Woestijnwandelaars

Woestijnwandelaars

Je hebt je keus voor de Heer gemaakt en wil met Hem wandelen in een nieuw leven. God bevrijdde je uit de ‘slavernij van Egypte’ om je te brengen naar ‘het beloofde land’. Je leven op aarde is de tocht naar dit land. De aarde is vaak een ‘woestijn’. Er zijn tijden van droogte en van rust en verkwikking in de ‘oases’. In dit artikel kun je ontdekken wat voor soort woestijnwandelaar je bent. Welk type ben je? Hoe wandel jij door dit leven met God? Hoe ga je om met problemen die zich voordoen op je reis? De rode draad van dit artikel is: Wie vervult je hart? Het is namelijk een kwestie van vervulling of vervuiling. Je hart kan onrein zijn door de keuzes die je maakt in je ‘woestijnperiode’. Vervulling of vervuiling, that’s the question!

1. De doodsbange wandelaar

AMEN 35 - Woestijn 3 Leven is niet eenvoudig. Het zit vol moeilijkheden. Leven met God is ook niet eenvoudig. Verlost zijn betekent niet dat je verlost bent van spanning, lijden, vragen, pijn, leegheid etc. Israël had grote vreugde over de bevrijding uit de slavernij. Een paralel trekken naar je bekering is niet zo moeilijk. Ook jij ervoer grote vreugde toen je een kind van God werd. Hoewel je geest is verbonden met de Heer in de hemel, moet je wel verder op aarde. Daarbij heb je leiding nodig. Voor Israël was Gods leiding duidelijk te zien. In Exodus13:21 staat: “De HERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom, en des ‘s nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan.” Zo’n duidelijke leiding van God wil jij ook wel. Gewoon niet nadenken, een wolk volgen. Als je het niet meer zo goed ziet, is er een vuurkolom! Toch was de weg waarheen de wolk/vuurkolom Israël leidde niet logisch. God leidde hen naar de zee. Er was geen weg vooruit en geen weg terug, want de Egyptenaren hadden de achtervolging ingezet. Je kunt nog zo bevrijd zijn, als je klem zit ga je klagen. Wat zei het volk? “Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de HERE, en zij zeiden tot Mozes: Waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte: laat ons met rust, en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven.” (Exod. 14:11 en 12). Natuurlijk, wie zou niet bang geworden zijn. Zoals het leven op je afkomt, is het beslist niet overzichtelijk. Achter je ligt je oude leven, waar je nog vat op had, ook al was je gebonden aan jezelf. Voor je liggen zeeën van moeilijkheden. Dan wil je licht. Je wil het leven terugbrengen tot hanteerbare begrippen. Het leven met God leidt vaak tot verwarring. Er komt steeds iets op je levensweg wat je niet verwacht. Misschien wil je actief deze strijd beslechten. Moeilijkheden zijn tenslotte mogelijkheden om er iets van te maken. Ach, het licht dat je ontsteekt zet eigenlijk alleen jezelf in het licht. De duisternis blijft gewoon duister en de vlammen doven snel. Wat over blijft is angst. En angst leidt tot verwijten: wat is mijn bekering waard als dat een leven is waarin ik nooit zeker ben wat de dag van morgen brengt? Doe ik er niet beter aan terug te gaan naar het leven zonder God? Beter dat, dan sterven van onzekerheid? Het antwoord van Mozes aan het volk is veelzeggend: “Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des HEREN zien, die Hij u heden bereiden zal…. De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.” (Exod. 14:14)

Stil maar ,wacht maar, alles wordt nieuw… Wat moeilijk. Verlost van je oude leven. Je moet echter nog worden verlost van je oude lichaam om los te komen van de oude schepping. Je strijd bestaat dus eigenlijk uit stil vertrouwen. Alles komt goed…! Al blijft het spanningsveld tot de dood. De verlossing komt. Dat licht is eeuwig. Het is een leerschool van vertrouwen op God. De lesstof is van uitermate hoog niveau en de persoonlijke leraar woont in je: De Heilige Geest.

2. De dorstige wandelaar

Als je leert geloven in de volkomen verlossing, kun je verder. God wijst de weg, als jij geen uitkomst ziet. Je leert zelfs met Mirjam te zingen: “Zingt de HERE, want Hij is hoog verheven.” Het gewone leven gaat door, de woestijn weer in. Het volk werd naar de woestijn Sur geleid. Sur, klinkt dat niet als zeuren? Als je drie dagen niets hebt gedronken, wil je wel eens wat… Verlossing of geen verlossing, als je dorst hebt, wil je water. Waar zijn de putten? Het volk vond het in Mara. Zonder de Heer te danken, dronk het volk. Het water was niet te drinken, zo bitter. Wat was de reactie? “Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken?” (Exod. 15:24) Dit ervaar jij ook als je drinkt uit je eigen bron. Je dorst naar goede gevoelens is onlesbaar. Je blijft net zo lang speuren totdat je water vind en als je het gevonden hebt, moet het water bewaard blijven. Dit wordt echter een bittere pil. Het is niet afdoende, het lest je ‘werkelijke dorst’ niet. Je hebt de Bron van levend water nodig. Maar, in momenten van moeite schijn je juist Hem te verlaten. God verlaat je echter niet en zorgt voor een ‘hout’ dat het water aanvaardbaar maakt. “Mozes riep luide tot de HERE, en de HERE wees hem een stuk hout; hij wierp het in het water; toen werd het water zoet.” (Exod.15:25)

Wijst dit stuk hout niet naar het kruis? Door kruis en opstanding van de Here Jezus vind je levenskracht. Je leven is als dat van Hem: van lijden tot heerlijkheid. Als je die weg wilt gaan, is het water uit die Bron ook te drinken. De vragen worden dan: Hoe kan ik het leven aan, Zijn weg gewillig gaan? Leidt mij naar het kruis van Jezus. Als je zo drinkt uit de Eeuwige Bron, Christus, mag je rusten aan dit ‘water’ en ben je in staat te luisteren naar de Heelmeester (Exod. 15: 26 en 27).

3. De hongerige wandelaar

Is het nu afgelopen met je ‘gesur’? Nee, want een nieuwe woestijn ligt voor je: Sin. Lijkt dit niet sterk op het engelse woord voor zonde? Je moet er echter wel doorheen. De dorst gelest, maar de honger blijft. Als je lang genoeg honger lijdt, ga je tenslotte dood. Dus het volk begon weer te zeuren: “In die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aäron. En de Israëlieten zeiden tot hen: Och, dat wij door de hand des HEREN gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten; want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze hele gemeente van honger te doen omkomen.” (Exod. 16:2 en 3) Je weet wel wat je hebt, maar niet wat je krijgt. In Egypte waren er tenminste vleespotten. Israël was daar op den duur ook wel gestorven, maar niet door de honger. Een leven dwars door de woestijn, gaat nu eenmaal gepaard met risico’s. Let wel: je hoort niet in de woestijn. Je bent op weg naar het beloofde land. Dat is je zekerheid. Maar om dat te zien als hier en nu. Elke dag weer die brandende zon en een hele hoop zand. Wie wil dan niet terug naar de ‘vleespotten’; die gaven tenslotte bevrediging. God wil echter dat je leert vertrouwen dat Hij in al je behoeften voorziet. Terug betekent vervuiling van je hart. Dat wil God niet. Hij wil je vullen met voedsel dat nimmermeer een hongergevoel geeft. Gods antwoord aan Mozes is: “Ik heb het gemor der Israëlieten gehoord; zeg tot hen: in de avondschemering zult gij vlees eten en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben!” (Exod. 16:12)

Brood in de morgen van een hemelse soort? Manna. Genoeg om de rest van de dag geen honger te hebben. Het moet wel vers blijven. Vers brood is het lekkerst. Leer van Mij te eten, zegt de Here Jezus, als het levende Brood. Slechts in Hem vind je volle vervulling. Elke dag opnieuw vertrouwen dat het beschikbaar is. Neem je liever geen risico’s? Je slaat alvast in voor de volgende dag? Dan ontdek je dat het niet meer te eten is. Broodnodig is het dat je echt leert luisteren naar God! Ook al is het kwakkelweer!

4. De boze wandelaar

Honger hoef je dus niet meer te hebben. Als je niet meer leeft in ‘Sin’ zijn de problemen opgelost. Dat had je gedacht! Opnieuw word je de woestijn ingestuurd, totdat al het water weer op is en je gaat mopperen. Er is zelfs geen bittere Mara. Als je niets meer hebt, vergeet je gauw wat je hebt ontvangen. Je geheugen wordt beperkt als je dorst hebt. Je moet ook steeds doorlopen. Van pleisterplaats naar pleisterplaats ging het volk (Exod. 17:1). Nooit eens een plek om je te nestelen. Op een vaste plek kun je tenminste bouwen, vertrouwen op wat je kunt. Intussen is de realiteit dat je vergaat van de dorst. Wat zegt het volk? “En het volk dorstte daar naar water, het morde tegen Mozes en zeide: Waarom toch hebt gij ons uit Egypte gevoerd, om mij, mijn kinderen en mijn kudde van dorst te doen omkomen?” (Exod. 17:3)

Mij, mijn kinderen en mijn kudde… Het woord ‘mijn’ is de oorzaak van het klagen. Daarom moest Christus ook sterven voor mijn, jouw schuld. Hij moest geslagen worden, om zo het levende water uit Zijn binnenste te kunnen laten vloeien. Neemt van dit Levende water, dan zal je ervaren dat Hij de Rots is, die altijd met je meegaat.

Lastig hoor, zo’n woestijn. Uitermate leerzaam voor volgelingen van Christus!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'