Lectori Salutem - Houvast en perspectief

Lectori Salutem

Houvast en perspectief

De afgelopen jaren hebben zich grote veranderingen in de samenleving voorgedaan. We leven vandaag in een wereld van de massale overtolligheid. Een wereld van grote verschillen tussen arm en rijk, etnische komaf, religieuze achtergrond, etc. Een wereld ook, waarin oude waarden niet meer gelden, waarin kinderen dikwijls heen en weer dobberen tussen partners, zoals bladeren in de wind. Een turbulente wereld die, net als de golven der zee, voortdurend in beweging is.

Materialistisch

John Naisbitt, een invloedrijke onderzoeker van trends in Amerika, schreef eens: “Als samenleving bewegen we ons, gevangen in de jaartelling, onstuimig van het oude naar het nieuwe. En in turbulente tijden hebben mensen houvast nodig, structuur. Dit verlangen naar structuur zal alleen maar toenemen… mensen zoeken naar iets wat hen vastigheid geeft, zekerheid en perspectief”.
Het is ook een materialistische wereld. Een samenleving, waarin gestreefd wordt naar steeds ‘méér’, meer geld, meer bezittingen, meer gemak, etc. Deze ‘massa-consumptie’ bevredigt echter niet. Integendeel, het kan leiden tot een verstorende leegte in het hart.
Een socioloog schreef eens: “Ik ben mijzelf niet, ik ben wat ik heb. Mijn bezittingen maken mij tot wie ik ben, ze bepalen mijn identiteit… Er is een wederzijdse relatie: ik heb mijn bezit en mijn bezit heeft mij“. Hoe zeer het doet als er een kink in de welvaartskabel komt, zien we in deze periode van financiële crisis en economische teruggang.

Geluk

Wellicht is er daarom zo’n ontevredenheid en rusteloosheid bij veel mensen; een voortdurend zoeken naar plezier: genot is het hoogste doel. Geluk wordt bijna als een recht beschouwd. Voor menigeen leidt deze nutteloze zoektocht tot een toenemend gevoel van doelloosheid en radeloosheid, ja zelfs gedachten van zelfmoord! Het aantal zelfmoorden en pogingen daartoe is, vooral onder jonge mensen, in de afgelopen jaren enorm gestegen. De telefonische hulplijnen zijn drukbezet, hetgeen tekenend is voor het grote aantal ‘probleemgevallen’ in onze samenleving.

Christus

Temidden van al deze ontwikkelingen is er gelukkig nog een ander geluid te horen: de stem van de Here Jezus Christus, zoals die door de eeuwen heen geklonken heeft. Hij gaat in op de leegheid, de zinloosheid, de oppervlakkigheid. Tot hen die - hoe dan ook - het gevoel voor richting zijn kwijtgeraakt, zegt Hij eenvoudig en duidelijk: “Ik ben de Weg”. In een samenleving, die haar doel voorbijgeschoten en op drift geraakt is, nodigt de Heiland eenvoudig uit: “Volg Mij”. Tot rusteloze mensen zegt Hij: “Komt tot Mij en Ik zal u rust geven”.

Gods Woord

Temidden van al het rumoer om ons heen, is het zaak te luisteren naar Zijn stem en Zijn boodschap te verstaan. In het kennen van Christus ligt de ware zin van ons bestaan. Het leven is pas echt de moeite waard als Christus ons leven is: “Het leven is mij Christus en het sterven gewin” (Fil. 1:21).
Alleen het Woord van God geeft ons houvast, zekerheid en perspectief. Het laat ons zien, dat het leven méér is dan winst of verlies, bezit en genot. God alleen kan de leegte vullen met Zijn heil en de beloften daaraan verbonden. Jezus Christus is niet alleen de Weg, maar ook de Waarheid én het Leven (Joh. 14:6).
Bij Hem mag je en kun je jezelf zijn, ongeacht wie je bent en wat je wel of niet bezit. Zo’n leven stijgt boven alle materie uit en eindigt in Gods heerlijkheid. En wat een voorrecht is het om als gelovige te weten, dat je leven verborgen is met Christus in God en dat je op Zijn Dag, die spoedig aanbreekt, met Hem in heerlijkheid zult verschijnen!

Bedankt!

Degenen die ons naar aanleiding van het 15-jarig jubileum van AMEN verblijd hebben met een extra gift, willen wij daarvoor hartelijk danken! Fijn dat u ons op deze wijze helpt om de uitgave van het blad mogelijk te maken en de boodschap van genade, houvast en perspectief uit te dragen. We houden ons bij u allen aanbevolen!

Wilt u AMEN steunen? Kijk onder het menu SERVICE!

Meer artikelen in de serie "Lectori Salutem":

Toon alle artikelen in deze serie (95).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Petrus, mens & apostel

Impulsief, direct, vol liefde, koppig, enthousiast, berouwvol ...

Eigenschappen die van toepassing zijn op Petrus.

Als apostel neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is letterlijk een 'sleutelfiguur' in Gods plan met Israël; hem zijn immers de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. Hij was één van de drie apostelen die bijzondere dingen meemaakte met de Heere Jezus. De opgestane Heer stelde hem in Zijn dienst om Zijn lammeren te weiden en Zijn schapen te hoeden. Hij was destijds één van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem.

Als mens is hij iemand in wie we ons gemakkelijk kunnen herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Leeswijzer - Doelgericht Bijbellezen

Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie. Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van hoe je zelf je geloof wilt 'inrichten'?
Doelgericht Bijbellezen is van grote invloed op de wijze waarop we leven, gemeente-zijn en zicht hebben op Jezus Christus.

Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord - 3

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
                          de mens die inzicht verkrijgt, want
                                - haar opbrengst is beter
                                  dan de opbrengst van zilver en
                                - haar inkomen beter dan bewerkt goud,
                                - zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit boek

Info & Bestellen