Gods geheim onthuld - Deel 1

Gods geheim onthuld

Deel 1

Leven naar Gods wil vandaag staat in verbinding met het kennen van Gods grote geheim. Nu, daar wil ik serieus mee bezig zijn. Ik wil leven naar Gods wil vandaag en ga dus op zoek Gods geheim. Dat geheim vind ik in Zijn Woord, de Bijbel. En als ik visie krijg voor dit grote geheim, dan ga ik ook ontdekken hoe ik vandaag als kind van God mag leven tot Zijn eer.

Leven als christen

Naar mijn overtuiging is er nergens zoveel verwarring op het christelijk erf dan over de vraag: hoe moeten wij vandaag als christen leven? Vaak is het afhankelijk van de kerkelijke achtergrond welk antwoord we krijgen. Deze antwoorden kunnen echter behoorlijk van elkaar verschillen.
Wanneer wij net tot geloof zijn gekomen en ons ´christelijke´ kleed hebben aangetrokken en we gaan vervolgens zoeken naar de wil van God voor ons leven vandaag, kunnen we van gelovigen heel verschillende antwoorden krijgen.
De een zegt: “Je behoort nu tot het volk waarmee God een verbond heeft gesloten. De bepalingen van dat verbond zijn o.a. de Tien Geboden. Overdenk deze Tien Geboden dagelijks, beluister ze in een kerkdienst en bedenk dat God je wil helpen bij het onderhouden ervan…”.
De ander zegt: “Nee, niet zo, hoewel de Tien Geboden een uitdrukking zijn van de wil van God, moet je Christus vragen Zijn werk in jou te doen. Hij heeft de wet volbracht en wil dat ook in jou doen. Leef uit Zijn genade en richt je op Christus”.
Weer een ander zegt: “Dat is prima, maar er is méér. Leef vanuit de volheid van Gods Geest. Heb je bovendien de Heilige Geest wel ontvangen toen je tot geloof kwam? Laat je anders de handen opleggen in een eredienst en wordt dan vervuld met Gods Geest. Dan zul je God aanbidden met woorden die je nooit eerder hebt kunnen uitspreken in een taal die je eerst niet kende. Dan zal God alle gewonde gebieden van je leven genezen inclusief je zieke lichaam. Sluit je bij ons aan en je zult het ervaren…”.
En tenslotte zegt nog een andere, oprechte gelovige die in de Bijbel leest dat de heidenen zijn geënt op de wortel Israëls: “Voor Gods wil moeten we zoeken naar de betekenis van de feesten die Israël vierde. We moeten terug naar het onderhouden van de Sabbat, want Israël is tenslotte onze oudste broer en zo komen we heel zuiver bij Gods bedoelingen voor de christen vandaag”.

Verwarring alom dus. Hoe moet ik God nu dienen? Wat is nu de wil van God voor mijn leven vandaag?

Op zoek naar de onbekende God

Toen Paulus tijdens een van zijn zendingsreizen in Athene was, werd hij hevig verontwaardigd door de vele godenbeelden in de stad. Het viel hem op dat er een altaar was waaronder stond geschreven: aan de onbekende God. Paulus begon de filosofen van de stad te vertellen van die onbekende God. Met andere woorden: hij maakte de onbekende God bekend. Wat hij zei staat in Handelingen 17. Eén uitspraak wil ik in het bijzonder toelichten. Er staat in vers 27:

“Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden vinden, aangezien Hij niet ver van ons weg is…”

Het is Gods wil dat Hij niet onbekend blijft. Het is Gods wil dat wij Zijn bedoelingen met ons leven gaan verstaan. We leven echter in een tijd waarin het soms niet makkelijk is om Hem te vinden. Wanneer we naar Hem op zoek gaan moeten we het volgende weten:

1. We leven in een tijd waarin God niet zichtbaar is, verborgen, een groot geheim.
God zelf is een geheim! Met name in onze tijd. We zouden zelfs kunnen zeggen: een mysterie. Wie kan precies zeggen wie God is? En wat Hij doet? We kunnen naar de Here Jezus kijken en dan weten: Wie Hem ziet, ziet de Vader. Maar wat zien we dan? In onze tijd kunnen we Hem niet aanraken met onze handen en niet zien met onze ogen. Hij is verborgen en onzichtbaar.

2. God moet zich bekendmaken
Wil God met ons een relatie hebben, dan moet hij zich bekendmaken. Hij moet a.h.w. Zichzelf onthullen. Nu, God heeft zich bekendgemaakt! In Hebreeën 1:1,2a staat geschreven:

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon…”.

Door te spreken, heeft God zich bekendgemaakt. Het doek dat dicht hing in het theater, is opengegaan en het decor en de acteurs en actrices zijn daardoor zichtbaar geworden. Dit is letterlijk: openbaring of onthulling.

3. God moet Zijn plannen bekendmaken
Willen wij weten hoe wij in onze tijd moeten leven naar Gods wil, dan zal God Zijn plannen moeten bekendmaken. En dat heeft Hij gedaan. Echter niet in één keer, maar in verschillende fasen. Het staat allemaal in Zijn Woord, de Bijbel.

4. Christelijk geloof is openbaringsgeloof
Het eigene aan het ware christelijke geloof is dat het is gebaseerd op de openbaring van God aan mensen. Op veel manieren en langs veel wegen heeft God zich geopenbaard. De hoogste openbaring van Hemzelf is Zijn eigen Zoon. In Hem kreeg de waarheid vlees en bloed!

Wanneer we willen weten wat Gods wil is voor ons leven vandaag, moeten we dan luisteren naar de Here Jezus? Wij antwoorden als vanzelfsprekend: natuurlijk, naar wie anders? Toch is het opmerkelijk wat de Here Jezus gezegd heeft in Johannes 16:12 en13:

“Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen;doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid…”.

Dit betekent dat alles wat de Here Jezus gezegd heeft en wat wij dus van Hem weten, nog niet alles is wat God heeft willen zeggen! Een deel van de waarheid bleef voor Zijn leerlingen verborgen en zou pas later worden doorgegeven door het werk van de Geest, die zou komen!

Sommigen menen dat we aan Gods Wet genoeg hebben om in onze tijd te leven. Leef naar de Tien Geboden en je leeft naar Gods wil. Anderen zeggen: het onderwijs van de Here Jezus in Zijn dagen, moet nu ook voor ons genoeg zijn. Als ik echter bijvoorbeeld de bergrede lees, word ik ontmoedigd. Hoe zal ik ooit zo kunnen leven? Maar de Here Jezus zelf verwijst naar een latere tijd wanneer de volle waarheid openbaar zou worden gemaakt. Er bleven nog dingen verborgen in God zelf, die pas later niet meer verborgen zouden zijn. Voor ons is het belangrijk om te weten of die dingen inmiddels wel duidelijk geworden zijn of dat deze waarheden nog steeds verborgen zijn. Dus zullen we moeten zoeken in het onderwijs dat daarna op schrift is gesteld en verschenen in de brieven die wij in het Nieuwe Testament vinden!

Inwijding in het onbekende

Wanneer we dat gaan doen, komen we in de brief van Paulus aan de Efeziërs (3:1-5) de volgende tekst tegen:

“Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben;gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven:dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus,dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten…”

In de Bijbelgedeelte vinden we het woord ´geheimenis´, een bijna letterlijke vertaling van het Griekse woord ‘musterion’ (mysterie) of ´verborgenheid´ (Statenvertaling). Het wijst op iets dat eerst verborgen was, maar nu door openbaring onthuld. Eerst door Paulus, maar ook aan apostelen en profeten in die tijd, de grondleggers van de gemeente van vandaag!
Er wordt gesproken over het geheim van Christus. Dit geheim of mysterie is onder vorige generaties niet onthuld. Maar, zegt Paulus, nu wel. En op het moment dat hij dat schreef, zat hij in zijn huis gevangen in Rome (Hand. 28) terwijl alles wat beschreven is in het boek Handelingen gebeurd is. Als hij dus schrijft: “nu”, dan mag je de conclusie trekken dat het niet geopenbaard is ten tijde van het Oude Testament, ook niet in de tijd dat de Here Jezus op aarde was, zelfs niet gedurende alle ontwikkelingen die we tegenkomen in het boek Handelingen. Er was iets verborgen, een groot geheim dat aan het eind van het boek Handelingen pas werd onthuld!

Het Griekse woord ´musterion´ kan ook vertaald worden met inwijding. Dit woord is afgeleid van het woord ´mueoo´, dat letterlijk inwijden betekent. Het komt één keer voor in het Nieuwe Testament, in Filippenzen 4:12 waar Paulus schrijft dat hij is ingewijd in alle dingen, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek. De Statenvertaling zegt hier: in alles ben ik onderwezen. Paulus heeft dus levenskennis opgedaan door ervaring.
Een mysterie of een geheim is vanuit de Bijbel dus iets vanuit de betekenis van het woord waarin je ingewijd moet worden. Simpel gezegd: het moet je bekendgemaakt worden, anders kun je het niet weten.
In de Bijbel maakt God Zijn geheimen bekend en dus ook het geheim van Christus waar Paulus in Efeziërs 3 over spreekt. En wij moeten worden ingewijd in Gods geheimen.

(slot volgt)

Meer artikelen in de serie "Gods geheim onthuld":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'