De vreugde van Israëls herstel

De vreugde van Israëls herstel

Na een lange tijd van omzwervingen en verdrukkingen, uitmondend in een grote verdrukking in de eindtijd, zal de dag aanbreken, dat God een keer zal brengen in het lot van Israël. En dat betekent: grote vreugde. De relatie met de HERE zal worden hersteld in een nieuw verbond, dat tot grote zegen zal zijn.

Hooglied 2

De verzen 10-13 luiden als volgt:
"Mijn geliefde gaat tot mij spreken:
Sta toch op, mijn liefste, mijn schone, kom.
Want zie, de winter is voorbij,
de regen is over, verdwenen.
De bloemen vertonen zich op het veld,
de zangtijd is aangebroken,
en 't gekir van de tortel wordt gehoord in ons land.
De vijgeboom laat zijn vroege vrucht zwellen,
en de wijnstokken in bloei geven geur.
Sta op, kom, mijn liefste,
mijn schone, kom!"

In schitterende bewoordingen lezen wij hier over de geliefde, die zijn liefste tot zich roept en haar volmaakt. Het is niet moeilijk hierin een profetische heenwijzing naar het herstel van Israël te ontdekken.
"Deze is Mijn Zoon, de Geliefde..." , dat is: de Here Jezus Christus. Hij spreekt tot Zijn liefste (Israël): 'sta op'. Onwillekeurig denken wij aan Ezechiël 37, waar de HERE spreekt en een dood volk tot leven komt. En ook aan de vele plaatsen in de Evangeliën en het boek Handelingen waar gezegd wordt "Sta op...!" En waarom zegt de bruidegom in Hooglied 2:10 "Sta op... kom"? In vers 11 wordt de reden gegeven: "Want... de winter is voorbij...". De winter is een beeld van de dood. Na de winter komt de lente: het nieuwe leven komt tevoorschijn. De bloemen (beeld van de heerlijkheid) gaan bloeien. De bomen spruiten uit. Hier wordt gesproken over de vijgeboom als beeld van land en volk, de natie Israël. De Here Jezus zei: "Let op de vijgeboom en op al de bomen..." Als de bomen uitlopen is de zomer nabij, oftewel: als Israël hersteld wordt, is het Koninkrijk Gods nabij.
De wijnstokken zullen bloeien. De Here Jezus zei: "Ik ben de ware Wijnstok..." en sprak vervolgens over vruchtdragen. Als de HERE Zich tot Israël begeeft en door Zijn Geest het hart van de Israëlieten verandert, zal er vrucht komen: "In komende dagen zal Jakob wortel schieten, Israël bloeien en uitspruiten, zodat zij de wereld met vruchten vervullen" (Jes. 27:6).

Jeremia 31

In vers 1-7 lezen we: "Te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal Ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en zullen zij Mij tot een volk zijn. Zo zegt de HERE: Het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn, Israël, op weg naar zijn rust. Van verre is de HERE mij verschenen: Ja, Ik heb u liefgehad met eeuwige liefde, daarom heb Ik u getrokken in goedertierenheid. Weder opbouwen zal Ik u, zodat gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israëls. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans; gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria, en wie ze planten zullen ook de vrucht genieten.”
Destijds kwam er een verbond tot stand bij de Sinaï, het (oude) verbond der Wet. Straks zal de jonkvrouw Israëls weder gebouwd worden, en zullen zij zich "tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke reidans". Dat zijn elementen die te maken hebben met de bruiloft, de hereniging tussen de HERE en Israël. Dat alles in het kader van het nieuwe verbond, waarover in vers 31 e.v. gesproken wordt: "Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal". In de verzen 32-34 kunnen we over dat nieuwe verbond lezen en zien dat in de toekomst de ongerechtigheid vergeven wordt en de zonde uitgedelgd, en dat zal betekenen dat Israël in een volkomen nieuwe relatie komt te staan met de HERE. Het nieuwe verbond is een eeuwig verbond. Het oude verbond was tijdelijk, dat is verbroken. Dat verbond is tenietgedaan en het nieuwe verbond is tot standgebracht en in Christus ook bevestigd en dat zal in de toekomst over Israël ook openbaar worden. Er zal een nieuwe verbondssluiting plaatsvinden en dat zal de hereniging tussen de HERE en Israël betekenen!

Ezechiël 20

Hier wordt gesproken over de terugverzameling van de Israëlieten uit de volkeren. Dit sluit aan op de woorden van Jeremia, waar we lazen dat het volk der ontkomenen genade vond in de woestijn. We lezen in vers 34:
"...Ik zal u voeren uit het midden der volkeren en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt… Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht. Zoals Ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de woestijn van het land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht treden, luidt het woord van de Here HERE. Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal de weerspannigen uit u uitschiften en hen die tegen Mij overtreden hebben; wel zal Ik hen leiden uit het land, waarin zij als vreemdelingen vertoeven, maar in het land van Israël zullen zij niet komen… "
Ook hier wordt de oude geschiedenis als model gezien voor de toekomst. We lezen dus heel duidelijk, dat Israël eerst verzameld wordt in de woestijn en dat daar nog een gericht zal plaatsvinden waardoor de ongelovigen in de woestijn zullen vallen. Dat was in het verleden, bij de uittocht uit Egypte, ook zo. De ongelovige generatie is gevallen in de woestijn. De enigen die van de oude generatie overbleven om het land binnen te gaan, waren Jozua en Kaleb, twee van de twaalf verspieders. In de toekomst zal het eveneens zo zijn, dat er een oordeel zal plaatsvinden. De ongelovigen, de weerspannigen, zullen uitgeschift worden, uitgeroeid uit het volk (vgl. ook Joh. 15:1-8 en Hand.3:22-23, waar hetzelfde onderwerp aan de orde komt).
Wat overblijft is een volk van louter gelovigen: dat is Mijn volk, Ammi! En dát volk zal dan vanuit de woestijn gebracht worden in het land, dat God beloofd heeft aan de Zijnen.
Hier wordt gesproken over de HERE die een verbond zal aangaan met Israël en dat zal natuurlijk gebeuren in de Persoon van Christus. Want Hij is de Koning, Hij is de Zoon, die Zich openbaart en Hij is Degene die het vernieuwde Israël ook aan Zich zal verbinden in het kader van het nieuwe verbond. Als het zover is, heeft God ook een (woon)plaats, een huis, namelijk "...het huis Mijns Vaders", met vele woningen (Joh. 14). De HERE zal het land zo bewerken en opbouwen, dat het plaats biedt aan het volk van Israël en dat voor het volk zal zijn als de hof van Eden (zie Ezech. 36:35).
Een geweldige toekomst, want de Heer zal Zich openbaren en Hij komt eerst naar Jeruzalem: "Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg" (Zach.14). En wat zal Hij dan doen? Zijn eigen stad ontzetten van de vijand! Hij zal alle vijanden tenietdoen en de strijdboog verbreken. En Hij zal vrede maken in het land en vrede geven in het land. Hij zal Zijn grondgebied reserveren en gereedmaken voor Zijn volk.

Hosea 2

Zoals wij reeds zagen, kan het verbond van de HERE met Israël gezien worden als een huwelijksakte. Hosea spreekt met name over die relatie tussen de HERE en Israël. Het gaat over Israëls verwerping en herstel. In hoofdstuk 2:13 lezen wij: "Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar (Lett.: van daar af) haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte". De dagen van de uittocht uit Egypte worden gezien als de 'jeugd' van Israël. In de toekomst zal Israël 'volwassen' zijn!
Vers 15 zegt: "En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des HEREN, dat gij Mij noemen zult: mijn man, en niet meer: mijn Baäl… " HERE is de Naam van God waarmee Hij Zich eertijds aan Israël bekendmaakte (zie Exod.3:13 e.v.). God zal Zijn eigen Naam heiligen en verheerlijken. "Te dien dage zal de HERE de Enige zijn, en Zijn Naam de Enige" (Zach. 14:9).
De HERE zal Zijn huis, dat Hij voor Zijn vrouw bereid heeft, klaarmaken (voor Israël dus) om er in te wonen: "Te dien dage zal Ik voor hen een verbond sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal Ik boog en zwaard en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen" (vs. 17). Tenslotte zegt de HERE: "Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig; Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen… Dan zal Ik haar voor Mij zaaien in het land, en Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot Lo-Ammi zeggen: Gij zijt Mijn volk. En hij zal zeggen: Mijn God!" (vs. 18-22)

Nieuwe Testament

In Johannes 2 lezen wij over het eerste teken dat de Here Jezus doet: “En op de derde dag (opstanding) was er een bruiloft te Kana…” Alle 'ingrediënten' van het toekomstig herstel van Israël zijn in deze geschiedenis aanwezig. Dit teken laat zien, dat Here zal voorzien in de nood, die er is (geen wijn: geen Geest). Het is een geweldige illustratie van de werkelijkheid, en van de toekomst, als het echte bruiloftsfeest van de HERE en Israël plaats zal vinden.
Daarover lezen we nog in Openbaring 19: “Laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt; en haar is gegeven zich met een blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En Hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal des Lams". Israël zal overvloedig drinken van de goede wijn, die de Here voor het laatst heeft bewaard. Het zal de grote vreugde gaan beleven van het leven in de gemeenschap met de Messias temidden van en tot voor de volkeren der aarde.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Petrus, mens & apostel

Impulsief, direct, vol liefde, koppig, enthousiast, berouwvol ...

Eigenschappen die van toepassing zijn op Petrus.

Als apostel neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is letterlijk een 'sleutelfiguur' in Gods plan met Israël; hem zijn immers de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. Hij was één van de drie apostelen die bijzondere dingen meemaakte met de Heere Jezus. De opgestane Heer stelde hem in Zijn dienst om Zijn lammeren te weiden en Zijn schapen te hoeden. Hij was destijds één van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem.

Als mens is hij iemand in wie we ons gemakkelijk kunnen herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Leeswijzer - Doelgericht Bijbellezen

Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie. Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van hoe je zelf je geloof wilt 'inrichten'?
Doelgericht Bijbellezen is van grote invloed op de wijze waarop we leven, gemeente-zijn en zicht hebben op Jezus Christus.

Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord - 3

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
                          de mens die inzicht verkrijgt, want
                                - haar opbrengst is beter
                                  dan de opbrengst van zilver en
                                - haar inkomen beter dan bewerkt goud,
                                - zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit boek

Info & Bestellen