Het geloof van Christus

Het geloof van Christus

Nee, het is geen vergissing. Het geloof in Christus is belangrijk, maar nog veel belangrijker is het geloof van Christus. Sterker nog, zonder dát geloof zouden ons behoud en onze hoop linea recta naar de vuilnisbak kunnen. Sola Fide dus!

Vreemd

Het is jammer dat de Herziene Statenvertaling (HSV) hier niet is blijven staan in de traditie van de oude Statenvertaling (SV). Want daarin lezen wij in een aantal Schriftplaatsen in het Nieuwe Testament namelijk over het geloof van Christus. In de NBG-´51 vertaling lezen we op die plaatsen ook over het geloof in Christus.
Niet alleen op grond van de oorspronkelijke Griekse tekst, maar ook als we kijken naar de context, zou op die plaatsen de vertaling met het ´geloof van Christus´ volkomen logisch zijn geweest. Er wordt namelijk gewoon de 2e naamval gebruikt, weergegeven door het woordje ´van´. Vreemd dus dat men dat niet gewoon zo heeft overgezet, net als de Statenvertaling.
Aan de andere kant komt het op sommigen weer vreemd over om te spreken over het geloof van (Jezus) Christus. Dat klinkt ook heel anders dan te praten over (ons) geloof in Christus. Daar kunnen we ons van alles bij voorstellen, maar ´geloof van Christus´?
En toch ligt in die uitdrukking nu juist zo´n geweldige boodschap opgesloten, die alles te maken heeft met Gods grote liefde en goedheid voor zwakke hulpeloze mensen als u en ik! Zelfs de Heidelbergse Catechismus heeft er weet van, getuige vraag 61 bij zondag 23:

Uit geloof tot geloof

Los van het feit, dat de Mens Jezus op aarde natuurlijk ook als een gelovige door het leven ging, heeft de uitdrukking ´geloof van Christus´ ook alles te maken met het verlossingswerk dat God in en door Zijn Zoon tot stand heeft gebracht.
Allereerst lezen we Romeinen 1:16 en 17:

“Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”

Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid (beter: behoud), omdat daarin gerechtigheid van God wordt geopenbaard, zichtbaar gemaakt dus, namelijk ´uit geloof tot geloof´ (Gr. ´ek pisteoos eis pistin). Letterlijk staat er: vanuit geloof tot in geloof. Het geeft een beweging aan. Je zou dus kunnen spreken van een brongeloof en een doelgeloof.

Het brongeloof brengt ons bij het geloof van Christus en het doelgeloof bij ons geloof in Christus. Zo wordt het ook gezegd in Romeinen 3:21 e.v. De opmaat voor dit gedeelte in Gods Woord is vers 20 “Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor Hem…” De vraag is op welke wijze een mens gerechtvaardigd kan worden. Eenvoudig gezegd: hoe kan een mens, die immers een zondaar is (dit heeft Paulus in hoofdstuk 2 aangetoond voor de Jood alsook de heiden!), recht komen te staan voor God? Dat lukt namelijk niet door de werken der wet te doen, want de mens schiet daarin gewoon tekort. Sterker nog: de wet leidt voor een zondaar niet tot rechtvaardiging, maar doet juist ´zonde kennen´. Er is dus een andere oplossing nodig voor het zondeprobleem en om tot rechtvaardiging te komen. En die oplossing is er!

Gerechtigheid van God

We lezen verder (in de Statenvertaling): “Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; en worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is…” (vs. 21-24).

Er is dus nu gerechtigheid van God zichtbaar geworden, zegt Paulus, zonder de wet (NBG-´51: buiten de wet om). Terwijl diezelfde wet daar wel al van heeft getuigd, evenals de profeten. De wet immers doet zonde kennen en geeft ook aan wat Gods oplossing is voor de zonde: het offerbloed. Al die offers waren een getuigenis van het volmaakte offer, dat God Zelf zou brengen in de Heere Jezus: “…het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7).
Denk ook aan de profetie van Jesaja waar de HEERE in het bekende hoofdstuk 53 zegt: “…de Rechtvaardige, Mijn Knecht, zal velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen” (vs. 11). De wet en de profeten vormen een geweldig getuigenis van de Messias, de Verlosser.
We lezen verder in Romeinen 3:22 “Namelijk: rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus.” Met andere woorden, rechtvaardigheid komt niet tot stand door (onze) werken der wet, noch door ons geloof, maar door het geloof, de trouw, de gehoorzaamheid van Jezus Christus. Het is Zijn volbrachte werk in leven en sterven, waarin de rechtvaardigheid van God (letterlijk) gestalte heeft gekregen: Jahweh Tsidkenoe - De HERE onze Gerechtigheid!
En die rechtvaardigheid/gerechtigheid is nu gekomen “…tot allen en over allen, die geloven.” Vanuit het geloof van Christus tot in het geloof van ons.
En daarbij is er geen onderscheid tussen Joden en heidenen “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (vs. 23).
Dat is het lot van de zondaar. Hij moet Gods heerlijkheid missen. En hij kan dat zelf niet ongedaan maken! Door de eeuwen heen hebben mensen geprobeerd zelf die heerlijkheid te bereiken. Dat is de kern van elke (vorm van) religie. Zodanig leven, dat je daarmee uiteindelijk het beoogde doel bereikt…of niet, want je kunt immers ook falen!
Geheel anders leert ons het Evangelie, dat met recht een goede, blijde boodschap is.

Het Evangelie zegt ons, dat God niets eist van de mens, maar juist alles geeft!

De Heere Jezus Christus heeft gewandeld als Mens in overeenstemming met Gods recht en wet. Hij heeft als zondeloze voor zondaren geleefd en is voor hen gestorven bovendien. De Rechtvaardige leefde en stierf voor de onrechtvaardigen. Paulus spreekt in 2 Korintiërs 5:21 over de verzoening, die van God is uitgegaan en eindigt dan met: “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Geschenk

De zondaren, die Gods heerlijkheid moesten missen, worden nu -op grond van het verlossingswerk van Christus- “…om niet gerechtvaardigd uit Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus” (vs. 24).
Om niet… en uit Zijn genade! Dat wil zeggen: zonder enige prijs of tegenprestatie wordt het gegeven.
De verlossing in Christus Jezus is een overweldigend geschenk van God!

Op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus mogen dat geschenk in geloof aanvaarden (lees: ontvangen) en ´amen´ zeggen op de woorden van Paulus in Efeziërs 2: 5 en 8: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”
´Alle roem is uitgesloten,
Onverdiende zaligheên.
Heb ik van mijn God genoten,
´k Roem in vrije gunst alleen!
(Joh. de Heer 381)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Petrus, mens & apostel

Impulsief, direct, vol liefde, koppig, enthousiast, berouwvol ...

Eigenschappen die van toepassing zijn op Petrus.

Als apostel neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is letterlijk een 'sleutelfiguur' in Gods plan met Israël; hem zijn immers de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. Hij was één van de drie apostelen die bijzondere dingen meemaakte met de Heere Jezus. De opgestane Heer stelde hem in Zijn dienst om Zijn lammeren te weiden en Zijn schapen te hoeden. Hij was destijds één van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem.

Als mens is hij iemand in wie we ons gemakkelijk kunnen herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Leeswijzer - Doelgericht Bijbellezen

Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie. Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van hoe je zelf je geloof wilt 'inrichten'?
Doelgericht Bijbellezen is van grote invloed op de wijze waarop we leven, gemeente-zijn en zicht hebben op Jezus Christus.

Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord - 3

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
                          de mens die inzicht verkrijgt, want
                                - haar opbrengst is beter
                                  dan de opbrengst van zilver en
                                - haar inkomen beter dan bewerkt goud,
                                - zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit boek

Info & Bestellen