Wees niet bevreesd

Wees niet bevreesd

Er bestaan veel angsten. Eén ervan is angst voor de toekomst. Dat kan een belemmering zijn om onbevangen naar een prediking of Bijbelstudie over de toekomstige dingen te luisteren. Toch mogen gelovigen zonder enige vrees die toekomst tegemoet gaan!

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard, omdat Hij leeft!

Hopelijk kunt u dit lied uit volle borst meezingen. Van een levende Heer die de angst voor de toekomst wegneemt. Dat is niet vanzelfsprekend, want bij velen is er op z’n minst enige vrees omtrent de toekomst, soms zelfs stevige angst. Dat kan diverse oorzaken hebben. Men heeft geen zekerheid over persoonlijke zaligheid. Er is geen onderscheid in het lezen van Gods Woord. Profetieën met betrekking tot Israëls toekomst worden naar onze tijd vertaald en op de Gemeente toegepast. Men kan ook een overgevoelige geest hebben, waardoor men alles over Gods toorn beeldend voor zich ziet. Dat biedt geen veiligheid en rust voor het gemoed. Ook is er de vrees voor geloofsvervolging, waarvan we zien en horen dat gelovigen (in andere landen) die meemaken.

Volgens sommigen zou de Bijbel 365 keer het advies geven om niet te vrezen. Voor elke dag van het jaar een tekst! Hier volgen slechts drie teksten uit het boek Jesaja die redenen geven, waarom wij niet bang hoeven te zijn. Deze teksten staan in het teken van Gods (toekomstig) handelen met Israël, maar hierin ligt ook een toepassing voor ons. We hanteren deze regel: alles wat in Gods Woord staat is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons (vgl. 1 Tim. 3:16 en 1 Tim. 2:15).

Ik ben met u

  • “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (Jes. 41:10).

Allereerst verklaart God dat Hij met Zijn volk zal zijn. Hij is de ‘Immanuël’ (God met ons) in hoogte- en dieptepunten tot in hun toekomstig herstel. God komt Zijn volk tegemoet met deze woorden van kracht. Nog dichterbij komt Hij met: “ook help Ik u”. Tenslotte slaat God Zijn armen om hen heen en zegt: “ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand” (d.i. mijns inziens ook een verborgen heenwijzing naar de Heere Jezus Christus, de Heiland). Drie maal troost de HEERE hen in Jesaja 41: “wees niet bevreesd” (vs. 10, 13 en 14). Israël zal nog grote benauwdheid kennen voordat Christus wederkomt. Maar als zij de Naam van de HEERE aanroepen, zal God hen troosten met: “wees niet bevreesd”. Hij zal het volk losmaken van de angst: “…uw Verlosser is de Heilige van Israël” (vs. 14).

Hierin zit een troostvolle toepassing. Paulus maakt duidelijk dat Christus in ons woont. God is niet alleen met ons (Immanuël) en voor ons (Rom. 8:31), maar boven alles in ons (Kol. 1:27 – niet onder u, maar beter: in u). Hij is de hoop der heerlijkheid. Angst is dikwijls gebrek aan geloof. Zijn aanwezigheid in ons en onze positie in Hem ligt vast en betekent hoop voor de toekomst die verbonden is met de heerlijkheid van Christus! Hij gaf Zich voor ons over, om in ons te wonen. We moeten deze waarheden wel kennen. “Angst komt tot ontwikkeling waar te weinig geloof is in Gods nabijheid en Zijn ingrijpen op elk moment en in elk aspect van het leven. Angst ontwikkelt zich waar te weinig vertrouwen is in Zijn Woord dat
(a) als een spiegel werkt voor ons innerlijk (Hebr. 4:12,13),
(b) ons leert hoe we ons moeten wapenen tegen terugkerende zonde (Efe. 6:10-20) en
(c) ons stimuleert in de godsvrucht (Filipp. 1:27-2:18).
Geloof is vrucht van de Geest en daarom superieur aan angst, die vrucht is van het vlees. Geloof is de overtuiging dat de strijd niet alleen wordt gestreden, maar samen met God. Een onoverwinnelijke positie!”1

Ik heb u verlost

  • “Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij” (Jes. 43:1)

Het voorgaande gedeelte (42:18-25) spreekt over Gods openbaring aan Israël in de Wet: een grote, heerlijke onderwijzing (42:21). Het volk heeft hier echter niet naar geluisterd en zal worden overgeleverd aan Gods toorn, met als dieptepunt de Grote Verdrukking (Matt. 24). Uit een gelovig overblijfsel zal het volk worden hersteld. Hierover spreekt dit vers. De Schepper zal hen formeren tot een nieuw volk, met een nieuw hart en een nieuwe geest (Ezech. 36:26). God zal Zijn volk losmaken van de angst, want Hij is de Verlosser. Hij zal hen weer als Zijn eigendom beschouwen. God heeft immers Zijn volk lief.

Deze verlossing hebben gelovigen in Christus ook ontvangen. Paulus schrijft dat wij in Christus de verlossing hebben door Zijn bloed (Efe. 1:7). Levend onder het gezag van ons Hoofd, Christus, hoeven wij niet bang te zijn. Onze Schepper heeft ons lief. Hij is de Formeerder van het nieuwe leven in ons. Hij verbindt ons aan Christus, in Wie wij uitverkoren zijn en bestemd tot zonen (Efe. 1). De toekomst van Christus is onze toekomst. Geloven wij dit? “Het geloof stelt ons, door het horen van het Woord en het zien van Jezus Christus, in staat God te kennen. De mate waarin wij Hem leren kennen en vertrouwen, bepaalt de kracht van ons geloof…”1.

Geen schaamte meer

  • “Wees niet bevreesd, want u zult niet beschaamd worden; word niet rood van schaamte, want u zult niet te schande worden. Ja, u zult de schande van uw jeugd vergeten, en niet meer denken aan de smaad van uw weduwschap”(Jes. 54:4).

Opnieuw komt het ‘wees niet bevreesd’ tot Israël, omdat de schande van hun overspelig gedrag vergeten mag worden. Terwijl zij de geliefde van God was, liep zij andere goden achterna. Daardoor kwam het (huwelijks)verbond ten einde, met als gevolg dat het volk werd verstrooid onder de heidenen. Maar haar smaad komt ten einde als God Zich weer over Zijn volk ontfermt. Hij zal haar opnieuw ‘trouwen’ (Jes. 54:5-10) en haar schande wegdoen.

Niet verbonden aan God, zijn wij overgeleverd aan de loop van deze wereld. Dit is behoorlijk beangstigend. “Angst werkt volgens een bepaald beleid. Het zet een groot hek om het bestaan van ons leven. Het maakt de grenzen van onze beïnvloedingsmogelijkheden steeds kleiner. En het eind van het liedje is dat we zijn gevangen in een benauwde ruimte van angst. Een tweede strategie van angst ligt in het verlammen van elke gezonde poging om uit deze gevangenis te ontsnappen. Telkens als we een poging doen om over de omheining te stappen, gaat hij brullen, om ons te herinneren aan zijn macht”1. Als wij in zo’n benauwde wereld leven, kan schaamte ons beheersen. Dat stapelt zich bovenop de angst, waardoor wij niet meer vrij kunnen zijn. Angst heeft te maken met de macht van de zonde. Daardoor waren wij ellendige mensen. Maar er is bevrijding gekomen in Christus. Hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis (angst) en ons overgeplaatst in Zijn (verborgen) Koninkrijk, waar liefde heerst (Kol. 1:13-14). Deze liefde drijft de vrees uit (1 Joh. 4:18, 19). Er is nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn (Rom. 8:1). Angst voor de toekomst heeft vaak te maken met het oordeel, de straf! Echter, al onze schuld en schaamte is gelegd op de Heere Jezus toen Hij stierf aan het kruis! Als wij dit aanvaarden, verbindt God ons aan Christus. Hij het Hoofd, wij Zijn Lichaam. Dit vraagt geloof. “Ook het geloof werkt volgens een bepaald beleid. Dat beleid vinden we in Gods Woord, waar we zien dat een christen niet vlucht voor angst. (...) Het geloof ziet niet op hekken, maar op de voetsporen van God. Het geloof zet een stap, in de wetenschap dat God die stap al heeft gezet. Het geloof confronteert angst met Gods overwinning (dus ook mijn overwinning). Uiteindelijk stapt het geloof buiten de omrastering, in het ‘hol van de leeuw’. Dat is wat angst niet verwacht. Zijn kracht blijkt tegelijkertijd zijn meest zwakke plek. Angst is ontmaskerd. Het geloof heeft overwonnen! “Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heere” (Rom.7:26)1.

Genade en blijdschap
Ook in het Nieuwe Testament komen de woorden ‘wees niet bevreesd’ voor. Denk bijvoorbeeld aan wat de engel Gabriël zei: “Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God” (Luk. 1:30). Hier wordt de angst weggenomen, omdat er genade gevonden wordt bij God. Genade wijst op de vergevingsgezindheid van God en op Zijn grote liefde.

Later komt daar nog iets bij als de engel tot de herders spreekt, die de wacht hielden over hun kudde: “Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere” (Luk. 2:11).
Hier wordt de angst ingeruild voor blijdschap over het heil dat gekomen is in de Zaligmaker! Hij is gekomen om te verlossen. Daarvoor moest Hij lijden en sterven. Maar… Hij is uit de dood opgestaan, waardoor nu zelfs de angst voor de dood tenietgedaan is (vgl. Hebr. 2:14-15).
Wat overblijft voor de gelovige, en ook voor het gelovige Israël straks, is een leven van rust en overwinning en een toekomst van vrede en heerlijkheid. Zonder enige vrees mogen wij die toekomst tegemoet gaan! En als we dan eens een mindere dag hebben, mogen we denken aan Psalm 56: 4 en 5 “Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?”

Voetnoot 1
Bart Broekman, Tijdschift voor theologie en pastoraat, nr.31, 1996. In een serie artikelen (nrs. 29-34) wordt diepgaand het probleem angst besproken).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'