Licht en genade

Licht en genade

Zoals algemeen wordt aangenomen was Lucas de schrijver van het evangelie en van het boek Handelingen. In beide boeken richt hij zich tot Teofilus, voor wie hij een compleet overzicht van de geschiedenis heeft samengesteld. Deze beschrijving begint met de geboorte van de Here Jezus en eindigt met de (voorlopige) terzijdestelling van het Joodse volk. Iets wat misschien minder bekend is, is dat Lucas ook een schrijver is bij wie de genade van God een belangrijke rol speelt. Dit komt met name in de eerste hoofdstukken van het Lucasevangelie naar voren.

De geschiedschrijver Lucas

Eigenlijk zouden het Lucasevangelie en het boek Handelingen als één geheel gezien moeten worden. Dit blijkt vooral uit de inleidingen van beide boeken. Ze zijn namelijk bestemd voor één en dezelfde persoon: Teofilus. Met name in de beginverzen van het Lucasevangelie komt bovendien het doel van dat wat Lucas schrijft naar voren: "Aangezien velen getracht hebben een verhaal op te stellen over de zaken, die onder ons hun beslag hebben gekregen, gelijk ons hebben overgeleverd degenen, die van het begin aan ooggetuigen en dienaren van het woord geweest zijn, ben ook ik tot het besluit gekomen, na alles van meet aan nauwkeurig te hebben nagegaan, dit in geregelde orde voor u te boek te stellen, hoogedele Teofilus, opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen der zaken, waarvan gij onderricht zijt" (Luc. 1:1-4). Deze verzen maken duidelijk waar Lucas zijn informatie vandaan heeft en wat het doel is van zijn geschiedschrijving: opdat de "hoogedele Teofilus" de betrouwbaarheid zou erkennen van de zaken, waarin hij onderricht was. Ook lezen we dat Lucas Teofilus aanschrijft als "hoogedele"; dit is een aanspreektitel die in de Bijbel verder alleen wordt gebruikt voor stadhouders (Hand. 23:26; 24:3 en 26:25).
Er zit in de geschiedschrijving van Lucas ook een mooi 'evenwicht'. In totaal beschreef Lucas namelijk 66 jaar geschiedenis, die precies verdeeld is in tweemaal 33 jaren. Het Lucasevangelie bevat de beschrijving van de 33 jaren van de geboorte van de Here Jezus tot en met Zijn dood, opstanding en hemelvaart. Het boek Handelingen begint (met een kleine overlapping) met de hemelvaart en beschrijft de daaropvolgende 33 jaar tot en met de beschrijving van Paulus' aankomst in Rome en zijn twee jaar durende gevangenschap aldaar.1
De periode van Handelingen van 33 jaar had - menselijk gesproken en geen rekening houdend met Gods verborgen plan - gevolgd kúnnen worden (wanneer Israël Christus aanvaard had) door een zevenjarige tijd (de zogenaamde 'laatste jaarweek van Daniël'). En díe tijd en wat erna had kunnen komen (en in de toekomst: zál komen) wordt beschreven in het boek Openbaring. En daarmee wordt de geschiedschrijving in het Nieuwe Testament compleet gemaakt: een beschrijving die begint met de geboorte van de Zoon en eindigt met de overdracht van het koninkrijk van de Zoon aan de Vader.

Lucas en Paulus

Lucas behoorde niet tot de kring van de (twaalf) apostelen. De Bijbel vermeldt ons zo goed als niets over zijn afkomst. Allerlei ideeën hierover doen de ronde: hij was een Jood, een Joodse christen, een gelovige heiden; feit is dat we het niet weten. Wat we wel weten, is dat hij op een bepaald moment met Paulus in aanraking kwam en met hem optrok. In Handelingen 16 komt dit duidelijk naar voren. Daar schrijft Lucas in het verslag over het wel en wee van Paulus en de zijnen in vers 7 en 8: "... poogden zij naar Bitynië te reizen, maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe; en toen zij Mysië voorbij waren, kwamen zij te Troas". Alles wat Lucas hier beschrijft, doet hij in de 'zij-vorm'; hij was er zelf niet bij. In vers 9 lezen we vervolgens van het visioen dat Paulus kreeg van de Macedonische man ("...er stond een Macedonisch man, die hem toeriep: Steek over naar Macedonië en help ons") en dan gebeurt er in vers 10 iets opmerkelijks: "Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij eruit opmaakten, dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen". Opeens stapt Lucas over op de 'wij-vorm': hij is er bij! En dit is voor het eerst dat we dit in Handelingen lezen. Wellicht mogen we hieruit opmaken dat Lucas in Troas woonde (vgl. vs. 8) en daar in contact kwam met Paulus ... Paulus is verder de enige die Lucas' naam gebruikt; hij doet dat slechts driemaal en wel in zijn late brieven. Hij noemt hem een 'mede-arbeider' (Flm. 24) en 'de geliefde geneesheer' (Kol. 4:14). Dit laatste zegt iets over de innige band tussen de apostel en Lucas ("geliefde"), maar ook over het 'niveau' van Lucas: hij was een geneesheer; wij zouden in deze tijd zeggen: een arts. Lucas was iemand die geleerd was en die in de hogere kringen verkeerde (zie ook het voorgaande deel over de term 'hoogedele'; hij ging blijkbaar met mensen als stadhouders om). In díe zin sloot hij ook aan bij Paulus, die zelf ook een geleerd man geweest moet zijn. Een prachtig en ontroerend getuigenis over Lucas zijn Paulus' woorden in 2 Timoteüs 4, waar hij schrijft over verschillende van zijn medewerkers die hem om diverse redenen hebben verlaten (vs. 10). In vers 11 staat dan: Alleen Lucas is nog bij mij ...".

De naam 'Teofilus' betekent 'liefhebber / vriend van God' en dat zou je overdrachtelijk op elke gelovige kunnen toepassen. Ook wij mogen als gelovigen genieten van wat God door Zijn dienaar Lucas schrijft. De naam 'Lucas' betekent: 'licht / lichtgevend'; Lucas schrijft over de komst en de verkondiging van hét Licht van deze wereld: Christus.
Lucas' nauwe samenwerking en band met Paulus, de apostel der genade', zou kunnen betekenen dat ook in Lucas leven en werken Gods genade een centrale plaats heeft gekregen. En dat blijkt inderdaad het geval! In de eerste hoofdstukken van het Lucasevangelie - het fundament dus van het complete werk van Lucas - komt de genade op een voor de evangeliën unieke wijze naar voren!
Overigens blijken er verschillende woorden te zijn die slechts door Paulus en Lucas gebruikt worden.

Maria en Gods genade

In de eerste plaats gebeurt dit op een heel directe manier en wel bij de aankondiging van de geboorte van onze Heiland (Luc. 1:26-38). In vers 28 staan de eerste woorden van Gabriël tot Maria: ''Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u". Letterlijk staat hier: '... gij begenadigd zijnde ...'. Het betreft een werkwoord dat verder nog slechts eenmaal in de Bijbel gebruikt wordt ... door Paulus (zie Efe. 1:6).
In Lucas 1:30 staat dan de tweede uitspraak van Gabriël tot Maria: "Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God". Dit is - los van de betekenis van wat er in Lucas 1:26-38 gaande is - een bijzonder vers! Het is namelijk de eerste maal in het Nieuwe Testament dat het woord "genade" gebruikt wordt. Van de evangelieschrijvers is Lucas dus de eerste die dit woord gebruikt. In de 28 hoofdstukken van het Matteüsevangelie en de 16 van het Marcusevangelie komen we dit woord niet tegen, maar hier wel! Opgetekend door de man die zou nauw samenwerkte met de apostel der genade.

Zacharias en Gods genade

Een tweede keer dat Gods genade naar voren komt in dit evangelie is in de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper. We weten hoe Zacharias als priester aan de beurt was om de priesterdienst in de tempel te vervullen en hoe Gabriël ook hem de geboorte van een zoon aankondigt (zie Luc. 1:5-17). Zacharias gelooft Gabriël echter niet, waarop de engel hem zegt: "En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot de dag toe, dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan". Van het moment waarop deze woorden in vervulling gingen, lezen we vanaf Lucas 1:57. In vers 59 staat hoe men op het punt stond de geboren zoon op de dag van diens besnijdenis te vernoemen naar zijn vader Zacharias. Zijn moeder zei echter dat hij 'Johannes' moest heten. En na enig protest van de zijde van de buren en de naaste familie, moet Zacharias dan maar de doorslag geven en schrijft hij op een bordje: "Johannes is zijn naam" (vs. 63), waarop ieder zich verwonderde en waarna Zacharias' mond geopend werd en hij weer kon spreken!
En het mooie is nu dat 'Johannes' betekent: de HERE (Jahweh) is genadig / genade! Hoe wonderlijk dat je pas werkelijk recht van spreken hebt als je dit erkent. Helemaal als we de priester Zacharias zien als een beeld van het priestervolk Israël dat momenteel het Woord niet machtig is; het zal pas ten volle aan z'n taak toekomen wanneer het zal belijden dat de HERE genadig is in Zijn Messias, Die toch in de eerste plaats kwam voor Zijn volk Israël! Feitelijk geldt trouwens voor ons allen dat we pas werkelijk een blij getuigenis over Gods werk voor en in ons kunnen afleggen, wanneer we doordrongen zijn van de betekenis van Zijn genade. Ook voor Paulus was het een en al genade (vgl. 1 Tim. 1:12-17).

Gods genade in de tempel

De twee voorgaande gebeurtenissen (de aankondiging van de Zoon aan Maria en aan Zacharias) worden alleen beschreven in het Lucasevangelie! Dit geldt ook voor het laatste voorbeeld dat we hier naar voren willen brengen en dat te maken heeft met het moment dat Jozef en Maria de 40-dagen-oude Jezus aan de Here voor stellen. Dit gebeurt in de tempel. Zie hoe een en ander beschreven is in Lucas 2:22 en verder. In vers 27 staat hoe Simeon, die de "vertroosting van Israël" (vs. 25) verwachtte, door de Geest in de tempel geleid wordt. Hem was al bekend gemaakt door de Geest dat hij niet zou sterven voor hij de "Christus des Heren" gezien zou hebben (vs. 26). Als hij dan het Kind in zijn armen houdt, zegt hij: "Nu laat Gij, Here, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw Woord, want mijn ogen hebben Uw heil gezien ..." (vs. 29 en 30). Het oorspronkelijke woord dat hier voor "heil" gebruikt wordt, wordt in deze (onzijdige) vorm alleen door Lucas en Paulus gebruikt (zie verder Luc. 3:6; Hand. 28:28 (!) en Efe. 6:17).
Maar dan gebeurt er in de tempel nog iets: er komt een oude vrouw, een profetes, bij staan. Ze is een dochter van Fanuël (deze naam is een andere schrijfwijze van 'Pniël', dat betekent: aangezicht / gelaat van God) en ze komt uit de stam Aser (dit betekent: gezegend / gelukkig). Maar haar eigen naam bepaalt ons weer bij de kern van de zaak: Hanna. En 'Hanna' betekent: verzoek; bede om genade.

Al met al mogen we wel zeggen dat Lucas' geschiedschrijving is gefundeerd in de genade van God! En zo is het natuurlijk ook: heel Gods heilsgeschiedenis is één grote openbaring van Zijn licht en genade, samengevat in Zijn Zoon, Jezus Christus.

Noot:
1. De getallen 33 en 66 komen we ook tegen in Leviticus 12:1-5, waar het getal 33 verband houdt met de 33 dagen dat een vrouw na de geboorte van een zoon "in het reinigingsbloed" moest blijven (deze periode begon na zeven dagen, op de achtste dag, de dag van de besnijdenis van de zoon). Werd er een meisje geboren dan begon voor de moeder na veertien dagen vanaf de geboorte van de dochter een periode van 66 dagen reiniging.

Voor de betekenissen van de namen is gebruik gemaakt van het boek 'De NAMEN in de Bijbel' (verschenen bij Everread Uitgevers; ISBN 978-90-6694-214-1).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'