De Herder en Hoeder der zielen

De Herder en Hoeder der zielen

Veel gelovigen bidden regelmatig tot God om bescherming. Toch gebeuren er in het leven van Gods kinderen pijnlijke, moeilijke dingen. Wanneer je op je eigen leven terugkijkt, denk je misschien wel eens: ´Waar was God?´ Waarom heeft Hij geen bescherming geboden?

In 1 Petrus 2:25 las ik dat Christus wordt genoemd: “de Herder en Hoeder van uw zielen”. Ik vroeg mij af wat dit betekent. Als Christus de Hoeder is van mijn ziel, hoe beschermt Hij mijn ziel dan?

Bescherming voor Israël

Als we iets lezen, moeten we ons altijd eerst afvragen aan wie de tekst is geschreven. Wie waren de eerste lezers van de tekst? Wat betekende het voor hen? De eerste brief van Petrus is gericht aan “de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn...” Bij deze adressering maakt Petrus deze brief ook tot een profetische brief. Hij richt zich dan over de hoofden van de gelovigen uit Israël - die na de uitstorting van de heilige Geest de eerste gemeente hebben gevormd – naar de toekomstige gelovigen die zullen leven vlak voor de periode dat Jezus zichtbaar zal terugkomen naar de aarde, in de eerste plaats voor Zijn volk Israël. In deze brief is namelijk regelmatig sprake van deze terugkeer van de Here Jezus (zie o.a. 1:7; 4:12,13.)

Voor deze vreemdelingen gebruikte Petrus beelden die voor hen vertrouwd zijn. Bijv. het beeld van de herder die zijn volk weidt. 1 Petrus 2:25 is gedeeltelijk een aanhaling uit het bekende hoofdstuk Jesaja 53:5-7. Daar identificeert de Here Jezus zich met Zijn volk door als een lam naar de slachtbank geleid te worden... om daarna door dood en opstanding heen de Herder van dit volk te worden. Een Herder die Zijn leven heeft gegeven als een vlekkeloos lam voor Zijn schapen.
Dit deed Hij uit liefde voor Zijn volk. Het doel van dit alles was om Zijn uitverkoren volk te zegenen. Denk bijvoorbeeld eens aan de bekende zegenbede uit Numeri 6:

“De HERE sprak nu tot Mozes: spreek tot Aäron en zijn zonen: Zo zult gij de Israëlieten zegenen: De HERE zegene en behoede u; de HERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij Mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.”

Uit al Gods beloften in het Oude Testament blijkt dat Zijn zegeningen en de daaruit vloeiende bescherming verbonden zijn aan voorspoed en geluk op aarde. En als er staat dat de HERE hen zal behoeden dan betekende dit, dat Hij hen beloofde te beschermen tegen al het kwaad dat Zijn volk zou kunnen treffen. Kwaad dat zich uit in de vorm van ziekte, vijanden, mislukken van oogsten, etc.
Door ongeloof en ongehoorzaamheid veranderde Gods zegen in de vloek en ondervond Israël geen bescherming meer van God. Toen de Here Jezus kwam voor de Zijnen (Joh. 1:12), heeft Hij uiteindelijk voor hen de vloek gedragen door een vloek te worden aan het kruis (Galaten 3:13). Door hun ongerechtigheid op Zich te nemen, konden zij als volk weer in een nieuwe relatie komen met God. Met de daarbij behorende zegen en bescherming.
We weten echter uit de geschiedenis dat Israël ook na de opstanding van Christus zich niet heeft bekeerd als volk. Het was slechts een klein deel dat zich bekeerde tot de Herder en Hoeder van hun zielen. Aan hen schreef Petrus zijn brieven. En hij zag hen ook als een deel van het toekomstige Israël dat wèl de Here Jezus zal aanvaarden als Here. Voor hen geldt dan de belofte uit Jeremia 31:10-12:

“Hoort het Woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een Herder zijn kudde. Want de HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des HEREN, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit meer versmachten.”

Geweldige beloften voor het toekomstig Israël.

In de tijd dat Petrus zijn brief schreef werden de gelovigen al vervolgd. Maar Petrus leerde in die tijd iets. Hij begreep dat de bescherming die God nu aan deze gelovigen wilde geven een ander karakter kreeg. Niet meer gericht op aardse zegeningen, maar op hun ziel. Want zoals Christus geleden heeft, zullen nu ook gelovigen lijden. Het is deel van Gods plan om gelovigen te vormen naar het beeld van Zijn Zoon. En in die vorming staat God toe dat gelovigen lijden. Maar God wil hen beschermen wat betreft hun gedachten, hun verlangens en hun besluiten, temidden van het lijden. Want uiteindelijk gaat het God om het hart. David had dat al in zijn tijd begrepen. Zie Psalm 86:1-4.

Bescherming voor de gemeente, het Lichaam van Christus

Zo komen wij na deze lange inleiding terecht bij de vraag: wat betekent de bescherming van God voor ons vandaag? Heeft deze bescherming een aards karakter? Worden wij beschermd tegen ziekte, rampen, auto-ongelukken, dood, werkloosheid, huwelijksproblemen, ongehoorzaamheid en opstandigheid van onze kinderen, etc.? Vele gelovigen zijn verbijsterd als deze dingen hen overkomen. Ze leefden toch dicht bij het hart van God? Zij gingen toch naar de kerk en naar de bijbelstudies? Zij hielden toch elke dag stille tijd? Zij baden toch veel?
De praktijk in het leven laat zien dat we Gods bescherming primair op een ander terrein zullen ervaren dan aardse zegeningen. Dat komt omdat de gelovigen vandaag niet delen in dezelfde zegeningen die aan Israël zijn beloofd. Om het hele eenvoudige feit dat wij niet Israël zijn. Wie wij wel zijn, maakt Paulus duidelijk. Wij vormen het lichaam van Christus, de Gemeente (Efe. 1:22). En de leden van de Gemeente bestaan uit gelovigen uit Israël en de overige volken van deze wereld. En Paulus zegt daarbij: “Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen...” Dat rijk in de hemelen is nu een verborgen rijk. Verborgen voor de wereld – zij kunnen niet zien dat Jezus Christus als Koning heerst over dat rijk, maar ook verborgen voor de gelovigen. Wij kennen Hem als de verborgen Koning van ons hart.

Wij zijn dus leden van het Lichaam van Christus. En de zegeningen die ons worden gegeven zijn in deze fase van Gods plan niet aards van karakter, maar hemels, geestelijk (Efe. 1:3). Gods bescherming is daarom niet primair gericht op onze wandel op aarde (al betekent dat niet dat God ons nooit zou kunnen beschermen voor nare dingen die op aarde gebeuren; er zijn genoeg getuigenissen van kinderen Gods die in hun leven duidelijk bescherming hebben ervaren). We kunnen er echter niet de hand op leggen.

Bescherming voor mij

Maar wat is Gods bescherming dan wel en hoe kunnen wij dat ervaren?
Petrus schrijft dat Christus de Hoeder van de zielen is! Paulus schrijft ook over dit hoeden. In het bekende bijbelgedeelte uit de Filippenzenbrief, hoofdstuk 4, vers 5-8:

“De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.”

Ook door Paulus wordt de bescherming van onze ziel gekoppeld aan de Here Jezus. God heeft een relatie met ons en dat is een relatie van Gods Geest met onze geest. Vanuit deze verbondenheid wil God onze ziel beïnvloeden met Zijn Woord, waarin Gods wil en gedachten worden doorgegeven. In dat Woord gaan we Gods plan voor ons leven ontdekken. In dat Woord gaan we verstaan waar God ons naartoe wil leiden als er dingen in ons leven gebeuren die wij niet begrijpen. Gods Woord schenkt hoop, kracht, liefde en blijdschap. Gods Woord laat het hart van God in ons leven! Gods Woord behoedt onze ziel. Gods Woord is onze bescherming. Daarom is het zo belangrijk dat we Zijn Woord lezen en leren begrijpen! Want zo gaan we verstaan wat in Gods hart is en wat Zijn doel is met ons leven!
Als er staat dat Hij onze gedachten wil behoeden, dan betekent deze bescherming dat onze gedachten door Hem niet zullen leiden tot ongeloof, opstand, onomkeerbaar verdriet en zelfmedelijden. God toont ons Zijn Zoon. Hij laat zien dat als wij willen worden als Zijn Zoon, wij door verdriet en pijn zullen heengaan. Laat het ons toch niet verbijsteren! Zelfs Petrus die opgevoed was vanuit de Oudtestamentische gedachten dat gehoorzaamheid aan God zegen en welvaart betekent, zag dat God daarin het lijden niet uitsluit. ´Het is niet vreemd dat u allerlei moeilijkheden op uw pad krijgt´, schrijft hij in zijn brief. Maar deze moeilijkheden zullen leiden tot volharding in het geloof!

Paulus zegt dat God ons hart wil beschermen in Christus Jezus. En Christus Jezus mag voor ons nu in deze tijd onze identiteit bepalen. Wij leven voor Hem, door Hem en in Hem. God is zo diep verbonden met ons dat Hij in ons de Here Jezus ziet. Hij wil ons mooi maken. Gods bescherming leidt ons tot een vrede die al ons verstand te boven gaat. Vrede in onze ziel, in plaats van voortdurende onrust. Vrede in ons hart ook al begrijpen we Gods weg met ons leven niet.

God wil ons voortdurend bepalen bij Zijn vrede, Zijn bescherming van ons gedachtenleven. Daarin moeten wij leren dat we onze gedachten op de Here Jezus mogen afstemmen. Iedere gedachte die leidt tot zelfmedelijden, ongeloof, niet meer willen luisteren naar God, verdriet dat zich alleen richt op jezelf, kan Gods vrede wegnemen. Maar als je leert bidden met dankzegging voor alles wat je in Christus hebt ontvangen (moet je wel onderzoeken wat dat is) en smeking voor alles dat je zou willen ontvangen (maar God bepaalt wat je werkelijk nodig hebt) dan wil God Zijn Zoon in je zichtbaar maken. En dat betekent vrede in je ziel.
Het is goed dat je je vragen deelt met God. Het is goed dat je je worstelingen uitspreekt voor God; soms is het fijn dit ook met een ander te doen. Want als je leert te leven in relatie met God, kan God ook jouw gedachten beschermen. Leer dit toe te passen en de God des vredes zal met je zijn in alle omstandigheden van het leven!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in