Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?

In Romeinen 8 wordt de liefde van Christus in verband gebracht met de onuitsprekelijke gave van God aan deze wereld in Zijn Zoon, de Here Jezus Christus. Het heeft hier te maken met het werk dat de Here Jezus heeft volbracht, waartoe Hij in de wereld gekomen is. Het werk dat te maken heeft met Zijn leven op aarde, Zijn lijden en sterven en ook Zijn opstanding uit de dood.

Blijde boodschap

Je zou kunnen zeggen dat het laatste gedeelte van Romeinen 8, geïnspireerd door Gods Geest een soort conclusie is van de apostel Paulus naar aanleiding van alles wat hij daarvóór in de Romeinenbrief al heeft gezegd.
"Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?" (vs. 31). Natuurlijk, dat heeft betrekking op de direct daaraan voorafgaande verzen. Maar je kunt het ook breder zien en het betrekken op alles wat hij tot dan toe in de Romeinenbrief heeft geschreven.
Dat is ook helemaal in overeenstemming met het evangelie dat hij in die tijd predikte. Die boodschap is in het kort samen te vatten met de woorden die we in Romeinen 1:16 vinden: "Want het evangelie is een kracht Gods voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek".
Wel, dat evangelie is een blijde boodschap. Waarom is het een blijde boodschap?
Omdat mensen zondaren zijn, waarbij het niet uitmaakt of zij Joden of heidenen zijn. Het geldt namelijk voor ieder mens. Het maakt niets uit waar je vandaan komt, welke afkomst je hebt, tot welk volk je behoort, tot welk ras, tot welke stam. Dat betekent in dit verband helemaal niets. Je bent als mens van nature een zondaar. Zo ben je geboren. Dat is met je meegekomen in de geboorte. Zoals David dat ook in Psalm 51:7 belijdt: "Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen". De zonde is in elk mens! Dat is ook wat Paulus in de eerste hoofdstukken van deze brief duidelijk aantoont.

Bewijs

Dan gaat de apostel verder in de Romeinenbrief uitleggen wat dat betekent. Dat God het zo ziet, dat je één plant met Christus geworden bent en dat, waar Christus gekruisigd is, gestorven en opgestaan, daar ben jij eigenlijk met Hem gekruisigd, gestorven en opgewekt. In Gods oog ben je zo in de persoon van Christus met Hem meegegaan door de dood tot in dat nieuwe leven. Dat is een geweldig voorrecht van Gods kinderen. Als je gelooft in de Here Jezus, als je God persoonlijk gedankt hebt voor het offer dat Hij heeft gebracht, dan mag je weten, dat je gereinigd bent van alle zonde, want dat zegt de Bijbel: "… het bloed van Jezus Gods Zoon reinigt ons van alle zonde" (1 Joh. 1:7). We kunnen het voor elkaar niet doen. We kunnen al ons bloed laten vloeien, maar dat helpt niets. Alleen het heilige, kostbare bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde.
Zo heeft God het laten zien, als bewijs van Zijn liefde, zoals ook geschreven staat in Romeinen 5: "God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is" (vs. 8). Zo toont God dat Hij vóór ons is.

Vóór ons

Wat zullen wij er dan van zeggen? Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat 'voor en tegen' is hier eigenlijk niet een kwestie van 'pro en contra' of zo. Er worden in de grondtekst andere woorden gebruikt: "Voor" is de vertaling van het Griekse huper, wat wij kennen als 'hyper'. En "tegen" is de vertaling van kata dat een beweging naar beneden aangeeft. Met andere woorden: God is vóór ons. God zorgt ervoor dat wij worden opgetrokken uit het slijk van de zonde en tot Hem worden gebracht.
Hij zorgt er niet voor dat wij van boven naar beneden worden geduwd. Hij is niet tegen ons. Hij brengt ons niet in de ellende. Hij maakt het niet erger dan het al is, Hij veroordeelt ons niet, Hij eist geen genoegdoening van ons. Het is geen richting die van God uit naar beneden gaat, nee, het is van Godswege een richting die naar boven gaat. Hij heeft Zijn hand uitgestoken om te redden, om ons op te trekken, om ons te bevrijden uit de macht van de zonde en de dood.

De Zoon

"Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard (...) heeft ...", zegt Paulus (Rom. 8:32). Daarin komt tot uitdrukking dat God vóór ons is.
Die woorden 'eigen Zoon' vinden wij ook even eerder in Romeinen 8:1-4. Daar staat: "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht omdat zij zwak was door het vlees - God heeft door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest".
De wet is namelijk de heilige eis van God. De wet zegt: 'Doe dit en gij zult leven.' De moeilijkheid is echter, dat mensen niets kunnen doen, want ze zijn zwak. Niemand is in staat om de ganse wet te houden, elke regel, elk artikeltje. Niemand is in staat om aan Gods eis te voldoen vanwege de zwakheid van het vlees. Vanwege de zonde die in ons is. Paulus zegt dat de wet dus niet zalig kan maken. Wat de wet niet vermocht, wat de wet niet voor elkaar kreeg, omdat ze zwak was door het vlees, God heeft door Zijn eigen Zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Kijk, dan is de cirkel rond.
De mens heeft gezondigd en Gods rechtvaardigheid eist dat de mens daarvoor wordt gestraft. Dan kun je de vraag stellen: 'Is de mens ook daadwerkelijk gestraft?'. En dan moet het antwoord zijn: 'Ja! Namelijk, de mens Jezus'. Niet de eerste mens, Adam, maar de laatste Adam, de tweede mens, de Zoon van Adam. Zoals gezegd: Hij is niet alleen de Zoon van God, maar ook de Zoon van Adam. Je zou kunnen zeggen: God en de mens komen in de Here Jezus Christus bij elkaar, die worden in het vlees tot één. Ten diepste betekent dit dat de Here Jezus in uw en mijn plaats is gaan staan en de straf der zonde heeft ondergaan. Daarom zijn wij nu vrij! Zo heeft God laten zien dat Hij vóór ons is. Dat Hij de bedoeling heeft om ons niet in de ellende te laten zitten, maar ons op te trekken tot in Zijn heerlijkheid.
Paulus schreef enkele verzen eerder: 'Hij heeft ons tevoren gekend'. Hij had ons tevoren op het oog. Hij heeft de consequenties overzien van de zonde van de mens en Hij heeft daar ook tevoren een oplossing voor bedacht. Je zou kunnen zeggen (en dat klinkt dan heel simpel en eenvoudig): Op het moment dat de mens in zonde terechtkwam, had God de oplossing al klaar; toen was die voorziening er al. Er staat in vers 29 "... want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld Zijns Zoons". God heeft niet alleen die voorziening tot stand gebracht en in Zijn plan opgenomen, maar Hij heeft ook de consequentie daarvan, de uitwerking daarvan, wat er verder allemaal nog aan vast zit, in datzelfde plan opgenomen.

Leven en overvloed

Zo heeft Hij de mensen geroepen door het evangelie. Elke verkondiging, elke prediking van de blijde boodschap is een roepstem van God, die mensen uitnodigt om te komen tot het heil.
Wat kost dat dan? Helemaal niks! Slechts geloof. Geloof in de Here Jezus Christus en je zult behouden worden en dat niet alleen. Dan mag je ook weten dat je gerechtvaardigd bent, dat je nu recht mag staan tegenover God. Dat God je niet meer ziet als een zondaar in Adam, maar als Zijn verlost kind in Christus. Dan mag je ook weten dat je zelfs met Christus bent verheerlijkt. Zoals de Here Jezus de hemel is binnengegaan en gezeten is ter rechterhand Gods, zo mogen ook de gelovigen, Gods kinderen, weten dat ze met Hem, in Hem, die hemel zijn binnengegaan en feitelijk leven voor Gods aangezicht.

Denk niet dat het alleen maar bij die daad van God in het verleden is gebleven. Gods plannen waren nog veel groter. "Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Rom. 8:32). Met andere woorden: Als je gelooft in de Here Jezus, als je weet wat Hij gedaan heeft in dat verlossingswerk en als je weet dat het de wil van God is geweest, dan weet je ook dat het met al het andere meer dan goed komt. De Here Jezus heeft toen Hij op aarde was tegen zijn Joodse volksgenoten gezegd: "Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed ..." (Joh. 10:10).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen

Het voornemen van de eeuwen

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Info & Bestellen