Elisa en de spotters

Elisa en de spotters

Het is een wonderlijke geschiedenis in het oude boek der koningen van Israël. De profeet Elisa wordt uitgescholden voor "kaalkop", waarna twee berinnen een gruwelijke slachting aanrichten onder de scheldende jongelui, met als gevolg: 42 doden! Een gebeurtenis uit het verre verleden... en toch actueel, profetisch zelfs!

Spotters

De essentie van deze geschiedenis is, dat met een profeet van God de spot gedreven wordt, dus eigenlijk met God Zelf! En daar moeten wel ongelukken van komen. Paulus waarschuwt in Galaten 6: "Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten."

Naarmate de tijd vordert zal de spotternij toenemen. In de brief van Judas, zo vlak voor Openbaring, lezen wij: "Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen." (vers 18)
Ook Petrus wijst nadrukkelijk op de aanwezigheid van spotters in de eindtijd: "Dit vooral (!) moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: waar blijft de belofte van Zijn komst?" (2 Petr. 3:3)
Deze woorden moeten in de eerste plaats gelezen worden met betrekking tot het volk Israël. Immers, Petrus schrijft tot "de vreemdelingen in de verstrooiing (Gr.: diaspora)."
De geschiedenis van het volk Israël zal in de toekomst uitlopen op goddeloosheid en spotternij. Zij echter direkt opgemerkt, dat zich ook onder de heidense volkeren hetzelfde proces voltrekt. Dat is wat het inderdaad is: een proces, een ontwikkeling.
Psalm 1 geeft die ontwikkeling treffend weer: "Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters." Wie zich door goddeloze (= zonder God) raad laat leiden, wandelt op de weg der zondaars en zal tenslotte belanden in de kring der spotters. Voorwaar een weinig verheffend gezelschap!

In 2 Koningen 2 vinden wij zo'n gezelschap van spotters. En we lezen hoe het hun vergaat. Zij worden geoordeeld! Over de spotters in de eindtijd zal eveneens het oordeel komen: "Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met Zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben." (Judas :14,15)
Maar liefst vier keer wordt in deze verzen het woord 'goddeloos' gebruikt. Dat is dus kenmerkend voor de personen over wie het gaat. De goddeloosheid komt tot een hoogtepunt (dieptepunt, zo u wilt) als DE goddeloze zich zal openbaren, de mens der zonde, die zich verheft tegen al wat god of voorwerp van verering heet (2 Thess. 2).
Hij zal door de werking van verleidende machten zowel Joden als heidenen achter zich trekken met grootsprekerij en lastering. Wat Elisa overkwam is dan ook typologisch voor de spotternij tegen de Heer Zelf, met name in de laatste dagen.
Ik wil graag een paar notities over deze geschiedenis met u doornemen, vooral wat het profetisch (of: typologisch) aspect betreft.

Wonderen

Aansluitend aan de hemelvaart van Elia doet Elisa twee wonderen:

  • hij maakt het water van Jericho gezond
  • hij vervloekt de spottende knapen, hetgeen leidt tot hun ondergang

De naam 'Elia' betekent: God is de HERE en 'Elisa': God is redding.
Beide profeten zijn een wonderbaar type van Christus, vooral in Zijn relatie tot Israël.
Hier, in 2 Koningen 2, zien we dat Elia ten hemel wordt opgenomen, nadat hij zijn dienst heeft vervuld en dan zet Elisa het werk voort.
Wij kunnen hierbij denken aan Christus in Zijn 1e komst, die na Zijn verheven dienst ten hemel gevaren is met de belofte van Zijn wederkomst (Hand. 1:11).
Net zoals Elia niet meer gevonden werd, zo is ook de Heiland verborgen voor het oog der wereld. Maar... Hij zal Zich openbaren.
De Heer Jezus komt enerzijds tot redding der wereld, anderzijds komt Hij om de goddelozen, de spotters te oordelen: "Want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in Zijn trouw" (Ps. 96:13).
Deze twee aspecten van Zijn (weder)komst worden hier in 2 Koningen 2 uitgebeeld in de twee wonderen die Elisa verricht. Enerzijds de gezondmaking van het water ( redding, heil). Op dit wonder gaan we hier niet verder in en verwijzen u naar artikelen in AMEN 47 en 48 over 'Het water van Jericho'. Anderzijds de vervloeking van de spottende knapen ( oordeel)

Elisa oordeelt

Lees a.u.b. 2 Koningen 2:23-25
Een groep jongelui drijft de spot met de profeet van God en schelden hem zelfs uit! Het wordt hun oordeel! Elisa vervloekt hen in de Naam des HEREN en zij worden verscheurd door twee berinnen. Op een wonderbaarlijke wijze worden deze spotters gestraft. Wat is hun aantal? 42!

Waarom 42?

Als de Bijbel getallen of aantallen noemt is het de moeite waard om daar verder over na te denken, want in Gods Woord staat niets voor niets.
Wij vinden dit aantal een paar keer in de Schrift terug:

In Numeri 33 doet Mozes verslag van de woestijnreis van Israël.
Zij vertrekken uit de plaats Raämses of Rameses, hetgeen betekent: huis van Raämses (Farao). In dit hoofdstuk worden 42 pleisterplaatsen genoemd, te beginnen dus bij Raämses en eindigend bij "de velden van Moab" (= volgens Gesenius: water, zaad, nageslacht van vader).
Je zou kunnen zeggen: na 42 stations ontvangt Israël het beloofde!

In Mattheüs 1 vinden wij het geslachtsregister van de Messias.
Deze loopt van Abraham (de vader van Israël) tot op Christus. Volgens vers 17 blijken dat 3 x 14 geslachten te zijn en 3 x 14 is: 42.
Je zou hier kunnen zeggen: na 42 stations ontvangt Israël dé Beloofde!

In Openbaring 11 lezen wij, dat de heidenen de heilige stad zullen vertreden 42 maanden lang (vers 2).
Dat ziet op de toekomstige periode van verdrukking, waarin Jeruzalem onder de voet gelopen wordt door de heidense legers, zoals o.a. voorzegd is door de profeet Zacharia, in hoofdstuk 14.

Deze tijd geldt als een oordeel over het ontrouwe en afvallige Jeruzalem van de eindtijd, dat "geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte" (vers 8).
Na die tijd zal Jeruzalem bevrijd worden door de HERE Zelf en "dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten..." (Zach. 14:8) Het water van Jericho.. pardon: Jeruzalem zal gezond (= levend) gemaakt worden. Dus: enersijds oordeel, anderzijds redding! (42 maanden is 1260 dagen oftewel 3½ jaar).

De laatste keer vinden wij in Openbaring 13 (voor de volledigheid: het getal 42 wordt ook nog genoemd in Num. 35:6, 2 Kon. 10:14 en 2 Kron. 22:2).

Dit is een profetie over het Beest. In vers 5 en 6 lezen wij: "En hem werd een mond gegeven, die grote woorden en godslasteringen spreekt; en hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En (het Beest) opende zijn monde tot lasteringen tegen God, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen, die in de hemel wonen."
Hier ontmoeten wij de grote lasteraar van de eindtijd, die spot met de Naam van God en Zijn heilig Woord. Even eerder wordt vermeld, dat de gehele aarde het Beest met verbazing achterna loopt.
Maar ook deze spotternij zal uitmonden in het oordeel van God!
In Openbaring 16 zijn de oordelen reeds begonnen en ook dan nog lezen wij van de mensen: "..en zij lasterden de naam van God... en zij bekeerden zich niet om Hem de eer te geven" (vers 9, en ook vers 11).

In het wetboek van God, de Torah, staat een artikel geschreven over de straf op lastering. U kunt het vinden in Leviticus 24.
Daar staat in vers 16: "Wie de Naam des HEREN lastert, zal zeker ter dood gebracht worden: de gehele vergadering zal hem stenigen; zowel een vreemdeling als een geboren Israëliet, zal, wanneer hij de Naam lastert, ter dood gebracht worden."
Hier blijkt dus de straf op Godslastering steniging te zijn. En dat is ook wat wij lezen in het boek Openbaring, aan het slot van hoofdstuk 16: "En grote hagel(stenen), een talent zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot" (vers 21).
Zoals eens Egypte geoordeeld werd met een plaag van hagelstenen (Exod. 9), zo zal deze wereld in de eindtijd, als de zondigheid van de mensen is uitgelopen op spotternij en lastering, getroffen worden door een plaag van hagelstenen, met een gewicht van een talent, dat is ruwweg zo'n 30 kilo!

Redding door het oordeel heen

In Psalm 1 lezen wij: "...want de HERE kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan."
Hoe men ook kan spotten met de waarheid van Gods Woord en de heerlijkheid van Zijn persoon, de Bijbel leert, dat de goddelozen worden weggenomen door het oordeel, zodat God met de overgeblevenen Zijn plan kan en zal volvoeren.
Het is al eerder gezegd: de Here Jezus vergelijkt de "dagen van de Zoon des mensen" met "de dagen van Noach." Die vergelijking heeft niet alleen betrekking op de toestand van de wereld van de voortijd, maar vooral ook met het oordeel.
Petrus zegt, dat de zondvloed kwam over "de wereld der goddelozen". Dat wil zeggen dat de gelovigen (Noach en de zijnen) werden gespaard! Zij bleven op aarde achter en met hen begon God een nieuwe fase in Zijn plan.
Zo zal het ook in de (nabije) toekomst zijn. Het oordeel, dat over de wereld komt zal de ongelovigen wegnemen, terwijl de gelovigen achterblijven om het Koninkrijk te beërven.

Dat heeft betrekking op Israël (lees bijv. Hand. 3:22,23 en Ezechiël 20:37,38) en ook op de rest van de volkeren. In Mattheüs 24 lezen wij een paar keer: "één zal worden aangenomen en één achtergelaten" (vers 40,41). Het woord 'aangenomen' ware beter vertaald met 'weggenomen'. Degene die namelijk weggenomen wordt is de ongelovige en degene die achtergelaten wordt is de gelovige. Precies zo als in de dagen van Noach, en daar spreekt de Here Jezus in dit gedeelte over! Het gaat hier om de tijd van het oordeel, de dag des toorns!

Zo ging het ook in de geschiedenis van Elisa in 2 Koningen 2. De spotters werden geoordeeld, weggenomen. Elisa, de man Gods, bleef achter en vervolgde zijn weg. Hij vertrok vandaar naar de berg Karmel en de Karmel is een beeld van de heerlijkheid van God en Zijn volk Israël!

De jonge knapen uit Bethel zijn gestraft voor hun spotternij. Zij riepen Elisa, de profeet Gods toe: (letterlijk vertaald, zie St.Vert.) "Ga op, kaalkop!"
Hun bedoeling was, dat Elisa net als Elia omhoog zou gaan om niet meer terug te komen. Het woord 'kaalkop' betekent niet dat Elisa kaalhoofdig was. Volgens de overlevering was het een scheldwoord wat betekende: je bent niets waard, waardeloos.
Welnu, dat vinden velen vandaag ook van de Here Jezus, in Israël en daarbuiten. Hij wordt gelasterd en bespot als een nietswaardige! In bepaalde geschriften binnen het Jodendom wordt onze gezegende Heiland zelfs afgeschilderd als de zoon van een hoer!
Ook binnen het Christendom lopen allerlei fantasten rond die het beter menen te weten dan de Bijbel zelf en de Persoon van de Here Jezus Christus belachelijk maken, bespotten dus eigenlijk. Dit zal alleen maar toenemen als 'spotters met spotternij' zullen spreken naar hun eigen begeerten...!
Deze knapen spraken grote woorden (spotternij) en lasterden God. Het werd hun oordeel!

Karmel

In 2 Koningen 2:25 lezen wij, dat Elisa na dit incident vertrekt naar de berg Karmel. Ook hierin ligt een heenwijzing verborgen naar de wederkomst van Christus, als Hij Zich in heerlijkheid zal openbaren.
Een berg is in de Bijbel o.a. een beeld van heerschappij, koningschap. Denk aan de steen uit Daniël 2 die werd "tot een grote berg, die de gehele aarde vulde" (vers 35). Dit gaat over het hemels Koninkrijk, dat in de eindtijd wordt opgericht ( vers 44).
In Jesaja 2 wordt over de "berg des HEREN" gesproken in verband met de heerschappij van de Messias. In Openbaring 17,18 zijn de zeven bergen ook zeven koningen.
Eens was Elia op de Karmel en daalde vuur neer op het altaar van God. We mogen hierin een type zien van de 1e komst van Christus, die kwam om Zichzelf te offeren op Gods altaar. Hij droeg de toorn van God om onzentwil.

Nu is het Elisa die zich naar de Karmel begeeft. Deze berg is het symbool van de openbaring van God en van Zijn heerlijkheid.
Het gebied van de Karmel is zeer vruchtbaar. Er valt meer regen dan op andere plaatsen; daardoor was in de oudheid het gebergte een 'karmel' (= boomgaard).
Het sieraad van de Karmel wordt in het Hooglied gebruikt als een beeld van de schoonheid van de bruid: "Uw hoofd op u is als de Karmel, uw haardos is als purper: een Koning is gevangen in die lokken" (7:5).
Er was in oude tijden zelfs een spreekwoord onder Israël: 'een kop als de Karmel', hetgeen betekende dat iemand begiftigd was met een weelderige haargroei.
Hier, in Hooglied 7, lezen wij: "uw haardos is als purper". Purper is de koningskleur. Het is een mengsel van rood en blauw.
Rood is de kleur van de mens; blauw wijst naar de hemel, de Goddelijke kleur. Die Koning over wie hier gesproken wordt is dan ook niemand minder dan de Here Jezus Christus, de Messias-Koning van Israël, de Bruidegom.

Koningschap

De Karmel wijst dus zowel op de Koning als op het koningsvolk!
Eens droeg die Koning een doornenkroon als teken van Zijn vernedering. Hij werd tot zonde gemaakt. Straks zal Hij echter vele kronen dragen (Openb. 19:12). Hij zal ten tweede male verschijnen, maar dan in heerlijkheid.
Wij, als gelovigen, hebben het voorrecht Hem nu reeds te mogen zien "met eer en heerlijkheid" gekroond. Voor Israël en de volkeren is Hij echter nog verborgen.

Spoedig zal Hij Zich openbaren: "Zij zullen de Zoon des mensen zien komen met grote macht en heerlijkheid."
Dan zal elk oog Hem zien en erkennen, dat Hij God, de HERE is (Elia = God is de HERE) en dat Hij God, de Verlosser is (Elisa = God is redding). Hij zal de spotters oordelen en Zichzelf verheerlijken.
Zacharia zegt in hoofdstuk 14:9 "En de HERE zal Koning worden over de gehele aarde; te dien dag zal de HERE de enige zijn en Zijn Naam de enige."
Hij zal regeren vanuit Zijn Koninklijke residentie: Jeruzalem. En vanuit Jeruzalem zullen levende wateren vlieten.... tot heil van Israël en de volkeren!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen

De Spruit

Een viervoudig getuigenis van Jezus Christus

De Heere Jezus Christus wordt in de Bijbel vaak op viervoudige wijze beschreven: Knecht, Mens, Koning en God. Ook wanneer we het woord "Spruit" (loot, uitloper) bestuderen in de Schrift, komen die vier zijden naar voren.

Dit boekje laat de verschillende - in de Bijbel vermelde - aspecten zien, zoals ze verbonden zijn aan die viervoudige beschrijving. Samengevoegd geeft dit een machtig getuigenis en een geweldige beschrijving van onze Heere Jezus Christus!

Hij is Degene, Die tweeduizend jaar geleden (Bethlehem - Golgotha) als de Vernederde op aarde was (de Knecht), maar Die Zich in de (nabije) toekomst zal openbaren als de Verhoogde (de Koning). Hij is het ook, Die op gelijke wijze als wij aan vlees en bloed deel had (de Mens), maar Die boven alles is: God, te prijzen tot in eeuwigheid!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Bestel 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Info & Bestellen