Drie vragen

Drie vragen

In Romeinen 8 spreekt Paulus over de zekerheid van het geloof: niets kan ons scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus! De apostel onderstreept dat aan de hand van drie belangrijke vragen.

1. Wie zal beschuldigen?

Hij weet hoe mensen in elkaar zitten, en de wereld. Een beschuldiging is zo geuit. "Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?" (vs. 33a). Als je daar nou deel aan hebt, als je weet dat God vóór je is en niet tegen je en dat je in Christus alles hebt ontvangen en nog veel meer. Dat zie je allemaal nog niet vandaag en dat ervaar je nog niet lichamelijk misschien, nee, dat wordt in de toekomst allemaal openbaar.
Er zal altijd wel iemand zijn die een beschuldigende vinger opheft: Jij? Met al die fouten en tekortkomingen. Of dat iemand zegt: Ik? Ik heb zoveel op mijn kerfstok, geldt dat ook voor mij? De Bijbel zegt: 'Wie zal beschuldigen?' Maar God is het, Die rechtvaardigt!
Als de Allerhoogste je heeft vrijgesproken, als God je heeft vrijgemaakt, als God gezegd heeft: 'Al je zonden zijn vergeven', sterker nog: 'Je bent gereinigd van al die zonden', wie wil er dan nog een beschuldigende vinger opheffen? Wie wil er dan nog zo eigenwijs zijn en, zoals de Bijbel dat noemt, de 'uitverkorenen Gods' beschuldigen? Die gelovigen, die eenvoudige mensen die slechts hun geloof, hun vertrouwen gesteld hebben op de Here Jezus, wie zal hen beschuldigen? Mensen misschien, of de tegenstander, of zijzelf? God is het, Die rechtvaardigt en Hij is Degene, Die vasthoudt aan Zijn werk en aan Zijn beloften!

2. Wie zal veroordelen?

Wie zal ervoor kunnen zorgen dat jij nog in het oordeel terecht komt? Romeinen 8:1 zegt: "Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn." Het offer dat de Here Jezus heeft gebracht, is toereikend voor alles en er is geen zonde te groot of het is door de Here Jezus Christus weggedaan. Machtig! Wie zal dan veroordelen?
De verlossing van God is radicaal. Het is niet dat Hij de zaak maar wat opgepoetst heeft of dat Hij de zaak eens grondig schoon gemaakt heeft. Dat zie je wel eens bij auto's of motoren. Dan zit men net zo lang te poetsen tot alles prachtig glimt en zo op het oog zit er geen vuiltje meer aan. Maar zodra je er weer mee gaat rijden, komt het vuil wel weer!
Welnu, zo is het bij God niet. God heeft het grondig aangepakt. De Here Jezus zegt: "... wie Mijn woorden hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en die komt niet in het oordeel ..." (Joh. 5:24). Waarom niet? Het antwoord staat erbij: "... want hij is overgegaan uit de dood in het leven"!
Dat is de situatie, dat zijn de feiten. Zo heeft God het gewild en zo heeft Hij het ook gedaan. Nou, wie zal dan nog veroordelen? Wie kan je nog in het oordeel brengen? Ja, je kunt jezelf veroordelen, anderen kunnen je veroordelen, maar voor God is dat allang niet meer relevant. Christus Jezus is de gestorvene. Hij heeft dat oordeel gedragen. Daarom stierf Hij aan het kruis. En dan zegt Paulus: 'Wat méér is, Hij is de Opgewekte' (zie vs. 34)". Met andere woorden: Hij heeft het oordeel gedragen: Het is volbracht! Toen stierf Hij en vervolgens stond Hij op de derde dag op uit de dood, als de Eersteling van een nieuwe schepping, een nieuw leven, en voor elke gelovige geldt nu dat hij of zij deel heeft aan dat nieuwe leven in de opgestane Heer. En Zijn opstanding en hemelvaart is de garantie van ons eeuwig behoud.

3. Wie zal ons scheiden?

Tenslotte is er nog de vraag: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Paulus noemt vervolgens zeven dingen op (zeven is het getal van de volkomenheid): Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
Hij had ook gewoon één antwoord kunnen geven. Is er iets dat ons kan scheiden van de liefde van Christus? Is er iets dat ons kan scheiden van God? Antwoord: Niets! Helemaal niets!
In vers 38 en 39 noemt de apostel tien dingen op, waarvan hij verzekerd is. Niet twijfelachtig dus, maar zeker weten!

- Noch dood
Je kunt sterven. Maar betekent dat, dat je daardoor gescheiden wordt van God? Nee, want je behoort God toe in leven en in sterven.

- Noch leven
Kun je in je leven gescheiden worden van God? Misschien is er een gedachte van: 'Ja, maar wat als ik nou niet netjes leef of het niet helemaal goed doe; als ik fouten maak of als ik zondig'. Nee! Het leven, met alles erop en eraan (ook met die fouten, ook met die tekortkomingen, ook met al die zonden, of dat nu zichtbaar is of dat het 'slechts' in gedachten is), kan je niet scheiden van de liefde van Christus. Je bent onlosmakelijk met Hem verbonden.
Je kunt soms hele vieze handen hebben, als je bijvoorbeeld in de tuin werkt. Maar je kunt toch niet zeggen dat als je handen vies zijn, dat ze dan niet meer bij je lichaam horen? Dat kan niet. Nee, ze zijn vies, maar daar heb je middelen voor: zeep, water.
Zo kunnen wij als gelovigen, als Gods kinderen ook nooit gescheiden worden van God. Je kunt wel eens vies zijn, o ja, maar daar zijn middelen voor, daar kun je weer van gereinigd worden. Sterker nog: God doet dat. Hij reinigt. Door het waterbad met het Woord. Hij reinigt en hij heiligt. Maar je kunt nooit gescheiden worden van God, onmogelijk!

- Noch engelen, noch machten
Ook engelen en machten die veel groter en heerlijker zijn dan wij, waarvoor wij als mensen ontzag moeten hebben. Zelfs de duivel, de tegenstander, is niet bij machte om ons te scheiden van God.

- Noch heden, noch toekomst Is dat ook niet mooi dat Paulus dat erbij zegt? Want ja, je moet maar afwachten wat er in de toekomst nog gebeurt. Wij maken ons vaak grote zorgen over dingen die nooit komen. We kunnen onszelf ermee kastijden! Maar... wat er ook gebeurt in het leven, je kunt nooit los raken van God. - Noch krachten, noch hoogten noch diepten, noch enig ander schepsel
Daar heb je het: Niets van wat tot de schepping behoort kan je scheiden van God! God staat er boven. Hoe groot de machten binnen de schepping ook kunnen zijn, de Schepper is altijd groter. Hoe groot de krachten ook kunnen zijn, God heeft altijd meer kracht. In Psalm 57 lezen we, dat David schuilt bij God, de Allerhoogste: "... Die het voor mij voleindigt" (vs. 3), zegt hij. God is het begin en ook het einde. Hij maakt het af.

Wat betekent dat nu voor de praktijk van ons leven? Dat betekent wat vers 37 zegt: "Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars...". Wat wij ook meemaken. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard. Je kunt dat aanvullen: ziekte, strijd, zorg, teleurstelling, noem het allemaal maar op.
Paulus is dus niet zo'n soort zweverige evangelist, die roept: 'Als je een kind van God bent, dan heb je succes, dan gaat alles goed in je leven. Als je maar genoeg geloof hebt, dan kom je overal bovenuit en zelfs al ben je ernstig ziek, dan word je weer beter', etcetera.
Nee, ook een gelovige kan in de meest afschuwelijke omstandigheden terecht komen. Maar die gelovige, en daarom heet hij ook een gelovige, mag vertrouwen op het Woord van God en weten dat hij in dat alles toch meer dan overwinnaar is en niet gescheiden kan worden van de liefde van God.
Die overwinning is van God en omdat Hij het wil, kan niemand ons scheiden van Hem!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in