Het hoofdschap van Christus - Het hoofdschap van Christus (1)

Het hoofdschap van Christus

Het hoofdschap van Christus (1)

De Bijbel, het Woord van God, spreekt over twee boodschappen, twee evangeliën, die elk gedurende een bepaalde tijd geldig zijn. Voor beide tijden geldt: er is geen ander evangelie. In de volheid van deze tijden zal alles weer in Christus bijeengebracht worden, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.

De boodschap vanaf Abraham

De eerste boodschap geldt vanaf Abraham, voor hem en zijn nageslacht, één volk, en, volgens de belofte, uiteindelijk voor alle volken, met aardse zegen, één gezegende aarde, na de vloek ten gevolge van de zondeval van Adam en Eva, waarin de gehele mensheid begrepen is. Deze boodschap brengt ons bij de zevende dag van duizend jaar van de aarde, de sabbat van de aarde. Op die dag is de aarde verlost van de zonde. Er zal gerechtigheid en vrede zijn.

In de volheid van tijd (van deze boodschap) is Christus gekomen als mens, slechts tot Zijn volk Israël, met de boodschap: bekeert u want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. We lezen daarover in Galaten 4:3 en 4: “Maar toen de volheid van tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een ( - “een” staat niet in de grondtekst - ) vrouw ( - Israël - ), geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen ( - letterlijk staat hier: “de Zoonplaats”, zie later bij Efeze 1:5) zouden krijgen”. Israël heeft Hem, hun toekomstige Koning, verworpen, en Hij is gedood. Echter, Zijn dood “betekende” de verlossing van de zonden van Israël, en van de gehele wereld.
Na Zijn dood en opstanding heeft Hij Zijn twaalf apostelen opdracht gegeven met dezelfde boodschap, nog steeds slechts tot Israël, door te gaan. Israël als volk bleef volharden in ongeloof, ook toen na het visioen van Petrus de boodschap van Godswege eveneens tot de heidenen gericht moest worden om Israël tot jaloersheid te bewegen. Israël bleef volharden in ongeloof. Aan het einde van de Handelingenperiode bracht Paulus in Rome, waar hij als gevangene op aanklacht van de Joden voor de keizer gebracht zou worden, aan de vooraanstaande Joden voor de laatste maal de boodschap aangaande Jezus uit de wet en de profeten, en trachtte hij hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Zij waren het niet met elkaar eens en zij gingen uiteen, nadat Paulus gezegd had dat voor Israël de welaangename tijd voor het aannemen van de boodschap nu voorbij was. Paulus deed dit met de woorden van Jesaja dat zij horende doof en ziende blind zouden zijn. Daardoor is de vervulling van de eerste boodschap voorlopig onmogelijk geworden. De komst van het koninkrijk van de hemelen is derhalve uitgesteld.

De boodschap van het koninkrijk van de hemelen, het rijk van gerechtigheid en vrede op een gezegende aarde, aardse zegen, is beschreven in de Schriften die er tot op dat moment waren: Dit zijn alle boeken van de Bijbel behalve de zeven late brieven van Paulus. Deze Schriften zijn ook wel aangeduid als de Boekrol. Deze woorden van God, zoals Paulus schreef: toevertrouwd aan Israël, zijn op dat moment in Rome verzegeld geworden wat de boodschap betreft: de vervulling is tot nader order uitgesteld doch is en blijft vast verankerd in Gods plan. De boodschap was in verregaande staat van vervulling: eerst slechts gericht tot Israël, vervolgens vanaf het visioen van Petrus in Handelingen 10 ook aan de overige volken, algemeen vastgesteld in het apostelconvent in Handelingen 15, en vervolgens ook gepredikt aan de overige volken. Het wachten is nog op de bekering van Israël in de tijd van het einde. De woorden van Hosea zijn daar duidelijk over. Aan het einde van “twee dagen” zegt Israël: “Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE, want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen ( - als we over genezing spreken, gaat het in eerste instantie over het genezen van Israël, en vervolgens over het genezen van de gehele wereld - ); Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden. Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven. Dan zullen wij kennen, wij zullen er naar jagen de HEERE te kennen! Zijn verschijning is als de dageraad ( - zo zeker als er na elke dag weer een nieuwe dageraad komt, waarbij de zon, een teken van Christus, opkomt - ). Ja, Hij komt naar ons ( - Israël ! - ) toe als de regen, als de late regen, die het land nat maakt” (Hosea 6:1-3). In die tijd zal ook de verkondiging van de boodschap van het koninkrijk weer plaats vinden, culminerend in de wederkomst van Christus, de Koning. Tot Daniël is reeds gezegd: “Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim ( - verborgen, de woorden op zich zijn niet geheim - ) en verzegeld tot de tijd van het einde” (12:9). De laatste woorden tot hem waren: “Maar u, ga heen ( - zijn sterven - ) tot het einde, want u zult rusten ( - zijn doodsslaap - ), en u zult opstaan ( - bij de opname - ) in uw bestemming, aan het einde van de dagen ( - dat is het begin van de zevende dag van duizend jaar, bij de komst van Christus - ,12:13). Openbaring 5-10 spreekt over de toekomstige opening van de verzegelde boekrol.

Hoe zal het verder gaan?

Paulus heeft bij die gelegenheid aan de Joden in Rome ook de nieuwe zending van Christus bekend gemaakt, volgens Hand.28:28. Daarin wordt gesproken over de zending aan de volken van de zaligheid van God, die de oude Simeon reeds gezien heeft in de pasgeboren Jezus in zijn armen, in mensengedaante. In Hand.28:28 is de zaligheid van God echter de opgestane en verhoogde Christus, weer in de macht van God gesteld, en God is Geest. Het zal dan bij de nieuwe boodschap over geestelijke dingen gaan. Alleen Paulus heeft de opdracht ontvangen de hierbij behorende boodschap, tot op dat moment verborgen gebleven in God Zelf, op Schrift te stellen. Dit heeft hij gedaan in zijn zeven brieven geschreven na de Handelingentijd: Efeziërs, Filippenzen, Colossenzen, 1 en 2 Timotheüs, Titus en Filemon, de zogenoemde late brieven van Paulus. In deze brieven heeft Paulus naar de hem gegeven opdracht de woorden van God bekendgemaakt die gelden voor deze tijd. Het is een totaal nieuwe boodschap, en het gaat over een nieuwe schepping: een nieuw evangelie. Deze nieuwe dingen waren tot op het moment van openbaren verborgen gebleven in God Zelf, en het gaat in deze boodschap ook over verborgen, onzichtbare dingen. Er is niets te zien: geen zichtbare aardse zegeningen zoals bij de boodschap voor Israël, maar onzichtbare alles overtreffende hemelse zegeningen. De boodschap van nu heet dan ook: het evangelie van de verborgenheid, de onzichtbaarheden, niet van het geheimenis, want het is geen geheim (De christenheid heeft er helaas wel een geheim van gemaakt). Het is daarom een boodschap alleen om te horen, zoals in de bekendmaking van Paulus in Handelingen 28:28 reeds is aangegeven. Abraham geloofde God op de tot hem gerichte boodschap, en Hij rekende hem dat tot gerechtigheid. Voor ons geldt hetzelfde met betrekking tot ons geloven van de boodschap voor deze tijd, door Paulus verkondigd in zijn zeven late brieven. Er is nu geen ander evangelie.

De nieuwe boodschap en de afloop

Een samenvatting van de nieuwe boodschap is gegeven in Efeze 1:1-14. Deze nieuwe openbaring van God komt van Paulus en is gericht tot de heiligen en gelovigen die er op dat moment waren, en die daarna toegebracht zouden worden: gelovigen uit Israël en de overige volken, met Israël vanaf dat moment niet meer in de voorrangspositie. Deze beide groepen brengt God samen in één nieuwe schepping (Ef. 2:14). Wat God samenvoegt mogen wij derhalve niet scheiden. De “christelijke“ praktijk laat evenwel iets anders zien.

We gaan de woorden van Ef 1:1-14 in het vervolg nauwkeurig lezen, omdat deze woorden door de verzegelde woorden van de eerste boodschap ondergesneeuwd geraakt zijn. De woorden van de eerste boodschap zijn in feite de norm gebleven voor de ‘christelijke boodschap’ nu, terwijl de late brieven van Paulus juist de basis hadden moeten vormen voor ons geloof in deze tijd, en daarom nu al onze aandacht verdienen. Daarop mogen we nu amen zeggen!

De beginwoorden luiden: “(1) Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: (2) genade zij u en vrede van God, de Vader, en van de Heere Jezus Christus”.

Dit zijn de beginwoorden van God, van Zijn boodschap voor deze tijd: het “in het begin” van deze dagen. Laten we onze oren spitsen. God richt Zich nu alleen op ons gehoor, volgens de bekendmaking van Paulus in Handelingen 28:28, en niet ook op onze ogen, - de zichtbare dingen - zoals dat wel het geval was bij de boodschap vanaf Abraham.

Het eerste woord is “Paulus”. Alleen hij is door God uitgekozen om aan hem Zijn boodschap voor deze tijd te openbaren. De betekenis van zijn naam is kleine. Het gaat niet om hem maar om God Zelf, zoals blijkt uit de direct daarna volgende woorden: “een apostel van Jezus Christus door de wil van God”. De NBG vertaling luidt hier: “door de wil van God een apostel van Christus Jezus”. Het onbepaalde lidwoord “een” bestaat niet in het Grieks. In de grondtekst vinden we hier slechts het woord “apostel”. Door “een” weg te laten valt de nadruk op de Zender: “apostel van Jezus Christus door de wil van God”. Hij is op dat moment niet een van de vele apostelen, maar de eerst aangewezene met betrekking tot de nieuwe boodschap.

Slot volgt in AMEN 98.

Meer artikelen in de serie "Het hoofdschap van Christus":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'