘stel’ opsomming benoemde.

Bolwerken binnen het ‘bevrijdingspastoraat’

Een aantal citaten:

…Wat Paulus hier bedoelt met het woord ´bolwerk´ is figuurlijk. In het Grieks betekent dit woord: jezelf stevig vastklampen aan een standpunt. Een bolwerk is een beschuldiging die diep in uw gedachte genesteld zit. Satan richt bolwerken op bij Gods volk door leugens te injecteren in het denken, een legio aan misvattingen, met name ten aanzien van de natuur van God.

…Zoals in 2 Korintiërs 4:5 geschreven staat, bouwt satan bolwerken. Dit zijn geen fysieke, maar geestelijke bolwerken en bruggenhoofden die hij bouwt in onze gedachten. Dit betekent, kort gezegd, dat hij slechte gedachten en ideeën in ons hoofd stopt, zoals gedachten van depressie, angst, twijfel, vooroordeel, schuld, wanhoop, wrok, et cetera. Maar wij moeten leren om ieder bruggenhoofd neer te halen, zodat satan nooit de kans krijgt om een bolwerk in onze gedachten te realiseren!

…Ons denken is het slagwerk van de geestelijke oorlog... De satan heeft zijn best gedaan om allerlei bolwerken in ons denken te zaaien. Deze bolwerken zijn satanische bolwerken die door geestelijke oorlogsvoering tegen satan en demonen moeten worden geslecht...

Bolwerken zijn onjuiste denkpatronen die mensen in de loop der tijd ontwikkelen en worden vaak opgezet en gevoed door demonen met leugens en bedrog. Misleiding is één van de belangrijkste bolwerken van de duivel, omdat misleidingen de bouwstenen zijn voor een bolwerk. Demonen gedijen op bolwerken en gebruiken ze om mensen te belasten en te kwellen. Het niet (volledig) afbreken van bolwerken kan de bevrijding tegenhouden en voorkomt dat we in volledige geestelijke vrijheid kunnen wandelen.

In vele publicaties, boeken en websites, over ‘bevrijdingspastoraat’ worden bovengenoemde uitleggingen voortdurend herhaald, bevestigd of in soortgelijke woorden omschreven.

Als Gods kinderen zullen we echter alles moeten toetsen aan Gods Woord. Want Gods Woord is de enige Waarheid die vrijmaakt. Het gaat niet om wat mensen beweren of geloven en publiceren, maar wat Gods Woord zegt. In dit artikel kijken we of Paulus werkelijk spreekt over satanische/demonische bolwerken. Als basis voor de toetsing lezen we Spreuken 30, vers 5-6: “Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.”

Het gaan boven wat er geschreven staat in Gods Woord, is een zonde, waar in het Oude Testament een duidelijk oordeel over werd uitgesproken. We zullen deze waarschuwing ter harte moeten nemen!

De bolwerken in 2 Korintiërs 10:4-6

De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, en wij staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen, zodra uw gehoorzaamheid volkomen zal zijn.”

De achtergrond van deze verzen is dat Paulus zijn door God ontvangen volmacht om apostel te zijn, verdedigt. De strijd die hij daarin ervoer, was geen strijd tegen mensen, maar tegen wat mensen verkondigden als geestelijke waarheden. Paulus zegt: “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees…
Paulus streed tegen drie stromingen onder de Korintiërs:

  1. De overgeestelijke stroming
  2. De vrijzinnige stroming
  3. De wettische stroming

1. De overgeestelijke stroming (de ‘ik ben van Christus’ stroming)

Twee kenmerken:
(1) Er is meer dan het geschreven Woord van God (1 Kor. 4:6)
(2) Er is meer dan het kruis = gaan boven de aardse werkelijkheid... (2 Kor. 4:7-11)
Het is de stroming waarin mensen zich ‘koningskinderen’ voelden. En het kenmerk van deze koningskinderen was dat zij zich verheven voelden boven de aardse werkelijkheid van moeitevolle arbeid en strijd, van teleurstellingen en tegenstellingen, van ziekte, verdrukking en lijden. Zeg maar een leven zonder ‘kruis’!

2. De humanistische stroming (de ‘alles is mij geoorloofd’ stroming)

Kenmerken:
Zonden moeten niet meer zonden worden genoemd. Alles moet mogelijk zijn. Onder Korintiërs werd bijv. geaccepteerd dat je seks mocht hebben met je schoonmoeder, dat je dronken mocht worden tijdens het ´avondmaal´, in vieringen die gelijk op gingen met gezamenlijke maaltijden.

3. De wettische stroming (de ‘terug naar de wet’ stroming)

Alleen die leraars moeten aanvaard worden die de Wet prediken in uiterlijke rituelen als besnijdenis, sabbatsrust, e.d., waar Paulus tegen tekeer ging in Galaten 1:6. Het waren met name Judaïstische tegenstanders die het apostelschap van Paulus niet erkenden. Het evangelie dat die predikers verkondigden was echt een ander evangelie. Paulus is heel duidelijk in 2 Korintiërs 11:3-4 en 13-14.

Deze drie stromingen vormden de bolwerken van 2 Korintiërs 10:4-6. Een bolwerk is een soort van kasteel, een versterkte veste. De valse leringen zijn dan de stenen van dit kasteel. Het afbreken van iedere steen van die valse of dwaalleringen was Paulus´ opdracht. Als apostel, met het gezag dat hij van God had ontvangen, moest hij elke verkeerde gedachte uit die stromingen, evenals de verkondigers daarvan, ontmaskeren, isoleren (gevangen zetten) en brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Dat was zijn taak als apostel, opdat de Korintiërs zich niet meer zouden laten leiden door allerlei valse leringen, maar alleen door Christus en wat Christus aan Paulus had opgedragen te verkondigen. Deze volmacht had Paulus ontvangen om de gemeente op te bouwen (2 Kor. 10:8).

Het demoniseren van levensproblemen, ervaringen en zonden

Nergens worden deze bolwerken, satanische bolwerken genoemd. Nergens wordt in dit gedeelte gesproken over het binnenkomen van demonen die delen van het denken van de gelovige tot hun bezet gebied verklaren...

Door deze bolwerken de ´bolwerken van satan´ te noemen, is men ook levensproblemen, negatieve ervaringen en zonden gaan demoniseren. Bijbelleraren binnen het zgn. ‘bevrijdingspastoraat’ schrijven o.a.: Er zijn ook geesten (lees: demonen) achter negatieve emoties als vrees, eenzaamheid, zich verworpen voelen…
In één van de boeken over demonische gebondenheid las ik: Om een lijst te maken van elk type demon, zou je een lijst moeten hebben over elk type zonde…
Dus, als je bepaalde problemen ervaart, zoals bijvoorbeeld minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan eigenwaarde, of als je maar niet los kan komen van bepaalde zonden, dan komt dit doordat je in je denken demonen hebt laten binnenkomen, waardoor je nu gebonden bent. Men spreekt dan over ‘een geest van angst, een geest van verdriet, een geest van onreinheid, etc.

In theorie (en vooral in de praktijk!) wordt dus aangenomen dat levensproblemen zoals verdriet, vrees, faalangst, zorgen, eenzaamheid, stress, gespannen-zijn, innerlijke conflicten óf door demonen veroorzaakt worden en zodoende een demonische gebondenheid teweegbrengen, óf een open deur voor satan en demonen zijn…

In 2 Korintiërs 10:4-6 wordt echter over al deze dingen niet gesproken. Men leest er iets in, wat er niet staat en voegt dus iets aan Gods Woord toe. Dit toevoegen is feitelijk een zonde!
Zonden moeten niet worden uitgedreven, maar beleden, in een houding van berouw. Levensproblemen kenmerken zich vaak ook door zondige gedachtenpatronen van mensen die óf zelf volharden in zonden, óf tegen anderen zondigen. Ook hier is de weg naar bevrijding niet een bevrijd-moeten-worden-van-demonische-bolwerken, maar een erkennen-van-schuld tegenover God en de medemens.

Bijbels pastoraat begint met het nemen van eigen verantwoordelijkheid en niet de schuld afschuiven op anderen of op de duivel en zijn demonen. Vervolgens is het noodzakelijk dat er een vernieuwing van denken plaats gaat vinden via de weg van Bijbelstudie om zo de wil van God te leren kennen en doen.
Paulus brak alle denkbeelden die tegen de ware kennis van God ingingen, af. De ware kennis van God is het kennen van Zijn wil en daaraan gehoorzamen in de praktijk van ons christen-zijn. Dit gehoorzamen is mogelijk wanneer we diep onder de indruk zijn gekomen van Gods genade!

Waarom is het demoniseren van zonden en levensproblemen ‘aantrekkelijk’?

Waarom worden de boeken over het vrijkomen van demonische gebondenheid, van generatievloeken etc., zo veel verkocht en gelezen door christenen?

Ik geloof dat we de ernst van ons tot zonde geneigde hart niet onder ogen willen zien. Het is makkelijker om problemen en zonden op de duivel af te schuiven dan het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Door bijna alles te demoniseren, hoef je maar op zoek te gaan naar welke demon verbonden is met welk levensprobleem of zonde, om je daarvan te laten bevrijden door iemand met een bevrijdingsbediening. Of jezelf te bevrijden van demonische gebondenheid in het aanroepen van het bloed van Jezus, etc. Intussen groei je niet in een nieuwe levenswandel. Want andere zonden keren terug, misschien in andere hoedanigheden, en levensproblemen komen in iedere levensfase voor. Door steeds weer bevrijding te zoeken van satanische bolwerken, verleggen we de strijd van de nieuwe natuur tegen de oude mens, naar de strijd tegen demonische bolwerken.
Daarnaast geloof ik dat christenen niet willen leven met het onvolkomene. Ik geloof dat we via de weg van Bijbels pastoraat, zicht kunnen krijgen op de invloed van zondige denkpatronen die aantonen dat uit ons hart de zonden voortkomen, en via de weg van berouw van zonden en het belijden daarvan bevrijding mogen ervaren. Maar we zullen tot aan de wederkomst van Christus leven in een gebroken wereld.

Christenen zijn echter niet ongevoelig voor leringen die zeggen dat alles maakbaar is. Leringen die zeggen dat alle ziekte van de duivel is en we genezing mogen claimen. Leringen die zeggen dat bijna alle levensproblemen demonische gebondenheid is en we dus naar bevrijding op zoek mogen gaan. En leringen die zeggen dat bijna alle zonden, feitelijk demonen zijn en dat we dus door deze te verjagen in Jezus´ Naam overwinning over elke zonde mogen claimen.

Als gelovigen leven we echter uit genade! (zie teksten hieronder) We kunnen en mogen dicht bij het hart van God leven. We mogen en kunnen Zijn liefde, Zijn vrede, Zijn gerechtigheid, Zijn kracht en genade leren kennen door het kennen van Gods Woord in het onderhouden van de relatie met God. Dit leren kennen is een levenslange groei in Hem, soms gepaard gaand met diepe gevoelens van geluk om de veranderingen die dit kennen van God bewerkt, en soms gepaard gaand met gevoelens van verdriet, omdat we ons gefocust hebben op onszelf in plaats van op de Heere God.
Intussen wordt het verlangen versterkt naar de vervulling van de hoop op de volkomen verlossing -die van het lichaam- en bidden en strijden we al zuchtende vanwege het verlangen naar de wederkomst van Christus (vgl. Rom. 8:23).

Laten we ons niet laten afleiden door onbijbelse leringen, maar laat onze aandacht alleen gericht zijn op de Heere Jezus Christus, de voleinder van het geloof, opdat God in alles wordt verheerlijkt!

Een paar teksten over genade: Rom.3:23-24, 6:14; Efe. 1:7, 2:5-8; 1 Tim. 1:14; Titus 2:11

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen

Het voornemen van de eeuwen

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Info & Bestellen