De genade van God

De genade van God

Genade zoekt niet naar goede mensen om die te belonen, want goedheid belonen is geen genade, maar rechtvaardigheid. Maar genade zoekt naar verdoemde, schuldige, sprakeloze en hulpeloze mensen om die te redden, te heiligen en te verheerlijken.

Stel, u hebt een zoontje van 6 jaar, dat de vreugde en het zonnetje van uw leven is. En stel, dat dit jongetje op gruwelijke wijze wordt vermoord.
Welke houding zou u aannemen ten opzichte van de schuldige, de wrede moordenaar? Als u alle beschikbare middelen zou te baat nemen om de misdadiger te doden, zou dat wraak betekenen. Als u zich tevreden zou stellen met rustig af te wachten, of de rechter hem zal overtuigen van zijn schuld en hem zal terechtstellen, zou er sprake zijn van gerechtigheid. Maar als u de moordenaar zijn misdaad zou vergeven, hem bovendien zou uitnodigen bij u te komen wonen en hem zou aannemen als uw zoon... dat zou genade zijn.

Vrije gift

Misschien zegt u: "Dat voorbeeld is niet reëel, het is in strijd met de werkelijkheid". Laten we dan een ander geval nemen. Veronderstel, dat u gezondigd hebt tegen God. En dat u vanwege die zonde zou worden veroordeeld op grond van de Wet van God. Als God dit vonnis zou uitvoeren, zou u geen beklag kunnen indienen, want u ontving volgens de Goddelijke Wet precies wat u verdiende.
Maar wat zou u ervan denken, als God Zijn eniggeboren Zoon zond om in uw plaats te sterven en de straf te ondergaan die u door uw zonden had verdiend? En wat zou u ervan denken als God u eeuwig leven aanbood als een vrije gift, indien u Zijn Zoon als uw zondedrager zou willen erkennen? En wat zou u er dan van denken, als God u aanbood u tot Zijn zoon te maken en u bij Zich te nemen in Zijn huis, in de hemel, om eeuwig bij Hem te wonen? Hoe zou u dat noemen? Er is maar één woord om zo'n reactie te kwalificeren en dat woord is: GENADE.

En dat is nu precies wat God doet. Dit voorbeeld is volkomen juist, want het is waar. God bewijst een onbegrensde gunst aan goddeloze zondaars die geloven in Zijn Zoon, Jezus Christus.

Gods genade

Om goed te begrijpen wat er bedoeld wordt met ´de genade van God´ wil ik vijf eenvoudige stellingen geven om dan elk daarvan nader te bekijken.

  1. Genade is Gods onverdiende gunst voor zondaars, die het tegenovergestelde verdienen.
  2. Gods genade biedt eeuwige zaligheid aan als een vrije gift voor ieder die zijn geloof vestigt op Zijn Zoon, Jezus Christus.
  3. God kan op deze wijze genade betonen aan zondaars, doordat de Here Jezus voor hen stierf aan het kruis van Golgotha.
  4. Genade kan niet worden verdiend of gekocht, zelfs niet gedeeltelijk.
  5. Gods genade is onbegrensd, oneindig.

I. Genade is Gods onverdiende gunst voor zondaars, die het tegenovergestelde verdienen.

Dit is uiterst belangrijk. Een mens verdient niet, dat God hem goed zal behandelen. Er is in hem niets wat God zou verplichten hem genadig te zijn. Er is geen enkel recht dat hij tegenover God zou kunnen laten gelden. Als God ervoor gekozen heeft Zijn gunst te tonen aan de mensenkinderen, is de reden daartoe niet in henzelf, maar in de Almachtige.
God betoont Zijn genade aan zondaars. Houd dat in gedachte! Niet aan goede mensen, oprechte mensen, moreel hoogstaande mensen... maar aan zondaars. Genade stroomt per definitie altijd neer van God, en wel naar goddelozen. Ze kan alleen werken, waar schuldige en veroordeelde zondaars zijn.

Genade zoekt niet naar goede mensen om die te belonen, want goedheid belonen is geen genade, maar rechtvaardigheid. Maar genade zoekt naar verdoemde, schuldige, sprakeloze en hulpeloze mensen om die te redden, te heiligen en te verheerlijken (C.I. Scofield).

Want het loon der zonde is de dood (Rom. 6:23). Volgens alle regels van Goddelijke rechtvaardigheid zou een zondaar moeten sterven vanwege zijn zonden. Gods genade is dus: vriendelijkheid voor de mensen die straf verdienen.

II. Gods genade biedt eeuwige zaligheid aan als vrije gift voor ieder die zijn geloof vestigt op Zijn Zoon, Jezus Christus.

´Zaligheid´ betekent: vrij zijn van de straf op de zonde en van de macht van de zonde in dit leven en bevrijd zijn van de totale afwezigheid van de zonde in het toekomstige leven. God biedt dit alles aan als een vrije gift. Dat betekent, dat er geen prijs of kosten aan verbonden zijn. De mens ontvangt het gewoon van de Gever. Om deze wonderbare gift van Gods genade te ontvangen, moet een mens alleen maar geloven in de Here Jezus Christus. Hij aanvaardt de Heiland als zijn Verlosser. Hij vertrouwt het eeuwig heil van zijn geest, ziel en lichaam toe aan de Here God. Door te geloven, dat Christus voor hem stierf op Golgotha, aanvaardt hij de Here Jezus Christus als Gods enige weg tot behoud. Vanaf het moment dat hij dit doet, is hij voor eeuwig behouden door de genade van God (Efe. 2:4 e.v.).

III. God kan op deze wijze genade betonen aan zondaars, doordat de Here Jezus voor hen stierf aan het kruis van Golgotha.

Het zou niet terecht, niet rechtvaardig zijn, als God de zonde van de mens door de vingers zou zien of er een verontschuldiging voor zou bedenken. De Goddelijke Wet eist, dat iemand die zondigt, gestraft wordt. Die wet moet worden gehandhaafd. Als een mens echter zelf de straf zou moeten betalen voor zijn zonde, zou hij voor eeuwig verloren zijn. Hoe kan God dan de zondaar, die hij liefheeft, redden en toch trouw blijven aan Zijn eigen Wetten? Het antwoord is, dat Hij Zijn zondeloze Zoon gezonden heeft om te sterven in plaats van de zondaars. De Here Jezus heeft de prijs betaald die de mensen hadden moeten betalen. Hij droeg de straf voor de zonden van anderen. Hij stierf de dood die wij verdienden. En nu ten volle is voldaan aan de eisen van de Goddelijke gerechtigheid, kan God eeuwig leven aanbieden aan allen die Zijn Zoon als Heer en Heiland aannemen. Gods genade wordt wel eens omschreven als ´het heil dat God geeft ten koste van de kruisdood van Christus´.
De dood, begrafenis en opstanding van de Here Jezus was voor God een rechtvaardige basis om goddeloze zondaars zalig te maken.

IV. Gods genade kan niet worden verdiend of gekocht, zelfs niet gedeeltelijk.

Daarom laat de Bijbel telkens de tegenstelling zien tussen wet en genade, werken en schuld.
Onder de Wet ontvangt de mens precies wat hij verdient. De Tien Geboden bijvoorbeeld beloofden hen die gehoorzaamden, een lang leven op aarde en hen die niet gehoorzaamden de dood. Het principe van ´werken´ betekent, dat een mens loon ontvangt als betaling voor zijn werk. Hij kan op rechtsgronden aanspraak maken op betaling, omdat hij zijn loon eerlijk heeft verdiend. Iets dergelijks is het geval met het begrip ´schuld´: de ene persoon is iets schuldig aan een ander als betaling voor bewezen diensten.
Maar genade is precies het tegenovergestelde hiervan! Het zijn niet de volbrengers van de Wet, die door God gered worden. Als iemand zou kunnen voldoen aan de Tien Geboden, zou hij niet gered behoeven te worden.
Maar genade redt hen die de Wet hebben gebroken en daardoor in gevaar verkeren. De zaligheid is niet een beloning voor degenen die goede werken hebben verricht.
Eeuwig behoud is voor hen die niet werken, maar geloven in Hem Die goddelozen rechtvaardigt (Rom. 4:4,5).
Zaligheid is niet iets wat God verschuldigd is aan mensen vanwege de zuiverheid en reinheid van hun leven. Het is een vriendelijke bejegening die God toont aan mensen die de straf behoren te ondergaan.
Als we proberen de zaligheid te verdienen of te kopen, beledigen we de Goddelijke Gever.
Stel u eens voor, dat u uitgenodigd werd om te komen eten bij een koning in zijn paleis. U zit aan een tafel waarop de heerlijkste gerechten zijn klaargezet. Alles is gedaan om u een onvergetelijke avond te bereiden. Na deze heerlijke maaltijd staat de koning op en neemt afscheid van zijn gast. Wat doet u nu? Drukt u de majesteit wat geld in de hand en zegt dan: "Heel hartelijk dank voor uw vriendelijkheid. Ik heb bijzonder genoten. Maar ik begrijp, dat het u veel geld heeft gekost en daarom wil ik graag bijdragen in de kosten"?
Zou dat de juiste houding zijn ten opzichte van de vriendelijkheid van de koning? Integendeel, het is een grof en beledigend gebaar.
Meer nog is het zo met de genade van God. Als we de gave van eeuwig heil zouden willen kopen, zou dat een belediging zijn voor Hem Die ons het heil aanbiedt.

Zodra God een tegenprestatie zou vragen of voorwaarden zou stellen, zou Zijn genade ophouden genade te zijn.
“Indien het door genade is, is het niet meer uit de werken. Anders is de genade geen genade meer. En indien het is uit werken, is het geen genade meer. Anders is het werk geen werk meer” (Rom. 11:6 SV).

V. Gods genade is onbegrensd, oneindig.

Bedenk eens welke prijs Hij heeft willen betalen om uw en mijn schuldige ziel te redden. Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon. Niemand kan zoiets doen dan God alleen.
Denk eens aan de mensen die Hij redt! Zondaars van de allerlaagste soort: hoeren, echtbrekers, overspelers, leugenaars, bedriegers, moordenaars, ongelovigen, atheïsten en schijnheilige Christenen.
Echter: niemand kan zo diep gezonken zijn dat de genade van God hem niet kan bereiken en redden! Bedenk eens wat een geduld Hij opbrengt! Eeuwenlang is Hij beledigd en verworpen.
Zijn boodschappers zijn vervolgd en gestenigd. Zijn geliefde Zoon werd gedood, gekruisigd. En toch, waar de zonde "overvloedig" werd, werd Gods genade nog overvloediger! En ook nu nog laat Hij het goede nieuws van eeuwig heil verkondigen: "Geloof in de Here Jezus Christus en gij zult zalig worden" (Hand. 16:31 SV).
Denk eens aan de hoge positie waarin Hij de gelovige plaatst. Hij maakt hem tot een kind van God, een erfgenaam van God en een medeërfgenaam van Christus. Hij redt hem van zonde, dood en oordeel en bereidt hem toe voor een verblijf in de hemel om met Christus en als Christus te zijn.
Geen wonder, dat de genade van God dichters en kunstenaars geïnspireerd heeft, de grote kracht geweest is voor vorsten en onderdanen, voor martelaars, voor misdadigers in stervensnood. De genade van God is het belangrijkste onderwerp voor een gesprek. Genade openbaart Christus in al Zijn heerlijkheid!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'