Een leven zonder perspectief?

Een leven zonder perspectief?

Dit verhaal gaat over een man die Mefiboset heet, iemand wiens leven dramatische wendingen neemt. Een verbijsterende naam trouwens, want ´Mefiboset´ betekent:
´Die schande verbreidt´. Dat zal je maar gebeuren, dat je ouders je zo’n naam geven.
Bepaalt geen mooi perspectief… of toch?!

Ongeluk

In 2 Samuël 4:4 staat dat Jonathan, de zoon van koning Saul, een zoon had die Mefiboset heette. Toen hij vijf jaar oud was, raakte hij verlamd aan beide voeten. Zijn verzorgster had hem per ongeluk laten vallen toen ze plotseling moesten vluchten voor oorlogsgeweld. Hij kon er niks aan doen, het is hem gewoon overkomen. In 2 Samuël 9:1–13 staat wat er met hem gebeurde toen hij volwassen geworden was.

De voorgeschiedenis

David was koning geworden nadat de vorige koning, Saul, zijn eigen gang was gegaan en God niet meer gehoorzaamde. Op een gegeven moment vroeg David zich af, of er nog familieleden over waren van Saul, omdat hij ooit aan Jonathan had beloofd om goed voor hen te zorgen (zie 1 Sam. 20:16).
Van Ziba vernam hij, dat er nog iemand was die Mefiboset heette, en dat deze zoon van Jonathan in Lo-debar inwoonde bij een zekere Machir. “Machir was de zoon van Ammiël”, staat er nog bij.

De betekenis der namen

Deze geschiedenis krijgt nog een extra dimensie door de betekenis van de namen. Het is natuurlijk niet voor niets dat God de schrijver heeft geinspireerd om al deze namen nauwkeurig te noemen. Het verhaal begint eigenlijk hoopvol, want de naam Jonathan betekent: ´Jahweh heeft gegeven’.
We zagen al dat Mefiboset betekent: ´Die schande verbreidt’. Deze man is volkomen buiten zijn schuld verlamd geraakt aan beide voeten. Hij kon zich niet eens zelf verplaatsen, en hij heeft ook geen eigen huis, want hij woont in bij Machir, dat is de zoon van Ammiël, in de plaats Lo-debar. Machir betekent: ‘verkocht’. Ammiël betekent: ‘volk van God’. Lo-debar betekent: ‘Geen woord’ of ‘zonder weide’

Het is niet zo moeilijk in Mefiboset een type te zien van het volk Israël, dat ´gevallen´ is, niet in staat op eigen benen te staan. Verkocht onder de zonde verspreidt het schande (vgl. Ezech. 36:22,32). Het uitverkoren volk van God heeft het Woord veronachtzaamd en moet daarom de ´grazige weiden´ ontberen. Een leven met weinig perspectief.
In ruimere zin kan Mefiboset ook een beeld zijn van de zondaar, die “vervreemd is van het leven Gods” (Efe. 4:18).

De koning

Dan komt er een uitnodiging vanuit het koninklijk paleis. Mefiboset moet voor koning David verschijnen. Hij zal wel doodsbang geweest zijn. De koning zegt tegen hem: Wees maar niet bang. Ik heb u gevraagd hier te komen! Omdat Ik iets goeds voor u wil doen, wegens mijn eed aan uw vader Jonathan. Ik zal al het land dat van uw grootvader Saul was, aan u teruggeven, en u kunt hier bij mij in het paleis wonen (zie 2 Sam. 9:7).
Mefiboset weet niet wat hem overkomt. Hij buigt diep en zegt met veel gevoel voor de juiste verhoudingen: “Waarom is de koning zo vriendelijk voor zo’n dode hond als ik?”
Hij kende zijn plaats en definieert zichzelf als een dode hond. Dan roept koning David zijn knecht Ziba erbij en zegt tegen hem: “Ik heb de kleinzoon van uw meester alles teruggegeven wat aan Saul en aan zijn familie toebehoorde. U en uw zonen en knechten moeten dat land bewerken, zodat het zijn familie van voedsel voorziet; maar hij zelf zal hier bij mij blijven wonen.”

Ommekeer

Het leven van Mefiboset neemt hier wel een verbijsterende wending. Het ene moment is zijn leven volstrekt zonder perspectief; het volgende moment mag hij bij de koning in het paleis wonen en eten. Hij wordt zelfs op dezelfde manier behandeld als één van de zonen van David.
Ik denk niet dat hij die nacht veel geslapen heeft. Ziba was kennelijk niet geheel onbemiddeld, want Hij had maar liefst vijftien zonen en twintig knechten! Ze gaan allemaal werken op de landerijen van grootgrond-bezitter Mefiboset!
Het wordt hem allemaal op een presenteerblaadje aangeboden. Hij hoeft er zelf niks aan te doen, sterker nog: hij kán zelf helemaal niets doen. Hij kon zelfs niet eens op eigen kracht naar Jeruzalem gaan, hij moest gedragen worden.

Als ik deze geschiedenis lees en tot me laat doordringen dan weet ik, dat het met Israël helemaal goed zal komen. God doet Zijn beloften, aan de vaderen gedaan, gestand.
En ik besef ook, dat wat Mefiboset overkwam, dat is ook met mij gebeurd!
Ik kan ook niks van mezelf. Ik had ook nooit op eigen kracht mijn leven een positieve wending kunnen geven. De definitie van de mens, zoals Romeinen 3:9-18 laat zien, is ook op mij van toepassing.
Nochtans riep de Vader mij. Hij liet mij halen. Ik was natuurlijk wel doodsbang, want ik had vroeger eigenlijk totaal geen tijd voor God, en de Bijbel bestuderen, deed ik niet.
De grote Koning bood mij evenwel een plaats aan in Zijn paleis en aan Zijn tafel, zonder dat Hij er ook maar iets voor terugverlangt.
En ik zeg: “Here, waar heb ik dat allemaal aan verdiend?” En dan zegt God: “Omdat Ik zo ontzettend veel van jou houd”. Johannes 3:16 zegt: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. Ik heb leven ontvangen… en overvloed.
Kijk, zo’n God hebben wij nou. Dat is nou echte liefde.

Happy end

Toen wij niet naar Hem omzagen en Hem niet zochten, zond Hij Zijn Zoon om voor ons de straf te dragen die wij nimmer hadden kunnen dragen. En daardoor ging de weg naar het koninklijk Paleis open. Van ons wordt slechts geloof gevraagd, overgave aan de Meerdere van David, de Here Jezus Christus. En wat betekent dat dan?

  • Vergeving van zonden volgens 2 Korintiërs 5:19-21.
  • We zijn overgegaan uit de dood in het leven volgens Johannes 5:24.
  • We ontvingen de heilige Geest om ons in de waarheid te leiden volgens Johannes 14:17 en om ons te troosten (Joh. 14:16) én als onderpand van een gegarandeerde hemelse erfenis (Efe. 1:13).
  • We zijn hemelburgers geworden, volgens Filippenzen 3:20 en Efeziërs 2:5-6.
  • We mogen eten en drinken aan de tafel van de grote Koning van het heelal (Joh. 4:14 en 6:33, 35, 48 en 51).

Zo zie je maar, dat zo’n verhaal uit het Oude Testament nooit veroudert. Het is een verhaal met een happy-end, net als de hele Bijbel.
Het is echter ook een heel realistisch verhaal, want het laatste vers meldt: “Mefiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel van de koning. Hij nu was verlamd aan beide voeten”.
Hij bleef dus verlamd, hij moest blijvend geholpen worden. Zo gaat dat ook met alle gelovigen die gehoor geven aan Gods oproep. Zij worden bevorderd tot de positie van zonen van de Koning in het koninklijk Paleis, maar zolang ze ook nog in het lichaam op aarde wonen, blijven ze hun aardse beperkingen behouden. Voor God geen probleem. Hij ziet ons ‘in Christus’ aan als volmaakt, zo lezen we in Filippenzen 3:15.
Laat de Here God Zijn gang maar gaan, dan komt het zeker goed!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Petrus, mens & apostel

Impulsief, direct, vol liefde, koppig, enthousiast, berouwvol ...

Eigenschappen die van toepassing zijn op Petrus.

Als apostel neemt hij een voorname plaats in als het gaat om het werk van God. Hij is letterlijk een 'sleutelfiguur' in Gods plan met Israël; hem zijn immers de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. Hij was één van de drie apostelen die bijzondere dingen meemaakte met de Heere Jezus. De opgestane Heer stelde hem in Zijn dienst om Zijn lammeren te weiden en Zijn schapen te hoeden. Hij was destijds één van de steunpilaren van de gemeente te Jeruzalem.

Als mens is hij iemand in wie we ons gemakkelijk kunnen herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Leeswijzer - Doelgericht Bijbellezen

Meer weten over Degene in Wie je als christen gelooft? Dan is de Bijbel dé bron van informatie. Daarbij is het niet alleen belangrijk dát je de Bijbel leest, maar ook hóe je leest. Wil je ontdekken wat God heeft geopenbaard en zeggen wil? Of zoek je bevestiging van hoe je zelf je geloof wilt 'inrichten'?
Doelgericht Bijbellezen is van grote invloed op de wijze waarop we leven, gemeente-zijn en zicht hebben op Jezus Christus.

Met vragen om persoonlijk of groepsgewijs verder over na te denken.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord - 3

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
                          de mens die inzicht verkrijgt, want
                                - haar opbrengst is beter
                                  dan de opbrengst van zilver en
                                - haar inkomen beter dan bewerkt goud,
                                - zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Bekijk hier de inhoudsopgave van dit boek

Info & Bestellen