Een onberispelijk en vlekkeloos Lam

Een onberispelijk en vlekkeloos Lam

Eén van de voorschriften van het Pascha was, dat het offerdier volkomen gaaf moest zijn. We ontdekken hier de diepere betekenis van het paasoffer als uitbeelding van Christus. De Heiland was zonder zonde. Hij was zonder ‘gebrek’. Hij was volmaakt in heel Zijn doen en laten.

Volgens Exodus 12 moest op de tiende dag van de eerste maand het offerdier in huis gehaald worden (vs. 3): “En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering” (vs. 6)
Eigenlijk ging er aan het slachten op de veertiende van de eerste maand een periode van vier dagen vooraf, waarop het paasoffer geobserveerd kon worden. Het moest namelijk helemaal gaaf. Zijn. Er mocht niets aan mankeren. Het Hebreeuwse woord voor ‘bewaren’ veronderstelt een nauwkeurig toezien, zodat eventuele gebreken aan het licht kunnen komen. Het offerdier moest volkomen gaaf zijn: “Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen” (vs. 5).

In vers 46 lezen wij ook nog: “…geen been zult gij ervan breken”, d.w.z. noch tijdens het slachten, noch tijdens het eten.
Hier ontdekken wij de diepere betekenis van het paasoffer als uitbeelding van Christus. De Heiland was zonder zonde. Hij was zonder ‘gebrek’, integendeel, Hij was volmaakt in heel Zijn doen en laten. In Johannes 8:46 vraagt de Heer aan de Joodse leidslieden: “Wie van u overtuigt Mij van zonde?”. De Joden konden in Hem geen onrecht vinden, net zo min als later Pilatus (Luk. 23:4) en de Romeinse hoofdman (Luk. 23:47). Niemand kon dat. De Here kon elke toets doorstaan. Natuurlijk heeft dat alles te maken met Zijn wonderlijke Persoon.

Het Woord is vleesgeworden

Jezus was niet zomaar een mens. Hoewel Hij voor de wet een zoon van Jozef was, is Hij uit God geboren: “De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal het heilige, dat in u verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.” (Luk. 1:35)

De Here Jezus is niet verwekt door een mens, zoals voor alle andere mensen wel geldt. Hij was dus geen ‘zondaar’ en heeft ook niet gezondigd. Hij was volmaakt en volkomen ‘gaaf’, ook al verkeerde Hij op aarde in een vernederde gestalte (vgl. Jes. 53). Zijn uiterlijke verschijning straalde weinig heerlijkheid uit. Slechts door het geloof kon Hij gezien worden als Degene, Die Hij werkelijk was: Gods Zoon.
In het Johannes-evangelie vinden wij een getuigenis, dat aansluit bij de Thora: “Het Woord is vleesgeworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.” (1:14)

De heerlijkheid Gods onder de mensen

In het vleesgeworden Woord is de heerlijkheid Gods neergedaald op aarde om te wonen temidden van Zijn volk: “Hij kwam tot het Zijne…” (Joh. 1:11)
Hoewel het vleesgeworden Woord de belichaming van Gods heerlijkheid was kwam dat, zoals gezegd, niet tot uitdrukking in Zijn uiterlijke verschijning. Immers Hij heeft Zichzelf leeggemaakt van Zijn heerlijkheid en vernederd als Dienstknecht (vgl. Fil. 2:5 e.v.). Toch zegt Johannes: “…en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd.”

Het woord ‘aanschouwen’ komt van het Griekse ‘theaomai’, (denk ook aan ons woord ‘theater’). Het wijst op een bewonderend aanschouwen van een tastbaar object of persoon. Dat zou kunnen inhouden, dat Johannes -samen met anderen- daadwerkelijk (iets van) Zijn stralende heerlijkheid gezien heeft. En dat is ook zo!

De Bijbel spreekt van een wonderlijke gebeurtenis, waarbij de heerlijkheid van de Messias duidelijk zichtbaar was.
Destijds besteeg Mozes de berg Sinaï en de ‘tjechina’, de wolk, bedekte de berg. We lezen in Exodus 24, vers 16: “De heerlijkheid de HEREN rustte op de berg Sinaï, en de wolk bedekte hem zes dagen lang; op de zevende dag riep Hij tot Mozes midden uit de wolk.” Gaan we nu naar Mattheüs 17 dan zien we Petrus, Jakobus en… Johannes op een berg, samen met de Here Jezus. Plotseling verandert Zijn (vernederde) gestalte in volmaakte heerlijkheid: “En Zijn gedaante veranderde voor hun ogen en Zijn gelaat straalde gelijk de zon en Zijn klederen werden wit als het licht.” Markus zegt het zo: “en Zijn klederen werden schitterend, hel wit, zoals geen voller op aarde ze kan maken.” (9:3) Ineens wordt het aardse bestaan verwisseld voor een hemels tafereel. En… de wolk verschijnt hier ook: “Terwijl hij (= Petrus) nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; hoort naar Hem.” (vs. 5)

Later maakt Petrus in zijn tweede brief nog melding van deze indrukwekkende gebeurtenis: “…wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige Heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, Mijn geliefde, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen wij met hem op de heilige berg waren.” (2 Petr.1:16-18) Dáár heeft Johannes dus – letterlijk - Zijn heerlijkheid aanschouwd, waarvan hij in zijn evangelie getuigt.

In ieder geval moge uit deze wonderlijke gebeurtenis blijken, dat het Lam van God volkomen gaaf is. Hij is de Volmaakte, geopenbaard in een onvolmaakte wereld, temidden van onvolmaakte mensen, zondaren, die Zijn verlossingswerk nodig hebben om tot diezelfde volmaaktheid te kunnen komen.

Hebreeën 10 maakt duidelijk, dat de Here Jezus door Zijn offer de weg naar de volmaaktheid heeft gebaand. En ieder die ‘toetreedt’ tot dit offer (dat wil zeggen: wie in de Here Jezus gelooft), treedt daarmee toe tot de volmaaktheid en heeft daar als gelovige dus deel aan: “Want doot één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.” (Hebr. 10:14)

Geen gebrek, volkomen gaaf!

Het offerdier mocht dus geen gebreken vertonen. Er mocht uiteraard ook geen been van gebroken worden. Vele jaren later kenden de Joodse leiders, verenigd in het Sanhedrin, daarvoor een strafmaatregel, de zgn. veertig-min-één slagen. Het aantal van veertig stamt uit het Goddelijk voorschrift van Deuteronomium 25, vers 2-3, waar onder andere staat: “…veertig slagen zal hij (= de rechter) hem doen geven, niet meer.” Om er zeker van te zijn, dat iemand zeker niet méér dan veertig slagen zou ontvangen telde men er 39. Er waren een kleine 170 redenen, die het Sanhedrin kende, waarom men zo’n geseling zou moeten ondergaan. Eén daarvan was als men een been van het paaslam gebroken had! Het paaslam - zonder gebrek - is een type van de Here Jezus Christus. Hoe mooi is het om te zien, dat dit verderop in de Bijbel wordt bevestig en vervuld!

In Psalm 34:20-21 lezen we: “Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE. Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.” Zoals in vele psalmen wordt ook hier profetisch gesproken van DE Rechtvaardige, namelijk de Knecht des HEREN, de Here Jezus. Al de Schriften getuigen van Hem. De Here Jezus legde aan de Emmaüsgangers uit “…wat in al de Schriften op Hem betrekking had.” (Luk. 24:27) En dat is heel wat. Elke bladzijde getuigt van de Messias en Zijn verlossingswerk. Tegen Zijn discipelen zegt de Heer “...dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.” (Luk. 24:44) Zo werden ook de genoemde verzen uit Psalm 34 vervuld. De Rechtvaardige verkeerde in Zijn lijden als Mens in grote nood. Talrijke rampen overkwamen Hem. Jesaja zei, dat Hij vertrouwd was met ziekte en dat Hij een geplaagde was. Ook de woorden in Hebreeën 5:7 e.v. maken grote indruk: “Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, Die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit Zijn angst…”

In het verslag van Johannes zien we hoe Psalm 34:21 letterlijk is vervuld: “De soldaten dan kwamen en braken de benen van de eerste en van de andere, die met Hem gekruisigd waren; maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij Zijn benen niet…” (Joh. 19:32-33)

AMEN 59 - Onberispelijk en vlekkeloos...In 1 Petrus 1:17-22 laat de apostel zien hoe rijk het gave offer van de Messias is. Wij zijn vrijgekocht “niet met vergankelijke dingen, zilver of goud”, maar “…met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.”
Het Paaslam is geslacht, volkomen gaaf, zonder enig gebrek! In Hem hebben wij dan ook een volkomen verzoening ontvangen, een eeuwige verlossing!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'