De aangewezen Persoon

De aangewezen Persoon

Ongeveer in het midden van de Bijbel treffen wij het boek der Psalmen aan. De Psalmen zijn (lof)liederen, waarin op dichterlijke wijze het heil wordt bezongen c.q. verkondigd, waarbij we telkens weer bepaald worden bij het middelpunt der Schriften: Christus. Hij is de door God aangewezen Persoon, de Gezalfde, in wie de volheid van de verlossing is geopenbaard.

Natuurlijk, de Psalmen hebben allemaal hun eigen, historische achtergrond. Ze zijn dikwijls ontstaan vanuit bepaalde gebeurtenissen in iemands leven. Daarom hebben ze door de eeuwen heen ook zoveel gelovigen aangesproken en bemoedigd in hun dagelijks leven. De Psalmen vertolken vaak op ontroerende en indringende wijze de gevoelens van de dichter. Zij openbaren zijn gemoedstoestand in allerlei, soms moeilijke, situaties. Zij spreken tot ons hart!
Dat neemt echter niet weg, dat de (meeste) Psalmen ook duidelijk "Christo-centrisch" zijn, dat wil zeggen: zij getuigen van Christus.
Je zou eigenlijk de betekenis der Psalmen in drie punten kunnen samenvatten:
1. Ze hebben een normale, historische en verkondigende betekenis.
2. Ze hebben een profetische betekenis. Hierbij moeten wij vooral denken aan het gelovig overblijfsel van Israël.
3. Ze hebben een Christo-centrische betekenis. Vele Psalmwoorden worden in het Nieuwe Testament toegepast op de Here Jezus Christus.

Wat dat laatste punt betreft: het is wonderlijk om te zien hoe Christus in de Psalmen enerzijds wordt genoemd als de HERE, de "Ik-ben", en anderzijds als de (rechtvaardige) Mens, die leeft in afhankelijkheid van de HERE.
Trouwens, in het verslag van de vier Evangelisten zien wij hetzelfde. Enerzijds wordt duidelijk, dat Hij de HERE uit de hemel is en anderzijds spreekt Hij als Zoon tot Zijn Vader in de hemel. Dit zijn voor ons menselijk verstand onbegrijpelijke dingen; wij moeten ze aanvaarden zoals ze tot ons komen in de hele Bijbel!
In Psalm 99:1 en 2 lezen wij: "De HERE is Koning... de HERE is groot in Sion", terwijl de 2e Psalm zegt: "Ik heb immers mijn Koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn Zoon zijt gij, Ik heb u heden verwekt." (vs. 6,7) Deze woorden worden in Handelingen 13:33 en Hebreeën 1 toegepast op de Zoon van God, Jezus Christus.
In Psalm 45 staat het zo mogelijk nog concreter geschreven. We zien in dit 'leerdicht' de Held, die voorspoedig uitrijdt voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht (denk aan de Ruiter op het witte paard in Openb.19). In vers 7 en 8 lezen wij: "Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen." Ook deze woorden worden in Hebreeën 1 toegepast op de Zoon. De Here Jezus Christus is God en dient de raad van God, als de Zoon...

De Gezalfde

Hij is DE Gezalfde: Messias (Hebreeuws) of Christus (Grieks).
De evangelist Johannes spreekt met name over de Here Jezus als zijnde God, geopenbaard als mens.
Hoofdstuk 1:1 zegt: "In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." Vergelijk hiermee Genesis 1:1. Het gaat om dezelfde Persoon!
Johannes 1:14 zegt vervolgens: "Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid." Johannes (de Doper) heeft van Hem getuigd: "Deze was het van wie ik zei: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik." (vs. 15)
In hoofdstuk 20 geeft Johannes het doel aan van 'zijn' Evangelie: "Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan voor de ogen zijner discipelen die niet beschreven staan in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam." (vers 30,31)

Jezus is DE Gezalfde. Wat dat betekent wordt misschien wel het mooist geïllustreerd in de geschiedenis van David. David (zijn naam betekent: geliefde) is in de Bijbel een machtig type van Christus!
Als God Saul verworpen heeft, stuurt hij Samuël naar het huis van Isaï, in Bethlehem, om een koning aan te wijzen. Wij kunnen dat lezen in 1 Samuël 16. Al de zonen van Isaï, zeven in getal, passeren de revue, maar Samuël zegt: "De HERE heeft dezen niet verkoren."
Gods dienstknecht vraagt dan of Isaï nog meer zonen heeft. En ja hoor, de jongste, David, ontbreekt nog. Hij weidt de schapen. Samuël geeft de opdracht hem te halen...wie had dat gedacht, die kleine David?!
Van David staat geschreven: "Hij nu was rossig, ook had hij mooie ogen en een schoon voorkomen." Je zou zeggen: dat is wel leuk, maar heeft een koning geen andere, of, niet méér dingen nodig dan rood en mooi te zijn? Jawel, maar hier wordt eigenlijk het schaduwbeeld gezien van Degene, die later de Zone Davids genoemd zou worden: de Here Jezus.
Zijn schoonheid wordt bijzonder beschreven in het boek Hooglied, zie bijvoorbeeld hoofdstuk 2:8 ev. en 5:10 ev. Als David voor Samuël verschijnt zegt de HERE: "Sta op, zalf hem, want deze is het."
DEZE IS HET! Hij is Gods man. Hij is de (door God) aangewezen persoon. En David wordt gezalfd... temidden van zijn broeders!
Hier wordt dus eigenlijk licht geworpen op het begrip 'gezalfde'.
De Here Jezus, Zoon van God, is DE Gezalfde. Hij is de aangewezen Persoon, het Middelpunt van al Gods handelen.
Als de Here Jezus Zijn openbare bediening op aarde begint wordt Hij gedoopt in de Jordaan. Bij die gelegenheid zag Johannes de Geest Gods als een duif nederdalen en op Hem komen. En dan klinkt er een stem uit de hemel, die zegt: "Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb."
Hier wordt dus de Here Jezus heel duidelijk door God Zelf aangewezen! DEZE IS HET! Hij is de man Gods. Hij is Degene die Zich tot een schuldoffer zal stellen en "door Zijn hand zal het voornemen des HEREN voortgang vinden." (zie Jes. 53:10)
Later, als de Heiland op weg is naar het Kruis van Golgotha, wordt Hij nog eens duidelijk aan het volk 'getoond'. In Johannes 19 lezen wij: "En Pilatus kwam wederom naar buiten en zeide tot hen: Zie, Ik breng Hem voor u naar buiten, opdat gij weet, dat ik geen schuld in Hem vind." (vs. 4) En als de Here Jezus dan met doornenkroon en purperen mantel voor het volk wordt gesteld, zegt Pilatus: "Zie, de mens!" En nog later, gezeten op zijn rechterstoel, zegt hij tot de Joden: "Zie, uw Koning!" (vs. 14)
Zo wordt de Here Jezus aan Israël voorgesteld: Deze is mijn Zoon... zie, de Mens... zie, uw Koning!

Aan het einde van Zijn leven in vernedering, in de laatste nacht voor Zijn kruisiging, horen wij de Here Jezus spreken tot de Vader: "Ik heb U verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen, dat Gij Mij te doen gegeven hebt. En nu, verheerlijk Gij Mij, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was." (Joh. 17:4,5)
Hij, die na Zijn volbrachte werk op aarde ten hemel is gevaren, zal (spoedig) terugkeren. Dan zal Hij als Overwinnaar zegevieren. Dan zullen alle mensen zeggen: "Zie, de mens"..."Zie, de Koning." En God zal zonder woorden duidelijk maken: "Deze is mijn Zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb..."
Paulus zegt in Handelingen 17 van Godswege, dat mensen overal tot bekering moeten komen "omdat Hij een dag bepaald heeft, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken." (vs. 30,31)
Door Zijn opstanding uit de dood heeft God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt (Hand. 2:36). Hij is de Zoon van de levende God. Uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen!

Zie, Ik kom...

"In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen,
- Gij hebt mij geopende oren gegeven -,
brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd.
Toen zeide ik: Zie, Ik kom;
in de boekrol is over mij geschreven;
ik heb lust om uw wil te doen, mijn God,
uw wet is in mijn binnenste"

Bovenstaande is een citaat uit Psalm 40, de verzen 7-9. Het is een Psalm van David. Toch blijkt onmiddelijk, dat met de "ik-figuur" niet alleen David bedoeld wordt. Het gaat hier vooral over iemand over wie in de boekrol (ws. een aanduiding van de Thora, de Wet, dus: de 1e vijf Bijbelboeken) geschreven is en die de wil van God wil volbrengen. Onze gedachten gaan direct uit naar de Here Jezus Christus. Terecht, want in het Nieuwe Testament, Hebreeën 10, blijkt ook, dat Hij bedoeld wordt.
Het gaat hier om de "Knecht des HEREN", die lust heeft de wil van God te doen. Hij zegt in vers 7: "Gij hebt mij geopende oren gegeven." De Statenvertaling heeft hier: "Gij hebt mij de oren doorboord."
Deze laatste vertaling is wellicht tot stand gekomen op grond van wat er staat in Exodus 21, hoewel daar in de grondtekst een ander woord gebruikt wordt.
In Exodus 21 wordt gesproken over de rechten van de Hebreeuwse slaaf. Deze moest na het 6e jaar, i.v.m. het sabbatsjaar, het 7e, worden vrijgelaten. Nu kon het zijn, dat deze slaaf (om welke reden ook) zijn heer vrijwillig wilde blijven dienen. Hij werd dan door zijn heer voor de oudsten der stad gebracht, bij een deur of een deurpost, en "zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen." (vs. 6)
Dit was dus het teken van de vrijwillige overgave van de slaaf aan zijn heer!
Welnu, dat is de boodschap, hier en in Psalm 40. Het spreekt van de vrijwillige overgave van de ware Dienstknecht om de wil van God te doen. Het spreekt van Zijn gehoorzaamheid.
In Jesaja 50 lezen wij van Hem: "De Here HERE heeft Mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinst." (vs. 5)
In Johannes 6:38 zegt de Here Jezus Zelf: "Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft."
En de apostel Paulus getuigt in Filippenzen 2, dat Christus Jezus "Zichzelf heeft ontledigd en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in Zijn uiterlijk als een mens bevonden is Hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises." (vs.7,8)

In Hebreeën 10 wordt Psalm 40:7-9 aangehaald. Het valt op, dat de tekst enigzins gewijzigd is. Let op: het verschil in de woorden van het Nieuwe Testament met die in het Oude vormen geen tegenstelling, maar zijn eigenlijk een nadere uitleg.
Psalm 40 is een profetie, dat de Messias zou komen als de gehoorzame Dienstknecht. In Hebreeën 10 spreekt de Heer a.h.w. Zelf (let op vers 5!) als Hij in de wereld gekomen is.
In plaats van: "Gij hebt Mij geopende oren gegeven", lezen wij nu: "Gij hebt Mij een lichaam bereid."
Hieruit blijkt, dat de gehoorzaamheid van Christus tot uitvoering zou worden gebracht in een menselijk lichaam. Hebreeën 10 is hierin dus een aanvulling c.q. verduidelijking van Psalm 40.
Hebreeën 4 zegt: "Tijdens Zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd... en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden." (vs.7,8)
Wij kunnen ons niet voorstellen wat het betekend heeft voor de Heiland om deze weg te gaan! De weg van volkomen gehoorzaamheid, de weg van liefde voor... U en mij!
Hij heeft de tegenspraak van zondaren tegen zich verdragen (Hebr. 12). In Jesaja 50:6 en 7 zegt Hij profetisch: "Mijn rug heb Ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie Mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb Ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Maar de Here HERE helpt mij, daarom werd Ik niet te schande; daarom maakte Ik mijn gelaat als een keisteen, want Ik wist, dat Ik niet beschaamd zou worden."
Zelfverzekerd, doch in volledige afhankelijkheid van de Vader ging de Here Jezus de weg naar het Kruis. In de hof van Getsemane zien we Zijn eenzame strijd: "Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de Uwe geschiede! En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven. En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen..." (Luk. 22:42-44)

De Here Jezus is dus DE Gezalfde, DE Man van Gods Raadsbesluit. Hij is gekomen als de enige, ware Middelaar tussen God en mensen, om het ware offer te brengen, dat nodig was voor de verlossing van de mens. Alle Oudtestamentische offers waren slechts een schaduw van het grote en volmaakte offer, dat de Heiland zou brengen aan het Kruis van Golgotha.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in