De Leeuw uit de stam Juda

De Leeuw uit de stam Juda

In Genesis 49 spreekt Jakob zijn laatste woorden tot zijn zonen. In vers 8 - 12 richt hij zich tot Juda. Uit zijn woorden, die wijzen op de toekomst (zie vers 1), blijkt, dat Juda een bijzondere plaats inneemt onder de zonen van Jakob: "Juda, ù zullen uw broeders loven, uw hand zal zijn op de nek uwer vijanden, voor u zullen uws vaders zonen zich neerbuigen" ( vs.8).

Juda zou dus de koninklijke stam van Israël worden. Hij zou heersen, zowel over zijn broeders, alsook over zijn vijanden. Juda wordt door Jakob getypeerd als een leeuw (:9). Tegen die achtergrond spreekt Jakob die bekende, profetische woorden: "De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn" (:10).
Eigenlijk horen wij in deze woorden een machtige belofte van de komst van de Messias, de Here Jezus. Hij is immers de Leeuw uit de stam Juda!

Scepter

De scepter wijst op koninklijke heerschappij en macht, zoals die door de Here Jezus Christus in de toekomst geopenbaard zal worden.
In Numeri 24 krijgt Bileam een vergezicht: "...een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël".
Ook in het boek Ester komen wij de scepter tegen: "Op de derde dag (!) nu hulde Ester zich in een koninklijk gewaad en ging staan in de binnenste voorhof van het paleis des konings... en de koning reikte Ester de gouden scepter toe..." (Ester 5:1 e.v.). De naam 'Ester' (perzisch) betekent jonkvrouw of ster, en zij is o.a. een type van het volk Israël, dat in de toekomst zal delen in het koningschap van Christus.
Die relatie tussen de Here en Israël, als Koning en koningin, komen wij ook tegen in Psalm 45, waar we in vers 7 lezen: "... Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter", d.w.z. de Here zal rechtmatig Zijn koningschap openbaren (vgl. Hebr.1:8).
In Psalm 110 wordt de Messias gezien als Here, zittende ter rechterhand Gos: "De HERE strekt van Sion uw machtige scepter uit: heers te midden van uw vijanden".

De leeuw - AMEN 46In Openbaring zien we dat Zijn heerschappij wordt geopenbaard als de Leeuw uit de stam Juda Zijn koningschap aanvaardt (Hs.5:5, 10:1-3, 11:15, etc.).

Heersersstaf

Ook de "heersersstaf tussen zijn voeten" wijst op Zijn koninklijke heerschappij. De Statenvertaling heeft hier: "...noch de wetgever van tussen zijn voeten...". Een andere vertaling zou kunnen zijn: " ...noch de wetgever in zijn zaad (= nakomelingschap). De gedachte is, dat er iemand uit het zaad van Juda, uit zijn lendenen, zou voortkomen, die heerschappij zou hebben. Die recht en wet zou handhaven, een rechtvaardige heersers. In Psalm 108: 9 zegt de Here: "Juda is mijn heersersstaf (wetgever)". Wat de werkelijke betekenis van deze woorden is ontdekken wij als wij Jesaja 33 lezen. Daar wordt gesproken over het herstel van Israël c.q. Jeruzalem. Sion zal de stad van feestelijke bijeenkomsten worden, een veilige woonstede waar de HERE heerlijk zal zijn: "Want de HERE, onze Rechter, de HERE, onze Wetgever, de HERE, onze Koning, Hij zal ons verlossen"
. Eigenlijk sprak de HERE dus door de mond van Jakob om Zichzelf aan te kondigen als de Wetgever, Die uit Juda zou voortkomen, en de Verlosser zou zijn.
Een wonderbaar vergezicht dus.
Hij, Die de Schepper en Formeerder van Israël is, zou Zich een lichaam bereiden en, naar het vlees, uit Juda voortkomen, zodat "onze Here uit Juda is gesproten" (Hebr.7:14).
Uit Juda is later het koningshuis van David voortgekomen en uit dat huis is de Messias Jezus geboren. Zijn Naam betekent: de HERE is redding, hetgeen feitelijk inhoudt: Immanuël, God-met-ons.

Silo

In Genesis 49 wordt Hij, Die uit het zaad van Juda zou voortkomen, Silo genoemd, en "hem zullen de volken gehoorzaam zijn".
Er is wat verschil van mening over de betekenis van de naam 'Silo'. In hoofdzaak worden er twee betekenissen gegeven:
1. Rustbrenger
2. Rechthebber
Wat mij betreft houden we beide betekenissen aan, want aangezien 'Silo' wijst op de komst van de Messias, zijn beide betekenissen waar. Hij is immers Degene, Die rust heeft gebracht: "Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Matt.11:28).
Hij heeft dat gedaan door de zonden van Zijn volk en die der gehele wereld te dragen, én Hij zal dat doen als Hij komt om Zijn vrede, gemaakt "door het bloed Zijns kruises", op aarde te openbaren.
Alle rechten van het koningschap over Israël en over de wereld behoren Hem toe. In Zijn wederkomst zal dat duidelijk worden voor vriend en vijand. Hij is de rechtmatige Koning, Die de wereld rust zal brengen, door alle volkeren aan Zich te onderwerpen.
Jakob sprak destijds over Dezelfde Persoon als waarover Jesaja sprak toen hij zei: "Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder..." (9:5). Hij is de wonderbare openbaring van God en "groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over Zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid..." (:6).

Ezel

Maar voordat Silo komt en zou heersen, zou er nog iets anders (moeten) gebeuren, volgens de woorden van Jakob: "Hij zal zijn ezel aan de wijnstok binden en het jong zijner ezeling aan de wingerd" (Gen.49:11).
Hier vinden wij een verwijzing naar de eerste komst van Christus, in Zijn vernedering, om Zijn leven te geven als een losprijs voor velen. De wijnstokken, zegt Jesaja 5, zijn de mannen van Juda, en de wijngaard is het huis Israëls. De Here Jezus zei: "Ik ben de ware Wijnstok..." (Joh.15:1).
Ook Zacharia 9 zegt, dat de Koning op een ezel naar Jeruzalem zou komen. Profetieeën die letterlijk in vervulling gegaan zijn.
Lucas 19 laat ons zien hoe de Koning, gezeten op een ezel, Jeruzalem nadert. De discipelen meenden, volgens vers 11, dat "het Koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden". De Here Jezus maakt door middel van een gelijkenis duidelijk, dat dit niet zal gebeuren: "Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en (daarna) terug te keren". Het is niet moeilijk in deze "man van hoge geboorte" de Here Jezus te herkennen. Hij kwam tot "de stad van de grote Koning", zo meldt Lucas later in dit hoofdstuk, maar werd afgewezen. De Heiland weende over de stad (en haar inwoners!): "Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen" (:42). De Koning ontving geen eer en aanbidding, dan alleen van de discipelen: "Gezegend Hij, Die komt, de Koning, in de Naam des Heren..." (:38). Zo ging bijvoorbeeld de profetie van Daniël 9:26 letterlijk in vervulling! De Messias werd uitgeroeid, "terwijl er niets tegen Hem is" (beter: zonder dat Hij de eer ontvangt, Die Hem waardig is). Als een lam werd Hij ter slachting geleid. Zijn "koninklijke waardigheid" ontving Hij buiten Israël, in de hemel namelijk, alwaar wij Jezus zien "met heerlijkheid en eer gekroond" (Hebr.2:9).
In de toekomst zal Hij in die heerlijkheid terugkeren, als de Ruiter op het witte Paard (Openb.19). Zijn getrouwe slaven zullen dan worden beloond en Zijn vijanden worden 'geslacht' (zie Luc.19:26,27). Hoe ontzagwekkend zal het zijn als Lam Gods in de toekomst blijkt te zijn de Leeuw uit de stam Juda, Silo, de Rustbrenger en de Rechthebber!

De man Gods uit Juda

In 1 Koningen 13 lezen wij van een profeet, een man Gods uit Juda. Zonder verder op deze geschiedenis als zodanig in te gaan, wil ik u graag wijzen op het einde. Deze man Gods wordt namelijk gedood na zijn bezoek aan een andere profeet. Als de gastheer het doodsbericht ontvangt, gaat hij naar de plek des onheils toe: "Toen ging hij heen, en vond zijn lijk neergeworpen op de weg, terwijl de leeuw en de ezel naast het lijk stonden; de leeuw had het lijk niet verslonden en de ezel niet verbrijzeld" (vers 28). De leeuw en de ezel, en daarnaast het lijk van de man Gods uit Juda. Alsof het een schilderij betreft van de ware man Gods uit Juda, de Here Jezus Christus. De ezel als beeld van Zijn komst in vernedering, nu bijna 2000 jaar geleden. De leeuw als beeld van Zijn koningschap, zoals dat in de (nabije) toekomst openbaar zal worden. En daartussenin de dood en opstanding...
Voordat Hij Zich als de leeuw in kracht zou openbaren, vernederde Hij Zichzelf en gaf Hij Zijn leven tot verlossing van Zijn volk en de wereld. En zo wordt Hij nog altijd gezien in de wereld, als Iemand, Die ooit op aarde leefde, maar nu dood is.
Echter, de Bijbel zegt, dat Hij is opgestaan en ieder kind van God weet dat. Hij lééft en zal Zich spoedig openbaren - op de derde dag! - in Zijn koninklijke waardigheid om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Dan zal elk oog Hem zien, zoals Hij is!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'