Opgaan naar het Huis des HEREN

Opgaan naar het Huis des HEREN

Psalm 122 is onderdeel van een serie van 15 liederen, die allemaal hetzelfde opschrift hebben: een bedevaartslied (120 t/m 134). Het opschrift luidt: Shir Ha Ma'aloth, hetgeen letterlijk vertaald betekent: Lied van de graden of: de treden. Interessante vraag is: welke graden of treden?

Sommigen denken aan de treden van de tempel, waarover de bedevaartgangers opgingen om te aanbidden. Vandaar ook het opschrift in de NBG-vertaling: "Een bedevaartslied". Anderen verwijzen naar de geschiedenis van koning Hizkia in 2 Koningen 20:1-11. De gedachte is nu, dat Hizkia naar aanleiding van deze gebeurtenis 15 liederen heeft samengebundeld in overeenstemming met de jaren, die aan zijn leven toegevoegd werden (vers 16. Daarvan is er 1 afkomstig van Salomo, 4 van David en 10 van Hizkia zelf: 10 graden/ treden (vers 9-11). In vers 5 lezen wij, dat Hizkia op de 3e dag zou opgaan naar het huis des HEREN... (vgl. ook Jes. 38:20 Let op: "daarom.."!).

Profetische strekking

Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich - ik zal komen in Zijn hof met lof - Ik zal eren onze Heer, Die mijn dagen maakt - Ik ben verheugd want Jezus maakt mij blij. Jezus maakt mij blij, Jezus maakt mij blij. Ik ben verheugd want Jezus maakt mij blij!

Opwekking 80

Deze 'bedevaartsliederen' spreken over de verlossing uit de benauwdheid; over vrede na verdrukking. Met name over Jeruzalem als een gefundeerde stad; over de tempel als godsdienstig centrum; over de bescherming en de zegen van de HERE; over de goede dagen van Israël in gemeenschap met de HERE, met Jeruzalem als middelpunt als de tempel-stad van God!
En dat geeft al deze psalmen ook een diepe, profetische strekking, waarin we bepaald worden bij het gelovig overblijfsel van Israël, dat op wonderlijke wijze gered wordt door de HERE en in een nieuwe relatie met God komt te staan. En ook bij Jeruzalem, dat uit de macht der vijanden verlost wordt (net als in de dagen van Hizkia - zie 2 Kon.19:35). De laatste van deze liederen is dan ook een lofprijzing voor de grote daden Gods, zie Psalm 134.

Psalm 122

Dit is een (profetische) psalm van David, de beminde van God, type van Christus. Hier volgen een paar korte notities.

Vers 1 - Toen David deze woorden gedicht heeft, was er nog geen tempel in Jeruzalem! Die is pas later door Salomo gebouwd. Maar het was wel Davids verlangen om "het huis des HEREN" tot stand te brengen. Hizkia getuigt daarvan in Psalm 132. Waarom hadden David, Salomo, Hizkia, e.a. zo'n grote liefde voor Jeruzalem en het huis des HEREN?
Daar is maar één antwoord op te bedenken: het is de plaats van Gods aanwezigheid!
Het is Gods verlangen om bij Zijn volk, bij de mensen te wonen!
God heeft de mens geschapen en de mens viel in zonde. God heeft de mens gered en Zijn grootste verlangen is: bij hen wonen (Opb. 21).
En het hoogste goed voor een mens is dat God bij hem is! Denk ook aan de woorden van Paulus in Filippenzen 4:4 en 5 “Verblijdt u in de Here... de Here is nabij.”

Tekening van tempel - AMEN 49Vers 2 en 3 - Hier blijkt inderdaad, dat het een profetische psalm is. Wat hier staat is niet vanzelfsprekend, want wij weten, dat Jeruzalem in druk is en ook nog eens (voor het laatst) verwoest zal worden (Zach. 14), waarna de definitieve herbouw aan zal vangen. Zie: Jeremia 30:18 en vgl. Ezechiël 48:30 e.v.: dat is Jeruzalem, gebouwd op het juiste fundament!

Vers 4 - Niet alleen de stammen van Israël zullen optrekken; ook uit de volken zullen velen naar Jeruzalem gaan om de HERE der heerscharen te zoeken, zoals Jesaja 2 bijvoorbeeld zegt. Voor Israël is het echter een voorschrift, d.w.z. het is een wezenlijk onderdeel van Israëls bestaan en bestaansrecht als volk van God! Dit vloeit voort uit de roeping en bestemming van het volk (zie Exod. 19). In Exodus 23:17 lezen wij, dat de mannen van Israël drie keer per jaar moesten optrekken om de HERE te loven.

  1. Voor het feest der ongezuurde broden
  2. Voor het feest der weken (pinksteren)
  3. Voor het loofhuttenfeest

Let op, dat de er staat: "...al uw mannen..." In de geschiedenis is dit nog nooit gebeurd! (idem in Exod. 34:23 en Deut. 16:16). In de toekomst zal het een heerlijke werkelijkheid worden.

Vers 5 - Hier zien we opnieuw, dat het een profetische psalm is. Immers, vandaag staan deze zetels er nog niet. De hut van David (Amos 9) is nog steeds vervallen. Als de Here Jezus (weder)komt, dan zal Israël weer een koninkrijk worden onder leiding van het huis van David, met aan het hoofd: koning Jeshuah, de Zoon van David! Hij zal als de Meerdere van Salomo wijze rechtspraak uitoefenen en “...de wereld te richten in gerechtigheid, en de volken in Zijn trouw.” (Ps. 96:13)
De HERE staat centraal in het toekomstige Jeruzalem en dan zal er vrede zijn!

Vers 6 - Er zal vrede zijn en zegen. Hizkia had een groot verlangen naar vrede. Dat bleek ook uit zijn onderhandelingen met de vijanden. Toch gingen die onderhandelingen niet ten koste van de eer van God! Om werkelijk vrede te kunnen bezitten is de eerste noodzaak: bekering en geloof. De Messias-Koning is de Vredevorst en als Hij regeert zal het echt vrede zijn. Dan zal Jeruzalem beantwoorden aan de betekenis van haar naam: stad des vredes.
"Bidt Jeruzalem vrede toe" is een gevleugelde uitdrukking onder vele gelovigen vandaag. Toch gaat het hier veel meer om een wens-uitspraak, dan om een gebed. Het woord "sha-al" is slechts één keer in de hele Bijbel vertaald met "bidden" en dat is hier in Psalm 122:6. Waarom niet vaker? Misschien wel omdat het eigenlijk een verkeerde vertaling is! "Sha-al" betekent: vragen, om raad vragen, wensen, verlangen naar, eisen, etc. Hier ware dus beter vertaald met: ‘wens Jeruzalem vrede toe’ of: ‘verlang naar de vrede van Jeruzalem’.
Deze wens komen wij ook tegen in Psalm 125:5 en 128:6 ‘vrede zij over Israël’.
Bovendien: Psalm 122:6b is ook een wens! En vers 7 en 8 idem dito.
Het is de wens, dat de vrede, die er dan zal zijn door de Vredevorst, ook werkelijk beleefd zal worden; de wens dat mensen naar Jeruzalem zullen gaan om die rijke vrede daar te ervaren. Immers: Jeruzalem zal in die dagen o.a. genoemd worden: JaHWeH Shammah = De HERE is aldaar, met alle zegen, veiligheid, glorie en vrede van dien (zie ook Zach. 8).

Vers 9 - Hiermee is de 'cirkel' in deze psalm rond. Waar het mee begon, daar eindigt het mee: het huis des HEREN. Als de Koning komt zal Hij Israël herstellen naar Zijn beloften en het land, dat eerst verwoest was, zal dan zijn als de Hof van Eden (Ezech. 36). Hij zal vrede over Jeruzalem brengen zoals dat nooit is gekend en beleefd. De grond voor die vrede heeft de Heiland zo'n 2000 jaar eerder gelegd door te sterven aan het Kruis van Golgotha. Daar vond de verzoening plaats: "...de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem..." (Jes. 53:5) Wij mogen nu reeds als gelovigen leven uit die verzoening en vrede met God hebben. Ja, wij mogen de vrede van God dagelijks ervaren als wij in geloof aan Zijn Woord onze weg gaan. Dat alles zal voor het uitverkoren volk in de (nabije) toekomst op glorieuze wijze worden uitgewerkt in de gelovige rest van Israël en dan zal het vreugde zijn voor iedereen om op te gaan naar het huis des HEREN!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in