Gods geheim onthuld - Deel 2 (slot)

Gods geheim onthuld

Deel 2 (slot)

Leven naar Gods wil vandaag staat in verbinding met het kennen van Gods grote geheim. Nu, daar wil ik serieus mee bezig zijn. Ik wil leven naar Gods wil vandaag en ga dus op zoek Gods geheim. Dat geheim vind ik in Zijn Woord, de Bijbel. En als ik visie krijg voor dit grote geheim, dan ga ik ook ontdekken hoe ik vandaag als kind van God mag leven tot Zijn eer.

Inwijding in het onbekende

Wanneer ik nu aan gelovigen vraag: “Ken je het grote geheim van Christus?”, dan is het antwoord meestal ontkennend. Terwijl dit geheim nu net is wat Paulus heeft moeten bekendmaken aan gelovigen! Sterker nog in Kolossenzen 1:24-26 staat geschreven:

“Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en vul ik in mijn vlees aan wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, dat is de gemeente. Haar dienaar ben ik geworden krachtens de bediening, die mij door God is toevertrouwd, om onder u het woord van God tot zijn volle recht te doen komen,het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.”

Het was Paulus´ taak dit grote geheim van God te onthullen. Dit geheim moest aan het einde van het boek Handelingen worden bekendgemaakt. Dit geheim moeten we kennen! Er staat: ´om het Woord van God tot Zijn volle recht te doen komen´!! Dit is de volheid van de waarheid die nog onderwezen moest worden, maar die de leerlingen van Jezus nog niet konden vatten en verdragen. Ik geloof dat wanneer we dit geheim van God kennen en als dit geheim geschreven zal staan in ons hart, dat we dan naar Gods bedoeling zullen gaan leven in onze tijd. Dit grote geheim geeft ook licht op alles wat daarvóór is onthuld door God. Door dit grote geheim zullen we bijvoorbeeld de bergrede verstaan, zullen we ontdekken hoe Gods wet in ons hart is geschreven en zal het ons leiden tot vervulling met Gods Geest. En dus zullen we weten wat Gods wil is voor ons leven vandaag.

Het is alsof God aan de gelovige mens van oudsher een boekenkast gegeven heeft. In Zijn onderwijs aan de gelovigen mochten er steeds meer boeken worden geopend in deze boekenkast. Steeds meer konden mensen begrijpen wie God is, wat Hij doet, waarom Hij iets doet, enzovoort. God onthulde steeds meer van zichzelf. Maar iets heeft Hij eeuwenlang niet verteld. Eeuwenlang was er een deel van de boekenkast gesloten. De Here Jezus wist van dit deel van boekenkast, toen Hij zei: de volle waarheid kunnen jullie nog niet dragen, maar de Geest zal jullie de weg wijzen naar die waarheid. En dat heeft de Geest gedaan. Aan Paulus heeft God door Zijn Geest de volle waarheid van het nog verborgen grote geheim onthuld. En Paulus kreeg de opdracht om dit op te schrijven en zodoende door te geven aan gelovigen. En Paulus zei: wordt mijn navolgers… Geef dit onderwijs ook weer door aan nieuwe generaties.

Volle waarheid

Wanneer we werkelijk willen weten wat God van ons vraagt vandaag, wat Zijn wil is voor ons leven, zullen we moeten onderzoeken wat Hij heeft geopenbaard na Johannes 16:13. Wij moeten de volle waarheid, die de discipelen nog niet konden dragen, ontdekken door het lezen van die boeken of brieven in het Nieuwe Testament die de volle waarheid verkondigen. Dan kom je uit bij die brieven van Paulus die Hij heeft geschreven aan het einde van de periode van het boek Handelingen. In die brieven schrijft hij over een geheim dat heel ons leven een nieuw perspectief geeft. Wanneer we werkelijk dat geheim kennen, gaan wij anders leven: naar Gods wil!

Het geheim van Gods wil

Paulus schrijft dat dit geheim van God één van de zegeningen is die de gelovigen in onze tijd hebben ontvangen. Hij schrijft in Efeziërs 1:9 en10:

“Door ons het geheimenis van Zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van (beter: in de bedeling van – zie SV) de volheid der tijden alles onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten…”

Wij mogen dus het geheim van Zijn wil (leren) kennen, waarvan Paulus later in de brief schrijft: “…dat in vorige geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten…” (Efe. 3:5).
Maar wat is nu het geheim van Gods wil? Is dat het geheim, dat alles onder de heerschappij van Christus zal komen in de zogenaamde ‘bedeling van de volheid der tijden´? Kortweg, als de Here Jezus terugkomt op aarde? Nee, want dat was al langer bekend. Zie bijvoorbeeld Psalm 8:7 en 1 Kronieken 29:11.
Maar het nieuwe dat niet eerder bekend was staat o.a. in Efeziërs 1, vers 22:

“Hij heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn Lichaam is, vervuld met Hem die alles in allen volmaakt.”

Hier wordt de kern van Gods geheim genoemd: dat de Gemeente aan Christus is gegeven in Zijn positie boven al wat is.

Er was al veel bekend van het plan van God. Zie bijvoorbeeld Romeinen 2:17,18. De wil van God was o.a. geopenbaard in de wetgeving die aan Israël is gegeven. Moeten wij nu ook naar die wetten leven? Zijn wij het Israël van deze tijd? Nee, wij als gelovigen vormen het Lichaam van Christus dat zal delen in de heerlijkheid van Christus.
Wat bekend was, is dat God alle dingen onder de voeten van Zijn Zoon zou stellen en wel in de tijd waarin Hij Zich ondermeer als Rechter zou openbaren. Wat niet bekend was (en dat is het eeuwenlang verborgen geheim van God), is dat God aan gelovigen (aan u en mij) eenzelfde positie heeft toebedeeld als aan Zijn Zoon.

Als je op een rijtje zet wat wel en niet al bekend was gemaakt, krijg je het volgende: Wat al eerder was geopenbaard: Wat in Paulus bediening geopenbaard is: Gods wil (Wetten, Oude Testament) Het geheim van Gods wil - Efeziërs 1:9 - Het grootste deel van Gods Woord Het nog te openbaren deel van Gods Woord - Kolossenzen 1:25,26 Het evangelie Het geheim van het Evangelie - Efeziërs 6:19

Leven uit het geheim van God

Wat hebben wij nu aan deze kennis? Is deze kennis alleen maar om intellectueel bevredigd te worden? Fijn, nu snappen we het… Maar snappen we het dan echt? Verstaan wij de rijkdom van het kennen van het geheim van de wil van God.
Dit geheim wordt namelijk verbonden met Zijn genade. In 2 Timotheüs 1:9 en 10 staan een paar opmerkelijk dingen:

“Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer… die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping… naar Zijn eigen voornemen en de genade die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus…”

Er is aan de gelovige genade gegeven, toen hij/zij zelf nog niet eens bestond! Dat hoorde namelijk bij Gods plan, om een groep mensen voor zich te winnen, die samen het Lichaam van Christus zouden gaan vormen. Dit plan is eeuwenlang verborgen gebleven, evenals de daarbij behorende genade. Maar toen de Here Jezus terug ging in Zijn heerlijkheid na Zijn Hemelvaart, kon dit deel van Gods plan openbaar worden gemaakt door de bediening van Paulus!

Nog eens: wat hebben wij aan deze kennis? Dit betekent twee dingen:

1. Wij staan voor eeuwig in Gods plan

  • Wij zijn, voordat we bestonden, gezien door God, gekend door God, geliefd door God en werden door ons geloof voor altijd verbonden in één lichaam met de Zoon van God: Christus.
  • Wanneer wij zo waardevol zijn in Gods ogen, mogen wij ook zeker zijn van Zijn vergeving en dat voor altijd. In Hem hebben wij de vergeving door Zijn bloed zegt Paulus.
  • En wij blijven voor altijd staan in Gods plan. Daar zorgt God zelf voor! Wij zullen gaan delen in de heerschappij van Christus. Wanneer je je leven nu onbetekenend vindt, besef dan dat alles in dit leven nu van betekenis is voor later! We zijn onderweg naar morgen en morgen wordt een stralende dag!

2. God zal Zijn plan vervullen

  • Geen angst meer dat je door een bepaalde zonde, niet meer bij God zult horen.
  • Geen angst meer dat je ooit nog veroordeeld wordt op basis van je gedrag.
  • Geen angst meer dat het lijden zinloos is, want in de toekomst zul je delen in de glorie van de Zoon van God.

Leven naar Gods wil

Als we ons hart erop zetten het grote geheim van God (beter) te leren kennen, zullen we gaandeweg Zijn wil voor deze tijd leren verstaan: de “rechte kennis van Zijn wil”, zoals Paulus zegt in Kolossenzen 1: 9 en 10:

“Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.”

Dat leidt tot een wandel die ´Gode waardig´ is, d.w.z. in overeenstemming met Zijn bedoelingen en de regels die Hij in deze fase van Zijn plan hanteert. Daarin wordt onze hemelse Vader verheerlijkt en de naam van onze Here Jezus Christus geëerd.

Meer artikelen in de serie "Gods geheim onthuld":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen

Het voornemen van de eeuwen

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Info & Bestellen