Alles werkt mee ten goede

Alles werkt mee ten goede

Eén van de mooiste aspecten van het geloof is te weten, dat God altijd en overal tot Zijn doel komt. Niets kan Hem verhinderen Zijn plannen te realiseren, ook als het gaat om ons persoonlijk leven: alles werkt mee ten goede. Wonderlijk, maar waar!

“En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn” (Rom. 8:28).

Onesimus
In de Bijbel vinden we mooie voorbeelden van deze geloofswaarheid. Bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan Filemon, waar hij in vs. 15 en 16 schrijft:

“Want hij (Onesimus – red.) is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere".

Het was voor Paulus een uitgemaakte zaak. Hoezeer hij Onesimus ook liefhad en hem graag bij zich wilde houden in Rome, hij moest hem terugzenden. Als hij dat niet zou doen, zou hij in feite misbruik maken van de vriendschap en toewijding van Filemon. En dat wilde de apostel koste wat kost voorkomen. Bovendien gaat het ook altijd weer om de vraag wat Gods wil is. Ook daar heeft Paulus over nagedacht. Misschien heeft het nu juist wel allemaal zo moeten zijn in Gods plan met het leven van Onesimus. Dat hij een tijdlang weg zou zijn om daarna terug te keren en tot grote zegen te kunnen zijn voor zijn meester Filemon.
Het woordje 'misschien' wijst erop, dat Paulus hieromtrent geen inzicht in Gods plan heeft en hij claimt dat dus ook niet. Het zou kunnen, maar het hoeft niet zo te zijn.

Jozef
Er zijn voorbeelden in het Oude Testament dat het zo werkte. Denk maar aan de geschiedenis van Jozef bijvoorbeeld. Hoe wonderlijk is zijn levensweg. Verkocht als slaaf door zijn broers. Meegevoerd naar een vreemd land, Egypte. Terechtgekomen in Potifars huis en daar opgeklommen tot huishouder, rentmeester. Vervolgens in de gevangenis beland. Zoveel duizend jaar eerder dan Paulus zat er dus ook iemand in de gevangenis. De overeenkomst is dat beiden in hun gevangenschap op wonderlijke wijze door de Heere zijn gebruikt.
Jozef klimt op uit de diepte van de kerker tot de hoogte van Farao's troon. Hij wordt onderkoning van Egypte, een invloedrijk en welgesteld man. Je zou het scenario zelf nauwelijks kunnen bedenken. En dan ontdekt Jozef achteraf, dat de Heere God op al zijn wegen is meegegaan als een onzichtbare Helper. Zo komt zijn leven in een heel ander licht te staan: in Gods licht!
In het land Kanaän was de hongersnood intussen zwaar geworden. Ten einde raad zond Jakob zijn zonen maar naar Egypte, want daar zou nog voedsel te krijgen zijn. En zo komen de mannen, die jaren geleden hun broer uit de weg ruimden, terecht bij... Jozef.
Vooral de tweede ontmoeting is dramatisch verlopen. Als Jozef het niet langer kan volhouden, maakt hij zich aan zijn broeders bekend. Schrik, angst, verdriet, blijdschap, alle emoties grijpen in elkaar, en dan zegt Jozef:

"Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen omdat jullie mij hiernaartoe hebben verkocht, want God heeft mij vóór jullie uit gezonden tot behoud van jullie leven" (Gen. 45:5).

Achteraf heeft Jozef ingezien dat God hem op deze weg heeft geleid. Toen Jozef als slaaf werd verkocht en een diepe weg moest gaan van eenzaamheid, onzekerheid, gevaar en zo meer, stond voor God de uitkomst al vast. Jozef zou tot grote zegen zijn voor degenen, die hem hebben verworpen (Zie hiervoor ook het Morgenroodboekje 'Ik ben Jozef',  Everread Uitgevers).

Type van Christus
Het is niet moeilijk hierin een geweldig type te zien van de Heere Jezus Christus. Ook Hij is verworpen door zijn broeders naar het vlees, Israël. Hij is vernederd in de kruisdood, maar door de majesteit van de Vader opgewekt en verhoogd aan Zijn rechterhand. Straks komt de dag, dat Hij Zich openbaart: "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven…" (Openb. 1:7).
De woorden 'stammen van de aarde' bepalen ons bij het volk Israël, gelet ook op de woorden van de profeet Zacharia: "Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene" (Hs. 12:10).
God heeft Zijn Zoon reeds 'vooruitgezonden' om Zijn volk straks tot grote zegen te kunnen zijn in Zijn wederkomst.

Verlosser en Voleinder
Zo doet de Heere alle dingen medewerken ten goede voor hen die God liefhebben. Wonderlijk, maar waar. Laten wij er dus maar rekening mee houden, dat God werkt in ons leven, ook al zien we daar (nog) niets van. Psalm 1:6 zegt: "De HEERE kent de weg van de rechtvaardigen...". Daar mogen wij ons aan vasthouden, hoe moeilijk dat soms ook is in de praktijk. Immers, het lijkt soms wel of het helemaal mis gaat. Het leven kan soms plotseling een wending nemen door ziekte, door ontslag, door het verlies van een geliefde, door eigen fouten of domheid, depressiviteit, en noem maar op. Soms lijkt het of er dingen gebeuren waarop je totaal geen grip hebt. Niemand heeft het gewild en toch gebeurt het. Niemand heeft er voordeel bij of wordt er beter van. Zelfs goede bedoelingen en ijverige pogingen in het werk van de Heer breken soms bij de handen af. En waar het de één voor de wind gaat, worstelt de ander voortdurend om boven te komen. We zouden door kunnen gaan met het noemen van voorbeelden, waarvan wij geen enkel begrip hebben. Waarom gaat het zus of zo? Waarom gebeurt dit of dat? Wat is het nut daarvan? Welk doel dient het? Waaroms te over. We krijgen op lang niet alle vragen antwoord, tenminste nú nog niet. Ongetwijfeld zal later, op Gods tijd, alles duidelijk worden. Hij is niet alleen de Verlosser, maar ook de Voleinder!

Prediker
Het is de mens niet gegeven inzicht te hebben in Gods handelen, tenzij de Heere dat duidelijk openbaart. De Prediker heeft zich uitvoerig beziggehouden met dit soort vraagstukken. In hoofdstuk 8:16 en 17 zegt hij:

"Toen ik mij met heel mijn hart erop toelegde wijsheid te kennen en de bezigheid te zien die op aarde plaatsvindt, dat men zelfs overdag of 's nachts de slaap niet met zijn ogen ziet, toen zag ik al het werk van God, dat de mens niet kan ontdekken, het werk dat onder de zon plaatsvindt. Hoezeer de mens zwoegt bij het zoeken, hij zal het niet ontdekken. Zelfs als de wijze zegt het te weten, zal hij het toch niet kunnen ontdekken".

Het is dus niet verwonderlijk dat wij zoveel vragen hebben. God is niet na te rekenen. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk. Er zijn echter nog een paar uitspraken van Prediker, die ons vertrouwen geven (Hs. 3:11-14):

"Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht".

Drie dingen komen hier naar voren:

  1. Het werk van God - ook al is dat voor ons verborgen - is mooi! Het is een goed werk, dat God doet en dat zal in de toekomst blijken.
  2. Probeer, voor zover mogelijk, te genieten van wat je hebt en beschouw dat als een gave van God. Gods werk dient een doel; het is (letterlijk) 'voor de eeuw'. De Heere is bezig Zijn plannen te volvoeren en dat zal op Zijn tijd allemaal openbaar worden.
  3. Voor ons als (gelovige) mensen blijft er maar één ding over: de Heere te vrezen. Dat wil zeggen: afhankelijk zijn van Hem, of, zoals Psalm 37:5 het zegt: "Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem: Híj zal het doen".

Al onze vragen zullen uiteindelijk worden beantwoord. God zal ook in ons persoonlijk leven Zijn wil volbrengen en waar dat nu voor ons verborgen is, daar rest ons slechts op Hem te vertrouwen. In dat geloof vinden we rust en vrede voor ons hart, wetende dat God altijd, overal en in alle omstandigheden tot Zijn doel komt!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Het geheimenis van de godsvrucht

In 1 Timotheüs 3:16 noemt Paulus de zes 'onderdelen' van het geheimenis van de godsvrucht. Dit - nu geopenbaarde! - geheimenis heeft betrekking op de komst van Gods Zoon in deze wereld. Paulus begint de omschrijving daarvan met  de verschijning van God in het vlees en eindigt met Zijn hemelvaart. Het gaat hier dus om de bediening van Gods Zoon toen Hij op aarde was.
Toen bracht God de verlossing tot stand in de dood en opstanding van Zijn Zoon.
In dit boekje denken we erover na, komen we ervan onder de indruk en ontdekken we dat dit een geweldig groot geloofsgeheim is dat we in ons hart mogen koesteren als een gouden kleinood.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Het geheimenis van de godsvrucht'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'